Vilken uppsägningstid gäller för en bostadslägenhet?

2021-01-12 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, En fråga om uppsägningstid. En bostadshyresgäst utan besittningsrätt blir uppsagd för avflytt. Vilken uppsägningstid gäller. På avtalet står tre månader men är det inte alltid nio månader för hyresvärden? Letar i hyreslagen men hittar inte.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till jordabalken (JB).Vilken uppsägningstid gäller för en bostadslägenhet?Huvudregeln är att ett hyresavtal gäller för obestämd tid. Ett sådant avtal ska sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § JB). Ett hyresavtal som löper på obestämd tid har, om inte annat avtalats, en uppsägningstid på tre månader för bostadslägenheter och nio månader för lokaler (12 kap. 4 § JB). Även om längre uppsägningstid har avtalats får hyresgästen i en bostadslägenhet alltid säga upp avtalet med en uppsägningstid på tre månader (12 kap. 5 § JB).Detta innebär alltså att om inget annat avtalats är uppsägningstiden för både hyresgästen och hyresvärden tre månader för en bostadslägenhet. Du skriver i din fråga att det av avtalet framgår att uppsägningstiden är tre månader. Det är alltså tre månaders uppsägningstid som gäller, oavsett om hyresgästen eller hyresvärden säger upp avtalet. Regeln om nio månaders uppsägningstid gäller endast för lokaler, inte för bostadslägenheter.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Hur lång är uppsägningstiden för ett hyresavtal?

2020-10-11 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag undrar hur långt uppsägningstiden är om en privat hyresvärd säga upp en hyresgäst. I hyresavtal står 3 månader men stämmer det? Eller är det 6 månader som gäller? Hyresvärden har sagt upp p.g.a. egen användning av lgh. Det är en lgh på bottenvåningen i en villa där hyresvärden bor på övervåningen.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till jordabalken (JB).Hur lång är uppsägningstiden för en hyresrätt?Huvudregeln är att hyresavtal ska gälla för obestämd tid, om inte annat avtalats. Ett sådant hyresavtal ska sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § JB). Hyresavtal för obestämd tid ska ha en uppsägningstid på 3 månader för bostäder och 9 månader för lokaler, om inte längre uppsägningstid har avtalats (12 kap. 4 § JB). Om hyresförhållandet varat längre än tre månader ska uppsägningen alltid ske skriftligt (12 kap. 8 § JB).Det finns regler om rätt till förlängning av ett hyresavtal som sagts upp (12 kap. 45–52 §§). Dessa bestämmelser gäller dock inte om bostaden är en del av hyresvärdens egen bostad (12 kap. 45 § tredje punkten). Eftersom din bostad är en del av hyresvärdens egen bostad gäller dessa regler alltså inte dig.SlutsatsDen kortaste uppsägningstiden du har rätt till för en bostad är 3 månader. Detta gäller om man inte avtalat om längre uppsägningstid. Eftersom det står 3 månader i ditt hyreskontrakt är det 3 månader som gäller.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad gör jag om min hyresvärd inte uppfyller sina skyldigheter angående lägenhetens standard?

2020-02-13 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag börjar bli desperat och behöver verkligen hjälp. ( vi hyr )1. Jag bor i en 3:a som inte är renoverad på över 20 år, väggar krackelera ( i stort överallt) det är mögel både i ena badrummet samt i ena sovrummet. Golvet lossnar lite här i Alla rum. Golvet i min dotters rum har lossnat med över 2 dm. Även tapeterna har börjat krackelera och detta vill bolaget att vi ska betala. Jag börjar snart gråta och krackelera själv. Vi har påpekat detta över 7 år. Till svar får vi bara till svar : vi lovar att laga, men inget händer, förutom att hyran höjs med flera hundra OFTA. Även svart mögel har tittat fram. Detta är inte privat.lägenheten är på 3 r o k men vi betalar över 6500:- i månaden. Och detta vill bolaget att vi ska fixa själv?2. Torktumlare har börjat att lukta bränt, så pass att kläderna luktar illa. Vad ska jag göra göra. Vi vill ju bo kvar här, nära min släkt och mitt barns vänner.Snälla hjälp mig hur jag ska gå tillväga. Vill även tillägga att både min dotter och jag är väldigt känsliga och får ofta om i huvudet.Så tacksam för snabbt och ärligt svar.Går det att få svar eller idé om hur vi ska göra så gör ni oss extremt glad. Tyvärr har jag ej råd att betala varken express eller express 24h men jag är enormt tacksam ändå. Tack för att ni finns
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till jordabalken (JB). Hyresvärdens skyldigheterHyresvärden är skyldig att hålla lägenheten i ett sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap. 15 § JB). I en bostadslägenhet ska hyresvärden med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk (12 kap. 15 § andra stycket JB). Om hyresvärden brister i sin skyldighetOm hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet, eller om lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan, har hyresgästen följande möjligheter (12 kap. 16 och 11 §§ JB). Hyresgästen kan själv avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden efter tillsägelse underlåter att åtgärda bristen så snart det kan ske. Hyresgästen kan säga upp hyresavtalet, om bristen är av väsentlig betydelse. Hyresgästen har rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid lägenheten är i bristfälligt skick. Hyresgästen har rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på att han har varit försumlig. Hyresgästen kan ansöka om åtgärdsföreläggande. ÅtgärdsföreläggandeEn hyresgäst kan ansöka om åtgärdsföreläggande hos Hyres- och arrendenämnden (12 kap. 16 § andra stycket JB). En sådan ansökan kan leda till att Hyresnämnden ålägger hyresvärden att avhjälpa bristen. I föreläggandet anges inom vilken tid åtgärden ska vara utförd. Ett sådant föreläggande kan även förenas med vite, vilket innebär att om hyresvärden inte fullgör åtgärden inom den angivna tiden kan denne bli tvungen att betala ett bestämt belopp (ungefär som ett böter). Enligt praxis ska en ansökan om åtgärdsföreläggande bifallas om bristfälligheten i lägenheten medför men i hyresgästens nyttjanderätt och att den skada som hyresgästen lider inte är obetydlig. För att ansökan ska kunna bifallas måste hyresgästen bevisa att det föreligger en brist i lägenheten.UpprustningsföreläggandeOm en lägenhet inte har lägsta godtagbara standard kan hyresgästen ansöka om upprustningsföreläggande hos Hyresnämnden (12 kap. 18a § JB). Då ska hyresvärden föreläggas att vidta åtgärder som krävs för att lägenheten ska uppnå sådan standard. Likt åtgärdsföreläggandet kan ett upprustningsföreläggande förenas med vite. Lägsta godtagbara standardEn lägenhet ska anses ha lägsta godtagbara standard om den är försedd med anordning inom lägenheten för (12 kap. 18a § sjätte och sjunde styckena): Kontinuerlig uppvärmning. Kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien. Avlopp för spillvatten. Personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller dusch.Försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning.Matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor.Det ska även finnas tillgång både till förrådsutrymmen inom fastigheten och till anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den, samt att huset inte har sådana brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära förhållanden som inte skäligen kan godtasHyres- och arrendenämndenDet finns 8 Hyres- och arrendenämnder i Sverige. Detta är inte domstolar i lagens mening, men de kan döma i bland annat tvister mellan hyresgäster och hyresvärdar. Man kan skriftligt ansöka om att starta en process hos Hyresnämnden. Detta kostar ingenting, och även hela den fortlöpande processen är gratis. Dock om man väljer att anlita ett ombud får man stå för denna kostnad själv. Beslut i Hyresnämnden överklagas till Svea hovrätt, och där kan kostnader regleras som vanligt. Din situationJag vet tyvärr inte tillräckligt mycket om er situation för att kunna svara på om ett åtgärdsföreläggande eller upprustningsföreläggande skulle kunna bli aktuellt. Generellt kan ju dock sägas att det krävs att lägenheten är i ganska dåligt skick för att ett upprustningsföreläggande ska bli aktuellt, om man ser till vad som krävs för lägsta godtagbara standard.Jag kan dock förstå att ni upplever denna situation som väldigt påfrestande. Min rekommendation är att ni vänder er till Hyres- och arrendenämnden för att få hjälp. Där kan ni ansöka om att få vidare hjälp och tips, och ni kan även ansöka om åtgärdsföreläggande eller upprustningsföreläggande. Som jag skrivit ovan är det gratis att ansöka om att starta en process hos Hyresnämnden. Det finns väldigt bra information om Hyres- och arrendenämnden på Sveriges domstolars hemsida. Ni kan hitta mer information här, och där även ta reda på vilken Hyresnämnd som finns närmast er. Jag hoppas att detta kan hjälpa er vidare! Mvh,

Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?

2020-10-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Krävs bygglov från kommunen för att uppföra attefallshus?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till plan- och bygglagen (PBL).Krävs det bygglov för attefallshus?Huvudregeln är att det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller annan ändring (9 kap. 2 § PBL). Ett attefallshus är att anse som en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.För en- och tvåbostadshus krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra eller bygga till en komplementbyggnad eller komplementbostadshus som uppfyller vissa kriterier (9 kap. 4a § PBL). Dessa kriterier är följande:• Byggnaden får inte, tillsammans med övriga komplementbyggnader på tomten, ha en större byggnadsarea än 30 kvadratmeter.• Byggnaden får inte ha en taknockshöjd som överstiger 4 meter.• Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Den får dock placeras närmare gränsen om de grannar som berörs medger det.• Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter.Denna rätt att uppföra en komplementbyggnad utan bygglov gäller dock inte om kommunen har bestämt att det krävs bygglov (9 kap. 4d § PBL).SlutsatsI de flesta fall krävs det alltså inte bygglov för att uppföra ett attefallshus, så länge de ovan nämnda kriterierna uppfylls. Det finns ytterligare bra information om attefallshus på Boverkets hemsida. Det kan du hitta här. Det kan också vara en bra idé att kontakta kommunen du bor i för att kontrollera om det finns ett krav på bygglov i just din kommun, eller om kommunen kräver att du anmäler att du planerar att bygga ett attefallshus.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad gör jag om min hyresvärd inte åtgärdar problem i min lägenhet?

2020-03-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag och sambon har sedan september 2019 bott tillsammans i en lägenhet där det saknas ventilation i, balkongdörrarna "läcker" kall luft så de kvittar om vi har element på eller ej för de känns knappt någon skillnad. Jag har kontaktat miljöförvaltningen och de har tagit upp vårt case så vi väntar tålmodigt på dem. Hyresvärden har sagt att de ska byta båda balkongdörrarna och fixa ventilation men det händer inget. Jag hade konstant huvudvärk i 2 månader eftersom luften osv inte förnyas. Det känns som om vi är berättigad tex mindre hyra eftersom vi inte får hjälp. Detta är de stora problemen. Där finns massa mindre problem också som tex att de kommer matos och ciggarett rök upp i badrummet från någon granne.Vad tycker ni?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till jordabalken (JB).Hyresvärdens skyldigheterHyresvärden är skyldig att hålla lägenheten i ett sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap. 15 § JB). I en bostadslägenhet ska hyresvärden med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk (12 kap. 15 § andra stycket JB).Om hyresvärden brister i sin skyldighetOm hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet, eller om lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan, har hyresgästen följande möjligheter (12 kap. 16 och 11 §§ JB).Hyresgästen kan själv avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden efter tillsägelse underlåter att åtgärda bristen så snart det kan sk.Hyresgästen kan säga upp hyresavtalet, om bristen är av väsentlig betydelse.Hyresgästen har rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid lägenheten är i bristfälligt skick.Hyresgästen har rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på att han har varit försumlig.Hyresgästen kan ansöka om åtgärdsföreläggande.ÅtgärdsföreläggandeEn hyresgäst kan ansöka om åtgärdsföreläggande hos Hyres- och arrendenämnden (12 kap. 16 § andra stycket JB). En sådan ansökan kan leda till att Hyresnämnden ålägger hyresvärden att avhjälpa bristen. I föreläggandet anges inom vilken tid åtgärden ska vara utförd. Ett sådant föreläggande kan även förenas med vite, vilket innebär att om hyresvärden inte fullgör åtgärden inom den angivna tiden kan denne bli tvungen att betala ett bestämt belopp (ungefär som ett böter). Enligt praxis ska en ansökan om åtgärdsföreläggande bifallas om bristfälligheten i lägenheten medför men i hyresgästens nyttjanderätt och att den skada som hyresgästen lider inte är obetydlig. För att ansökan ska kunna bifallas måste hyresgästen bevisa att det föreligger en brist i lägenheten.Hyres- och arrendenämndenDet finns 8 Hyres- och arrendenämnder i Sverige. Detta är inte domstolar i lagens mening, men de kan döma i bland annat tvister mellan hyresgäster och hyresvärdar. Man kan skriftligt ansöka om att starta en process hos Hyresnämnden. Detta kostar ingenting, och även hela den fortlöpande processen är gratis. Dock om man väljer att anlita ett ombud får man stå för denna kostnad själv. Beslut i Hyresnämnden överklagas till Svea hovrätt, och där kan kostnader regleras som vanligt.Er situationJag vet tyvärr inte tillräckligt mycket om er situation för att kunna svara på om någon av åtgärderna jag skrivit om ovan kan bli aktuella.Jag förstår dock att ni upplever denna situation som väldigt påfrestande. Min rekommendation är därför att ni vänder er till Hyres- och arrendenämnden för att få hjälp. Där kan ni ansöka om att få vidare hjälp och tips, och ni kan även ansöka om åtgärdsföreläggande. Som jag skrivit ovan är det gratis att ansöka om att starta en process hos Hyresnämnden.Det finns väldigt bra information om Hyres- och arrendenämnden på Sveriges domstolars hemsida. Ni kan hitta mer information här, och där kan ni även ta reda på vilken Hyresnämnd som finns närmast er.Jag hoppas att detta kan hjälpa er vidare! Mvh,

Kan man tvinga fram försäljning av gemensam bostad med före detta sambo?

2020-01-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Min dotter och sambo köpte en bostadsrätt som min dotter står på. Pga han trassliga ekonomi. Efter fem år så separerade de och min dotter flyttade till en hyresrätt. Sambon fick bo kvar och hyra. Nu har min dotter köpt en ny bostadsrätt men handpenningen sitter fast i den gamla. Det har gått två år och ingen bodelning har gjorts. Han kan inte köpa den pga sin ekonomi. Kan min dotter tvinga fram en försäljning?De har två gemensamma barn.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till sambolagen, lagen om samäganderätt och lagen om uthyrning av egen bostad. Det framgår inte tydligt av din fråga om din dotter och hennes före detta sambo äger bostadsrätten tillsammans eller om din dotter äger den själv. Jag kommer därför svara enligt båda dessa möjligheter. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning görasNär ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (2 § och 8 § sambolagen). Dock måste begäran om bodelning framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § andra stycket sambolagen). Du skriver att det har gått två år, vilket jag tolkar som att det gått två år sedan din dotters samboförhållande upphörde. Detta innebär då att tidsfristen för att begära bodelning har passerat och denna möjlighet har alltså gått förlorad.Om de äger bostadsrätten tillsammansOm flera personer äger egendom tillsammans kallas de för samägare. Utgångspunkten är att samtliga samägares samtycke krävs för att förfoga över den samägda egendomen (2 § samägandelagen). Det finns dock en möjlighet för en samägare att ansöka hos rätten om att den samägda egendomen ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion (6 § samägandelagen). Den andra samägaren kan inte hindra detta så länge denne inte kan visa att det föreligger synnerliga skäl för att det inte ska ske. Om din dotter och hennes före detta sambo äger bostadsrätten tillsammans kan din dotter alltså vända sig till rätten och kräva att den bjuds ut till offentlig auktion. Så länge den före detta sambon inte kan visa att det föreligger synnerliga skäl som talar mot detta ska den alltså utbjudas på offentlig auktion. Om din dotter äger bostadsrätten ensamOm det är så att din dotter äger bostadsrätten ensam tolkar jag situationen som att hon numera hyr ut den i andrahand till sin före detta sambo. Jag känner ju inte till hur denna uthyrning är överenskommen, men huvudregeln är att ett hyresavtal gäller för obestämd tid om inget annat avtalats (3 § uthyrningslagen). För att ett sådant hyresavtal ska upphöra att gälla ska det sägas upp, och då tillkommer en uppsägningstid på 3 månader (3 § andra stycket uthyrningslagen). Om din dotter äger bostadsrätten ensam kan hon alltså säga upp hyresavtalet med sin före detta sambo med en uppsägningstid på 3 månader. När 3 månader passerat måste han alltså flytta ut. Din dotter kan då självklart sälja bostadsrätten som hon önskar. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,