Att bestrida klagomål och uppsägning av hyresrätt på grund av störning

2021-09-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hyresrätt, familj med två hundar och ett barn på två år. Sonen leker under dagtid, går och springer på hälarna, detta gillar ej våra grannar under. Dom bankar i vårat golv för minsta lilla och anmäler oss till störningsjouren (områdesfärvaltaren.).Områdesförvaltaren är även grannens bror och tar deras klagomål på allvar, det har gått så långt att vi fått rättelseanmaning och blir snart uppsagda pga vårat lekande barn. Jag känner mig illa till mods och vågar inte låta min son leka i sitt eget hem. Jag känner mig trakasserad av både grannar och områdesförvaltare. (lång historia kort). Går detta att polisanmäla på något sätt? Jag tycker inte detta känns rätt någonstans, dom hae även skickat in en anmälan till individ och familjeomsorg, pga mitt barn som sagt leker hemma under dagtid. Kan dom kasta ut oss? Kan man anmäla? Hjälp!
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tänkte dela upp din fråga i dels vad som kan göras angående hyresrätten och dels dina möjligheter att polisanmäla grannarna för trakasserier.Hyreskontraktet Frågor om hyresförhållanden regleras i Jordabalkens (JB) tolfte kapitel. Som hyresgäst har man en skyldighet att inte utsätta omgivningen för störningar i den grad de kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra omgivningens bostadsmiljö och därför inte skäligen bör tålas (12 kap. 25 § 1st. JB). Förekommer störningar är hyresvärden skyldig att säga till den störande hyresgästen att upphöra med störningarna samt underrätta socialnämnden (12 kap. 25 § 2st. JB). Om störningarna är så pass illa att de inte skäligen bör tålas, och om hyresgästen inte bättrar sig efter tillsägelse från hyresvärden har hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet i förtid (12 kap. 42 § 1 st. 6p. JB). I förarbetena till Jordabalken framhålls att inte alla störningar som potentiellt kan påverka andras hälsa negativt utgör störningar i boendet i lagens mening. Det kan i flerfamiljshus förekomma störningar som kan sägas ha viss skadlig inverkan på hälsan som man ändå får förvänta sig och tåla. Detta gäller även om man anser sig överkänslig för t.ex. ljud. Bland dessa ingår "vanliga" ljud på dagtid, såsom steg, röster i samtalston och att grannen då och då ska spika upp något. Hyr man bostad får man helt enkelt räkna med att det under dagen är liv och rörelse i fastigheten. Att er son leker torde inte utgöra en sådan störning som inte skäligen bör tålas. Däremot kan man ifrågasätta om era grannars bankande utgör störningsmoment. Skulle hyresvärden säga upp er lägenhet i förtid enligt paragrafen ovan kan ni pröva uppsägelsen i allmän domstol. Skulle det istället uppstå tvist om förlängning kan ärendet istället hänskjutas till hyresnämnden (12 kap. 46, 49 §§ JB). Ni kan alltså bestrida en eventuell uppsägning. TrakasserierVad gäller att du upplever dig trakasserad av dina grannar och områdesförvaltaren krävs att ett brott begåtts enligt brottsbalken (BrB) för att du ska kunna anmäla dem. Den som utsätter annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande gör sig skyldig till ofredande (4:7 BrB). Det är dock tveksamt om det du beskriver uppfyller kraven för att brott ska föreligga. Det är därför tveksamt om det är värt för dig att upprätta en polisanmälan. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Är hyresvärden skyldig att säga till störande granner?

2021-08-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en kedjerökande granne, det innebär bl a att jag inte kan använda min balkong. Jag har felanmält det till hyresvärden som svarade att jag ska prata med grannen och påtala att detta är en olägenhet för mig och de runtomking- Min fråga är om det är min roll at ta det samtalet med grannen, det kan skapa en konflikt mellan grannen och mig, Är det inte hyresvärden roll, som ska vara en medlande och neutral part?
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor om hyresförhållanden regleras i Jordabalkens (JB) tolfte kapitel. Som hyresgäst har man en skyldighet att inte utsätta omgivningen för störningar i den grad de kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön och därför inte skäligen bör tålas av omgivningen (12 kap. 25 § 1st. JB). Förekommer störningar är hyresvärden skyldig att säga till den störande hyresrätten att upphöra med störningarna (12 kap. 25 § 2st. JB). I ditt fall är alltså frågan om din grannes rökning räknas som en sådan störning som inte rimligen ska tolereras av omgivningen. I förarbetena till Jordabalken framhålls att det faktiskt inte är alla störningar som potentiellt kan påverka andras hälsa negativt utgör störningar i boendet i lagens mening. Det kan i flerfamiljshus förekomma störningar som kan sägas ha viss skadlig inverkan på hälsan som man ändå får förvänta sig och tåla. Tidigare domar har också slagit fast att man måste tåla rökande grannar när man bor i ett flerfamiljshus. Detta gäller även om du skulle ha någon överkänslighet mot rökning. Det finns alltså ingen laglig skyldighet för din hyresvärd att ta upp ditt problem med grannen. Du får därför själv be grannen att röka mindre på balkongen. Kanske kan ni komma fram till någon överenskommelse där han eller hon kan avstå från att röka vissa tider? Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Övertagande av hyresrätt vid makes dödsfall

2021-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Ett gift par bor tillsammans i lägenhet i Sverige som är hyresrätt, Den ena parten skriver sig i ett annat skandinaviskt land. Den andra parten står för hyreskontraktet i Sverige. Kan den part som är skriven i annat land få överta lägenheten om den part som är skriven på lägenheten i Sverige dör när de fortfarande är gifta.
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om överlåtande av hyresrätt hittar du i jordabalken (JB). I jordabalkens tolfte kapitel finns ett överlåtandeförbud, som innebär att en hyresgäst inte får överlåta en hyresrätt utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 32 § JB). Detta gäller även vid övergång genom arv och testamente (12 kap. 33 § första stycket JB). Om lägenheten uteslutande eller huvudsakligen använts som gemensam bostad för hyresgästen och dess make och den senare gått till maken genom arvsskifte får dock maken träda i hyresgästens ställe. I sådant fall krävs inget medgivande från hyresvärden (12 kap. 33 § andra stycket JB). Dessutom finns ytterligare ett undantag som säger att om hyresgästen avlider kan en närstående som varaktigt sammanbott med denne få överta hyresrätten med hyresvärdens tillstånd. Sådant tillstånd ska lämnas om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen (12 kap. 34 § JB). Båda dessa vägar kräver att makarna sammanbott under en viss tid. Det faktum att ena maken är skriven på samma adress kan ses som ett indicium på att makarna sammanbott, men det borde inte vara avgörande. Hyreskontraktet ska alltså kunna överföras på den överlevande maken. Det ska dock nämnas att det sedan 2018 är olagligt att folkbokföra sig på fel adress enligt folkbokföringslagen. En person ska folkbokföras på den fastighet där hen är att anse som bofast (6 § folkbokföringslagen). Man anses som bosatt på den fastighet där man regelbundet tillbringar sin dygnsvila (7 § folkbokföringslagen). Lämnar man oriktig uppgift till grund om beslut för folkbokföring kan man riskera att dömas för folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet ringa ska det däremot inte dömas till ansvar (42 § folkbokföringslagen). Jag hade därför rekommenderat att makarna ser över att de verkligen är skrivna på rätt adress! Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Hyresvärds ansvar att avvärja störningsmoment från grannar

2021-09-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Vi bor i en hyresrätt, 5rok. Min son springer emellanåt när han leker. Och ibland så räcker det med att han förstår att jag ska byta blöja eller borsta tänderna på honom, och han är på spring. Han är vaken mellan kl 7-20 ibland till 20.30. Om han inte är sjuk vistas han på förskolan kl.7.30-15.Våra grannar på bottenvåningen är väldigt känsliga för ljud. När de bedömer att vår son väsnas knackar de på vattenledningsrören som går till elementet eller nu på senare tid bankar de på väggar och tak. Det har lyckats skrämma upp sonen ganska rejält.Ibland har de bankat när vi hållt på enkla grejer som att spika klart en Ikea möbel på en lördag eftermiddag ca kl.14 eller borrat för sätta upp rullgardiner en fredag eftermiddag.Jag har lyckats filma vid ett tillfällen och fått med ljudet i bakgrunden. Det låter riktigt högt. Jag vet inte hur man värderar bevisvärdet.Jag blir tokig på deras bankande och det har verkligen utvecklats till ett stressmoment. Jag har vid varje kontakt med hyresvärden meddelat att jag inte motsätter mig att de gör störningsanmälningar mot oss men att de istället får göra de skriftligt eller muntligt utan att banka. Hyresvärden har inte agerat ännu. Utan kallar till möten som jag inte tycker leder någon vart. De måste väl se till att dessa störningar upphör?Sedan får de helt enkelt utreda om min son/vi väsnas i en sådan en omfattning att det faller utanför vad som är tillåtet enligt lag?!Tack för att ni tar er tid att svara.
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor om hyresförhållanden regleras i Jordabalkens (JB) tolfte kapitel. Som hyresrätt har man en skyldighet att inte utsätta omgivningen för störningar i den grad de kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra omgivningens bostadsmiljö och därför inte skäligen bör tålas (12 kap. 25 § 1st. JB). Förekommer störningar är hyresvärden skyldig att säga till den störande hyresrätten att upphöra med störningarna (12 kap. 25 § 2st. JB). Om störningarna är så pass illa att de inte skäligen bör tålas, och om hyresgästen inte bättrar sig efter tillsägelse från hyresvärden har hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet i förtid (12 kap. 42 § 1 st. 9p. JB). I ditt fall är frågan vad som skäligen bör tålas grannar emellan. I förarbetena till Jordabalken framhålls att det faktiskt inte är alla störningar som potentiellt kan påverka andras hälsa negativt utgör störningar i boendet i lagens mening. Det kan i flerfamiljshus förekomma störningar som kan sägas ha viss skadlig inverkan på hälsan som man ändå får förvänta sig och tåla. Detta gäller även om man anser sig överkänslig för t.ex. ljud. Bland dessa ingår "vanliga" ljud, såsom steg, röster i samtalston och att grannen då och då ska spika upp något under rimliga tider. Hyr man bostad får man helt enkelt räkna med att det under dagen är liv och rörelse i fastigheten. Av det du berättar anser jag att det inte verkar som att ni väsnas mer än tillåtet. Däremot kan man ifrågasätta om det ska anses acceptabelt att banka i rör och väggar, såsom du beskriver att dina grannar gör. Jag skulle därför råda dig att prata med din hyresvärd och be hen att säga till grannarna om oljudet. Det finns alltså inga fler lagliga skyldigheter för din hyresvärd än just att säga till grannarna om oväsendet. Aktion utöver det, såsom planerade samtal för dig och din granne, är frivilliga ansträngningar från hyresvärdens sida. Kan ni inte själva komma överens med grannarna, och hyresvärden har gett dem en tillsägelse om ljudet, finns det inte särskilt mycket mer att göra. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan en gift särbo ta över hyresrätt vid bodelning eller arvskifte?

2021-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, Om man är gift men särbor i varsin hyresrätt. Är det möjligt att överta varandras första handskontrakt för hyresrätt via bodelning vid äktenskapsskillnad eller om någon avlider eller måste man vara samboende i en och samma hyresrätt för att överta första handskontraktet för hyresrätten?Tack för hjälpen.
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Överlåtelse av hyresrätt regleras i jordabalkens tolfte kapitel. Som huvudregel råder ett överlåtelseförbud, som innebär att hyresgästen inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 32 § första stycket JB). Det finns ett undantag för gifta makar vid bodelning och arvskifte, men det kräver att makarna då har bott tillsammans och lägenheten varit avsedd för eller använts uteslutande eller huvudsakligen som makarnas gemensamma bostad (12 kap. 33 § JB). Det finns dessutom undantag för att andra närstående kan få ta över hyresrätten utan hyresvärdens samtycke, men även då krävs att hyresgästen och den närstående varaktigt har sammanbott i lägenheten (12 kap. 34 § JB). Om ena maken t.ex. har gemensamma eller egna barn som bor hemma hos hen kan barnen därför få ta över kontraktet. Om hyresvärden hade vägrat en överlåtelse i enlighet med överlåtelseförbudet måste hen dock ge en skälig anledning till det, och göra det inom tre veckor. Gör hen inte det får hyresgästen säga upp hyresavtalet (12 kap. 32 § andra stycket JB). Just reglerna kring överlåtelse av hyresrätt är lite krångliga, och särskilt när det gäller särbos. Ofta är det därför bra att kontakta sin hyresvärd och fråga vad hen tycker. Kanske kan ni komma överens om något! Oavsett måste hyresvärden alltid ge skälig anledning att neka en förfrågan om överlåtelse.Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,