Vilka uppsägningstider gäller för uthyrning enligt privatuthyrningslagen?

2019-06-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Jag hyr ut min bostadslägenhet, och vill förlänga kontrakten med hyresgästen. Vi hade ett kontrakt på bestämd tid som går ut i augusti, och jag vill gärna hyra ut på bestämd tid igen till henne, eftersom hon vill det. Hon (min hyresgäst) hyr alltså ut i förstahand. Vilka uppsägningstider gäller för nya kontraktet? I förra kontraktet hade vi bestämt 2 månader för oss två, men nu vill hon ha en månad, och förlänga min uppsägningstid till tre månader, och påstår att det är lagstiftat. Är det rätt?Hälsningar
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om uppsägningstid av en bostadslägenhet hittar du i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). För att privatuthyrningslagen ska vara tillämplig krävs att det är fråga om en bostadslägenhet som ägs direkt eller indirekt av den som hyr ut, som till exempel en villa eller en bostadsrätt. I detta fall är det därför reglerna i privatuthyrningslagen som blir tillämpliga.Ett avtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp till upphörande före denna tidpunkt. Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Hyresvärden får, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats (3 § privatuthyrningslagen). Det stämmer alltså att uppsägningstiden är tre månader för dig som hyresvärd och en månad för hyresgästen enligt privatuthyrningslagen. Det är inte möjligt att avtala om kortare uppsägningstid än tre månader för hyresvärden eftersom det är en skyddsregel för hyresgästen. Det är heller inte möjligt att avtala om längre uppsägningstid än en månad för hyresgästen. Vänligen,

Kan jag som fastighetsägare säga upp hyresgäst pga. bristande behov?

2019-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Kan jag som fastighetsägare säga upp en av mina hyresgäster som inte nyttjar sin lägenhet och inte gjort de senaste två åren då elen varit avstängd under hela den perioden. Hyresgästen är skriven på annan ort där hon bor och hennes barn går på dagis samt hennes bolag är skrivna på den adressen.Hon betalar hyran för lägenheten men den har stått tom de senaste två åren med elen avstängd.Skulle gärna vilja säga upp kontraktet pga bristande behov då hon bor på annan ort och det finns många andra som behöver bostad.
Maria Simeonidou |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om uppsägning av hyresrätt hittar du i 12 kap. jordabalken (hyreslagen). Du får säga upp hyresrättenEn bostadshyresgäst får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda (12 kap. 23 § jordabalken). För att ta reda på vilket som är det avsedda ändamålet för lägenheten måste man därför titta på vad som är avtalat mellan parterna. Förutsatt att det framgår av avtalet att lägenheten ska anvädas som bostadslägenhet kan hyresrätten förverkas då den används i strid med vad den är upplåten till (12 kap. 42 § 1 stycket 4 p.). Omständigheten att lägenheten inte används är därför en grund för uppsägning och du har rätt att säga upp hyresgästen.Vid tvist får hyresnämnden avgöraHar du som hyresvärd sagt upp hyresavtalet på den grunden att hyresgästen saknar behov av lägenheten och att lägenheten används i strid med syftet och vill inte hyresgästen gå med på uppsägningen (hävdar besittningsrätt till lägenheten), måste du senast en månad efter hyrestidens utgång (dvs. det datumet lägenheten är uppsagt till) hänskjuta tvisten till hyresnämnden (12 kap. 49 §). Det viktigt att veta att det är du som hyresvärd som måste bevisa att lägenheten inte används, därför är det fördelaktigt att du åberopar bevisning i form av exempelvis lägenhetens avsaknad av el. Det är sedan hyresnämnden som får avgöra om de anser att ditt behov som hyresvärd att återfå lägenheten väger över hyresgästens intresse att få behålla hyresavtalet.Vänligen,

Kan man äga en bostadsrätt samtidigt som man innehar ett hyresavtal?

2019-03-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Har en bostadsrätt, kan jag söka mej en hyresrätt o stå på det kontraktet
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyresrätter och bostadsrätter hittar du i Jordabalken samt bostadsrättslagen.Utgångspunkten är att det är fullt lagligt att ha flera bostäder samtidigt då det inte finns någon lag som reglerar detta. Det finns dock utrymme för hyresvärden att säga upp hyresrätten om det framkommer att man själv inte bor där (12 kap 46 § p. 10). Svaret på din fråga beror alltså på om du tänker bo i hyresrätten eller inte. Om du inte avser att bo i hyresrätten så kommer förmodligen hyresvärden inte att acceptera det.Vad gäller din bostadsrätt så kan det även hända att stadgarna i föreningen kräver att du som medlem faktiskt bor i bostaden (1 kap. 3 § bostadsrättslagen). Skulle du vilja hyra ut bostadsrätten krävs också styrelsens godkännande (7 kap 10 § bostadsrättslagen). Sammanfattningsvis beror din fråga alltså på omständigheterna. Att hyra en lägenhet samtidigt som du bor i din bostadsrätt blir dock förmodligen problematiskt då hyresvärdar oftast ställer krav på att man är i behov av hyresrätten.Vänligen,

Är uppsägning av lägenhet via e-post giltigt?

2019-02-27 i Hyresavtal
FRÅGA |Uppsägning av lägenhet via epost ! Är detta juridiskt hållbart
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om uppsägning av ett hyresavtal genom e-post är juridiskt giltigt.Ett hyresavtal ska som regel sägas upp skriftligenFrågor angående uppsägning av hyresavtal regleras i Jordabalkens 12 kap. Har ett hyresförhållande varat längre än tre månader ska det sägas upp skriftligen samt delges motparten. Det är således endast avtal på bestämd tid som är kortare än tre månader eller tre månader som får sägas upp muntligen (12 kap 8 § jordabalken). Uppsägning via e-post kan leda till bevissvårigheterEn uppsägning genom ett e-postmeddelande till en hyresvärd är giltigt då kravet på skriftlighet är uppfyllt. Det medför dock bevissvårigheter då det är svårt att bevisa att ett e-postmeddelande faktiskt mottagits och lästs. Du anses därför sagt upp lägenheten det datum hyresvärden läst mailet och inte datumet då du skickat det. Man bör vara noggrann med på vilket sätt man säger upp en lägenhet då bevissvårigheter kan leda till framtida tvister. Hyresavtal bör därför helst säga upp genom ett rekommenderat brev där det klart och tydligt framgår från vilket datum uppsägningen gäller. Om du trots detta skulle vilja säga upp lägenheten via e-post så rekommenderar jag dig därför att låta hyresvärden skriftligt bekräfta att e-postmeddelandet har kommit fram och att det är läst, så att ni utefter det kan fastställa ett datum för uppsägning.Vänligen,

Får hyresvärden ha visning i lägenheten utan medgivande?

2019-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Vi har sagt upp vår nuvarande hyresgäst och vill visa lägenheten för alternativa nya hyresgäster. Hur går man till väga då? Kan vi visa lägenheten utan att nuvarande hyresgäst är hemma lr måste hon vara närvarande när den visas?Tack på förhand!
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyresrätter hittar du i 12 kap. jordabalken (hyreslagen).En hyresvärds rätt att under hyrestiden få tillträde till lägenheten för visning regleras i 12 kap. 26 § 1 st. jordabalken där det framgår att "När lägenheten är ledig till uthyrning, är hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid". Hyresgästen har inte rätt att neka hyresvärden att hålla i visningar, dock får inte hyresvärden som huvudregel gå in i lägenheten utan tillstånd. Som hyresvärd bör du därför kontakta hyresgästen och komma överens om en lämplig tid då visning kan ske. Ni kan visa lägenheten när hyresgästen inte är hemma förutsatt att ni kommit överens om det med henne. Vänligen,

Kan jag säga upp mitt hyreskontrakt?

2019-05-25 i Hyresavtal
FRÅGA |Om jag har ett hyreskontrakt där det står. Hyrestid: from denna dag och så länge hyresgästerna önskarUppsägning : uppsägning av detta avtal skall ske skriftligen i enlighet med jordabalken bestämmelse. Uppsägningstiden är tre månader. Kan jag säga upp detta?Mvh
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ditt hyreskontrakt kan sägas upp i enighet med jordabalkens bestämmelser. Jag ska därför i mitt svar förklara vad ditt kontrakt innebär utifrån jordabalkens regler.Det framgår av 12 kap. 5 § jordabalken att om hyresavtalet avser en bostadslägenhet, får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Det framgår även av 12 kap. 8 § första stycket jordabalken att en uppsägning ska vara skriftlig, om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker.Svaret på din fråga är att du kan säga upp ditt kontrakt skriftligt. Uppsägningstiden är då 3 månader precis som det står i kontraktet.Vänligen,

Kan man vara folkbokförd/stå som hyresgäst på två lägenheter samtidigt?

2019-02-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Kan vår son vara skriven både på sin studentlägenhet (för att få kontrakt måste han det) och vår hyresrätt? Vår tanke är att han ska kunna överta vår hyreslägenhet om vi bestämmer oss för att flytta. Vad behöver vi tänka på och göra för att det ska bli möjligt om ett par år. Han har ju bott här (och bor en del helger) i hela sitt 25åriga liv...Tack på förhand för svar!
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är som utgångspunkt inte olagligt för din son att stå på hyreskontraktet för båda lägenheterna. Dock kan han endast vara folkbokförd på den adress han tillbringar sin dygnsvila i dvs. studentlägenheten (6 och 7 §§ folkbokföringslagen). Det är fullt möjligt för honom att överta er hyreslägenhet om ni bestämmer er för att flytta samtidigt som han hyr studentlägenheten, dock riskerar han att få hyreskontraktet uppsagt om det kommer fram att han faktiskt inte bor där och dessutom är skriven på en annan bostad. Det faktum att han inte behöver lägenheten ger hyresvärden rätt att förverka själva hyresavtalet. Vänligen,

Vilken standard kan vuxet barn som bor hemma förvänta sig och vilka är de juridiska konsekvenserna om barnet slutar betala?

2018-11-23 i Hyresrätt
FRÅGA |Vilken standard kan vuxet barn som bor hemma och betalar förvänta sig?Jag och min man ska separera men har två gemensamma barn 10,12 år så vi är inne i betänketid.Min son som är 20 år gammal och bor hemma betalar 4000 kr/månad för sitt rum. Nu vill min man ha eget rum och tycker att min son ska flytta ut från sitt rum så att han kan nyttja det istället.Det skulle innebära att min son inte får eget rum utan troligtvis flyttar sängen till matsalen för att sova där. Är det rimligt att fortsätta betala hemma när man inte har eget rum?Finns det några juridiska konsekvenser om min son helt enkelt slutar betala?Jag bor där och det är min son. Får min man kasta ut honom?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om din son bör betala hemma trots att han inte har ett eget rum, om han kan förvänta sig en viss standard samt om det finns några juridiska konsekvenser om din son vägrar betala för sig.Du bestämmer om du vill att din son fortsätter betala för sigFöräldrar är försörjningspliktiga fram tills dess att barnet är 18 år eller tills dess barnet slutar grund- eller gymnasieskola fram tills barnet fyller 21 år (7 kap 1 § föräldrabalken). I ditt fall så är din son 20 år och du kan alltså enligt lag kräva att han flyttar hemifrån eller att han måste betala för sig (förutsatt att han inte går i gymnasiet fortfarande). Du är alltså inte skyldig att låta ditt barn bo hemma hos dig gratis. Tänk på att om ni har ett hyreskontrakt mellan er där det framgår att sonen ska få hyra rummet för 4000 kr i månaden så bör ni/din man först och främst följa kontraktet och låta sonen ha kvar sitt rum. Finns inget kontrakt är det ni som bestämmer hur ni vill att sonen betalar. Det finns inga regler angående standard ett vuxet barn som bor hemma kan förvänta sig om det inte finns ett kontrakt, utan det är du som bestämmer om du vill ge ett rum till din son eller inte samt om han ska behöva betala för det. Är det din och din mans gemensamma bostadslägenhet har även han rätten att bestämma i dessa frågor. Du har rätt att vidta åtgärder för att avhysa din sonDet har hittills konstaterats att du bestämmer om din son ska betala och om han ska ha ett eget rum eller inte. De juridiska konsekvenserna av att din son vägrar betala för sig är att du kan ta kontakt med Kronofogden för att få hjälp med avhysning (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Det kan låta hårt att vidta en sådan form av åtgärd vad gäller ens egna barn, dock är det viktigt att veta att möjligheten finns tillgänglig. Tveka inte att höra av dig igen vid ytterligare funderingar!Vänligen,