Kan hyresvärd neka sambo med betalningsanmärkningar att ta över hyresrätt?

2018-11-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag och min sambo ska gå i sär. Hon står på kontraktet på lägenheten. Vi flyttade in tillsammans i den och tänker skriva över den på mig. Där vi skriver en bodelning att Jon godkänner det.. mu vill inte hyresvärden hyra ut till mig pga betalningsanmärkning. Skulden är betald å jag väntar på att den ska försvinna om två år.. det är en fyra vi bor i och jag har två barn. Ett med henne.. därför har vi kommit överens om att jag. Ehöver den bäst för mina barn.. men kan hyresvärden neka mig ta över den pga min betalningsanmärkning?Tacksam för svar
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyra hittar vi i 12 kap. Jordabalken (JB).Huvudregeln är att en hyresgäst måste ha hyresvärdens samtycke för att få överlåta sin lägenhet (se I 12 kap. 32 § JB). En hyresgäst sambo kan dock ha rätt att överta hyresrätten mot hyresvärdens vilja. För detta förutsätts att hyresrätten utgjort samboegendom och tillfallit sambon genom bodelning eller att sambon tillagts hyresrätten, trots att den inte utgör samboegendom, med hänvisning till att denne behöver den bäst (se 12 kap. 33 § andra stycket JB). Utifrån din fråga framstår det som att hyresrätten utgör samboegendom och att den tillfallit dig genom bodelning vilket innebär att kraven för övertagande i egenskap av sambo är uppfyllda. Du ska därmed ha rätt att ta över hyresrätten oavsett om hyresvärden samtycker eller ej. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hyresgäst skyldighet att medverka till ny uthyrning

2018-04-26 i Hyresrätt
FRÅGA |Min bror har ett förstahandskontrakt för en hyresbostad. Han ska flytta. Hyresvärden har ålagt honom att själv lägga ut en annons på bostaden med hänvisning till att det är så det går till när man bor i en av hans bostäder och ska flytta. Har hyresvärden lagligt stöd att be sin hyresgäst hitta en ny hyresgäst om det inte är avtalat i hyreskontraktet?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som gäller för uthyrning av lägenheter hittar vi i 12 kap. Jordabalken (JB). Det finns inte något lagligt stöd för att en hyresvärd, utan villkor i avtal, kan kräva av sin hyresgäst att denne hittar en ny hyresgäst vid avflyttning. En hyresvärd kan däremot kräva att du som nuvarande hyresgäst medverkar till en ny uthyrning genom att tillåta visning av lägenheten under lämplig tid (se 12 kap. 26 § JB). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Uppsägning vid dödsfall

2018-03-28 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag har skrivit ett treårigt hyresavtal som alltså gäller fram till oktober 2020. Vad händer med det avtalet om jag dör innan detta datum ? Bryts det vid min död ?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Reglerna om hyra hittar vi i 12 kap. Jordabalken (JB). För att ett hyresavtal ska sluta gälla i förtid förutsätts en uppsägning. Ett hyresavtal bryts därmed inte per automatik att gälla för att hyresgästen avlider utan då övergår hyresavtalet med dess skyldigheter och rättigheter, likt övrig kvarlåtenskap, till dödsboet. Enligt 12 kap. 5 § JB har dödsboet rätt att inom en månad från dödsfallet säga upp hyresavtalet för att sluta gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen. Detta innebär därmed att den annars vanligen gällande uppsägningstiden på tre månader ersatts med en kortare uppsägningstid på en månad. Men detta förutsätter som nämnt att dödsboet säger upp lägenheten inom en månad från dödsfallet, om dödsboet dröjer längre med uppsägningen är det som vanligt tre månader som gäller. För de fall hyresgästen var gift eller sambo och denne efterlevande också stod med på hyreskontraktet tillfaller rätten till uppsägning i 12 kap. 5 § JB den efterlevande och dödsboet gemensamt.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Gåva av bostadsrätt

2018-02-27 i Bostadsrätt
FRÅGA |Kan min dotter ge sin bostadsrätt till sin bror som gåva. Hon ska flytta därifrån och han ska ta över bostaden. Från början är den finansierad av mig och reverser är skrivna men på pappret står min dotter som ägare pga av att BRF krävde det.Om inte, kan hon sälja den till honom för samma summa som den förvärvades för för att inte hamna i en situation där vinstskatt vid försäljning behöver betalas. Lägenheten ska vara kvar inom familjen.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Regler kring överlåtelser av bostadsrätter finns i Bostadsrättslagen (BRL).Det är fullt möjligt att överlåta en bostadsrätt i gåva till annan. Formkraven för överlåtelse av bostadsrätter hittar vi i 6 kap. 4 § BRL där det anges att överlåtelsen skriftligen ska nedtecknas i en överlåtelsehandling. Handlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåts och prisuppgift (kan vara 0 kr om så önskas). Handlingen ska även undertecknas av både överlåtare och mottagare. Vidare ska även bostadsrättsföreningen underrättas om överlåtelsen och få ta del av överlåtelsehandlingen (se 9 kap. 10 § BRL). Det kan även nämnas att den som övertar en bostadsrätt ska bli, om denne inte redan är, medlem i bostadsrättsföreningen (se 6 kap. 1 § BRL).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Måste hyresvärd påminna om obetalda hyror?

2018-11-08 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Måste inte hyresvärden skicka påminnelse om att hyran inte är betald. Hade tydligen en obetald från 2016.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om hyresavtal hittar vi i 12 kap. Jordabalken.Där finns det inget krav på att hyresvärden måste skicka ut påminnelser om obetalda hyror. Hyresvärden kan därmed t.ex. skicka vidare den skulden till inkassobolag utan att hyresgästen påmints om skulden dessförinnan. Ansvaret för att se till att hyror betalas vilar på hyresgästen. Om en hyresvärd på grund av utebliven hyra däremot avser att säga upp kontraktet måste hyresgästen underrättas om detta och om möjligheten till att betala för att motverka uppsägningen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Överlåtelse av bostadsrätt till sambo

2018-04-11 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej,1-Min sambo som är huvudägare på BRn vill gärna göra på så sätt att jag bli huvudägare på bostadsrättslägenheten. hur måste man gå tillväga i så fall? 2- Hur fungerar om han ger mig Bostadsrättslägenheten som gåva? går det ? i så fall hur måste göras? 3- Är det inte så att vid gåva räknas lägenheten min enskild egendom och vid eventuella separation har han inte något med lägenhet att göra så länge det inte finns samboavtal oss emellan. Tack på förhand för gratis rådgivningen
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring bostadsrätter finns huvudsakligen i Bostadsrättslagen (BRL) och reglerna kring bodelning vid samboförhållande hittar vi i Sambolagen (SamboL).Det finns möjlighet för din sambo att överlåta bostadsrätten till dig antingen genom köp eller gåva. Formkraven för överlåtelse av bostadsrätter hittar vi i 6 kap. 4 § BRL och dessa är desamma oavsett vilken överlåtelseform ni väljer att använda. Överlåtelsen ska enligt formkraven skriftligen nedtecknas i en överlåtelsehandling. Handlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåts och prisuppgift (kan vid gåva vara 0 kr). Både säljare/överlåtare och köpare/mottagare ska slutligen underteckna handlingen. Vidare ska även bostadsrättsföreningen underrättas om överlåtelsen och få ta del av överlåtelsehandlingen (se 9 kap. 10 § BRL). Det kan även nämnas att den som övertar en bostadsrätt ska bli, om denne inte redan är, medlem i bostadsrättsföreningen (se 6 kap. 1 § BRL). Vid upplösning av ett samboförhållande, av en annan anledning än att samborna ingår äktenskap, ska en bodelning av samboegendomen genomföras om någon av samborna begär det (se 8 § SamboL). Till samboegendom hör gemensam bostad och bohag som har förvärvats för att användas gemensamt (se 3§ SamboL). Egendom som en sambo erhållit genom gåva, testamente eller arv med villkor om att egendomen ska vara dennes enskilda ingår aldrig i samboegendomen, detsamma gäller för egendom som trätt istället för sån egendom (se 4 § SamboL). Dock gäller inte undantagsbestämmelsen ifall gåvan kommer från den andra sambon. Genom samboavtal går det däremot att avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen oavsett hur egendomen erhållits (se 9 § SamboL). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hänskjuta tvist till hyresnämnden

2018-03-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Min hyresvärd prövar att säga upp mig med hänvisning till att jag saknar behov av lägenhten. I deras första brev som jag bestred skriver de: "Om vi inte inom de närmaste dagarna kan träffa en överänskommelse om hyresavtalets upphörande kommer förlängningsärendet att hänskjutas till hyresnämnden i stockholm."I deras nästa brev som svar på mitt bestridande skriver de: "I det fall du fortfarane bestrider får du vända dig till hyresnämnden så får vi en tid för sammanträde och dom får avgöra ärendet"Min fråga är således: Är det hyresvärden eller hyresgästen som skall vända sig till hyresnämnden?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Bestämmelser om hyreslägenheter hittar vi i 12 kap. Jordabalken (JB). Hyreslägenheter är vidare uppdelade i två olika former, bostadslägenheter och lokaler. Vilken typ av lägenhet det rör sig om får betydelse framförallt när det kommer till att avgöra rätten till förlängning, dvs besittningsskyddet. Skillnaden mellan de olika sorterna grundar sig i vilket ändamål som lägenheten upplåtits för. Bostadslägenheter är lägenheter som upplåtits för att helt eller inte till en oväsentlig del användas som bostad och övriga lägenheter är att betrakta som lokaler. Gäller det uppsägning av bostadslägenhet ska hyresvärden, ifall denne önskar säga upp avtalet och tvist om förlängning föreligger, hänskjuta tvisten till hyresnämnden för att uppsägningen inte ska förlora sin verkan (se 12 kap. 49 § JB). Om det istället rör sig om hyra av lokal, och tvisten grundar sig i oenighet angående huruvida ersättning ska utgå för att hyresgästen ska gå med på att flytta, är det hyresgästens ansvar att ta upp tvisten i hyresnämnden för medling (se 12 kap. 58 § JB). I dessa fall ska hyresvärden i och med uppsägningen underrätta hyresgästen om att denne har två månader på sig att föra vidare frågan till hyresnämnden.Vem som ska ta upp tvisten i hyresnämnden beror sammanfattningsvis på vilken sorts hyreslägenhet och tvist det rör sig om.Hoppas du fick svar på din fråga!

Gåva av belånad fastighet

2018-02-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min sambo vill ge sina 50 % av villan/fastigheten, som vi har gemensamt lån på, till mig men fortfarande stå med på gemensamma lånet. Fungerar det? Hur isåfall?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till lawline!Bestämmelser om överlåtelse av fastigheter finns i Jordabalken (JB). När en fastighet ska överlåtas som gåva ska ett gåvobrev upprättas (se 4 kap. 29 § JB, 4 kap. 1 § JB). Gåvobrevet ska innehålla en överlåtelseförklaring, uppgift om köpeskilling (även om inget ska erläggas ska det uppges att köpeskillingen är 0 kr) och ska även undertecknas av både gåvogivare och gåvomottagare. För att lagfart ska kunna sökas ska även kraven för lagfart (se 20 kap. JB) beaktas vid upprättandet av gåvobrevet, detta innebär bl.a. att två vittnen ska styrka överlåtarens underskrift (20 kap. 7 § 1 p. JB). Vidare gäller för lagfart att gåvomottagaren inom 3 månader från att gåvobrevet upprättades ska ansöka om lagfart hos lantmäteriet och då skicka in gåvobrevet (20 kap. 1, 2 och 5 §§ JB). Gällande lån kan sägas att de inte följer med fastigheten till den nya ägaren vid en överlåtelse utan den ursprunglige låntagaren har fortsatt ansvaret för lån så länge ingen överföring själva lånen sker. Detta gäller även för lån där fastigheten är pantsatt. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar