Hyra hyresrätt samtidigt som man står på en bostadsrätt

2020-05-28 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej. Jag har en bostadsrätt som jag står för 100%. Får jag hyra en hyresrätt och hyra ut min bostadsrätt till en vän?
Sandra Rust |Hej!Den finns inget uttryckligt förbud i Svensk lag om att ha en bostadsrätt och samtidigt hyra en hyresrätt. Men det kan finnas andra regler som påverkar möjligheten till detta. Exempelvis så finns det bostadsrättsföreningar som i sina stadgar inte tillåter att man äger en lägenhet man inte själv bor i osv. Hyresvärden har rätt att säga upp en hyresgäst enligt de förutsättningar som anges i jordabalken 12 kap 42 § (Länk hittar du här här ). Där anges inte att hyresgästen inte får äga en bostadsrätt, vilket betyder att hyresvärden inte rätt att säga upp hyresavtalet med anledning av att hyresgästen äger en bostadsrätt.För att få hyra ut din bostadsrätt behöver du dessutom tillåtelse av din Brf.Så för att få ett svar på din fråga hänvisar jag dig till att kolla i din Brf:s stadgar.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad räknas som annan ort vid uthyrning av bostad?

2020-05-27 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jordabalken 12 kap § 4040 § En hyresgäst får hyra ut eller på något annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till någon annan för självständigt brukande, om hyresnämnden lämnar tillstånd till det.Tillstånd ska lämnas omhyresgästen har beaktansvärda skäl för upplåtelsen på grund av särskilda familjeförhållanden, ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller därmed jämförbara förhållanden,Min dotter har en lägenhet på Lidingö och ska studera vid Uppsala Universitet. Frågan är vad "på annan ort" innebär i avstånd/restid. Hittar ingen skrivelse om detta och undrar om det finns någon praxis. Hennes restid enkel väg blir 1,45 till drygt 2 timmar. Vet att hyresvärden är kinkig så det vore bra att veta om Hyresnämnden sannolikt anser att Uppsala innebär "på annan ort" i förhållande till Lidingö. Stort tack på förhand :-)
Natasha Fathifard |Hej och väkommen till Lawline med din fråga!När hyresvärden inte lämnar tillstånd till uthyrning på grund av studier på annan ort kan du som hyresgäst söka tillstånd hos hyresnämnden som kan lämna tillstånd till uthyrning på grund av studier på annan ort. Det finns några fall från arbetsdomstolen, men även lagkommentarer som definierar ''annan ort''. Med ''annan ort'' brukar avses ett pendlingsavstånd på c:a 45 min. Du nämner att en enkel resa tar nästan 2 timmar, vilket talar för att det avståndet är såpass långt att det räknas som annan ort. Detta kan dessutom jämföra med Stockholm och Uppsala, som också räknas som olika orter (Lidingö räknas som Stockholm).Ett av skälen då hyresnämnden ska medge andrahandsuthyrning är om hyresgästen tillfälligt studerar på annan ort. Att det ska finnas beaktansvärda skäl innebär att hyresgästens skäl ska vara av en viss styrka för att godtas. Hyresgästen ska kunna visa att hen har ett behov av att ha kvar lägenheten/anknytningen till lägenheten. Om din hyresvärd inte ger tillstånd är min rekommendation att du vänder dig till hyresnämnden där du kan söka nytt tillstånd. Hyresnämnden lämnar i regel inte tillstånd för längre tid än ett år åt gången och du får sedan ansöka om ett nytt tillstånd varje. Dock finns det undantagsfall där det ges tillstånd tre år i rad.En ansökan till hyresnämnden om att få hyra ut i andra hand ska innehålla uppgifter om:* Vem som är sökande (förstahandshyresgästens/bostadsrättshavarens namn och adress)* Vem som är motpart (hyresvärdens/bostadsrättsföreningens namn och adress)* Vem som ska hyra i andra hand (namn och adress). Hyresnämnden kan inte lämna ett generellt tillstånd.* Varför hyresvärden/bostadsrättsföreningens styrelse inte har samtyckt (detta bör helst framgå av en handling som bifogas)* Orsaken till andrahandsuthyrningen och hur länge den ska pågå.Sammanfattningsvis räknas Uppsala som en annan ort och bedöms vara ett beaktansvärt skäl till att få hyra ut i andra hand.Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Förlänga uppsägningstiden efter uppsägning?

2020-05-27 i Hyresrätt
FRÅGA |Min dotter har sagt upp sin lägenhet, och har 3 månaders uppsägningstid. Nu vill hyresvärden förlänga ytterligare 3 månader för att han tycker hon är besvärlig.Får man göra så?Mvh Annika Torp
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att hyresvärden vill förlänga uppsägningstiden med ytterligare tre månader. Din fråga aktualiserar reglerna i 12 kap jordabalken (JB).Hyresavtal som gäller för obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla. Hyresavtal som är ingångna för bestämd tid upphör som utgångspunkt att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat avtalats. Har dock hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, ska avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap 3 § JB). Utgångspunkten är att den avtalade uppsägningstiden gäller (12 kap 4 § JB).En uppsägning ska vara skriftlig om hyresförhållandet varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt då uppsägningen sker. Uppsägning får dock, utom i vissa fall, vara muntlig, om det är hyresgästen som säger upp avtalet för upphörande och hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen. Uppsägning ska ske hos den som är behörig att ta emot hyra på hyresvärdens vägnar (12 kap 8 § JB).I ditt fallOm din dotter sagt upp hyresavtalet på rätt sätt och beaktat den uppsägningstid som gäller för avtalet ska hyresavtalet upphöra att gälla. Hyresvärden kan inte förlänga uppsägningstiden med ytterligare tre månader eftersom han anser att din dotter är besvärlig.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får byggarbeten på ett hyreshus pågå varje dag i veckan och har man som hyresgäst då rätt till nedsättning av hyran?

2020-05-27 i Hyresrätt
FRÅGA |Har en ägare ev ett hyreshus rätt att hålla på med fasadrenovering varje dag i veckan? Vardag som helgdag?Om så aär fallet har hyresgästen då rätt till hyresreducering?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar om byggarbeten på ett hyreshus får pågå varje dag i veckan och om man i sådana fall som hyresgäst har rätt till en hyresreducering. Fasadrenoveringen:Det finns ingen lag som reglerar hur mycket och under vilka tider det får bullra från en byggarbetsplats. Det finns dock allmänna råd och riktlinjer från naturvårdsverket om vad som gäller vid buller från byggarbetsplatser. Generellt sett får byggarbeten ske i stort sett dygnet runt. Bullret får dock inte vara lika högt alla tider på dygnet. De tidpunkter på dygnet när högre ljudnivåer tillåts är mellan kl. 07-19 på vardagar. Även på helger får man starta kl. 07.00 men då är det något lägre ljudnivåer jämfört med vardagar som är tillåtna. Om du vill ha mer detaljerad information kan du gå in på naturvårdsverkets hemsida och läsa deras råd. Hyresreducering:I hyreslagen (12 kap JB) finns regler om hyresreducering, alltså nedsättning av hyran. Enligt hyreslagen har hyresgästen rätt till nedsättning av hyran om lägenheten inte kan användas för det avsedda ändamålet, alltså att det föreligger en brist i lägenheten (12 kap 9 § JB). Om lägenheten alltså inte är fullvärdig ska inte hyresgästen behöva betala full hyra (12 kap 11 § JB). Att en hyresgäst inte kan befinna sig i lägenheten på grund av oväsen från en byggarbetsplats eller att ljusinsläppet minskas på grund av ett bygge skulle kunna utgöra en brist. Hyreslagen stadgar även att om hinder eller men i hyresrätten har uppkommit kan hyresgästen få nedsättning av hyran (12 kap 16 § JB). Hinder och men kan till exempel handla om störningar, såsom ljud eller ex minskat ljusinläpp, på grund av arbete som din hyresvärd utför på fastigheten. Man måste dock, som boende i ett tätbebyggt område, tåla störningar i viss utsträckning. Alla störningar från till exempel en byggarbetsplats anses alltså inte utgöra brist, hinder eller men i nyttjanderätten.Sammanfattat svar: Hyresvärden har alltså rätt att fasadrenovera huset varje dag i veckan men i begränsad utsträckning under helgdagar och under vissa timmar på dygnet. En hyresgäst om utsätts för dessa störningar kan ha rätt till nedsättning av hyran. Om hyresgästen har rätt till viss nedsättning av hyran blir en bedömning i det enskilda fallet av arten och omfattningen av störningarna. Detta är en objektiv bedömning vilket innebär att man måste ta hänsyn till vilka typer av störningar en hyresgäst i en lägenhet av aktuellt slag normalt utsätts för. Hoppas du fick svar på din fråga!

Får min sambo "kasta ut" min son?

2020-05-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |sambo vill kasta ut min son när han blir 18 år har rätt att göra så?Han har inge inkomst för tillfälligt ännu
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Föräldrar har en försörjningsplikt gentemot sina barn fram tills barnet fyllt 18 eller gått ut grund- eller gymnasieskolan fram tills 21 års ålder, 7 kap 1§ FB. Har ditt barn gått ut skolan och är 18 år kan man alltså kräva att han flyttar hemifrån eller betalar för sig. Om jag förstår frågan rätt så rör det sig här dock om att din sambo vill att din son ska flytta ut. När det inte längre finns någon försörjningsplikt blir sonen juridiskt sätt "inneboende" hos dig och din sambo, han har därmed inget besittningsskydd till att bo kvar. Däremot, i och med att du och din sambo verkar vara oense huruvida sin son får bo kvar eller ej behöver vi även titta på vem som äger boendet. Är det din sambo som äger lägenheten eller huset och det inte finns något hyresavtal sonen och sambon emellan, får sambon "kasta ut" din son. Har ni däremot delat boende eller att du står som ägare kan din sambo däremot inte ta något sådant beslut själv. Även om sambon juridiskt sätt skulle ha rätt att vräka sin son skulle jag dock råda att komma överens på annat sätt än att blanda in juridiken. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Uthyrning av bostad

2020-05-27 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Vi hyr ut vår attefalshus som ligger i samma tomt som huset vi bor i. Vår hyresgäst sagt upp avtalet vi har skrivit under och där står 3 månaders uppsägningstid. Hen hävdar dock att det är en månad som gäller med hänvisning till lagen om uthyrning av privat bostad. När jag läser jordabalken kap 12 paragraf 3-5 det står dock 3 månader. Vad gäller?MvhG
Edessa Barmousa Altun |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du önskar att veta vilken lag som blir tillämplig i ditt fall samt vilken uppsägningstid som gäller mellan dig och din hyresgäst. Aktuell lagstiftningMed privatuthyrning avses uthyrning av bostad som inte sker i näringsverksamhet. För att lagen ska vara tillämplig ska hyresvärden vara en privatperson som inte bedriver uthyrning av bostäder för vinstsyfte eller som en del av näringsverksamhet. Det innebär att i ditt fall, vid privatuthyrning av en bostad, gäller reglerna som står Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (hädanefter lagen om privatuthyrning). Vidare gäller att lagen om privatuthyrning är speciallagstiftning som går före bestämmelserna i kap. 12 Jordabalk (hädanefter JB) vilket framgår av lagens 1 §.UppsägningstidHur lång uppsägningstid hyresgästen? Enligt 3 § andra stycket lagen om privatuthyrning så har hyresgäster 1 månads uppsägningstid. Vidare gäller att avtal som har längre uppsägningstid, som i detta fall, är utan verkan. Det innebär att din hyresgäst har rätt till endast 1 månads uppsägningstid oavsett om ni har skrivit på ett avtal för längre uppsägningstid. SammanfattningI ert fall gäller lagen om privatuthyrning av bostad och inte kap. 12 JB vilket innebär att uppsägningstiden för hyresgästen är 1 månad som föreskrivs i 3 § lagen om privatuthyrning.

Lamellgardinerna står inte med i köpekontraktet

2020-05-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi har sålt vårt hus. I ett tillbyggt inglasat rum har vi måttbeställda lamellgardiner på tre sidor. I ett uterum har vi lamellgardiner inköpta på Jysk, standardmåttet. Vi glömde skriva något om detta i köpekontraktet. Vad gäller? Båda parter vill ha gardinerna.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Det som hör till fastigheten som sålts (alltså det som köparen får i samband med köpet) är s.k. byggnadstillbehör enl. 2 kap. 2 § jordabalken. Tyvärr finns det inte ett klart juridiskt svar om just lamellgardiner räknas som byggnadstillbehör eller inte då ingen lag reglerar detta. De två svar som finns diskuteras endast i litteraturen: (1) Antingen anser man att jordabalkens regler om fastighetstillbehör innebär att, det som är fast monterat och typiskt sett har en nyttoaspekt för en längre tid ska vara bostadstillbehör. Detta synsätt förespråkar alltså att lamellgardinerna ska ingå vid försäljningen. (2) En annan uppfattning är att lamellgardinerna inte är en sådan fast installation som klassificeras som ett byggnadstillbehör, och därmed räknas som lös egendom (vilket inte ingår i försäljningen). Eftersom inget av dessa svar väger tyngre än det andra och att det lamellgardinerna inte ingår i köpekontraktet har ni alltså hamnat i en situation där det inte finns något juridiskt stöd för vem som har bättre rätt till lamellgardinerna. Därför är det enda rimliga alternativet att förhandla om vem som ska få egendomen. Med vänliga hälsningar,

Hur bör jag tänka kring att investera tid och pengar i fastigheter som inte är mina?

2020-05-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Min mor har 2 fastigheter, bostad o fritidshus. Hon äger båda till 100% efter far gick bortJag har inga syskon.Hon säger jag får vara o göra vad jag vill i fritidshuset.Till fråganDet är större renoveringar som måste göras omg. Spis, skorsten, nytt tak. Osv.Hon har inga pengar o förväntar sig jag ska betala. Samt göra allt med o runt hantverkarna på min lediga tidDet tråkiga är ju att jag inte får rot avdrag o lägga pengar känns fel i ngt jag inte äger. Vad är era råd o tips runt detta för att lösa det mest ekonomiskt o praktiskt.När min väninna sa åt mor o sälja det till sitt enda barn blev svaret. Så länge jag lever så äger jag det !Det tråkiga är ju att jag tappar både kraft o ork. Har jag otur kan hon ju sälja det rakt av till någon annan.Tacksamt för hjälp// mvh ö..e
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I denna situation så skulle jag råda dig att inte betala för renoveringar eller underhåll. Detta då du inte är ägare till någon av husen och därmed tillför ett värde till något du eventuellt inte kommer att få ta del av sedan. För rent juridiskt sett skulle din mor kunna tänkas sälja någon eller båda av dessa fastigheter medans hon fortfarande lever. I sådana fall står du där och har investerat både tid och pengar i någonting som du inte får rätt till.Om du ändå vill hjälpa din mamma med detta så är min huvudsakliga rekommendation att försöka prata med din mamma själv och förklara hur det ser ut ifrån ditt perspektiv.Då kan du ge förslaget att du får köpa fastigheterna med villkoret att hon får bo och nyttja dessa hur hon vill så länge hon är i livet. Samt att du under denna tid inte får sälja fastigheterna vidare (om detta känns okej för dig). Vissa villkor vid köp av fastighet måste dock framgå av köpehandlingen, till exempel överlåtelseförbud (4:3 JB). Därmed bör ni vara noga med att villkoren framgår på rätt ställe om ni genomför detta förslaget. Om detta ändå är uteslutet för din mamma kan ni upprätta ett skuldebrev med den summa pengar som din mamma blir skyldig dig för renoveringarna. Detta för att säkra din rätt till att få tillbaka pengarna om din mamma skulle sälja fastigheterna innan hennes bortgång. Om din mamma då skulle neka dig pengarna så kan skuldebrevet användas för att få handräckning av kronofogden för att få tillbaka pengarna.Om inget av dessa alternativ fungerar för er eller känns bra för dig men du ändå vill betala för renoveringarna, samt lägga tiden. Så skulle jag rekommendera dig om att du åtminstone är försäkrad om att din mamma inte skrivit något testamente som gör att du inte kommer ärva dessa hus. Så du därmed med säkerhet kan veta att du är arvtagaren till husen om hon har kvar dem tills hon avlider.I övrigt så kan jag enbart råda dig att noga tänka över hur du vill att upplägget ska se ut och inte gå med på något som inte känns okej för dig. Det ska kännas bra för er båda i slutändan.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att ni kan komma fram till en bra lösning för er båda.Med vänlig hälsning