Hur går man till väga för att börja parkeringsövervaka sin egen privata mark?

2021-06-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |HejHur gör vår radhus samfällighet för att kunna tu ut kontrollavgifter på felparkerade bilar utan att anlita ett P-bolag. Tack på förhand
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att utfärda kontrollavgifter på privat mark får man söka ledning i lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). Där anges de lagstadgade kraven som behöver följas om man vill ta ut kontrollavgift för olovlig parkering på privat mark. Det anges i LKOP 1 § att det är markägaren som under de förutsättningar som anges i LKOP får ta ut en kontrollavgift om fordon parkeras inom ett upplåtet område för parkering i strid mot förbud eller villkor som markägaren beslutat om. Något krav på tillstånd eller liknande gäller således inte, utan ni (här tolkar jag att det är er bostadsrättsförening/samfällighet som är markägare) kan helt enkelt redan nu börja med att fritt anslå de villkor/förbud ni vill ha och själv övervaka att dessa efterlevs och införskaffa nödvändig utrustning för att ta ut kontrollavgifter.Det ni bör tänka på är dock att kontrollavgifter bara får tas ut om villkoren/förbuden tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen, och skyltningen ska utföras med vägmärken (dvs. tavlor och stolpar i metall, likt de som gäller för parkering på allmänna vägar och platser). Markägaren måste enligt fast praxis utforma villkoren/förbuden så att de inte rimligen kan missförstås (se bl.a. rättsfallet RH 2016:23).Skyltning som sker enligt vägmärkesförordningen (VMF) dvs. med samma symboler etc. som används på allmänna vägar och liknande anses enligt praxis uppfylla kravet på tydlighet, enligt rättsfallet NJA 2017 s. 669. För vägmärkenas utformning enligt vägmärkesförordningen, se närmare här.Beloppsmässigt anges en begränsning i LKOP 4 §. Kontrollavgiften får inte överstiga den felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen enligt lagen om felparkeringsavgift. Av förordningen om felparkeringsavgift som bygger vidare på denna lag anges i 2a § att kommunen får fastställa beloppet till lägst 75 och högst 1300 kronor. Det är alltså även dessa minimi- och maximigränser som gäller enligt LKOP.Om felparkeringsavgiften i kommunen har fastställts till olika belopp för olika delar av kommunen eller för olika slags överträdelser får kontrollavgiften inte vara högre än det aktuella slaget av felparkering i den del av kommunen där den olovliga parkeringen ägt rum, dvs. i det här fallet den del av kommunen där markägaren (och ni) förvaltar vägen. Detta följer också av LKOP 4 § andra stycket. I praktiken betyder detta att om kommunen t.ex. fastställt att felparkeringsavgiften för parkering på ett p-förbud är 500 kronor får ni ta ut detta belopp som högst om ni också väljer att sätta upp ett p-förbud. Om kommunen t.ex. bestämt att avgiften är 300 kronor för att parkera utan att betala p-avgift/visa p-skiva eller liknande får markägaren ta ut maximalt detta belopp om ni anslår motsvarande villkor på er privata mark. Hör av er till er kommun för information om detta, eller besök kommunens hemsida där information om parkeringsövervakningen med beloppsgränser m.m. brukar finnas angiven.Enligt LKOP 12 § gäller vidare att markägaren ansvarar för att den som övervakar efterlevnaden av förbud eller villkor som avses i LKOP ska ha lämplig utbildning för ändamålet. I praktiken innebär dock detta inte något krav på någon formell, särskilt föreskriven utbildning till skillnad från vad som gäller för kommunalt förordnade parkeringsvakter och poliser (även om anlitande av ett utbildnings- eller bevakningsföretag för en snabbkurs i parkeringsövervakning på privat mark starkt rekommenderas). Det kan räcka med en kort handledning av den som är tänkt att arbeta som "parkeringsvakt" på privat mark.Ni bör tänka på att befogenheten enligt LKOP alltså bara gäller inom det privatägda område där er väg är belägen. Utanför detta område kan det röra sig om kommunens mark dvs. allmän mark, och där har enbart poliser och kommunalt förordnade parkeringsvakter med särskild utbildning jurisdiktion att arbeta och utfärda s.k. parkeringsanmärkningar enligt lagen om felparkeringsavgift 5 §.Hoppas dessa råd varit till hjälp för era planer på parkeringsövervakning!