Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?

2020-05-30 i Arrende
FRÅGA |Jag vill köpa ett fritidshus, och jag märker att de flesta hus säljs som "arrenderätt". Vad händer när arrendetiden tar slut? Och vad innebär det att köpa den här typen av ägandeform?
Chantal Kryou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga om arrenderätt regleras i Jordabalken (JB).Arrenderätt är en nyttjanderätt till del av markArrende är när en fastighetsägare eller jordägare upplåter nyttjanderätt till en del av sin mark mot vederlag (8 kap. 1 § JB). Arrenderätt innebär att nyttjanderättshavaren (arrendatorn) har rätt att disponera jordägarens mark. Du kommer inte att äga marken utan istället arrendera denna från ägaren, d.v.s. betala en arrendeavgift för att få lov att disponera marken. Du kan även uppföra egen egendom, t.ex. en byggnad eller anläggning, på marken.Det finns olika typer av arrende (8-11 kap. JB). Samtliga arrendeformer gäller att avtalen ska löpa på en bestäm tidsperiod, förutom lägenhetsarrende (8 kap. 5 § JB). Har du och din avtalspart inte angivit någon bestämd löptid är utgångspunkten att avtalet löper på fem år (9 kap. 2 §, 10 kap. 2 §, 11 kap. 2 § JB). Jordbruksarrende som innefattar bostad för arrendatorn (gårdsarrende) och bostadsarrende har en tvingande minimitid på fem år för upplåtelsen (9 kap. § 2 andra stycket). Det innebär att upplåtelsen löper på minst en femårsperiod om du ska använda fritidshuset som din bostad.Det råder avtalsfrihet mellan dig och fastighetsägaren/jordägarenMan ingår ett skriftligt avtal för att få arrenderätt. När den föreskrivna arrendetiden löpt ut, upphör arrenderätten. Detta gäller om arrendeavtalet inte sägs upp. Det finns dock möjlighet att förnya avtalet eller skriva ett nytt med nya villkor, när den föreskrivna tiden för arrenderätten tagit slut. Avtal om arrende kan även träffas på livstid (10 kap. 2 § och 11 kap. 1 §).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,