Krävs svenskt medborgarskap för att äga en bostadsrätt i Sverige?

2021-08-20 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag har bott i Sverige i många år och köpte därför en bostadsrätt. Jag flyttade sedan tillbaka till Danmark och ska nu fråga om jag fortfarande kan äga en bostadsrätt trots att jag inte längre bor i Sverige och inte heller är svensk medborgare. Mitt ex -maken bor nu i lägenheten och han är också delägare?Tack
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Glädjande nyheter. Det finns inga lagliga hinder mot att du, som icke svensk medborgare, äger en bostadsrätt i Sverige. Bostadsrättslagen hindrar dessutom en bostadsrättsförening från att kräva ett visst medborgarskap som förutsättning för att få bli medlem (2 kap. 2 § första punkten bostadsrättslagen). Det behövs varken svenskt medborgarskap eller svenskt personnummer. Att din ex-make är delägare och bor i lägenheten förändrar inte svaret. Hälsningar,

Är en hyresgäst skyldig att låta hyresvärden få tillträde till hyresobjektet när hyresavtalet har sagts upp?

2021-03-19 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej, vi hyr ut vårt hus.Hyresavtalet är uppsagt.Har vi rätt att få tillgång till huset för visning vid ev försäljning under uppsägningstiden? Så att det ev är sålt när uppsägningstiden är slut.Har läst jordabalken 12:26 kan inte tyda den riktigt.
Pontus Fridén |Hej och tack för att du ger oss på Lawline förtroendet att besvara din fråga!Det korta svaretJa ni har rätt att få tillgång till huset för visning under uppsägningstiden.Det längre svaretDu har hamnat i helt rätt kapitel och paragraf. För tydlighetens skull vill jag framhålla att kapitel 12 jordabalken (JB) (1970:994) avser uthyrning av hus eller delar av ett hus (nyttjande mot ersättning) (12 kap. 1 § JB). I samma lagrum femte stycket framgår det att kapitlet är tvingande till hyresgästens förmån, med innebörden att det inte går att avtala i strid med någon rättsregel i kapitlet, om inte annat anges explicit i någon av reglerna däri.Den ifrågavarande formuleringen i 12 kap. 26 § första stycket lyder "När lägenheten är ledig till uthyrning, är hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid". Din hyresgäst har alltså här en skyldighet att bereda dig som hyresvärd tillträde till huset på lämplig tid i syfte att visa lägenheten för intressenter. Visningen ska hållas utan onödiga besvär för hyresgästen och så långt möjligt ske i samråd med hyresgästen. Detta ska isärhållas från att hyresgästen är inte skyldig att själv ombesörja visningen, dvs. visa lägenheten för en spekulant på huset. Vägrar hyresgästen dig tillträde kan ytterst kronofogdemyndigheten tillgripas och särskild handräckning meddelas. Du får då hjälp att av kronofogdemyndigheten att tillträda huset.Mer om särskild handräckning finns att läsa via följande länk nedan.https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.htmlHälsningar,

Om fel uppstår mellan avtal om köp av fastigheten och tillträdet, vem bär ansvaret? Och vad händer om felet fanns sedan tidigare?

2021-04-04 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga! Vem är ansvarig om kompressorn till luft-vatten värmepumpen gick sönder ungefär en vecka innan tillträde? Vi vet inte om den var trasig eller ej under överlåtelseavtalet. I avtalet står det att fastigheten överlåts i det skick den är på kontraktsdagen. Kompressorn var 14 år gammal och hade kunnat gå sönder när som helst. Pumpen är 14 år gammal och köparen kräver xx:- i ersättning för reparation.Vad är det som gäller egentligen?
Pontus Fridén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättslig utgångspunktAktuell reglering kring fast egendom hittas i 4 kap. jordabalken (1970:994) (JB). Till en fastighet hör anläggningar som har anbragt inom fastigheten för stadigvarande bruk som en kompressor (2 kap. 1 § första stycket JB). Närmare om fel finns i 4 kap. 19 § JB, däri står att om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köper, har köparen rätt till avdrag på köpeskillingen. I andra stycket och tolkningen av det, i rättspraxis och juridisk litteratur, framgår att köparens undersökningsplikt vid fastighetsköp är tämligen långtgående. Således får inte åberopas vad köparen borde ha upptäckt vid en undersökning, normalt kompletterad av en besiktningsman. Undersökningsplikten kan vara normal, utökad eller reducerad beroende på omständigheterna, så reduceras den av betryggande svar på konkret fråga av köparen angående visst förhållande. Vem som står faran för tiden mellan avtalet och tillträdet regleras i 4 kap. 11 § JB.Bedömningen i förevarande fallKompressorn var fungerande vid avtalets ingåendeSäljaren står faran fram till det avtalade tillträdet och köparen därefter (4 kap. 11 § JB). Tidigareläggs tillträdet förskjuts fareövergången till det faktiska tillträde. Emellertid upphör säljarens ansvar vid det faktiska eller avtalade tillträdet, vilket är avhängigt lydelsen av avtalet. Att fastigheten överlåts på kontraktsdagen i befintligt skick torde inte innebära att samma dag också är avtalad tillträdesdag, utan snarare bör innebörden, med hänsyn till lagtexten, vara att fel som därimellan uppstår står säljaren risken för (observera inte bara visar sig utan uppstår). Men observera att det i avtalet kan stå att med kontraktsdag likställs tillträdesdag. Den som vill göra gällande fel måste reklamera medelst meddelande till säljaren inom ganska snar framtid (4 kap. 19a § JB). Kompressorn var redan trasig vid avtalets ingåendeFrågan är likt du nämner, om kompressorn redan var trasig vid avtalet. I så fall blir grundar sig den juridiska lösningen i huruvida du borde ha upptäckt felet vid undersökningen. Om du inte borde ha känt till detta (höga krav för att du ska anses inte ha känt till felet), berättigas du prisavdrag motsvarande kostnaden, förutsatt att du reklamerar inom skälig tid. Motsatsvis, om du borde ha känt till felet, exempelvis kompressorn såg ut att vara i dåligt skick, det kunde inte ha undgått dig att åldern på kompressorn är en riskfaktor eller liknande, har säljaren rätt. Den andra premissen, kompressorn var funktionsduglig vid överlåtelseavtalet, gör att det inte fanns något fel att känna till. Således bär säljaren faran och du får rätt till avdrag på köpeskillingen om förutsättningarna i stycket ovan är uppfyllda. BevisfrågaSom lätt inses är det till lättnad för köparen ur rättsligt- och bevishänseende om kompressorn var fungerande vid avtalets ingående jämfört med om kompressorn redan var trasig. Huruvida kompressorn var trasig eller ej är i sig en intrikat bevisfråga. Lämna gärna en kommentar om du har fler frågor.Hälsningar,