Kan man sägas upp ett arrendeavtal om man Inter betalat på 3år?

2021-10-31 i Arrende
FRÅGA |Kan man sägas upp ett arrendeavtal om man Inter betalat på 3år?
Gabriella Zako |Hej och tack för din fråga!Aktuell lagstiftning: JordabalkFörverkandegrunder och tidsfristerNär en jordägare vill säga upp avtalet till upphörande i förtid på grund av att arrenderätten är förverkad måste någon av de i 8 kap. 23–25 §§ angivna förverkandegrunderna åberopas. Enligt 8 kap 23§ 1 stycket punkt 1 kan ett arrendeavtal sägas upp att upphöra i förtid om arrendatorn från och med förfallodagen dröjer en månad med betalningen. Enligt 8 kap 25§ så måste dock jordägaren (du) meddela arrendatorn om uppsägningen först och från och med då har arrendatorn 12 vardagar (exkl helger) på sig att betala avgiften för att återvinna sin arrenderätt.Vad innebär det i praktikenI praktiken så innebär det att du har rätt för att säga upp avtalet i förtid, detta måste ske skriftligt, se 8 kap 8§. Från och med den dagen måste du vänta 12 vardagar och om arrendatorn betalar dig under dessa 12 dagar så har han återvunnit arrenderätten. Om han inte gör det så upphör avtalet att gälla den fardag som är närmast uppsägningen, fardagen för arrende är 14 mars. Detta är naturligtvis ett problem eftersom detta innebär att arrendatorn ändå kommer att få vara kvar under det hela året som arrendeavtalet gäller, emellertid kan du istället använda denna förverkandegrunden för att begära att avtalet inte ska förlängas och på det sättet blockera arrendatorns besittningsskydd.Besittningsskyddet i 9 kap 8§Vanligtvis har arrendatorn ett besittningsskydd, det innebär att arrendatorn oftast har en rätt enligt lag att få arrendeavtalet förlängt om inte vissa kriterier är uppfyllda. Om arrendeavtalet är förverkat enligt 8 kap 23§ så har inte arrendatorn rätt till förlängning.Hoppas du fick svar på din fråga

Måste en hyresgäst vara mantalsskriven på där den har en hyresrätt (lgh)?

2021-10-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Måste en hyresgäst vara mantalsskriven på där den har en hyresrätt (lgh)?
Gabriella Zako |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!du är skyldig att vara folkbokförd där du anses vara bosatt. Du anses vara bosatt på den fastighet där du regelmässigt tillbringar din dygnsvila (6-7 § folkbokföringslagen). Oriktig uppgift om folkbokföring kan medföra straff (42 § folkbokföringslagen).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

​Säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan?

2021-10-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Min andrahandshyresgäst gäst har brutit mot avtalet. Kan jag säga upp hyresgästen med omedelbar verkan?
Gabriella Zako |Hej och tack för din fråga!Säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan?I vissa fall har en hyresvärd rätt att säga upp en hyresgäst med omedelbar verkan. Dessa situationer finns uppräknade i jordabalken (här) och avser situationer när hyresgästen allvarligt åsidosatt sina förpliktelser enligt hyresavtalet. En sådan situation är bland annat när hyresgästen underlåtit att betala hyran. Som hyresvärd har en rätt att säga upp avtalet om hyresgästen inte betalat hyran en vecka från förfallodagen. En sådan uppsägning ska ske skriftligen och skäl till uppsägningen ska anges.Vidare ska hyresgästen få ett meddelande om att han eller hon kan få bo kvar om hyrorna betalas inom 3 veckor. Det räcker att de uteblivna hyrorna betalas utan ränta. Ett meddelande om uppsägning samt anledning till denna ska även lämnas till kommunens socialnämnd. Tiden börjar räknas från den dag hyresgästen i behörig ordning blivit delgiven och socialnämnden fått meddelandet. Eventuellt beslut om avhysning får därefter inte meddelas förrän efter 3 veckor och två vardagar. Skulle sedan socialnämnden åta sig att betala hyran inom 3 veckor får avhysning inte längre ske. Inte heller om det visar sig att hyresgästen har varit förhindrad att betala hyran inom den senare tidsperioden på grund av sjukdom eller liknande.(För lagrum, se här)SammanfattningsvisVill ni säga upp avtalet att gälla med omedelbar verkan är processen lite invecklad och de steg som jag räknade upp ovan måste då följas. Ni kan alltså inte bara be er hyresgäst flytta dagen efter pga. att denne inte betalat hyran. Utan denne måste meddelas om detta och inom tidsfristen på 3 veckor få möjlighet att betala hyran innan denne förlorar sin rätt att bo kvar.Om din hyresgäst fortsätter med att underlåta att betala hyra trots att du meddelat denne om 3 veckorsfristen, kan du som nästa steg vända dig till Kronofogden för att ansöka om avhysning. Mer om det kan du läsa på kronofogdemyndighetens hemsida - här.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Kan en granne ge bygglov?

2021-06-23 i Fastighet
FRÅGA |Kan jag ge bygglov till min granne att bygga ett förråd fastbyggt mot mitt garage utan att söka bygglov hos kommunen i planlagt område.
Gabriella Zako |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppförande av komplementbyggnader regleras i 9 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa bestämmelsen här.Tomten gränsar mot privat markSyftet med det s.k. "grannmedgivandet" är, att den som vill bygga en komplementbyggnad närmare än 4,5 meter från tomtgränsen ska slippa söka bygglov för detta om denne istället fått berörd grannes medgivande till bygget. Den byggande får själv skaffa intyg om grannens medgivande och bevara det för framtida bevisning. Det krävs inte att medgivandet ska vara skriftligt, men det är lämpligast. Det ska alltså införskaffas från grannen och kommunens handläggare har inte möjlighet att ge medgivande.Tomten gränsar mot kommunal markÄr kommunen en av "grannarna" gäller enligt mark- och miljödomstolens dom 2013-06-07 i mål nr. P 105-13, att när en fastighet gränsar mot en väg eller kommunal mark går det inte att identifiera någon som kan representera intresset av att använda vägen eller marken. Därför går det heller inte att inhämta något giltigt "grannemedgivande" i de fallen. Det innebär dock inte, som man kanske kan tro, att man kan stanna vid att inhämta medgivande från de andra berörda grannarna. Istället krävs alltid bygglov för att få bygga närmare än 4,5 m från kommunal väg.Avslutningsvis En person kan inte ge bygglov, men kan för sin del ge samtycke till åtgärden, men det kan krävas samtycke från flera grannar för att åtgärden ska tillåtas och bygglov därmed ges av kommunens handläggare.Skriv gärna igen om du har fler frågor!Vänligen,Gabriella Zako