Kan man säga upp ett hyresavtal på grund av att hyresgästen inte städar?

2020-10-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag hyr ut min lägenhet i andra hand och min andrahandsyresgäst vårdar inte lägenheten väl. Han städar inte dem. Detta kan innebära städkostnader för mig om jag ska säga upp lägenheten. Kan jag säga upp lägenheten i förtid eftersom han inte vårdar lägenheten väl och inte städar? Kan jag tvinga honom göra det genom att hänvisa till att lägenheten ska vårdas väl enligt vårt andrahandskontrakt? Vad kan jag annars göra? Jag kan nämligen inte flytta tillbaka ännu då jag har en relation i en annan del av Sverige där vi provbor tillsammans. Kan jag säga upp mitt kontrakt om jag inte flyttar tillbaka?
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelser om hyra hittar du i lagen om uthyrning av egen bostad (även kallad "privatuthyrningslagen") och jordabalken. Det framgår inte av din fråga om andrahandsuthyrningen avser en lägenhet som du själv hyr eller äger. Men eftersom du skriver "min lägenhet" så utgår jag från att det är din egen bostadslägenhet som du hyr ut. Det ska därmed tillämpas bestämmelser i lagen om uthyrning av egen bostad, vilka kompletteras av 12 kap. jordabalken (1 § privatuthyrningslagen).Hyresgästens skyldighet att väl vårda lägenhetenHyresgästen ska vårda lägenheten väl i enlighet med ert hyreskontrakt och följa de avtalsvillkor som ni kommit överens om. Som hyresgäst har man en vårdplikt som innebär att man ska vidta de åtgärder som behövs för en kontinuerlig skötsel av lägenheten - såsom att städa och hålla rent. Hyresgästen ska alltså vara aktsam så att det inte uppkommer större slitage än normalt, och undvika att det uppstår risk för skada på lägenheten. Hyresgästen ska också ersätta dig om det uppkommer en skada till följd av hans vållande eller vårdslöshet (12 kap. 24 § jordabalken). Om det faktum att hyresgästen inte städar innebär städkostnader för dig så kan hyresgästen alltså bli skyldig att ersätta dessa kostnader.Att säga upp hyresgästen i förtidEn hyresgäst som hyr en privatbostad i andra hand har inte något besittningsskydd. Det innebär att en hyresgäst inte har rätt att bo kvar i en bostad om hyresvärden vill säga upp avtalet. Från hyresgästens sida är uppsägningstiden en månad, och för dig som hyresvärd är uppsägningstiden tre månader. Hyresavtalet upphör i sådana fall att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast tre månader efter uppsägning (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Detta gäller såvida ni inte har avtalat om en längre uppsägningstid.Utebliven städning som grund för förverkande av hyresrätt?Om hyresgästen genom sin vårdslöshet är vållande till att det förekommer ohyra i lägenheten eller vanvårdar den på något annat sätt kan hyresrätten förverkas (12 kap. 42 § första stycket jordabalken). Det innebär att du som hyresvärd kan säga upp ett tidsbestämt avtal i förtid och hyresgästen förlorar sin hyresrätt. Det krävs emellertid även att lägenheten vanvårdas i sådan grad att det inte är av ringa betydelse (12 kap. 42 § femte stycket jordabalken). Beroende på i vilken grad din hyresgäst undviker att städa kan det bli svårt att motivera varför den uteblivna städningen ska medföra att hyresgästen ska förlora sin hyresrätt. Hyresgästen har dessutom rätt till en chans att förbättra sig innan du som hyresvärd kan säga upp avtalet (12 kap. 43 § första stycket jordabalken). Om hyresgästen rättar till sig kan han inte längre skiljas från lägenheten på den grunden. Därtill får hyresavtalet inte sägas upp innan socialnämnden har kontaktats och underrättats (12 kap. 25 § andra stycket jordabalken).SammanfattningHyresgästen är skyldig att vårda lägenheten väl. Om det faktum att hyresgästen inte städar medför städkostnader för dig så ska hyresgästen ersätta dessa kostnader. Du kan säga upp hyresavtalet i förväg och hyresgästen får i sådana fall bo kvar under tre månaders uppsägningstid. Om ni har avtalat om en längre uppsägningstid gäller emellertid den. För att avhysa hyresgästen krävs det att han vanvårdar lägenheten, och att misskötseln inte är av ringa betydelse. Hyresgästen ska först få en chans till förbättring. Jag rekommenderar att du kontaktar hyresgästen och lyfter fram det faktum att han är skyldig att vårda lägenheten bättre, såsom står avgivet i ert hyresavtal och följer av vårdplikten.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan man ha en hyresrätt i syfte att hyra ut den i andra hand?

2020-10-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej.Jag bor just nu i en bostadsrätt med min sambo i stockholm, vi har köpt lägenheten tillsammans. Men jag har bra kö poäng och skulle vilja hyra en lägenhet åt mina föräldrar, är det möjligt? Att jag hyr den lägenheten men hyr ut till dom i andra hand? Eller att dom helt enkelt får bo där som mina inneboende? Men jag vill fortfarande stå skriven på bostadsrätten, ha den adressen.Tacksam för hjälp.
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om du, trots att du redan har en bostadsrätt, kan hyra en lägenhet i syfte att hyra ut den till dina föräldrar. Regler om hyresrätter går att finna i jordabalken. Även villkor uppställda av enskilda hyresvärdar är av stor betydelse i sammanhanget.Möjligheten att inneha både bostadsrätt och hyresrättDet finns ingen bestämmelse i lag som säger att det är förbjudet att samtidigt inneha en bostadsrätt och en hyresrätt. Däremot har hyresvärdar en stor frihet att ställa villkor på sina hyresgäster och det är inte ovanligt att dessa innefattar krav på att blivande hyresgäster måste avyttra eventuella bostadsrätter de kan tänkas äga innan ett hyresavtal kan ingås. Huruvida det är möjligt för dig att hyra en hyresrätt trots att du redan äger en bostadsrätt kommer således att bero på vilka villkor som hyresvärden ställer på sina hyresgäster. Det kan dessutom finnas anledning för dig att undersöka om din bostadsrättsförenings stadgar ställer upp några krav som kan leda till besvär i sammanhanget.Möjligheten att inneha en hyresrätt utan att själv bo därI det fall du faktiskt tecknar ett hyresavtal bör det noteras att det finns stöd i lag för hyresvärdar att säga upp ett hyresavtal om det inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller av någon annan anledning är oskäligt mot hyresgästen (12 kap. 46 § 10 punkten jordabalken). Det är inte ovanligt att hyresvärdar med hänvisning till denna bestämmelse säger upp hyresavtal om det framkommer att en hyresgäst inte själv bor i hyresrätten. Detta brukar inte anses vara oskäligt eftersom hyresrätten som utgångspunkt ska tillgodose hyresgästens eget behov av bostad. Har hyresvärden ett sakligt skäl som väger tyngre än hyresgästens intresse att ha kvar hyresrätten kan denne således säga upp hyreskontraktet. Ett sakligt skäl för hyresvärden i en sådan situation skulle kunna vara att hyresvärden vill prioritera en hyresgäst med ett större behov av hyresrätten. Skulle du få teckna ett hyreskontrakt finns det således en risk att kontraktet sägs upp med anledning av att du inte själv bor i hyresrätten.Möjligheten att hyra ut en hyresrätt i andra handSkulle du teckna ett hyresavtal bör det även tilläggas att du måste ha hyresvärdens tillstånd för att få hyra ut hyresrätten i andra hand (12 kap. 39 § jordabalken). Skulle hyresvärden inte tillåta en andrahandsuthyrning finns det även en möjlighet för dig att vända dig till hyresnämnden (12 kap. 40 § jordabalken). Skulle du hyra ut hyresrätten utan tillstånd skulle detta vara en grund för hyresvärden att säga upp hyresavtalet (12 kap. 42 § 3 punkten jordabalken).Hur du kan gå vidare med ditt ärendeEftersom olika hyresvärdar ställer olika villkor på sina hyresgäster så rekommenderar jag dig att kontakta din tilltänkta hyresvärd för att klargöra om denne tillåter dig att hyra en lägenhet trots att du redan har en bostadsrätt och om du, i så fall, får hyra ut lägenheten i andra hand. Skulle du ha ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. Vänligen,

Uppsägningstid för andrahands hyresgäst

2020-09-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Om jag hyr en villa som bostad av en privatperson där det i kontraktet är en tidsbestämning på 1 år. Kan man då säga upp kontraktet tidigare under denna 1 års period eller måste man vänta tills den bestämda tiden löpt ut?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!LagrumDu säger att du hyr en villa av privatperson, jag kommer därför anta att du hyr i andra hand. Detta förhållandet regleras i den så kallade Privatuthyrningslagen (Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad).Kan man säga upp kontraktet tidigare?Som hyresgäst har man rätt till en uppsägningstid på en månad, detta kan inte avtalas bort eller avtalas till en längre tid. Du har alltså rätt att säga upp avtalet när du vill och då gäller kontraktet endast en månad från och med att du säger upp det (3 § 2 st. Privatuthyrningslagen). Hoppas detta besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

På vilka grunder kan en hyresgäst sägas upp?

2020-09-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej.Vi har hamnat i en Mycket obehaglig knipa pga klumpighet.Ett företag hyrde ett hus av oss ,och firmatecknaren flyttade in och bor där( från början med vårt goda minne)Nu har han fått en stroke och är allmänt labil och aggressiv så fort något går emot honom.Hela situationen känns ytterst obehaglig.Det ingick i kontraktet att han skulle sköta del av samfällighet + tomten som fastighetenStår på, vilket han idag inte har möjlighet att klara av.Vi har helt missat 9 mån. regeln och besittningsrätt. Ägarna har satt företaget i konkurs,Nu har vi upptäckt att företagsnamnet och org.nr inte stämmer överens.Bedrägeri?Det finns alltså inget företag och firmatecknaren har aldrig haft något kontrakt!Hur kan vi bli av med honom!Kanske inte hör hit men två av hans släktingar har vid två olika tillfällen gjort sig skyldiga till hemfridsbrott hos oss som bor obehagligt nära.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du skriver inte i din fråga om du hyr ut huset som privatperson eller som näringsidkare, men jag tolkar din fråga som att du gör det som privatperson. När en privatperson hyr ut sin bostad så gäller lagen uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen), samt jordabalkens 12 kap (så kallade hyreslagen). Det är inte säkert att besittningsrätten för hyresgästen är aktuell i ditt fall, men då jag inte har alla förutsättningar så kommer jag att gå igenom nedan vad som gäller i olika scenarion.När besittningsrätt för en hyresgäst blir aktuellt:Enligt privatuthyrningslagen så får hyresgäster som hyr en privatbostad i andra hand inget som helst besittningsskydd. Om det aktuella huset i frågan är det enda objekt som du hyr ut så gäller därmed inte besittningsrätten för hyresgästen. Om du hyr ut fler än en bostad, så gäller privatuthyrningslagen endast för den första upplåtelsen, detta enligt privatuthyrningslagens 1 §. För de övriga så gäller hyreslagen, då det anses som du bedriver näringsverksamhet, och besittningsrätt kan därmed uppnås för hyresgästen.Hyreskontraktet:Du skriver i din fråga dels att hyresgästen inte sköter de åtaganden som ingick i kontraktet, dels att han uppgett fel information om företaget. Jag kommer därför att förklara vad detta innebär för hyreskontraktets giltighet.Hyresgästen uppfyller inte sina åtaganden han gick med på i hyreskontraktet:I hyreslagens 42 § finns regler om förverkandet av en hyresgäst. Lagrummet nämner olika grunder för vilka hyresvärden kan säga upp avtalet i förtid, utan att iaktta uppsägningstiden. I elfte punkten står det om när hyresgästen åsidosätter en avtalsenlig skyldighet som går utöver hyresgästens skyldigheter enligt hyreslagen, och är av synnerlig vikt för hyresvärden att den fullgörs. Att hyresgästen inte sköter sin del av samfälligheten och tomten kan vara just ett sådant åtagande av synnerlig vikt, vilket ger dig rätt att säga upp avtalet omedelbart. Det är dock domstolen, och inte parterna, som ska göra bedömningen om fullgörande av villkoret ska anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden.Hyresgästen har uppgett information om ett företag som inte existerar:Jag tolkar din fråga som att företaget inte finns. Om ett villkor för er att hyra ut var att hyresgästen skulle vara ett företag, men det nu visar sig att företaget inte existerar och det istället rör sig om en privatperson, så kan hyresavtalet ogiltighetsförklaras. Enligt avtalslagens 30 §, som behandlar svek, så stadgas det att en rättshandling som uppkommit genom svikligt förledande inte ska vara giltig. För att ogiltighetsgrunden svek ska bli aktuell måste två rekvisit vara uppfyllda:- Vilseledande genom lämnande av oriktiga uppgifter eller undanhållande av information,- samt att vilseledandet ska ha skett avsiktligen, det vill säga den som vilseleder ska ha haft uppsåt att göra det.Det krävs också att det finns ett orsakssamband mellan det svikliga förledandet och den rättshandlingen som sedan företas. Om rättshandlingen hade företagits även utan det svikliga förledandet kan inte 30 § tillämpas. Om du inte hade tänkt hyra ut bostaden till mannen om hyresgästen inte var en näringsidkare så finns det ett samband mellan hans svek och att kontraktet upprättades. I 30 § 2 st finns en bevisbörderegel till den förleddes fördel. Om det svikliga förfarandet kan "antagas vara av betydelse för rättshandlingen", är kravet på orsakssamband uppfyllt om inte motsatsen bevisas.Sammanfattning:Det finns alltså två olika sätt att gå tillväga för att få hyresgästen att flytta ut. Antingen genom hyreslagens 42 § som behandlar hyresgästens åsidosättande av en avtalsenlig skyldighet, eller genom att försöka få hela hyreskontraktet ogiltighetsförklarat då hyresgästen uppgett sig för att vara en näringsidkare vilket inte stämmer. För prövning av hyresvillkor ska du vända dig Hyresnämnden. Om du istället väljer att försöka ogiltighetsförklara hela hyresavtalet så gör du detta genom att skicka in en stämningsansökan till behörig tingsrätt. Här kan du läsa mer om hur det går till. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta mig på ebba.thor@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är jag ersättningsberättigad om min hyresvärd hyr ut olagligt i andra hand till mig?

2020-10-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag bor för tillfället i andrahand och är orolig att min hyresvärd hyr ut olagligt. Jag har en misstanke att jag står som inneboende, vilket inte är avtalat i papperna. Om det skulle vara olagligt - blir hyresvärden på något sätt betalningsskyldig till mig?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uthyrning av hyresrätter regleras i 12 kap. Jordabalken (JB), kapitlet brukar också kallas också för "hyreslagen".Om andrahandsuthyrningEn hyresgäst får lov att hyra ut sin bostad i andra hand ex. om hen ska vara iväg en längre period för arbete eller studier på annan ort eller vill pröva samboförhållande. Hyresgästen får måste ha hyresvärdens samtycke till detta (12 kap. 39 § JB) eller tillstånd från hyresnämnden (12 kap. 40 § JB). En otillåten andrahandsuthyrning är en grund för hyresrättens förverkan och hyresvärden får lov att säga upp hyresavtalet i förtid (12 kap. 42 p.3 JB). Dock måste hyresvärden säga upp avtalet inom 6 månader från att denne fick vetskap om den olagliga andrahandsuthyrningen, annars förlorar det sin grund för förverkande (12 kap. 43 § 2 st JB).Andrahandsuthyrning till oskäligt hög hyra är ett brottSedan oktober 2019 är det också straffbart ifall en person olagligt (utan samtycke/ tillstånd) hyr ut sin hyresrätt i andra hand + tar ut en oskäligt hög hyra gentemot sin hyresgäst. Brottet stadgas i 12 kap. 65 c § JB och om det inte är ringa kan personen dömas till böter eller upp till 2 års fängelse. Lite om brottet och vad som är oskälig hyra går att läsa om här.Om andrahandsuthyrningen är olaglig, vad innebär det för andrahandshyresgästen?En andrahandsuthyrning är egentligen enbart ett avtal mellan hyresgästen och andrahandshyresgästen. Det har ingen påverkan alls på det första hyresavtalet mellan hyresvärden och förstahandshyresgästen. Det innebär i sin tur att om hyresvärden väljer att säga upp hyresavtalet på förverkandegrunden att andrahandsuthyrning skett utan samtycke, eller för att hyresgästen inte betalar hyran så så måste hen flytta och avtalet till andrahandshyresgästen sägs automatiskt upp då det inte längre finns någon hyresrätt att ha ett avtal kring. Det finns inte heller någon särskild rätt för andrahandshyresgästen att ta över första hyreskontraktet. Det kan alltså vara riskfyllt att inneha ett andrahandskontrakt, och man bör därför vara medveten om detta.Dock finns visst skydd. En hyresgäst som tagit betalt allt för oskäligt hög hyra av sin andrahandshyresgäst kan bli återbetalningsskyldig för den del som var oskälig (12 kap. 55 f § JB). En andrahandshyresgäst har också möjlighet att få besittningsskydd efter 2 år, som innebär att man inte kan tvingas flytta utan skäl på uppsägningsdagen (12 kap. 45 § p.1 JB). Vad gäller för dig?Som beskrivits ovan har andrahandshyresgästen väldigt få rättigheter, utan får lita på att förstahandshyresgästen fullföljer sina plikter enligt hyresavtalet. Trots att olaglig andrahandsuthyrning fått skarpare regler nyligen, verkar det inte finnas någon rätt till ersättning enbart på grunden att avtalet varit otillåtet. Däremot om förstahandshyresgästen dessutom krävt en oskälig hyra riskerar hen straff samt blir återbetalningsskyldig för den summan av hyran som varit oskälig. Om du misstänker att ditt avtal inte är tillåtet kan du göra en anmälan till Hyresnämnden, som kan undersöka saken och hjälpa dig om det visar sig att du har rätt. Lycka till! Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Annars är du välkommen att ställa fler frågor till oss här på Lawline!Vänligen,

Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt

2020-10-02 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag ställde nyligen en fråga om uppsägningstid vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt men behöver ställa en följdfråga. Vårt kontrakt är på obestämd tid och min hyresvärd sa upp lägenheten den 27:e september och hänvisade till kontraktet som säger tre månaders uppsägning. Jag kontrade då med att jag vill ha en månads uppsägning. Men bara för att hon sa upp lägenheten "först", måste jag då ha tre månader och därmed förlorar min rätt till en månads uppsägningstid? Eller har jag rätt att säga att jag vill ha en månad för att det är mer gynnsamt för mig? Tack på förhand.
Linn Engdahl |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenhet gäller bestämmelserna i lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad. Då ert avtal löper på obestämd tid gäller de uppsägningstider som framgår av lagens 3 § andra stycket. Enligt bestämmelsen gäller en månads uppsägningstid om det är hyresgästen som säger upp avtalet, och tre månaders uppsägningstid om det är hyresvärden som säger upp. Bestämmelsen är en skyddsregel för hyresgästen och innebär att om det skulle ha stått en månad oavsett vem som säger upp så har hyresgästen ändå rätt till tre månaders uppsägningstid.I ditt fall är det hyresvärden som har sagt upp avtalet och då är det en uppsägningstid på tre kalendermånader som som gäller. Vill du flytta ut tidigare ska hyran ändå betalas om inte hyresvärden går med på en kortare tid. Endast om det vore du som hyresgäst som hade sagt upp avtalet först hade du haft rätt till en månad.Hyresavtalet upphör att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen, alltså vid årsskiftet i ditt fall.Tveka inte att höra av dig om det är något ytterligare du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Skälig hyra när man hyr bostadsrätt i andra hand

2020-09-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag hyr en bostadsrätt i andra hand. Den är möblerad.Får hon som jag hyr av ta ut mer än 15% som nämns på nätet?Det låter inte rimligt att ta ut 2260:- mer än det jag räknar med.
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!LagrumDu skriver att du hyr en bostadsrätt i andra hand. Regler kring hyra vid andrahands uthyrning av bostadsrätter regleras i den så kallade Privatuthyrningslagen (Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad). HyraHyran enligt Privatuthyrningslagen får vara kapitalkostnaden + driftkostnaden (4 § Privatuthyrningslagen). Kapitalkostnaden är den årliga avkastningsräntan på bostadens marknadsvärde. Detta brukar vara ett par procent högre än riksbankens referensränta. Ett vanligt exempel är en avkastningsränta på 4 %. Driftkostnaden är dem faktiska utgifterna som bostaden har. Jag vet inte exakt vad som ingår i ditt avtal men exempel på kostnader som kan räknas in här är utgifter för vatten, el, avgift till bostadsrättsföreningen, internet osv. Om lägenheten dessutom är möblerad får man lägga på 15% på månadskostnaden för möbelslitage. Man kan alltså räkna ut hyran på detta sättet:((Bostadens marknadsvärde x 0,04) / 12) + Driftkostnader = MånadshyranOm lägenheten dessutom är möblerad: Månadshyran x 1,15 = Skälig hyraVad kan jag göra om jag har en oskälig hyra?Om du tror att din hyra är oskälig kan du anmäla detta till hyresnämnden, de kommer sedan göra en bedömning om de tror att hyran är oskälig eller inte. Om de kommer fram till att hyran är för hög kommer den att sänkas. Du kan läsa mer om skälig hyra och dessutom göra en preliminär bedömning av vad en skälig hyra för din bostad är här: http://www.boupplysningen.se/hyra-ut/skalig-hyraHoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

​Har en hyresgäst rätt att säga upp hyresavtalet i förtid när hyresavtalet ingåtts för bestämd tid?

2020-09-23 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag hyr ut min lägenhet i andra hand. Det är en hyresrätt. Jag och hyresgästen har skrivit en kontrakt från 2020-08-23 till och med 2021-06-06. Vi har skrivit under på ett tidsbegränsat avtal under villkoret upphör att gälla vid hyrestidens utgång. Detta kontrakt är taget från blocket.se under uthyrning i andra hand. I kontraktet står det även att ingen uppsägning gäller vid detta avtal.Min hyresgäst vill nu säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid med anledning av att han ska köpa en lägenhet. Han refererar till Jordbalken 12:5, vilket enligt honom innebär 3 månaders uppsägningstid, men i Jordbalken 12:3 står det att hyresavtal även kan ingås för bestämd tid. Sådana avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Då vi inte har avtalat något annat undrar jag om han har rätt att säga upp kontraktet innan avtalad hyresperiod är slut.
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du hyr ut en hyresrätt i andra hand blir 12 kap. jordabalken tillämplig, även kallad hyreslagen.Eftersom ni i ert avtal skrivit ett datum för utflytt, så har ni ingått ett hyresavtal på bestämd tid. Det stämmer att ett hyresavtal som ingåtts för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång om inte annat avtalats enligt 12 kap. 3 § 2 st. jordbalken. Det innebär att ni avtalat om hyreslängden såvida hyresgästen inte vill säga upp hyresavtalet i förtid. Uppsägningstiden på 3 månader som stadgas i 12 kap. 5 § 1 st. jordbalken gäller både för hyresavtal som ingåtts på obestämd och bestämd tid. Det innebär att din hyresgäst har rätt att säga upp lägenheten innan ert avtalade hyresavtal går ut med 3 månaders uppsägningstid. Rätten till hyresgästens uppsägningstid beror på att hyreslagstiftningen är en skyddslagstiftning där hyresgäster betraktas vara i en svagare position än en hyresvärd. Eftersom hyreslagen är en skyddslagstiftning är den tvingande till hyresgästens förmån. Det innebär att en hyresgäst kan åberopa 12 kap. 5 § 1 st. jordbalken och tre månaders uppsägningstid oavsett vad som avtalats med hyresvärden.Sammanfattningsvis har din hyresgäst rätt att säga upp lägenheten med tre månaders uppsägningstid.Hoppas du fick svar på din fråga! Har du några andra funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,