Undersökningsplikt och besiktningsmannens ansvar

2021-09-30 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har just köpt ett hus. Vid överlåtelsebesiktningen så missade besiktningsmannen en fuktros som nu visat sig vara en vattenskada i källaren. Säljaren kände till detta men berättade aldrig för oss eller besiktningsmannen om fuktrosen. Fuktrosen såg jag direkt vid inflytt då säljaren täckt skadan med möbler.Besiktningsmannen vill inte ta på sig denna miss. Jag undrar om jag har rätt att reklamera tjänsten då vi betalade för en överlåtelsebesiktning? Eller är det säljaren som gjort fel? Jag vill veta vem jag ska kräva på pengar så att vi kan åtgärda vattenskadan. Just nu låter det som att ansvaret ligger på oss köpare trots att vi betalat för en överlåtelsebesiktning. I besiktningsprotokollet fanns en anmärkning på att rummet var en del av ett garage, det står ingenting om fuktskada eller som besiktningsmannen nu hävdar att rummet ej gick att bedöma.Med vänliga hälsingar
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör egentligen två skilda saker som är viktiga att hålla isär. En fråga är huruvida säljaren ansvarar för ett fel i fastigheten och en annan handlar om besiktningsmannens ansvar, jag återkommer till detta. Jag förutsätter i mitt svar att inga friskrivningar eller garantier har avtalats om.Säljarens ansvar för fel i fastighetenFrågan regleras i jordabalken och jag kommer därför utgå från den lagen i mitt svar. Rättspraxis är också en viktig rättskälla på detta rättsområde, dvs. fastighetsrätt.Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad ni som köpare med fog kunnat förutsätta vid köpet, föreligger ett fel i fastigheten. Det är utöver avtalsinnehållet, era befogade förväntningar om fastigheten som lagen skyddar. Dessutom har ni som köpare rätt till ersättning för skadestånd om felet beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten avvek från vad säljaren får anses ha utfäst (4 kap. 19 § första stycket jordabalken). Det rör sig i ert fall om ett s.k. faktiskt fel, dvs. ett fel som har och göra med fastighetens fysiska skick. Om ett fel finns som får göras gällande aktualiseras prisavdrag, hävning och skadestånd (4 kap. 12 § första stycket). Ni får dock inte göra gällande sådana avvikelser som ni borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten som har varit på kallad med hänsyn till fastighetens skick m.m. (4 kap. 19 § andra stycket jordabalken). Vilket alltså innebär att endast s.k. dolda fel som inte borde ha upptäckts får göras gällande mot säljaren. Denna undersökningsplikt är långtgående och innefattar allt som går att konstatera med syn, känsel, lukt och hörsel, även i svårtillgängliga utrymmen, t.ex. kryputrymmen (NJA 1980 s. 555). Däremot behöver man inte bryta upp golv och väggar m.m. Dock hade ni som utgångspunkt varit tvungna att flytta på möbler, mattor och tavlor för att kontrollera ytskikten för att uppfylla er undersökningsplikt. Lagen utgår från att vad en normalt kunnig och erfaren lekman borde ha funnit vid en noggrann undersökning inte kan göras gällande mot säljaren (samma krav på undersökning gäller även då en besiktningsman har anlitats). Fastighetens ålder, skick och säljarens uttalanden under köpeförhandlingarna som ger skäl att misstänka fel kan utöka undersökningsplikten (NJA 1985 s. 274). Var huset gammalt, gav säljaren indikationer på fel eller var priset särskilt lågt kan detta vara sådana indikationer. Om säljaren tvärtom gett ett lugnande besked eller bagatelliserat fel kan undersökningsplikten minskas (NJA 1981 s. 894), t.ex.: "Ni behöver inte flytta på möblerna här i källaren, det finns inga fuktproblem där nere". Att en besiktningsman har anlitats men har missat att undersöka källaren kan inte åberopas som en omständighet till stöd för att ni som köpare har fullgjort er undersökningsplikt (NJA 1998 s. 407). Överlåtelsebesiktningen ersätter därför inte er undersökningsplikt. Samma rättsfall beskriver att undersökningsplikten kan utökas om besiktningsmannen t.ex. antecknat något i besiktningsprotokollet som indikerade att ett fel fanns i källaren, något besiktningsmannen ju dock inte har gjort.Slutsatsen jag drar utifrån vad du har beskrivit är att ni inte har fullgjort er undersökningsplikt eftersom fuktrosen gick att märka genom att flytta på möblerna, vilket ingick inom ramen för er undersökningsplikt. Det rör sig alltså inte om ett dolt fel (4 kap. 19 § jordabalken). Du skriver att säljaren visste om fuktrosen/vattenskadan bakom möbeln i källaren. Det finns dock ingen generell upplysningsplikt för säljaren att informera er som köpare om fel i fastigheten som säljaren visste om (prop. 1989/90:77 s. 61). Det finns dock vissa situationer där säljaren inte kan invända att ni inte har fullgjort er undersökningsplikt, om förtigandet av fuktskadan har inneburit ett svikligt förledande eller annat ohederligt agerande. Man kan säga att det krävs att felet är väsentligt, undersökningsplikten ej uppfylld, att säljaren kände till fuktrosen/vattenskadan och förstod att detta var av väsentlig betydelse för er och att innehållandet av informationen utgjorde ett svikligt förledande eller annat ohederligt agerande (NJA 2007 s. 86). I dessa fall skulle ni alltså kunna göra felet gällande trots er bristande undersökningsplikt. Regeln HD skapade får dock ses som en undantagsregel och prejudikatets räckvidd är omdiskuterad. Min bedömning är att ni inte verkar få göra felet gällande mot säljaren på grund av bristande undersökningsplikt (4 kap. 19 § andra stycket jordabalken).Besiktningsmannens ansvarEn besiktningsman har ett professionsansvar som innebär att denne ska utföra besiktningen fackmässigt och ska med omsorg ta tillvara era intressen och samråda med er i den utsträckning som behövs och är möjligt (4 § första stycket konsumenttjänstlagen analogt). Om så inte sker och han som i detta fall genom vårdslöshet missar ett fel som har ingått i hans uppdrag att hitta kan han bli skadeståndsskyldig, vilket framgår av allmänna rättsprinciper och en analog tillämpning av 32 § andra stycket konsumenttjänstlagen. Man måste dock först titta på vad själva uppdraget har gått ut på. En sedvanlig överlåtelsebesiktning får dock anses gå ut på att undersöka om det finns något fel som ska upptäckas av er köpare inom ramen för er undersökningsplikt. Har besiktningsmannen i protokollet eller avtalet lämnat en garanti för att inga fel föreligger är han rent strikt ansvarig för er skada (dvs. utan att vårdslöshet behöver bevisas) om ingen garanti är lämnad behöver ni visa att besiktningsmannen har varit vårdslös. Här kan ni ta upp underlåtelse att informera/varna er om att rummet inte gick att bedöma, missen att identifiera fuktskadan och därför också bristande information och råd om fuktskadan. Det krävs också att det finns ett orsakssamband mellan besiktningsmannens vårdslöshet och skadan, vilket i och för sig inte borde bli speciellt problematiskt i ert fall. I ett liknande rättsfall i Göta hovrätt (dom 1993–11–23 DT 1066) ansåg hovrätten att besiktningsmannen hade varit vårdslös då han hade missat att fastigheten var angripet av mögel, med hänvisning till att det har funnits fuktfläckar på väggarna och att besiktningsmannen borde ha kunnat känna lukten av mögel. Ibland finns det avtalsvillkor som innebär att ni t.ex. behöver rensa undan saker för att göra överlåtelsebesiktningen möjlig. I Allmänna reklamationsnämndens avgörande (ARN 2009–10643) fanns ett villkor om att alla utrymmen ska göras tillgängliga före besiktningen och att badkarsfronter ska demonteras om det är möjligt. ARN menade att det därför inte var besiktningsmannens uppdrag att demontera en badkarsfront för att identifiera sprickor som dolts av badkarsfronten. Om ett sådant villkor fanns i avtalet/besiktningsbekräftelsen som innebar att ni var tvungna att rensa undan och källaren var belamrad av möbler så inte besiktningsmannen kunde få tillgång till utrymmet kan det alltså potentiellt innebära att inte besiktningsmannen var vårdslös. Men då tänker jag att besiktningsmannens informationsplikt i det fallet ändå innebär att det borde ha antecknats i besiktningsprotokollet, dvs. att rummet inte gick att bedöma. Den underlåtenheten i sig borde eventuellt kunna utgöra vårdslöshet. Ofta har besiktningsmän en ansvarsförsäkring som täcker dessa fall (SBR-godkända besiktningsmän har en ansvarsförsäkring). Notera också att det brukar finnas ansvarsbegränsningar i standardvillkoren bifogade till dessa avtal som innebär att små och väldigt stora skador inte ersätts.Slutsats och rekommendationJag bedömer det som att ni inte verkar har uppfyllt er undersökningsplikt, och därför kan ni inte göra felet gällande mot säljaren. Jag bedömer inte heller att det har funnits någon upplysningsplikt för säljaren i ert fall. Jag är mer osäker om besiktningsmannen har varit vårdslös och att ni därför har rätt till skadestånd för felet i fastigheten, jag har ju inte heller alla detaljer. Men jag skulle säga att det mesta tyder på att ni har rätt till skadestånd. Om ni vill gå vidare bör ni först kräva besiktningsmannen på skadestånd, om besiktningsmannen vägrar kan ni lämna in en ansökan om stämning till tingsrätten (skadeståndstalan). Vad en sådan ska innehålla hittar ni i 42 kap. 2 § rättegångsbalken. Jag skulle rekommendera att ni kontaktar en erfaren jurist här på Lawline för en konsultation om ni fortfarande känner er osäkra. Ni kan skicka en kostnadsfri förfrågan här.Med vänliga hälsningar,

Andrahandsuthyrning och nytt förstahandskontrakt okej?

2021-09-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag har ett förstahandskontrakt i stockholm och har fått godkänt för andrahandsuthyrning där nu när jag studerar i Uppsala. Det är nu en bekant som hyr min lägenhet i stockholm.Jag bor nu i studentrum på ett korttidskontrakt, och undrar om det finns nån risk med att teckna ett förstahandskontrakt på en lägenhet här i Uppsala? Eller är det bättre om jag försöker få en studentlägenhet istället?
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kontraktet avgörDet finns ingen lag som säger att det är olagligt att inneha två förstahandskontrakt. Dock kan det ge upphov till problem beroende på vad som står i ditt hyreskontrakt samt kontraktet för godkännandet av andrahandsuthyrning. En hyresvärd kan nämligen säga upp kontraktet om du inte använder lägenheten som ni kommit överens om. Ett vanligt villkor vid andrahandsuthyrning är att du bara får hyra ut i andra hand om du gör det du ansökt om, exempelvis att testa att bo hos en partner som sambo en tid eller att flytta till en annan stad för att plugga men att du inte permanent får bosätta dig någon annan stans. Om detta villkor finns, och hyresvärden inte tror att du kommer använda lägenheten igen utan bara hyra ut den tillsvidare kan kontraktet sägas upp. Det avgörande är alltså vad som står i ditt kontrakt med hyresvärden som har godkänt uthyrningen, samt vad din eventuellt nya hyresvärd har för villkor i sitt kontrakt. Min rekommendation är att läsa avtalen noggrant för att se vad som gäller i ditt fall med andrahandsuthyrning och ytterligare ett förstahandskontrakt, alternativt att ta kontakt med din hyresvärd för att få klarhet i vilka regler de har.SammanfattningDet finns alltså inget olagligt med att inneha två förstahandskontrakt men hyresvärdarna kan motsätta sig detta om det står i deras villkor vilket kan leda till att du blir av med lägenheten.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Besiktning vid avflytt

2021-09-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! När man ska flytta från en hyreslägenhet och en besiktning ska göras (OBS, ej städbesiktning utan en innan för att se så att allt är helt och i bra skick), finns det en viss tidsram som denna måste ske inom, utöver de tre månaderna som är ens uppsägningstid?
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler kring uthyrning av hus och delar av hus regleras i 12 kap. JB även kallad hyreslagen. Det finns inget angivet i 12 kap. JB om besiktning av lägenheten men enligt 12 kap. 9 § JB ska hyresrätten, på tillträdesdagen, vara i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Dessutom finns det en preskriptionsregel som anger att hyresvärden eller hyresgästen måste väcka talan inom två år från att hyresgästen avflyttat för att få göra gällande fordringsanspråk på grund av hyresförhållandet, 12 kap. 61 § JB. Från hyresvärdens perspektiv finns därför ett intresse att besikta lägenheten innan en ny person tillträder och som maximalt efter två år från avflytt men det finns inga tidsramar inom vilken hyresvärden rent lagligt måste utföra besiktningen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Samägande av fastighet?

2021-09-29 i Fastighet
FRÅGA |Vi samäger en fastighet med min frus släkt. En annan delägare har börjat trakassera min fru via sms. Om vi vill sälja våra delar pga detta beteende, kan de andra delägarna hindra det? Alltså, påverkar denna omständighet våra möjligheter att sälja utan de övrigas samtycke?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Samägande fastighetBestämmelser om samäganderätt finns i lag om samäganderätt. Här stadgas att lagen tillämpas på situationer där flera tillsammans äger en fastighet.I 2 § Lag om samäganderätt framgår att vid förfogande över det samfällda godset i dess helhet krävs alla ägares samtycke om det inte är en åtgärd som inte tål försening och alla ägare inte kan närvara. Detta innebär att man inte kan vidta åtgärder som påverkar hela fastigheten. En samägare kan alltså inte sälja, hyra ut eller pantförsätta hela fastigheten utan samtycke från de andra samägarna. En samägare kan däremot sälja sin andel utan att behöva inhämta de andra samägarnas samtycke. Detta framgår av 2 § som enbart hindrar överlåtelser av hela fastigheten.Utöver detta har en samägare enligt 6 § rätt att ansöka om att rätten ska sälja hela fastigheten på offentlig auktion. Försäljningen ombesörjs av rätten.Slutsats och rekommendationEn samägd fastighet kan ofta resultera i oenigheter, därför har man skapat en lag som hindrar att en samägare kan sälja hela fastigheten men ändå har möjlighet att sälja sin andel. Om en samägare säljer sin andel kan de andra samägarna inte hindra försäljning. Utöver detta kan en samägare ansöka hos domstolen för att få igenom en försäljning, fastigheten säljs då på offentlig auktion där rätten bestämmer ett lägsta pris.Hoppas du fick någorlunda svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Med vänlig hälsning,

Kan man överlåta hyreskontrakt till kompis

2021-09-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej Lawline. Tack för att ni finns. Min fråga är, får min kompis ta över hyreskontraktet?Jag bor och står som hyresgäst på en lägenhet och för nästan fyra år sen flyttade min kompis in och är sedan dess folkbokförd där. Nu ska jag testa att bo med min sambo ett år och vill även vara folkbokförd där. Måste jag säga upp kontraktet eller kan jag överlåta det till honom ? Jag har hört att det finns något som heter besittningsskydd, gäller det för min vän ?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om övertagande av lägenhet skiljer sig åt för sambor och kompisar. Det finns dock inget för en utomstående betraktare (hyresvärden) som skiljer en sambo från en kompis man bott ihop med, såvida det inte finns barn med i bilden. Det betyder att om ni felaktigt påstår att du och din kompis varit sambor så finns det i princip inget sätt för hyresvärden att kontrollera detta. Att göra så är naturligtvis inget jag rekommenderar, men det är bra att du vet vad som gäller. Regler för sambor:Om en sambo har lägenheten först och den andre sambon flyttar in efter så ingår inte lägenheten i den så kallade samboegendomen eftersom de inte skaffat den gemensamt. Då kan alltså inte lägenheten överföras i bodelning (8 § Sambolagen och 12 kap. 33 § Jordabalken(JB)). Trots detta finns det sätt som en sambo kan överta hyreskontraktet. Enligt 12 kap. 47 § 2 st. JB finns det möjlighet för en sambo att överta hyreskontraktet om den sambon som har hyreskontraktet flyttar. Detta under förutsättning att hyresvärden kan nöja sig med den andra sambon som hyresgäst. Det betyder att den sambon ska ha ekonomiska möjligheter att betala hyran och vara skötsam. Regler för kompisar:Enligt 12 kap. 34 § JB finns det en möjlighet för närstående att överta hyresrätten om denne varaktigt bott med den som innehar hyreskontraktet. Med varaktigt menas minst tre år. Med närstående menas i första hand nära släktingar (föräldrar och barn) och även sambo. Det har visat sig mycket svårt att få tillstånd att överta lägenheten som närstående om man räknas som kompis eller vän. Detta kan ske endast om det finns särskilda omständigheter. Sammanfattningsvis finns det möjlighet för sambor att överta en hyresrätt, men för vänner är det mycket svårt, för att inte säga omöjligt. Hoppas du fick svar på din fråga.

Hyresvärdens och hyresgästens rättigheter vid renovering enligt hyreslagen

2021-09-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag har sagt upp lägenhet och hyresvärden vill renovera lägenhet under uppsägningstiden och vill inte vänta tills vi flyttar ut ?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.InledningAv din fråga framgår inte huruvida det gäller hyra av hyresrätt eller bostadsrätt. I mitt svar utgår jag från att det är fråga om en hyresrätt, vilket innebär att tillämplig lag är hyreslagen. Nedan redogörs för regleringen kring hyresvärdens och hyresgästens rättigheter vid renovering. Det finns nämligen ingen specifik reglering i hyreslagen om vad som gäller under uppsägningstiden.UtredningSom hyresgäst har du rätt att nyttja lägenheten under hela hyrestiden, inklusive uppsägningstiden. I regel gäller att hyresvärden har rätt att utföra mindre brådskande förbättringsarbeten, som inte innebär ett väsentligt hinder eller men i din nyttjanderätt, förutsatt att hen meddelat detta minst en månad på förhand. Detta gäller emellertid inte under sista månaden av hyresförhållandet, om hyresvärden inte får hyresgästens medgivande.Om renoveringen gäller annat än det som nu nämnts (inte brådskande eller sådant som innebär hinder eller men i nyttjanderätten), har du rätt att, inom en vecka från det att du fått meddelandet om renoveringen, säga upp hyresavtalet till upphörande. Sådant arbete får härmed inte, utan medgivande från hyresgästen, påbörjas innan hyresavtalet upphört.Det nämnda framgår av 26 § hyreslagen.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Flyttstädning

2021-09-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Hyr av en privat person ett radhus, som denna äger. Jag har sagt upp lägenheten och nu vill hyresvärden att jag ska städa ordning, ute och inne så bilder kan tas av mäklare och visning av lägenheten . Är det någonting jag måste ställa upp på som hyresgäst ?
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid uthyrning av egen bostad som hyrs ut utanför näringsverksamhet och för annat än fritidsändamål så gäller lag om uthyrning av egen bostad, även kallad privatuthyrningslagen, 1 § privatuthyrningslagen. Reglerna i 12 kap. JB, så kallade hyreslagen gäller när inget särskilt är föreskrivet i privatuthyrningslagen, 1 § 2 st privatuthyrningslagen.Flyttstädning är inte någonting som är reglerat i varken privatuthyrningslagen eller 12 kap. JB. Det kan vara så att din hyresvärd har tagit med att städning ska ske vid utflytt i hyresavtalet eller att ni kommit överens om det tidigare och då har du en avtalsrättslig skyldighet att hålla avtalet. Du som hyresgäst har dock vårdplikt av lägenheten enligt 12 kap. 24 § JB. Detta innebär att du måste vårda lägenheten tills dess att du flyttar men det är hyresvärden har bevisbördan vid ersättningskrav brister i lägenheten. Eftersom det inte är reglerat i lag finns det inte ett entydigt svar på frågan utan det beror på vad ni kommit överens om och lägenheten får inte vara så bristfällig att det är i strid med din vårdplikt.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Kan hyresvärd få ersättning om hyresgästen tapetserat bostaden på ett sätt som inte är fackmannamässigt?

2021-09-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Min sambo hyr ut sitt gamla hus till en hyresgäst. Nu har hyresgästen efter ett halvår sagt upp sitt kontrakt och vi avser att sälja huset.Men hyresgästen har under perioden tapetserat själv i 2 av rummen, med vår tillåtelse förutsatt att det blev fackmannemässigt gjort. Idag vid besök vid huset inser vi att det är väldigt dåligt tapetserat och redan lösa tapeter efter bara 3 månader. Vad har vi för rättigheter här när huset ska säljas? Och har vi rätt att kräva av henne att ha visningar av huset?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du dels undrar om ni kan göra något åt den bristfälliga tapetseringen och att du dels undrar om ni har rätt att ha visningar av huset när hyresgästen fortfarande bor där. Eftersom din sambo hyr ut en egen bostad blir privatuthyrningslagen tillämplig. Situationerna du beskriver i din fråga omfattas dock inte av privatuthyrningslagen, och därför blir 12 kap Jordabalken (JB) tillämplig istället (se 1 § privatuthyrningslagen). 12 kap. JB reglerar hyra av bostad, och brukar kallas "hyreslagen". Har ni rätt att få ersättning för det bristfälliga tapetseringsarbetet?Om bostadens bruksvärde minskar efter att hyresgästen exempelvis tapetserat om i bostaden, har hyresvärden rätt till ersättning för skadan enligt 12 kap. 24 a § JB. Bruksvärdet kan minska t ex genom att arbetet inte har utförts fackmannamässigt. Beräkningen av hur stor ersättningen ska vara utgår ofta från vad det skulle kosta att återställa lägenheten i normalt skick igen. Enligt 12 kap. 24 a § tredje stycket är det hyresnämnden som ska pröva frågan om hyresgästen är skyldig att betala ersättning. Hyresnämnden är en domstolsliknande nämnd som medlar i hyrestvister och prövar viss andra tvister mellan hyresgäst och hyresvärd. Om din sambo som hyresvärd påstår att hyresgästen vållat skada genom den icke fackmannamässiga tapetseringen så är det också upp till din sambo att bevisa det. Alltså ska din sambo bevisa att tapetseringen har inneburit att bostadens bruksvärde minskat. Har ni rätt att ha visning i bostaden när hyresgästen fortfarande bor där? Enligt 12 kap. 26 § JB är hyresgästen skyldig att låta bostaden visas på lämplig tid, när bostaden är ledig till uthyrning. Bostaden är ledig till uthyrning exempelvis som i ert fall, när hyresgästen sagt upp hyresavtalet. Hyresgästen kan alltså inte neka hyresvärden att ha visningar, men hyresvärden får inte gå in i bostaden utan tillstånd från hyresgästen. Hyresvärden ska också beakta hyresgästens intressen och se till att hyresgästen inte förorsakas större olägenhet än nödvändigt. Själva visningen ska ske på en tid som är lämplig för ändamålet. Skulle hyresvärden föreslå en tid som inte är läglig för hyresgästen så får hyresgästen begära att visning ska ske på en annan lämplig tidpunkt. SammanfattningSå länge ni kan visa att tapetseringen inte utförts fackmässigt och att bruksvärdet på bostaden således minskat så har ni rätt att kräva ersättning från hyresgästen. Ersättningens storlek är vanligtvis den kostnad som behövs för att kunna återställa bostaden till normalt skick. Vad gäller visning så har ni rätt att kräva att ha visning av bostaden på en tid som är lämplig för ändamålet. Ni kan kontakta hyresgästen och komma överens om en lämplig tid.Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!