Har jag rätt att kräva att grannen klipper eller tar bort häcken?

2020-09-12 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |En granne till mig har en Thujahäck som till min tomt och han inte vill ta bort den. Den är cirka 2,5 m hög och 2 meter bred. Problemet är att den nu är inne på in tomtuppfart med 80 cm. Min grind och grindstolpe syns inte längre. Försökte förra året både skriftligen och muntligen att han skulle ta bort häcken som blivit eftersatt under många år. Jag fick då välja med att han klippte längs med stammen på min sida eller att de tog årsskotten. Valde då årsskotten då jag inte vill ha bruna stammar mot min tomtgräns. Den skräpar ned och är alldeles för stor.Har varit i kontakt med Kommunen men de driver inte privata ärenden. Vad skall jag göra för att få tillbaka min infart och grind??
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är vanligt att det uppstår problem mellan grannar när det kommer till växtlighet mellan tomtgränser. Till att börja med vill jag nämna att det inte finns någon lag som säger hur nära en grannes tomt en häck får planteras eller hur höga häckar mellan tomtgränser får vara. I vissa fall kan kommunens plan- och byggnadsnämnd lämna föreläggande om att en part ska ta bort en buske eller klippa densamma. Detta gäller dock bara om häcken är placerad så att den tex. hindrar sikten för bilförare på närliggande väg. Jag uppfattar det som, och baserar mitt svar utifrån, att häcken det är fråga om inte hindrar biltrafiken utan snarare att den utgör ett störningsmoment för dig. Vem äger häcken? Jag förstår det som att själva roten och stammen på thujaplantorna som utgör häcken står på din grannes sida, häcken är därför att se som fastighetstillbehör till din grannes fastighet enligt 2 kap 1 § Jordabalken (JB). Det innebär dock inte att det är okej att häcken växer över hur som helst på din tomt. Hänsyn till omgivningenEn huvudregel i Jordabalken när det kommer till rättsförhållanden mellan grannar är 3 kap 1 § JB som säger att var och en ska ta skälig hänsyn till sin omgivning vid nyttjande av sig egen fastighet. Detta innebär att grannar har ett visst ansvar mot varandra att inte störa eller på annat sätt vara i vägen för varandra när man utför åtgärder på sin egen fastighet. Vissa störningsmoment får man såklart tåla men det finns gränser. I ditt fall hindras ju du från att nyttja en del av din uppfart i detta läge eftersom häcken växer in på din tomt, vilket tyder på att din granne kanske inte visar dig tillbörlig hänsyn när han låter häcken växa på det här sättet. Vad du har rätt tillEftersom grenarna som hänger in på din uppfart utgör ett problem för dig har du rätt att enligt 3 kap 2 § JB ta bort både grenar och rötter som finns på din sida av tomtgränsen. Denna rätt har du dock bara efter att du först gett grannen själv möjlighet att ta ner dessa. Om grannen vägrar eller inte gör detta inom skälig tid så får du alltså själv vidta åtgärder. Om du själv skulle ta bort grenar är det viktigt att tänka på att du inte får skada häcken eftersom denna, trots att den utgör ett problem för dig, faktiskt tillhör din granne. Om det rör sig om större grenar eller rötter på din sida är det alltså extra viktigt att du pratar med grannen om att du vill ha bort dessa och ger grannen möjlighet att vidta åtgärder, annars riskerar du att skada eller döda häcken vilket kan leda både till skadeståndsskyldighet gentemot grannen och en väsentligt sämre grannsämja. Det verkar i ditt fall som att grannen tidigare varit villig att ta bort årsskotten efter att du påtalat problemet, kanske kan han vara villig att göra detta även i fortsättningen? Att du tycker att häcken skräpar ner på din sida och att det kommer bli fult med bruna stammar om häcken klipps längsmed stammen är tyvärr inte något som ger dig rätt att kräva att grannen tar bort hela häcken. Det bästa skulle vara om du har möjlighet att diskutera saken med grannen och komma överens om att någon av er underhåller häcken på din sida samt hur mycket och vad som då får tas bort. Du kan då som hjälp påtala att du faktiskt har rätt att ta bort växtlighet på din sida eftersom denna utgör en olägenhet för dig. Vissa grannar upprättar avtal emellan sig om hur häcken mellan tomtgränserna ska skötas, kan det kanske vara ett alternativ för dig och din granne? Kort sammanfattat har du alltså inte rätt att kräva att grannen tar ner häcken, du har däremot rätt att be grannen om att ta bort den del av häcken som växer över på din tomt och om åtgärder inte vidtas från grannens håll ta bort denna del själv. Jag hoppas att du fått lite hjälp på vägen av mitt svar. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

Vem äger träd vars stam lutar över på grannens tomt?

2020-06-05 i Skadestånd
FRÅGA |Vi har en diskussion med våra grannar om ett träd. Trädets rot är på vår mark. Det hade fyra stammar som delade sig ända nere vid roten. En av stammarna lutade in över grannens mark. Vid ett tillfälle förra sommaren började trädet klyva sig och jag sågade då ner det. Jag sågade även ner den stam som lutade över grannens mark, eftersom det riskerade att skada grannens staket och ett växthus som stod i fallriktningen, och jag gjorde bedömningen att det hade börjat vika sig.Grannen blev upprörd över att vi hade sågat ner trädet och sade att det var deras träd och att jag skulle ha låtit det stå kvar.Nu har vi satt upp två små träkorgar med blommor i på stubbarna och då har grannen slagit ner korgarna och sedan påstått att vi skulle kunna bli skadeståndsskyldiga eftersom vi sågat ner "deras" träd.Jag undrar nu: Vem som äger trädet om jag kan ta bort stubbarna utan att fråga grannen, eller låta dom stå kvar, om jag vill det?Har grannen rätt att slå ner de blomkorgar som vi har satt upp?
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Till att börja med vill jag klargöra att trädet, vars hela rot jag förstår det som är placerad på din tomt, utgör fastighetstillbehör i lagens mening enligt 2 kap. 1 § Jordabalken (JB). Det innebär att trädet, inklusive den stam som hängde över på grannens tomt, är att se som en del av din fastighet.Du hade rätt att såga ner trädetEftersom trädet utgjorde fastighetstillbehör till din fastighet är det också du som har rätt att såga ner detta samt välja vad du vill göra med stubbarna. Genom 3 kap. 1 § JB fastställs dock en allmän princip som innebär att man vid nyttjande av sin egen fastighet ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Att du har sågat ner trädet innebär inte att du har brustit i hänsyn mot dina grannar men för grannsämjans skull hade det varit bra att, om möjligt, diskutera med grannarna innan du sågade ner trädet. Kan grannen kräva skadestånd? Eftersom trädets rot står på din tomt har inte grannen lidit någon skada i skadeståndslagens mening. Att grannen tycker sig ha skadats spelar ingen roll då trädet tillhörde dig. I min mening var det utifrån ditt perspektiv bra att du tog ner trädet eftersom du hade kunnat ådra dig skadeståndsskyldighet om detta hade fallit över på grannens tomt och skadat växthuset eller staketet (2 kap. 1 § och 5 kap. 7 § skadeståndslagen). Du kan alltså inte bli skadeståndsskyldig för att du sågat ner trädet. Grannen kan ha gjort sig skyldig till skadegörelseGrannen har ingen rätt att slå ner dina blomkorgar. Om korgarna skadas eller förstörs skulle detta kunna rubriceras som ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 § Brottsbalken (BrB).Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars får du gärna skriva till oss igen! Med vänliga hälsningar

Hyresvärd som går in i uthyrd lokal utan att meddela hyresgästen

2020-09-04 i Hyresrätt
FRÅGA |Hejsan. Hyr en lokal som används som uppställningplats/mek av mina fordon, nu har det kommit till min kännedom att fastighetsägaren vid flertalet ggr gått in och kikat i det utrymmet jag hyr, och de ggr hen har gått in har det varit utan anledning att utföra akuta åtgärder, utan bara att snoka. Har påtalat till min hyresvärd att hen inte har något att göra där inne om det inte är akuta saker som behöver åtgärdas för att inte orsaka skador på byggnad etc, men får bara till svars att hen äger fastigheten och får göra som hen vill. Känns inge vidare att hen springer runt och nöjes tittar och snokar bland mina bilar, vertyg etc. Vad ska jag göra åt detta?
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Får hyresvärden gå in i din lokal? Precis som du själv skriver så har hyresvärden som huvudregel inte rätt att på eget bevåg gå in i din lokal utan att du meddelats om detta. Undantaget är om det rör sig om brådskande reparationer och åtgärder, exempelvis en akut vattenläcka. Du kan läsa om detta i 12 kap 26 § Jordabalken (JB). Att hyresvärden gör fel när hen går in i din lokal verkar du redan ha bra koll på, därför fokuserar jag istället resten av svaret på vad du kan göra åt saken. Olaga intrångFaktum är att när hyresvärden tar sig in i lokalen som du hyr utan att du vet om detta kan det röra sig om olaga intrång enligt 4 kap 6 § 2 st Brottsbalken (BrB). Här är det dock viktigt att veta om att det krävs bra bevis för att hyresvärden ska kunna bli dömd för detta, det måste "ställas utom rimligt tvivel" att hyresvärden faktiskt går in i lokalen utan din tillåtelse och utan anledning. Frågan blir då hur du kan bevisa detta. Övervakningskamera och/eller inspelningar?I regel har man som privatperson rätt att filma och fotografera inne i privata hem och förrådslokaler (se 5 § kamerabevakningslagen), en övervakningskamera skulle därför kunna hjälpa dig att samla bevis som styrker att hyresvärden faktiskt går in i din lokal. Observera att om lokalen används i en näringsverksamhet är det inte säkert att du har rätt att övervaka denna, jag tolkar dock din fråga som att det rör sig om ett större "privat förråd/garage" för dina bilar och verktyg. Man har även rätt att spela in samtal, om det är ett samtal som förs mellan dig och hyresvärden (du får alltså inte spela in samtal som förs mellan andra i smyg utan måste själv delta i detta). Att det inte är brottsligt att spela in dessa samtal framkommer genom 4 kap 9a § BrB. Denna bestämmelse ska läsas som att det är brottsligt att spela in ett samtal om man själv inte deltar i detta och om samtalsparten inte är medveten om att inspelning sker, dvs om du själv deltar i samtalet är det inga problem. HandlingsplanDet du bör göra till att börja med är att uppmärksamma hyresvärden på ovanstående lagstiftning, dvs att hen enligt Jordabalkens regler om uthyrning faktiskt inte har rätt att gå in i din lokal utan anledning. I andra hand kan du överväga att börja samla på dig bevis som styrker att hyresvärden faktiskt gör på detta sätt, exempelvis genom att sätta upp en övervakningskamera eller spela in samtal mellan dig och hyresvärden. Detta är sådant som senare kan verka som bevis om du skulle välja att anmäla hyresvärden för olaga intrång. Det bästa brukar dock alltid vara att först och främst föra en diskussion om problemet, för att bevara en någorlunda trevlig relation mellan dig och hyresvärden i framtiden. Jag hoppas att detta var svar på din fråga, annars får du gärna kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

Olovlig kapning av grenar på grannes träd

2020-06-05 i Skadestånd
FRÅGA |Grannen har olovligt kapat av grenar på min träd. Så fruktansvärt mycket och brutalt att hela min ek dog pga. Polisen öppnar inte ens utredning. Jag lovade, vid grannens förfrågan, att grannen själv fick kapa av överskjutande grenar vid tomtgränsen. Så gjorde de inte. De traskade in 2,5 meter in på min tomt. De var två grenar som växter över gränsen. De kapade av 16 grenar, dvs alla grenar på eken upptill tiometers höjd. Några futtiga få grenar lämnades högst upp i eken. Nu en månad senare efter denna brutala ek slakt har hela eken dött. Polisen hävdar att detta bara är avtalsbrott. Eken var min stolthet så vacker och gammal, ca 150 år, dvs eken var fridlyst. Min sorg över eken är oerhörd stor. Hur vad ska jag göra för att få grannarna straffade för detta dåd ? Förstår också att de kommer att bli oerhört kostsamt att få min döda ek avlägsnat från platsen. Helst borde eken ersättas med en likvärdig ek, säkert mycket kostsamt. Vad har min fastighet gått ner i värde på grund av detta. Borde inte förövarna stå för dessa kostnader ? Grannarna erkänner vad de har gjort och skryter om sitt dåd.
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din ek ses i lagens mening som fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 § Jordabalken (JB), vilket innebär att den är en del av din fastighet. Din granne har viss rätt att såga av grenar eller rötter som hänger över på grannens tomt enligt 3 kap. 2 § JB, vilket du också verkar ha gett din tillåtelse till. Grannen har däremot inte rätt att ta bort så många grenar så att trädet skadas eller dödas. Grannen kan ha gjort sig skyldig till skadegörelseNär grannen gör detta kan denne göra sig skyldig till skadegörelse enligt 12 kap 1 § Brottsbalken (BrB). Beroende på trädets värde skulle detta även kunna rubriceras som ringa skadegörelse (12 kap 2 § BrB). Skadegörelse är ett uppsåtligt brott (1 kap 2 § BrB), vilket betyder att man inte kan begå skadegörelse av oaktsamhet. Att grannen skryter om vad hen har orsakat kan, i min mening, tyda på att detta inte har begåtts av oaktsamhet utan att din granne är i vart fall likgiltig inför skadan på ditt träd (vilket talar för uppsåt). Du kan ha rätt till skadeståndOm grannen uppsåtligen eller av vårdslöshet har skadat ditt träd kan du kan ha rätt till skadestånd enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (SkL). I detta fall handlar det om en så kallad sakskada som ger rätt till ersättning för sakens (trädets) värde eller reparationskostnad (vilket är svårt i ditt fall om trädet har dött). Även värdeminskning av din fastighet kan inräknas i skadeståndet (5 kap. 7 § SkL). Precis som du skriver är gamla träd mycket svåra att ersätta och det skulle vara mycket kostsamt. Högsta domstolen har med anledning av detta beräknat skadestånd för nedsågade träd i ett rättsfall från 2015 som du kan läsa här om intresse finns: NJA 2015 s. 199. Eftersom liknande träd (av samma ålder och storlek) skulle vara i princip omöjliga att köpa beräknade domstolen i detta fall skadeståndet med utgångspunkt i fastighetens förlorade värde. För din information så dömdes skadestånd i det fallet ut med 33 600 kronor till fastighetens ägare för fyra nedsågade fullvuxna träd. Hur du kan gå vidare med detta Jag förstår det som att du redan talat med polisen och fått beskedet att dem inte vill ta upp ärendet. Mitt råd om du vill gå vidare med detta är att du vänder dig till polisen igen och upprättar en anmälan om skadegörelse. I sådana fall kan du även framställa en begäran om skadestånd. Ett alternativ, som kanske är bättre om du inte vill skapa dålig stämning i grannskapet, är att kontakta en jurist angående saken och rikta ersättningsanspråk mot grannen, vilket du gör genom ett kravbrev. Jag hoppas att det var svar på din fråga och att detta löser sig mellan dig och grannen!Med vänliga hälsningar