Störande buller från gym

2020-10-26 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Vi bor i ett lugnt villaområde där det i dagarna öppnat ett gym efter att några gamla fabrikslokaler har renoverats.De spelar musik väldigt högt och vi hör basen dunka tydligt i vårt hus.Ponera att vi går och pratar med ägarna men att det inte blir någon förändring, har vi några lagliga rättigheter på vår sida? Var vänder vi oss i så fall? Med vänlig hälsning,
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagarna jag kommer att hänvisa till i mitt svar är plan- och byggnadslagen (PBL) samt miljöbalken (MB). MiljöbalkenGym som spelar hög musik skulle kunna anses som miljöfarlig verksamhet då det orsakar störningar genom buller (9 kap. 1 § 3 p. MB). Dock är gym inte tillstånds- eller anmälningspliktiga, vilket innebär att de inte behöver söka något särskilt tillstånd för att få starta ett gym i miljöbalkens mening. Så länge inte gymmet utgör betydande olägenheter för människans hälsa behöver de alltså inte söka tillstånd. Dock om bullret blir så högt att det är fråga om betydande olägenhet, kan tillsynsmyndigheten i ert område ålägga gymmet att ansöka om tillstånd (9 kap. 6 a § MB). När man bedömer huruvida gymmet kommer att få tillstånd eller inte tar man hänsyn till ett antal faktorer (2 kap. MB). Här blir den viktigaste frågan den om lokaliseringsprincipen. Verksamhet ska nämligen placeras på sådan plats där det innebär minst intrång (2 kap. 6 § MB). Dock finns det även en rimlighetsavvägning som säger att ett sådant lokaliseringskrav måste ta hänsyn till den nyttan en omplacering ger i relation till kostnaden det innebär för gymmet (2 kap. 7 § MB). Det innebär att gymmet förmodligen kommer argumentera för att de vill ha ett lokalt gym som är lättillgängligt eftersom detta ger större intäkter. Gymmet kan då i så fall åläggas att till exempel inte spela musik över en viss decibel som ett villkor för att få driva verksamheten, men detta är något som tillsynsmyndigheten får avgöra. Vid bedömningen tar man hänsyn till vilket område det gäller. Villaområden får generellt sett tåla mer än hyres- och bostadsrättsområden.Plan- och byggnadslagenByggnaden som de har gymmet i har gjorts om från fabrik till gym. För att få ändra användningen av en byggnad krävs det bygglov (9 kap. 2 § PBL). Har de inte fått något bygglov kan de åläggas att söka sådant (11 kap. 17 § PBL) eller att riva byggnaden (11 kap. 21 § PBL). De kan även åläggas byggsanktionsavgift (11 kap. 51 § PBL). Vart vänder ni er?Om ägarna till gymmet fortsatt spelar så hög musik att det innebär olägenhet för er kan ni anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten är oftast kommunen i första hand. Det är tillsynsmyndigheten som ansvarar för att miljöbalkens regler följs. Detta ska dem göra på eget initiativ eller på anmälan i den utsträckning det är nödvändigt (26 kap. 1 § MB). Den eventuella påföljden för gymmet som jag ser det är att de åläggs villkor för att få bedriva sin verksamhet, till exempel att inte spela musik över en viss ljudnivå mellan vissa timmar på dygnet. Bedömningen är dock väldigt beroende på vilken typ av område det är och i vilken utsträckning tillsynsmyndigheten bedömer att störningar "får tålas", vilket gör det svårt för mig att göra en säker bedömning utan att veta mer.Det bästa är såklart om ni kan prata med ägarna och att de är förstående för situationen. Jag hoppas att situationen löser sig på ett bra sätt för er! Behöver ni ytterligare hjälp är ni varmt välkomna att kontakta vår juristbyrå. Ni kan boka tid genom att klicka här, eller ring oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,