Servitut ses som godkännande för utbyggnad närmare tomtgräns än 4,5 m?

2020-06-29 i Servitut
FRÅGA |Hej! Vi har ett gammalt avtalsservitut på vår fastighet gentemot vår granne som är tjänande. Servitutet handlar om "Rätt Att Bebygga Intill Tomtgränsen". Om vi skulle söka bygglov för att bygga ut vår huvudbyggnad, så skulle vi inte få bygglov för det pga att man går enligt detaljplansbestämmelserna, och där får man inte bygga inom 4,5 meter enligt gällande detaljplan.Men vi tänkte utreda om vi kan göra en attefallstillbyggnad, dvs bygga ut 15kvm på huvudbyggnad. Attefallsreglerna går ju utanför detaljplanen, men kräver att grannarna ger sitt godkännande om byggnaden är nära tomtgräns (4,5m). Skulle vi kunna använda avtalsservitutet för att hävda att grannfastigheten har gett sitt lov för en attefallstillbyggnad? Tack på förhand!
Oscar Rudén |hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga undrar du om servitutet ger dig rätt att överskrida detaljplanen och bygga ett atterfallshus närmare än 4,5 m från din grannes tomt. Enligt 9 kap 4 b § Plan- och bygglagen anger att en utbyggnation får uppföras närmast 4,5 m från grannes tomt, och inneha storleken 15 kvm. Där anges det även att om man får berörda grannars tillåtelse, får utbyggnaden byggas närmare än dessa angivelser. 14 kap 5 § Jordabalken nämner att servitut ska upprättas skriftligen och att endast det som står i servitutet är gällande. 7 kap 6 § Jordabalken anger att servitut inte har någon begränsning i hur länge denna är gällande (om detta inte skrivits med i servitutet såklart). Har dock inget förbehåll för servitutet skett, om fastigheten har överlåtits enligt 7 kap 11 § Jordabalken, så försvinner servitutets verkan enligt 7 kap 18 § Jordabalken. Utan att ha sett själva servitutet och dess innehåll, kan jag endast dra en slutsats utifrån dess titel. Utifrån titeln så kan jag säga att du som innehavare av fastigheten har rätt att uppföra byggnader på din egen tomt, precis på tomtgränsen till din granne. Utifrån detta kan jag endast dra slutsatsen att ja, du har rätt att bygga ut din huvudbostad intill tomtgränsen eftersom servitutet kan ses som ett godkännande. Men om det är så att fastigheten du äger har bytt ägare utan att förbehåll för servitutet har gjorts så kan servitutet vara utan verkan. Hoppas det var till hjälp, mvh.

Förverkande av hyresrätt

2019-11-25 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag driver ett kafe i Lund, vår hyresvärd är Lunda fastigheter, i vår kontrakt står 3 år med uppsägningstid 9 mån, om inget uppsägning sker löper 3 år till. Jag har sköt mina hyror ordentlig. Kan hyresvärden säga upp mig? På vilka grunder då?Tack för svar
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta i vilka situationer ditt hyresavtal kan sägas. Eftersom denna fråga rör hyra och fastigheter så är det jordabalkens 12 kap. 42 § vi ska titta i för att finna ett svar. En hyresrätt gällande lokal kan förverkas (sägas upp) under följande omständigheter:Om man är försenad med hyran vid ett flertal tillfällenOm man hyr ut lokalen i andrahand utan hyresvärdens tillståndOm man är vårdslös och orsakar utbrott av ohyra (mögel osv) eller vanvårdar lokalenOm man använder lokalen till brott eller i brottsliga sammanhangOm man struntar i att utföra en uppgift som har skrivits med i hyreskontraktet som är av yttersta vikt för hyresvärden att man utförAnnars har hyresvärden rätt att i god tid efter cirka 3 år från senaste förlängningen säga upp avtalet. Detta innebär för dig att om kontraktet går ut och hyresvärden vill säga upp detta så har hen rätt till det. Skulle du av någon anledning uppfylla kraven nämna ovan så kan kontraktet sägas upp i förtid.Hoppas att detta var till hjälp

Tolkning om uppsägning har skett

2020-06-29 i Hyresavtal
FRÅGA |HejJag undrar hur man skall tolka detta mail då jag och uthyraren är oense om detta är en uppsägning eller inte.Påminnelse 3Hej! MathiasEnligt våra noteringar har du undertecknat följande magasineringsavtal med vårt företag.Trots tidigare påminnelser är fakturan med belopp 1619 kr fortfarande obetald. Detta motsvarar obetalda fakturor gällande dina månatliga avgifter (för magasinering) plus en påminnelseavgift.Med det här e-brevet meddelar vi dig om uppsägning och kräver formellt betalning av samtliga utestående fordringar. Om du inte betalar inom 25 kalenderdagar från datumet i denna skrivelse kommer det utestående beloppet att öka ytterligare med en extra förseningsavgift om 400 kr i enlighet med de allmänna villkoren i magasineringsavtalet.Vi kan dessutom enligt våra allmänna villkor säga upp ditt magasineringsavtal omgående om du inte betalar in hela det utestående beloppet. Sådan uppsägning kan följas av att de magasinerade sakerna avyttras.Vi påminner om att åtkomsten till dina tillhörigheter kan komma att spärras tills full betalning mottagits.Har betalning skett någon av de senaste dagarna ber vi dig bortse från denna påminnelse.Tack för din uppmärksamhet.Vänliga hälsningar,
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill ha hjälp att tolka detta mejl du har fått. Utifrån tolkningen av mejlet framkommer det i början att företaget meddelar dig om uppsägning. Detta framgår av meningen "Med detta e-brev meddelar vi dig om uppsägning". Det bör inte vara några tvivel om vad syftet med mejlet är. De anger sedan att du har 25 dagar på dig att betala in dina skulder. Sedan verkar de ange att avtalsvillkoren i avtalet mellan er ger dem rätt att ignorera uppsägningstiden om inte skulderna betalas. Detta är att anse som en betalningspåminnelse och uppsägning i samma meddelande. vad gällande uppsägningen finner jag inte att hyresvärden bryter gentemot 12 kap Jordabalken, som reglerar uppsägningar, eller delgivningslagen som reglerar hur delgivande får ske. Ersättning för uppsägande av hyreslokaler kan ske enligt 12 kap 58 § Jordabalken, men jag har svårt att se att villkoren för ersättning uppfylls i detta fall. För frågan om ersättning vänligen kontakta våra jurister eller annan insatt expert i sakfrågan.Mvh