Grannar som stör-vad kan jag göra?

2021-09-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag bor i en hyresrätt, där mina grannars konstanta sexljud hindrar mig från att leva normalt sen jag flyttade in i slutet på augusti. Det dunkas, smäller och vrålas, både dagtid och på natten. Enligt det jag har läst, ska ljud i en lägenhet inte överskrida 35 db. Deras sexljud tränger tydligt igenom mina 35 db öronproppar. På dagen kan jag inte ens få äta eller slappna av i mitt eget hem. Enligt lag ska man inte utsätta sina grannar för oskäliga, dvs onormala vardagsljud. Personligen tycker jag att konstant höglutt sex 24/7 inte hör till det normala som man ska behöva tåla. Jag har inte sovit på tre veckor. Bad dem att dra ner på det på natten, men det hörs fortfarande så otroligt högt på dagen, att jag vill flytta. Är lagen på min sida? Jag kan inte ens leva ett normalt vardagsliv för att de håller på hela tiden. Kan jag kräva att de slutar?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med kan framföras att du gjorde rätt i att vända dig till grannarna direkt och framföra ditt klagomål. För att undvika större komplikationer är det alltid en bra början att ta ett snack med personerna innan man tar det hela vidare. Du framför däremot att deras oordning fortsätter.Enligt 12 kap. 25§ Jordabalken (JB) ska hyresgästerna som använder huset se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. I förarbetena till lagen har angivits att utgångspunkten för vad som ska förstås med störningar i boendet är bestämmelserna i hälsoskyddslagen och hälsoskyddsförordningen om sanitär olägenhet. För att falla under olägenhet ansågs en störning kunna vara skadlig i psykiskt eller fysiskt hänseende för en människas hälsotillstånd. Stöd får tas från den allmänna uppfattning om vad som får godtas i ett hus likt ditt och en avvägning får göras av vad som ska anses vara en störning i boendet. Mindre störningar eller sådana som är tillfälligt övergående måste grannarna tåla. Hänsyn tas inte till om grannarna är känsliga än normalt (prop. 1992/93:115 s. 30). Däremot kan det sägas att de boende på natten ska kunna sova ostört, medan man på dagen får räkna med en del liv och rörelse i fastigheten. Av din bakgrundsinformation skulle jag påstå att det finns sådant som talar för att bestämmelsen kan angripas.Enligt 12 kap. 25§ st. 2 JB ska hyresvärden ge hyresgästerna tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör samt, om dessa är bostadshyresgäster, underrätta socialnämnden i den kommun där bostaden är belägen om störningarna. Om hyresgästerna bryter mot detta och inte bättrar sig efter att de fått en tillsägelse kan hyresrätten förverkas enligt 42 § 1 st. 9 p. Det finns inte några särskilda regler om påföljd för en hyresvärd, som underlåter att reagera mot en störande hyresgäst, men det är viktigt att du känner att du trivs hemma, varför det även finns möjlighet att kontakta hyresnämnden om du känner att din bosituation påverkas och hyresvärden inte varit till någon hjälp.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Ett jakttorn på min mark utan tillåtelse

2021-08-12 i Jakt
FRÅGA |Vad gör man om någon sätter upp jakttorn på marken man äger trots att det vid fråga om lov tydligt uttalas att markägaren ej går med på det?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att sätta upp ett jakttorn på annans fastighet stämmer det att det krävs lov. I egenskap av fastighetsägare kan man ta kontakt med viltvårdsområdet för att reda ut vem som uppfört tornet och begära att den flyttas om det är det man önskar. Det ska dock erinras att fastighetsägaren inte själv har rätt att använda sig av tornet eller flytta på den. Istället bör fastighetsägaren som nämnts ta konkat med viltvårsområdesföreningen och begära dess flytt. Ifall viltvårdsområdesföreningen inte flyttar på jakttornet finns möjlighet för fastighetsägaren att begära handräckning från kronofogden.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Har en otrevlig granne- vad kan jag göra?

2021-06-11 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Vi har en granne som är otrevlig mot våra barn. Vi bor i en hyresrätt som är ett parhus. När barnen är ute och leker samtidigt som hon är ute säger hon högt och tydligt för sig själv: Kan inte ungarna bara gå och leka på skolgården istället? Om hela familjen är ute på altanen samtidigt som hon så mumlar hon argt för sig själv och går in och smäller igen altandörren efter sig.Vad kan vi göra?
Jasmine El Mallah |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Upplever du att din granne är otrevlig mot dig är en bra början att försöka prata med grannen och komma fram till en lösning. Ifall det känns obekvämt eller du inte vill vända dig till grannen direkt, kan du be hyresvärden framföra dina klagomål/bekymmer. Det är viktigt att du känner att du och dina barn trivs hemma, varför det även finns möjlighet att kontakta hyresnämnden om du känner att din bosituation påverkas och hyresvärden inte varit till någon hjälp. Av din bakgrundsinformation har du angivit att grannen i princip har en dryg ton gentemot er. Skulle det vara så att situationen urartar på så sätt att grannen skulle börja hota er mm, kan detta aktualisera brott från hennes sida som gör det möjligt för er att polisanmäla. Jag hoppas att situationen löser sig för er framöver. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan en bostadsrättsförening via ordningsregler förbjuda min katt från att vistas på innergården?

2021-04-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej, Jag bor i en bostadsrätt sedan 2015, och är ägare av en katt som både är inne och ute. Han är chipmärkt samt har halsband. Han är här varannan vecka. Nu har jag precis erhållit nya Ordningsregler från styrelsen där det bland annat går att läsa att inga husdjur får vistas på bl.a innergården. Jag är förtvivlad för att tvinga en katt att endast vara inomhus är ren djurplågeri. När jag dessutom läser att i ortens seder (lomma kommun) så finner jag hänvisning till lagen hundar och katters röttigheter dvs att det är tillåtet att katter får röra sig fritt utomhus. Vad gäller - får en styrelse bestämma vilka ordningsregler som helst utan förankring och överenskommelse med medlemmarna? Det står någonstans att det ska vara ett demokratiskt beslut men det anser jag inte att det är. Finns det inga rättigheter för mig som innehavare?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bostadsrättsföreningar återfinns i bostadsrättslagen (BrL). Varje bostadsrättsförening måste ha egna stadgar, vilka kan likställas med regler, 1 kap. 2§ BrL. Vad gäller regleringar av husdjur framgår inte det utav lagen i fråga. Detta innebär att bostadsrättsföreningen själv kan bestämma vad som ska gälla avseende husdjur i sina stadgar. Enligt 7 kap. 9§ BrL ska bostadsrättshavaren vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Du ska i egenskap av bostadsrättshavare dessutom rätta dig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Husdjur är i praktiken en ordnings- och trivselfråga varför en bostadsrättsföreningen bör göra sin bedömning utifrån dessa faktorer. Jag skulle råda dig att kontakta styrelsen och be de förklara syftet med de regler du uppfattar som oskäliga. Det kan alltid vara bra att kontakta grannar och de runt omkring för att få klarhet i hur resterande uppfattar föreningens beslut. Som framkommit har styrelsen rätt att kräva att du följer ordningsreglerna, men detta så länge som de kan uppfattas som godtyckliga och att de står i överensstämmelse med ortens sed. Du som bostadsrättshavare har däremot ingen skyldighet att följa dessa ifall ordningsreglerna inte lever upp till dessa krav. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?

2021-09-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Om jag vill säga upp min lägenhet måste jag ge tre månaders uppsägning då? Det är för ett förstahandskontrakt. Vad händer om jag ska flytta och inte har råd att betala hyra på två ställen?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 12 kap. Jordabalken (JB) även kallad hyreslagen, följer av 12 kap. 4§ JB att alla hyresavtal på obestämd tid som avser bostadslägenhet har minst 3 månaders uppsägningstid. Tiden räknas från månadsskiftet som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Kommer exempelvis en uppsägning in den 10 april, räknas uppsägningstiden från 1 maj och hyresavtalet upphör att gälla den 31 juli. Om det är fråga om hyresavtal på bestämd tid kan andra regler gälla beroende på hur lång tid hyrestiden varit, 12 kap. 4§ st. 2 JB.Av 12 kap. 5§ JB får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Uppsägningstiden är tre månader oavsett vilken hyrestid eller uppsägningstid som avtalats. Som hyresgäst är du däremot skyldig att betala hyra under uppsägningstiden, även om du bor i lägenheten eller flyttat ut tidigare. Detta är fallet såvida inte hyresvärden gått med på att du slipper betala. Ifall du inte kan betala hyra finns en risk att du blir förverkad i din nya lägenhet. I 12 kap. 42§ JB stadgas delvis att hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid om hyresgästen, när det gäller en bostadslägenhet, dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen. Det finns dock en bestämmelse i 12 kap. 44§ JB som skyddar dig att skiljas från lägenheten under vissa omständigheter. Det finns för övrigt olika organisationer/myndigheter som kan hjälpa med ekonomiskt stöd om det skulle behövas. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Mina grannar stör mig, vad ska jag göra?

2021-08-12 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Bor i en bostadsrätt och håller på att bli galen på mina nya grannar under oss. Jag kan inte sova pga dem. Det började på en gång när de flyttade in. På midsommarafton hade de en vild, högljudd fest som höll på till långt in på natten. De spelade musik och jag vet inte vad men vår balkong gungade. Deras gäster slängde ut fimpar eller stod utanför entrén, rökte och slängde även fimpar där. De röker dessutom på balkongen och då öppnar de upp inglasningen och vi får in röklukten på vår balkong. Jag har astma och har blivit svårt sjuk av det. Kan inte längre vara på balkongen även om vi har stängt. Min man pratade med dem om detta och det har blivit lite bättre. Han tog också upp festandet och vilka regler som gäller. De har inte festat så hårt efter det men i stort sett varje natt hör jag gap, högljutt skratt och musik från deras lägenhet. Ibland hörs vad jag uppfattar som högljutt sex. Inatt satt de och pratade på balkongen (hade gäster) sen var det någon som gapade och det skrattades högt. De höll på till ca kl 3.00. Detta har hållit på ända sedan de flyttade in. Vad ska jag göra? Behöver jag flytta för att få sova?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med kan framföras att du och din man gjorde rätt i att vända er till grannarna direkt och framföra era klagomål. För att undvika större komplikationer är det alltid en bra början att ta ett snack med personerna innan man tar det hela vidare. Du framför däremot att deras oordning fortsätter. Enligt 12 kap. 25§ Jordabalken (JB) ska hyresgästerna som använder huset se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästerna ska vidare vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.I förarbetena till lagen har angivits att utgångspunkten för vad som ska förstås med störningar i boendet är bestämmelserna i hälsoskyddslagen och hälsoskyddsförordningen om sanitär olägenhet. För att falla under olägenhet ansågs en störning kunna vara skadlig i psykiskt eller fysiskt hänseende för en människas hälsotillstånd. Stöd får tas från den allmänna uppfattning om vad som får godtas i ett hus likt ditt och en avvägning får göras av vad som ska anses vara en störning i boendet. Mindre störningar eller sådana som är tillfälligt övergående måste grannarna tåla. Hänsyn tas inte till om grannarna är känsliga än normalt (prop. 1992/93:115 s. 30). Däremot kan det sägas att de boende på natten ska kunna sova ostört, medan man på dagen får räkna med en del liv och rörelse i fastigheten. Av din bakgrundsinformation skulle jag påstå att det finns sådant som talar för att bestämmelsen kan angripas. Enligt 12 kap. 25§ st. 2 JB ska hyresvärden ge hyresgästerna tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör samt, om dessa är bostadshyresgäster, underrätta socialnämnden i den kommun där bostaden är belägen om störningarna. Om hyresgästerna bryter mot detta och inte bättrar sig efter att de fått en tillsägelse kan hyresrätten förverkas enligt 42 § 1 st. 9 p. Det finns inte några särskilda regler om påföljd för en hyresvärd, som underlåter att reagera mot en störande hyresgäst, men det är viktigt att du känner att du trivs hemma, varför det även finns möjlighet att kontakta hyresnämnden om du känner att din bosituation påverkas och hyresvärden inte varit till någon hjälp.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Råttor i källaren- vad kan jag kräva av min hyresvärd?

2021-06-09 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Vi har haft problem i råttor i källaren. En rätta har gnagat sönder och lagt avföring och urin på våra saker. Mycket är förstört. Vad kan jag kräva av min hyresvärd?
Jasmine El Mallah |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hyresvärdens ansvar: Din fråga aktualiserar bestämmelser i Jordabalken (JB). Enligt 12 kap. 9§ och 12 kap. 15§ JB har hyresvärden ett ansvar att vid tillträdesdagen och under hyrestiden, tillhandahålla lägenheten och tillhörande utrymmen i ett sådant skick att de enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbara för sina avsedda ändamål. Till dessa regler hör även en vårdsplikt för hyresvärden att förhindra att ohyra förekommer och åtgärda de problem som uppstår, 12 kap. 17§ JB. Ersättning: I egenskap av hyresgäst har du rätt till ersättning för de skador som beror på hyresvärdens försummelse, 12 kap. 11§ och 16§ JB. Med skador avses person- och sakskador, men även förmögenhetsskador såsom flyttkostnader. Förekomsten av råttor i källaren är att betrakta som en skada, men kan inte ensamt anses innebära att hyresvärden varit vårdslös på ett sådant sätt som riskerar ersättningsskyldighet. Har hyresvärden känt till detta eller borde ha känt till detta och ej vidtagit åtgärder i god tid för att avhjälpa felet, kan det bli aktuellt att diskutera vårdslöshet. Av din bakgrundsinformation framgår inte något om hur länge detta hållit på eller liknande, varför det blir svårt för mig att ge ett mer konkret svar. Att ta med sig är dock att hyresvärden kan bli ersättningsskyldig för de skador som uppkommit till följd av råttorna. Ifall hyresvärden varit försumlig på så sätt att avvaktan att åtgärda detta lett till större problem- att era föremål förstörts, kan detta medföra att hyresvärden blir skyldig att ersätta för dessa skador. Som beskrivits ovan innebär enbart förekomsten av ohyra inte att hyresvärden kan bli ersättningsskyldig, utan det krävs att hyresvärden varit vårdslös eller försumlig. Att du t.ex. tvingas köpa nya saker kan absolut ses som en merkostnad, men det är inte lika självklart att det beror på hyresvärdens försummelse. Hyresnedsättning: Det finns en eventuell möjlighet utöver skadestånd få rätt till nedsättning av hyran med stöd av samma bestämmelser som ovan. Här tänker jag särskilt om det är så att källaren och lägenheten varit/är under bristfälligt skick. Det har funnits en tendens att sätta ner hyran med 25% vid förekomsten av råttor, oberoende av om hyresvärden varit försumlig eller inte. Det brukar då ofta ha krävt att hyresgästerna upplyst bristen för hyresvärden och inte haft tidigare problem med inbetalning av hyran. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Räcker villkoret "välstädat" i avtalet för att kunna kräva en flyttstädning?

2021-04-27 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Jag har hyrt ut min bostadsrätt i andra hand. I avtalet står det "hyresgästen ska vid utflyttning lämna bostaden välstädad"Min fråga är, räcker ordet välstädad för att kunna kräva att mina hyresgäster flyttstädar lägenheten, eller har dom juridiskt sätt rätt att enbart städa den enligt vad dom anser vara välstädat?Följdfråga - om jag nu har rätt att kräva dom på flyttstädning men dom inte har gjort det och jag redan betalat tillbaka depositionen, hur gör jag för att kräva dom på betalning av flyttstädning?Tack på förhand!
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din bakgrundsinformation har du angivit att det i avtalet med din andrahandshyresgäst är angivet att hyresgästen vid utflyttning ska lämna bostaden välstädad. I den bemärkelsen du tagit upp flyttstädning förutsätter jag att du syftar på en mer intensiv form av städning där bostaden ska göras så ren som möjligt inför nästkommande boende som flyttar in. Termen välstädad är ett relativt subjektivt begrepp på så sätt att olika personer kan ha olika uppfattningar om vad som är välstädat. Din hyresgäst kan ha en uppfattning likaså som du i egenskap av hyresvärd kan ha en annan. Att därtill enbart ha villkoret av aktuellt slag skulle jag inte påstå räcker för att kräva din hyresgäst på flyttstädning. Däremot är detta en tolkningsfråga där termen välstädat egentligen inte behöver skilja sig långt från vad en flyttstädning innefattar, baserat på vad de båda syftar till. Välstädat kan sägas inrymma i termen flyttstädning. För övrigt är det en allmän tagen uppfattning att man städar ordentligt efter sig vid en flytt. Jag tänker att ifall du ska angripa med de villkor du själv har ställt upp, får du i en situation likt denna angripa med att du inte finner lägenheten välstädad. Bedömningen lär ske på objektiva grunder varför du måste stödja/tydliggöra dina argument eventuellt samla bevis över varför den inte är välstädat. Mitt tips är att du framöver utvecklar ditt avtal. Ett exempel är att du i ett stycke under villkoret i avtalet redogör för vad välstädad innebär eller ändrar termen helt till flyttstädning och på liknande sätt i ett stycke under förklarar vad flyttstädning innebär (enligt dina villkor). Du bär dessutom ha med någon klausul om "sanktion" som annars kan bli aktuellt, t.ex. ersättning mm.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,