Vem har ansvar för fasaden i en hyresrätt?

2021-11-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag bor i en hyresrätt,en trappa upp, där fyra fönster är icke öppningsbara. Min uppfattning är att det är hyresvärdens ansvar att putsa dom fönsterna. Dom uppger att dom införskaffat förlängningsskaft så att man kan putsa sina fönster. Med det resonemanget kan ju hyresvärden hävda att, nu är det dags att måla om fasaden. Vi har införskaffat färg, målarpenslar med förlängningsskaft så nu är det bara att måla.Vad gäller? Tacksam för svar, mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga på så sätt att du undrar vem som ansvarar för upprätthållandet av fasaden på hyresrätten. En hyresrätt omfattas av den så kallade "hyreslagen", vilken framkommer i 12 kap. jordabalken (JB).Hyresvärdens ansvarEn hyresvärd ansvarar för normalt slitage och ska hålla bostaden i sådant skick som enligt den allmänna uppfattningen är fullt brukbart. Det innebär att hyresvärden är skyldig att med jämna mellanrum ordna med exempelvis tapetsering och andra vanliga reparationer som behövs på grund av försämring genom ålder och bruk, (12 kap. 9 § och 15 § JB).Hyresgästens ansvarHyresgästen ansvarar för skada som hen orsakat genom eget och andras vållande. Som hyresgäst ska man vårda bostaden väl under hyrestiden, exempelvis genom att städa och hålla rent i lägenheten. Hyresgästen ansvarar för skador som uppstår genom hens vållande men också för skador som orsakas av familjemedlemmar eller gäster. Däremot föreligger inget ansvarig för rena olyckshändelser, (12 kap. 24 § JB).Vad hyresrätten innebär Eftersom en hyresgäst endast köper sig rätten att bo i en uthyrd bostad är lägenheten fortfarande hyresvärdens egendom. Detta innebär att det är hyresvärden som ansvarar för byggnaden i sig och den fasta egendomen. Hyresvärden kan därför inte tvinga en hyresgäst att underhålla byggnaden, oavsett om det är hyresvärden som har köpt redskap och verktyg för arbetet. Är det däremot så att du som hyresgäst önskar att glasrutorna tvättas inom en snar framtid kan det tänkas vara rimligt att du själv får tvätta fönsterna med de redskap hyresvärden tillhandahåller. Detta eftersom hyresvärdens ansvar sträcker sig till att omfatta förbättringar med några års mellanrum. Dessutom kan det hävdas att sådana dylika estetiska förbättringar inte faller under hyresvärdens underhållsplikt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?

2020-09-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, jag bor i en hyresrätt och handtaget till torktumlaren som ingår i lägenheten gick av efter en halkolycka, de skickade en reparatör som tittade på det och beställde en ny lucka, nu har jag fått en faktura på luckan från hyresvärden, jag fick ingen information överhuvudtaget att jag behövde stå kostnaden, är det rätt av dem att fakturera mig?Tacksam för svar
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hyresgästen har vårdpliktHyresgästen har en så kallad vårdplikt av sin hyreslägenhet under hyrestiden, (12 kap. 24 § jordabalken). Detta innebär helt enkelt att hyresgästen ska under hyrestiden ta hand om lägenheten och hålla lägenheten ren. Om det uppkommer en skada i lägenheten under hyrestiden som hyresgästen varit vållande till eller att den skett genom vårdslöshet eller om den skett genom försummelse ska denne ersätta skadan.Av den anledningen är det rätt att du får stå för kostnaden om du orsakat skadan, trots att man kan tycka att hyresvärden borde ha kommunicerat detta med dig redan tidigare.Vänd dig till ditt försäkringsbolagEtt tips kan vara att vända dig till din hemförsäkring om det rör sig om en högre kostnad. Som kund hos vissa försäkringsbolag har man en automatisk ansvarsförsäkring. Du kan kontakta ditt försäkringsbolag och höra med dem om summan är något de skulle kunna hjälpa till med mot din självrisk.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller om en tar sönder ett fönster på fastigheten som en hyr en lägenhet i?

2021-02-23 i Fastighet
FRÅGA |Min son råkade ha sönder en ruta (bara den yttersta, alltså inte hål rakt igenom) på fastigheten vi hyr lgh i. Dock tillhör fönstret en annan lokal än vår lgh. Hyresvärden anser att jag ska betala. Glasmästaren sa att i alla fall han varit involverad i har hyresvärdarna själv stått för skadan och tyckte det var konstigt att jag skulle faktureras. Vad gäller?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att din son av olyckshändelse har tagit sönder en glasruta i den byggnaden som ni hyr en lägenhet i. Det framgår dock inte i vilket utrymme fönstret som din son tog sönder fanns. Jag kommer att utgå ifrån att ditt hyresförhållande ger en rätt att använda det utrymmet som fönstret tillhörde och som är avsett att användas gemensamt av alla hyresgäster. Din fråga är vem som ska stå för reparationskostnaden.I första hand kan det vara bra för dig att se efter i hyresavtalet om vad som gäller för ansvarsfrågan vid skador, eftersom avtal kan reglera sådana förhållanden. Hyresvärdens ansvar att underhålla fastighetenFrågan om ansvar regleras även i Jordabalken (JB). Där anses det falla på fastighetsägaren och dennes försäkringsbolag att hålla uthyrd lägenhet och gemensamma utrymmen i fastigheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, samt för att periodiskt underhålla fastigheten och utföra nödvändiga reparationer för att hålla det i gott skick (12 kap. 9 § och 12 kap. 15 § JB se speciellt 3 punkten). Utifrån det är fastighetsägaren ansvarig för att reparera fönsterrutan. Fastighetsägaren kan dock i sin tur rikta krav mot andra som kan anses vara skyldiga till skadan. Hyresgästens ansvar för skadaHyresgästen ska vårda hyrd lägenheten väl under hyrestiden, (12 kap. 24 § JB). Vårdnadsplikten omfattar förutom den egna lägenheten och vad som hör den till även andra gemensamma utrymmen. Det innebär att du som hyresgäst är skyldig att ersätta skada som orsakats av uppsåt eller vårdslöshet. Till vårdplikten hör exempelvis att iaktta viss aktsamhet. Det finns egentligen inget generellt svar på hur långt hyresgästens vårdplikt sträcker sig, men den innebär att hyresgästen har en skyldighet att handla på ett sätt som undviker att risk för skador uppstår. Huruvida man bär ett ansvar för skador som uppstår på andra delar av fastigheten är dock inte helt klart. Lagtexten talar endast om skador orsakade på lägenheten. Det bör dock kunna dras den slutsatsen att hyresgästen är den som bär ansvaret för de skador som vållats genom oaktsamhet.Även Skadeståndslagen (SkL) kan komma i fråga gällande regler om ekonomisk ersättning till följd av att någon har orsakat skada. Huvudregeln i SkL säger att "den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan", (2 kap. 1 § SkL). Om din son med mening eller genom att ha varit oaktsam har orsakat skada på person eller på sak ska denne ersätta detta. Detta gäller i regel även för barn under 18 år som orsakat skadorna. Din son är dock endast ersättningsskyldig i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, om det finns någon ansvarsförsäkring i hemförsäkringen och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL).BevisfråganVid rena olyckshändelser bör du inte bli ansvarig, men det förutsätter att du också kan påvisa detta på ett sakligt sätt. Huvudregeln enligt praxis är att hyresvärden ska bevisa att hyresgästen har vållat skadan (NJA 1987 s. 668). I NJA 1975 s. 657 uttalade domstolen dock att skada som typiskt sett uppkommer genom oaktsamhet får antas ha vållats av hyresgästen, såvida det inte framkommer omständigheter som tyder på att skadan kan ha uppkommit på annat sätt. Med andra ord innebär detta att om det finns en annan rimlig förklaring till skadans uppkomst än hyresgästens handlande ska hyresvärden ansvara för skadan.I ditt fallSom du förklarar så har din son orsakat skadan på glasrutan av olyckshändelse och du kan då bli ersättningsskyldig för detta beroende på omständigheterna i ditt fall, eftersom ansvar uppkommer även om skadan inträffar genom oaktsamhet. Jag kan inte göra någon vidare utredning av ansvarsfrågan då jag inte vet fler omständighete i fallet. Hyresvärdar har i många fall redan avtal och kontakt med reparationsföretag. Det innebär att det bästa är att låta hyresvärden utföra reparationen, och det är helt riktigt att hyresvärden därefter får fakturera/återkräva dig på reparationskostnaden om du på grund av oaktsamhet skulle kunna anses vara ansvarig för skadan. Skulle du vilja prata med en jurist angående detta råder jag dig att boka in ett möte med våra verksamma jurister på info@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte så är du varmt välkommen att återkomma till oss med mer information.Med vänliga hälsningar,

Konflikt angående gällande tillträdesdag i köpekontrakt

2019-07-19 i Fastighet
FRÅGA |Vi har en tvist med säljaren om tillträdesdag till en fastighet. Vid kontraktskrivningen hade vi svårt att komma överens. Vi ville ha tillträde längre fram i tiden och säljaren tidigare. Vi skrev kontrakt den 6 juni och kom överens om tillträde den 6 sept, dvs 3 månader framåt i tiden var en godtagbar kompromiss för alla parter. Säljaren var väldigt angelägen om att tillträdet skulle ske tidigare om det fanns möjlighet och vi kom överens om att, om vår fastighet sålde snabbt, skulle vi försöka tillträda i augusti. I köpekontraktet skrev detta på följande sätt:Tillträde 190815 eller annat datum enligt överenskommelse, dock senast 190906.Detta tillägg skrevs sedan under av samtliga parter med våra signaturer och namnteckningar.Vi vill nu tillträda 190906 och säljaren hävdar att tillträde skall ske 190815.Vem har rätt?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om köp av fastighet regleras i 4 kap. jordabalken (JB). Formkrav vid fastighetsköpFör att ett fastighetsköp ska vara giltigt finns vissa formkrav, till skillnad från många andra avtalsförhållanden. Det innebär att ett skriftligt kontrakt måste upprättas, ett köpekontrakt. Köpekontrakt är en av de viktigaste handlingarna vid fastighetsköp, som för att vara giltigt måste skrivas under av alla parter samt innehålla uppgifter om köpeskillingen, fastighetens registerbeteckning samt en överlåtelseförklaring (4 kap. 1 § JB). Vad innebär tillträdesdag?Även uppgifter som tillträdesdag är viktigt att ha med i köpekontraktet, trots att det inte är ett lagstadgat krav. Tillträdesdagen är den dag då köparen får tillträde till fastigheten och risken för fastigheten går över på köparen. Detta innebär att ni som köpare bär risken efter första avtalade tillträdesdag, 190815, även om ni inte flyttar in i fastigheten det datumet (4 kap. 11-12 §§ JB).SlutsatsEftersom det i köpekontraktet står att tillträdesdagen är från 190815, eller annat överenskommet datum, till senast 190906, är det också dessa datum som gäller för garanterad rätt till tillträde. Det är inget krav att ni måste tillträda fastigheten 190815, det medger snarare det datum ni som tidigast kan tillträda fastigheten, om ni inte kommer överens om ett annat datum. Det innebär att ni mycket väl har rätt att tillträda fastigheten 190906 (som senast). Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,