Hyresgästen har tappat bort en nyckel och vill inte betala, vad gör jag?

2019-05-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, jag har hyrt ut min lägenhet i andrahand. Jag är ägare av denna lägenhet. När min förredetta andrahandshyresgäst skulle lämna tillbaka nycklarna fick jag bara två men i kontraktet står det att han fick 3 nycklar. Vi har haft sms-kontakt kring detta så de finns bevis att jag bara har fått tillbaka 2 nycklar. Jag har skrivit till honom att nyckeln kostar 700:-. Men han har blockerat mig både på sms och messenger. Jag bryr mig inte så mycket om pengarna men det är en principsak när han inte ens svarar.Vart är det jag ska vända mig för påbörja en process mot honom?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du som hyresvärd hyrt ut din lägenhet till en hyresgäst är det reglerna i jordabalkens 12 kapitel, även kallat hyreslagen, som blir tillämpligt.Enligt 12 kap 24 § (här) är det hyresgästens skyldighet att vårda lokalen och uppkommer det skada på grund av hyresgästens agerande är denne skyldig att ersätta hyresvärden för det värde som gått förlorat. Om hyresgästen slarvar bort nycklarna är det utifrån ovan rimligt av dig att kräva betalning för att få rätt antal nycklar.Precis som du beskriver kan er sms-konversation tas upp som bevisning för att hyresgästen är medveten om att det saknas en nyckel och att det är vållat av denne. Det är dock svårt för mig att veta om det skulle nå framgång i tingsrätten, det är dit du vänder sig för att rikta en stämningsansökan mot din hyresgäst. Jag vill också nämna att när värdet för föremålet som tvisten gäller undergår ett halvt prisbasbelopp handläggs målet som ett förenklat tvistemål, vilket innebär att det finns begränsade möjligheter för er som parter att få betalt för rättegångskostnader. Det finns alltså möjlighet för dig att lämna in en stämningsansökan i tingsrätten mot din hyresgäst gällande nyckeln, men det är som sagt svårt för mig att bedöma vilken framgång detta skulle nå utan att veta mer om den bevisning du har. Om det skulle leda till din nackdel, att du förlorar tvisten, skulle det även innebära att du får betala både dina och motpartens rättegångskostnader, vilket kan vara värt att beakta.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Lycka till!Vänligen,

Föreligger andrahandsuthyrning om jag bor i min mammas bostadsrätt utan att betala hyra?

2019-05-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Om min mamma äger och betalar hyran i en bostadsrätt som jag bor i, räknas det som andrahandsuthyrning då? Hon äger och bor själv i en egen bostadsrätt i samma förening.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer bra, det räknas som en andrahandsuthyrning om din mamma äger en lägenhet som du bor i. Det är oberoende av huruvida någon ersättning utgår mellan dig och din mamma, dvs det spelar ingen roll om du inte betalar någon hyra till henne.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Kan jag hyra ut min bostadsrätt i andra hand?

2019-05-25 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag har köpt en bostadsrätt men kommer inte att kunna bo där just nu. Kan jag ändå äga den men inte vara skriven på den nya adressen? Kan jag under begränsad tid hyra ut bostadsrätten i andra hand, och hur länge i så fall?
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till bostadrätter finns det två regelsystem som styr användningen. Dels bostadsrättslagen och sen bostadsrättsföreningens stadga. Jag vet inte hur er stadga är utformad så det kan vara bra att kolla om det står någonting särskilt däri om uthyrning. Det är nämligen vanligt att bostadsrättsföreningar begränsar rätten till uthyrning i andra hand. Antingen begränsas det helt eller ges en maxperiod som hur länge det får vara uthyrt i andra hand. Det är också vanligt att bara vissa anledningar till att hyra ut i andra hand godkänns. Stadgan reglerar också hur du behöver vara skriven. Men jag har väldigt svårt att tro att du omedelbart behöver skriva dig där. I bostadsrättslagen står att uthyrning får ske med styrelsens samtycke (10 § bostadsrättslagen). Skulle styrelsen vägra kan man ansöka hos hyresnämnden som då kan ge tillstånd till uthyrning i andra hand. Tillstånd ska ges om styrelsen inte har någon befogad anledning till att neka (11 § bostadsrättslagen). Tillståndet kommer vara begränsat i tid utefter behovet. I förarbetena till lagen står att utgångspunkten är att bostadsrättshavaren ska ha stor frihet att hyra ut lägenheten i andra hand för att under begränsad tid bo annanstans. Som exempel nämns att tillstånd kan lämnas när den som köpt en bostadsrätt vill hyra ut lägenheten under en övergångstid innan inflyttning för att avsluta en tjänst eller liknande (prop. 2013/14:142 s.21-22). Med andra ord så ska man kunna hyra ut under en övergångsperiod om man behöver tid för att flytta från sin gamla ort. Sammanfattningsvis skulle jag säga att du har goda chanser att få hyra ut i andra hand. Kolla vad som står i din bostadsrättsförenings stadga och be styrelsen om lov. Skulle de säga nej har du möjlighet att kolla med hyresnämnden som också kan ge tillstånd. Ett tillstånd ska ges för en övergångsperiod under vissa förutsättningar. Du har inte nämnt dina förutsättningar men borde ha goda chanser. Hur länge du i så fall kan hyra ut i andra hand beror på vad som står i stadgan. Får du tillstånd av hyresnämnden så beror det på vad de anser vara rimlig tid för en övergångsperiod.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,

Vad följer av olovlig andrahandsuthyrning; kan jag få en "prick" i ett register?

2019-05-19 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Om en person hyr ut sin hyresrätt svart och värden får reda på detta. Kan det bli några andra konsekvenser förutom uppsagt kontrakt för den som är lägenhetsinnehavare. Det jag undrar är om personen kan få en prick i något register (?) som kommer försvåra för denne att få lägenhet igen längre fram om hen söker hyresrätt? Tacksam för svar!
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! UtgångspunktJag kommer fatta mig kort eftersom frågan inte kräver ett utförligare svar. Jag avser dock att inkludera viss förklaring till varför regleringen förhåller sig på ifrågavarande vis samt avslutningsvis även ett något mer "utom-juridiskt" perspektiv. Vad är följden av olovlig andrahandsuthyrning och varför?Det är i regel inte tillåtet att upplåta sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens medgivande (12 kap. 39 § Jordabalken (JB)). Undantagsvis kan privatpersoner upplåta i andra hand utan nämnda medgivande förutsatt att hyresnämnden lämnar tillstånd. Sådant tillstånd lämnas enbart under vissa särskilda grunder såsom sjukdoms- eller studieskäl samt att hyresvärdens vägrade medgivande är obefogat (12 kap. 40 § JB). Följden av olovlig andrahandsupplåtelse är att hyresrätten kan förverkas. Förverkande förutsätter för det första att upplåtelsen är olovlig, för det andra att hyresvärden begär rättelse inom två månader från kännedom om upplåtelsen och för det tredje att rättelse inte sker utan dröjsmål (12 kap. 42 § 3p. och 43 § JB). Utöver att avtalet förverkas råder inga andra rättsligen underbyggda sanktioner. Olovlig uthyrning är inte kriminaliserat. Ett förslag att skärpa regleringen kring olovlig andrahandsupplåtelse genom en kriminalisering av olovlig andrahandsuthyrning till överhyra (det vill säga med "vinstsyfte") framlades nyligen i ett betänkande å regeringens vägnar ("Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning", SOU 2017:86). Förslaget fick gehör av regeringen även i den proposition som framställdes till Riksdagen, dock samtidigt som förslaget sågades av både lagrådet och remissinstanser. Som motargument anfördes bland annat av att det skulle skapa större osäkerhet och således missgynna även legitim uthyrning, vilket anses oönskat. Lagrådet anförde härtill att "det inte finns säkra belägg för att problemet är av så allvarligt slag som krävs för att en kriminalisering ska framstå som nödvändig. Av betydelse för kriminaliseringens effektivitet anser Lagrådet också vara att en andrahandshyresgäst kan förmodas ha ett ringa intresse av att medverka i en brottsutredning." (prop. 2018/19:107 s. 55). Slutligt utfall i frågan är inte klart och detta berör inte dig direkt i detta fall men kan vara av intresse för djupare förståelse. När kan mitt agerande ge mig en "prick" i register?För kriminella ageranden förs ett belastningsregister. I detta inkluderas inte ageranden som är otillåtna men inte kriminaliserade, såsom exempelvis otillåten andrahandsuthyrning. Belastningsregistret innefattar samtliga brott för vilka du har lagförts (3 § 1 p. lagen om belastningsregister (BRL)). När det angår registrering av lagfört brott som resulterat i påföljden böter gallras dessa ur registret 5 år efter domen (17 § 9 p. BRL). Detta innebär att det i ditt belastningsregister finns registrerat uppgifter om ifrågavarande agerande. Mer detaljerat vad belastningsregistret innehåller kan du läsa i 2-9 § förordningen om belastningsregister. För en kort redogörelse av vad som syns i registret vid utbegärande hänvisar jag till ett tidigare svar i frågan (se här) Sammanfattning och "utomjuridiskt" perspektivSammantaget finns inga andra rättsföljder än hyresavtalets förverkande och olovlig upplåtelse är inte kriminellt. För att addera egna spekulationer som kan vara värda att beakta är det däremot inte helt otroligt med "utomjuridiska" och informella informationskanaler där information kan spridas mellan hyresvärdar angående olika hyresgästers lämplighet; huruvida detta sedan vore lovligt eller lämpligt är en annan fråga. Vid hyresavtalets förverkande kan även ovilja att flytta (det vill säga kvarstannande i lägenheten utan rätt därtill) föranleda juridiskt oönskade konsekvenser för den berörda; detta är uppenbart och rör en fråga som inte besvaras här. Juridiskt bör du inte oroa dig för ytterligare repressalier men ett starkt råd är att inte agera i strid med hyresvärdens medgivanden. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänlig hälsning,

Får min hyresgäst montera ned och slänga mina saker?

2019-05-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag ligger i en liten tvist med min tidigare hyresgäst som hyrt min bostadsrätt under ett (1) år och hoppas få lite hjälp.Hyresgästen har vad jag upptäckte vid avflytt monterat ned och slängt en (1) fast installerad taklampa, två (2) el-radiatorer och ett (1) klaffbord i köket. Dessutom har ett av två el-radiatorer jag köpte och installerade vid inflytt gått sönder samt en dyna till hallmöbel slängts. Hyresgästen försvarar sitt agerande med att "det var gammalt och slitet" och att den "har köpt målarfärg och målat om vilket borde göra det kvitt". Hyresgästen tycker också att jag borde tagit med det som jag ville ha kvar (2 fasta installationer + 2 fasta el-radiatorer). Förutom att jag tyckte väldigt mycket om min taklampa som jag fått av en tidigare sambo så undrar jag vad jag har för rätt till ersättning juridiskt.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett hyresavtal, som fanns mellan dig och din tidigare hyresgäst, ger endast hyresgästen nyttjanderätt till egendom, det vill säga inte äganderätt till någonting. Detta innebär att hyresgästen är skyldig att återställa lägenheten så som den var när denne flyttade in. Hyresgästen har inte rätt att montera ned eller slänga någonting. Den enda förändring en hyresgäst kan göra utan ditt, hyresvärdens, godkännande är att utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder, men om lägenhetens bruksvärde minskas därigenom har du som hyresvärd rätt till ersättning för skadan, detta framgår av jordabalken 12 kap 24 a § (här). Frågor om ersättning prövas av hyresnämnden.Mitt råd till dig är att kontakta din tidigare hyresgäst och förklara att dennes handlande varit i strid med hyreslagstiftning och att du kräver ersättning för din förlorade egendom. Det du annars kan göra, om du anser att bostadens bruksvärde försämrats, är att vända dig till hyresnämnden. En sista åtgärd kan vara att upprätta en polisanmälan mot din hyresgäst gällande egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8 kap 8 § (här) eftersom denne olovligen tillgripit din egendom.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Lycka till!Vänligen,

Vem ansvarar för skador i en andrahandslägenhet?

2019-05-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag bor i en en bostadsrätt i andra hand. Dörrhandtaget till badrummet lossnade en dag och den tunga dörrknoppen föll i golvet i badrummet vilket resulterade i att en flisa från golvet lossnade. Är jag ansvarig att åtgärda detta eller är det ägaren av lägenheten som är ansvarig då dörrhandtaget uppenbarligen var trasigt?Tacksam för svar.Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du hyr lägenheten i andra hand, det är då jordabalkens, JB, 12 kapitel (här), även kallat hyreslagen, som är tillämpligt.Först och främst är det din hyresvärd som ansvarar för normalt slitage, det innebär att ägaren i detta fall ska hålla bostaden i sådant skick som enligt den allmänna uppfattningen är fullt brukbart, det innefattar att ordna med reperationer som behövs på grund av försämring genom ålder och bruk, se JB 12 kap 9 och 15 §§. Det kan alltså anses att din hyresvärd borde ha bytt ut eller skruvat fast handtaget till badrummet bättre.Som hyresgäst ska du väl vårda bostaden under hyrestiden, du ansvarar för skador som uppstår genom ditt vållande och även för skador som uppstår genom familjemedlemmars eller gästers vållande, se JB 12 kap 24 §. Du ansvarar dock inte för skador som uppkommer genom olyckshändelser, vilket det kan anses vara i det fall du skriver om. Vid olyckshändelser ska du kontakta din hyresvärd.Jag bedömer det som att det är din hyresvärd som bär ansvaret för att reparera skadan, dels på grund av att det är ägaren som ansvarar för normalt slitage och dels på grund av att det var en olyckshändelse. Jag föreslår att du kontaktar din hyresvärd och berättar om skadan så att hyresvärden får möjlighet att reparera denna.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Lycka till!Vänligen,

En juridisk person vill hyra ut en bostadsrättslägenhet i andra hand. Kan föreningen neka uthyrning, och i sådana fall under vilka omständigheter?

2019-05-23 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej jag har en fråga gällande bostadsrättslagen Kapitel 7 paragraf 11.om upplåtelse i andra hand. där står följande text.I fråga om en bostadslägenhet som innehas av en juridisk person krävs det för tillstånd endast att föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet kan begränsas till viss tid. Föreningen vill förbjuda korttidsuthyrning och lägga in att dom även ska avgöra om gästen som vill besöka lägenheten ska få göra de. Kan dom göra de för den juridiska personen om det inte finns Befogad anledning ?1.Föreningen finns på en skidort där huvudsakligen korttidsuthyrning är vanligast2. Lägenheterna är fritidsbostäder3. Lägenheterna är uthyrda ca 13% om året resterande tid är dom tomma.4. ca 30 bokningar per år och ca 3ggr har vi fått tillrättavisa gäster att dom är störande eller har parkerat fel. så ca 10% av dom besökande gäster har vi fått tillrättavisa med vår störnings jour vi har upprättat på området.5. Nån hotellverksamhet bedrivs inte utan endast lägenhets uthyrning.6. Vi följer Stadgarna och upplyser gästerna vilka regler som gäller.7. Vi har informerat styrelsen att skyltning på utsidan måste göras för att informera våra gästervilka regler som finns på området. så att dom inte kan parkera fel eller för många bilar samt att skoterkörning är förbjuden. Men styrelsen vill inte göra detta utan anser att det är fult med skyltar och inte passar där. men ända så är orsaken att förbjuda vår uthyrning att gästerna stör.
Jenny Hedin | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Av din fråga drar jag slutsatsen att du har ett företag eller annan juridisk person som äger en bostadsrättslägenhet, och att det tidigare har varit tillåtet att hyra ut lägenheten ifråga för korttidsuthyrning, men att bostadsrättsföreningen nu motsätter sig detta. Stämmer det? Jag tolkar din fråga som att du vill ha exempel på när det finns befogad anledning att neka andrahandsuthyrning, och om det kan vara aktuellt i ditt fall. Jag kommer att gå igenom vad som krävs för att få hyra ut en bostadsrättslägenhet i andra hand och vad man kan göra om styrelsen inte samtycker. Därefter kommer jag att gå igenom vilka särskilda regler som gäller för juridiska personer som nekas hyra ut en bostadsrättslägenhet, och när föreningen kan ha befogad anledning att vägra samtycke till andrahandsuthyrning. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand, 7 kap 10 § BostadsrättslagenAv 7 kap 10 § 1 st Bostadsrättslagen (här) framgår att en bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande enbart om bostadsrättsföreningens styrelse samtycker. Samtycke från bostadsrättsföreningens styrelse behövs dock inte i två situationer, nämligen:1.om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits till medlem i föreningen, eller2.om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en kommun eller ett landsting.Detta framgår av 7 kap 10 § 2 st Bostadsrättslagen (här). I samma stycke finns en hänvisning till 7 kap 6 § 2 st Bostadsrättslagen (här). Där framgår att om en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål innehas med bostadsrätt av en juridisk person, får lägenheten endast användas för att i sin helhet upplåtas i andra hand som permanentbostad, om inte något annat har avtalats.Om inte annat har avtalat ska lägenheten alltså bara hyras ut i andra hand som permanentbostad. Om den juridiska personen avtalar med bostadsrättsföreningens styrelse om att lägenheten ska få hyras ut som fritidsbostad och styrelsen godkänner detta är det ändamålet tillåtet. Om lägenheten från början var avsedd för fritidsändamål är det givetvis också tillåtet att hyra ut den i andra hand i det syftet. Om styrelsen inte samtycker till andrahandsupplåtelse, 7 kap 11 § Bostadsrättslagen Huvudregeln i 7 kap 11 § 1 st Bostadsrättslagen Det kan hända att en bostadsrättsinnehavare frågar styrelsen om lov att hyra ut lägenheten i andra hand men att styrelsen inte godkänner detta. I så fall kan bostadsrättsinnehavaren vända sig till Hyresnämnden för att få tillstånd till andrahandsuthyrningen, se 7 kap 11 § 1 st Bostadsrättslagen (här). Huvudregeln enligt första stycket är att andrahandsuthyrning ska tillåtas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.De särskilda reglerna för juridisk person som vill hyra ut en bostadsrättslägenhet i andra hand – 7 kap 11 § 2 st Bostadsrättslagen Om det är fråga om andrahandsuthyrning av en bostadsrättslägenhet som innehas av en juridisk person gäller reglerna i 7 kap 11 § 2 st Bostadsrättslagen (här). Om styrelsen inte samtycker kan den juridiska personen få frågan om andrandsuthyrning prövad av hyresnämnden enligt enligt 11 § 2 st Bostadsrättslagen när det gäller en bostadslägenhet. För att den juridiska personen ska få tillstånd att hyra ut sin bostadsrättslägenhet i andra hand krävs enbart att föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. När kan föreningen ha befogad anledning att vägra samtycke?Enligt lagkommentarer från Zeteo, ska lägenheten hyras ut i andra hand för det användningsområde som den juridiska personen och föreningen har avtalat om. Om det gäller en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål och parterna inte har ingått något avtal rörande lägenhetens användning ska lägenheten användas som permanentbostad, se 7 kap 6 § 2 st Bostadsrättslagen (här). Om den juridiska personen som äger lägenheten har ett avtal om att lägenheten ska användas som permanentbostad kan alltså inte Hyresnämnden gå in i efterhand och lämna tillstånd för att lägenheten ska användas till något annat ändamål. Vidare har föreningen befogad anledning att vägra samtycke om "anmärkningar ifråga om skötsamhet kan riktas mot den person som faktiskt ska nyttja lägenheten" (citat från lagkommentar från Zeteo). Vid prövningen av skötsamhet har däremot betalningsförmågan hos den som rent faktiskt ska nyttja lägenheten ingen betydelse, eftersom det är den juridiska personen som svarar för avgifterna gentemot föreningen. Har föreningen och den juridiska personen träffat ett särskilt avtal gällande användning av lägenheten, får bedömningen av om det finns befogad anledning att vägra andrahandsupplåtelse ske utifrån det avtal som träffats. Detta kan t.ex. innebära att lägenheten ska få upplåtas som övernattningsbostad.Vad du kan göra nuDet är svårt att veta exakt vilka möjligheter du har att få rätt till korttidsuthyrning, då jag inte vet om du har något avtal med bostadsrättsföreningen rörande detta, och i så fall vad avtalet innehåller. Till att börja med rekommenderar jag att du kollar i avtalet du och föreningen har, och kontrollera vilka ändamål för uthyrning som avtalet reglerar. Om föreningen nekar andrahandsuthyrning kan du ta kontakt med Hyresnämnden och kolla vilka möjligheter du har att få tillstånd till andrahandsuthyrning. Om du har fler frågor kan du även maila mig på jenny.hedin@lawline.se eller ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Vad är konsekvenserna för otillåten andrahandsuthyrning samt överhyra?

2019-05-13 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Har en fråga angående andrahandsuthyrning. Hur ser det ut men straff och konsekvenser om/när en andrahandslägehet hyrs ut i 4,5 år utan tillstånd. Hyran som hyresvärden har satt är på 6,000 hyresgästen som ha ett förstahandskontrakt har satt hyran på 8,000 och hyr då ut den i andra hand (utan tillstånd) dessa 2,000 kr har hyresvärden stoppat i egen ficka.. Vad klassas detta som för brott och vad blir påföljderna om hyresvären kommer på detta. Nu till frågan; på vilka grunder kan man bli åtalad för detta? Vad blir påföljderna gällande hyresavtal och svart inkomst.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att få hyra ut sin hyresrätt i andra hand krävs tillstånd av hyresvärden, ett sådant får man oftast om det finns godtagbara skäl ex. åka utomlands eller arbeta/ studera på annan ort. I detta fallet har personen inget tillstånd och då är andrahandsuthyrningen ett kontraktsbrott och därmed inte tillåtet. Otillåten andrahandsuthyrningDen som hyr ut sin hyresrätt i andrahand utan tillstånd kan som konsekvens av kontraktsbrottet få hyresrätten uppsagd av hyresvärden. Ett kontraktsbrott är nämligen grund för uppsägning av hyreskontraktet. Det innebär att den som hyr i andrahand snabbt kan förlora sin bostad och bör därför först försäkra sig om att tillstånd finns för sådan uthyrning. Vad är okej andrahandshyra att ta ut och vad är överhyra?Utöver den hyran som förstahandshyresgästen betalar så får denne lägga på en summa exempelvis ifall lägenheten hyrs ut möblerad (upp emot 10-15% har ansetts okej enligt Hyresnämnden, men kan beror på fall till fall). Även om andra saker ingår ex. hushållsel, bredband eller parkering så får den faktiska summan för detta också läggas på. Om du som andrahandshyresgäst betalar oskäligt hög hyra och misstänker, som du säger, att hyresgästen tar för mycket betalt för att sen stoppa pengarna i egen ficka är det överhyra, även kallat ockerhyra. Vad kan konsekvenserna bli?Du som hyr en hyresrätt enligt otillåten andrahandsuthyrning samt betalar överhyra har inte egentligen blivit utsatt för något brott, då de omnämnda handlingarna idag inte är kriminaliserade. Kontraktsbrott är endast mellan förstahandshyresgästen och hyresvärden och kan idag därför inte heller leda till några straffrättsliga påföljder ex. böter eller liknande för förstahandshyresgästen. Dock vad du kan göra är att anmäla att du blir utsatt för överhyra till Hyresnämnden, som då gör en prövning av din hyra. Om de kommer fram till att du betalar för mycket i andrahandshyra har du rätt att få hyran sänkt men också att få tillbaka den summa som du har betalt för mycket. Återbetalning kan då dock endast ske för hyra ett år tillbaka från anmälan, och därför inte för hela perioden om du har bott där i 4,5 år. Hur man ansöker om detta hittar du här på Hyresnämndens hemsida, där de även hänvisar till en blankett. Det nya lagförslaget vill kriminalisera otillåten andrahandsuthyrningFrån ett förslag som kom 2017 vill riksdagen att straffen ska skärpas för köp av hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning med vinstsyfte. Syftet är att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad och införa åtgärder mot svarthandeln av hyreskontrakt och missbruk av andrahandsuthyrningar som blir mer vanligt i samhället. I lagförslaget föreslås bl.a. en utökad återbetalningsskyldighet för överhyra till upp mot två år före anmälan, samt straff i form av böter eller fängelse upp till två år vid otillåten andrahandsuthyrning till överhyra, om fallet är allvarligt (Proposition 2018/19:107). De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 oktober 2019. Sammanfattningsvis, det du kan göra idag är att anmäla situationen till Hyresnämnden för att få tillbaka de pengar som du har betalat i överhyra. Dock gäller återbetalningsskyldigheten endast för ett år tillbaka. Vad gäller straff för sådan andrahandsuthyrning kan det i framtiden med det nya lagförslaget, bli kriminaliserat och en förstahandshyresgäst kan riskera böter eller högst två års fängelse vid allvarligare fall. Men idag finns inga sådana regler och personen kan därför inte riskera några straffrättsliga påföljder, annat än förlora hyreskontraktet samt återbetalningsskyldighet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma om du skulle ha fler funderingar.Med vänliga hälsningar,