Närstående vid andrahandsuthyrning.

2021-03-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Vem räknas som närstående vid upplåtelse i andra hand?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar vem som räknas som närstående vid upplåtelse i andra hand.För att få hyra ut en hyresrätt i andra hand så krävs att man har hyresvärdens samtycke (12 kap. 39 § jordabalk). Om inte hyresvärden lämnar godkännande till en andrahandsuthyrning så kan man ansöka om tillstånd hyresnämnden, vilket ''trumfar'' hyresvärdens samtycke. Hyresnämnden ska lämna tillstånd till en sådan uthyrning under vissa förutsättningar (12 kap. 40 § jordabalk). Förutsättningar som enligt lag godtas är t.ex. pga. ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen. När det gäller egen uthyrning av bostadsrätt så är det mycket mer tillåtande regler för den som hyr ut. Dock krävs även här samtycke från bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden (7 kap. 10 och 11 § bostadsrättslagen). Om ansökan ej godtas av bostadsrättsföreningen och man ansökt om tillstånd hos hyresnämnden gör hyresnämnden en intresseavvägning mellan bostadsrättsföreningens intressen och bostadsrättsinnehavarens intressen. Hyresnämnden anser ofta att uthyrning till närstående kan vara skäl till att tillstånd ska ges. Dock kan det skilja sig åt beroende på om den tilltänkta hyresgästen är en äldre släkting i behov av bostad i närheten av sina släktingar eller ett gäng ungdomar där inte alla är närstående. Det finns alltså inget klar svar på hur ''närstående'' ska definieras, utan det blir en bedömning i det enskilda fallet.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Inneboende eller olovlig uthyrning?

2021-03-15 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej. Jag hyr ut två rum av min lägenhet fast självt bor jag inte där hela tiden, typ bara några dagar på månad. Räknas det fortfarande som att hyra ut inneboende? Min andra frågan är vad konsekvensen kan möjligt vara för en olaglig andrahand uthyrning om den hamnar hos hyres- och arrende-nämnden (domstolen)?
Jack Wali |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag tolkar din fråga som att du för närvarande hyr ut två rum i din lägenhet och att du är osäker på om personerna i fråga som du hyr ut till är att betrakta som inneboende eller andrahandshyresgäster. Med anledning av detta undrar du också vad konsekvenserna kan bli om det skulle röra sig om olovlig andrahandsuthyrning.Vad är skillnaden mellan att ha en inneboende och att hyra ut i andra hand?De regler som är av relevans finns i hyreslagen och bostadsrättslagen. Gränsdragningen är, som du själv tycks vara införstådd med, av fundamental betydelse. Jag vet inte om du bor i en bostadsrätt eller en hyresrätt. Har du en hyresrätt med en inneboende krävs det inget tillstånd från hyresvärden (12: 41 JB) och samma sak gäller om det är fråga om en bostadsrätt som du har en inneboende i (7:8 BRL). Är det däremot fråga om andrahandsuthyrning är det inte lika "enkelt". I så fall behöver du nämligen få uthyrningen beviljad från bostadsrättsföreningen, om det rör sig om en bostadsrätt (7:10 BRL) och på motsvarande sätt behöver du få uthyrningen godkänd av hyresvärden, om det rör sig om en hyresrätt (12:39 JB). Det är en strängare prövning vid en hyresrätt då det, om du inte använder lägenheten i beaktansvärd utsträckning är fråga om en inneboende (12:39 andra stycket JB).Bedömningen görs mot bakgrund av hur de faktiska förhållandena ser ut i lägenheten. Det innebär att du inte självmant kan besluta om du önskar att det ska vara en inneboende eller en andrahandsuthyrning. I så fall skulle ju reglerna inte tjäna sitt syfte. Med enkelhet skulle man kunna frångå den något mer besvärliga regleringen vid andrahandsuthyrningar. Till stöd för bedömningen finns avgöranden från Högsta domstolen, NJA 2001 s. 241 I-II. I målet förklarade HD att utgångspunkten är om du bedöms ha en självständig respektive osjälvständig tillgång till din lägenhet. I det förstnämnda fallet drog HD slutsatsen att det var fråga om en självständig tillgång då lägenhetsinnehavaren, även om denne vistades där emellanåt, bland annat behövde få ett godkännande från den vad som bedömdes vara en inneboende, innan tillträde till lägenheten. I det senare fallet blev utgången en annan. Då lägenhetsinnehavaren övernattade i lägenheten flera gånger i månaden och kanske inte minst på grund av att denne hade ett rum som var låst och avskilt för just denne, ansågs hyresgästen inte ha haft en självständig nyttjanderätt till lägenheten.Det görs alltså en bedömning från fall till fall och det kan vara svårt att dra en säker slutsats. Av betydelse tycks vara vad du har för relation till dina hyresgäster, inbegripet om du behöver fråga om lov innan du nyttjar lägenheten. Även hur lägenheten disponeras rent faktiskt har relevans, till exempel om du nyttjar ett eget rum. Hur långa dina vistelser brukar vara är en annan sådan omständighet. Tyvärr saknar jag all denna nödvändiga information för att kunna göra en mer precis bedömning av vad som gäller i just ditt fall.Vad kan konsekvenserna av olovlig andrahandsuthyrning bli?Dels för en olovlig andrahandsuthyrning med sig konsekvenser i fråga om förhållandet mellan dig och bostadsrättsföreningen, alternativt hyresvärden, dels kan det bli fråga om straffrättsliga verkningar. I relationen mellan dig och bostadsrättsföreningen kan följden av att du hyr ut lägenheten utan föreningens samtycke bli att din rätt till lägenheten förverkas (BRL 7 kap. 18 § första stycket andra punkten). Kort sagt innebär det att du förlorar din nyttjanderätt till lägenheten. Om ditt handlande bedöms vara av ringa betydelse gäller inte det just sagda (BRL 8 kap. 19 §). Under alla omständigheter ska föreningen uppmana dig att i sådant fall ansöka om att få upplåta lägenheten i andrahand (BRL 8 kap. 20 § första stycket). Föreningen kan alltså inte utan vidare förklara att du förbrukat din nyttjanderätt. Detta gäller även om du i strid med lag hyrt ut din lägenhet i andra hand. Du ges möjlighet att utan dröjsmål ansöka om tillstånd till att hyra ut. Får du ansökan beviljad läks vad som i första taget var en olovlig andrahandsuthyrning (BRL 8 kap. 20 § andra stycket).I förhållandet mellan dig och hyresvärden, om det rör sig om en hyresrätt, är regelverket ungefär detsamma. Även här behöver du hyresvärdens samtycke för att hyra ut i andra hand (JB 12 kap. 39 §). Skulle du ändå hyra ut i andra hand kan följden bli att din hyresrätt är förverkad. Detta gäller dock endast under förutsättning att du inte har en "giltig ursäkt" (JB 12 kap. 42 § tredje punkten). I likhet med reglerna för bostadsrätter sker inte heller detta om ditt handlande anses vara "ringa" (JB 12 kap. 42 § femte stycket).I fråga om straffrättsliga konsekvenser kan du endast bli ansvarig om du dels hyrt ut utan tillstånd, dels hyrt ut till en summa som är oskälig (JB 12 kap. 65 c §). Du kan alltså inte bli lagförd bara på grund av en olovlig uthyrning i andra hand.Sammanfattningsvis är det oklart om det rör sig om olovlig andrahandsuthyrning eller inneboende. Därför gör du bäst i att kontakta din hyresvärd, alternativt ordföranden för bostadsrättsföreningen, och redogöra för de exakta omständigheterna mycket närmre. Så länge inte hyresvärden/bostadsrättsföreningen eller de personer du hyr ut till har något att anmärka på finns det ingen anledning att vara orolig. Att du får för dig att vända dig till oss tyder dock på att det kanske ligger närmre till hands att anta att det rör sig om en olovlig andrahandsuthyrning, snarare än personer som är inneboende. Rör det sig om en hyresrätt lutar det än mer i den riktningen.Har du fler frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline med en ny fråga.Vänligen,

Vilken uppsägningstid gäller för uthyrning av attefallshus?

2021-03-10 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag hyr ett attefallshus på en familjs tomt, jag har ett kontrakt med en bestämd tid på ett år. Nu har jag blivit av med jobbet pga covid19 och kommer inte kunna bo kvar pga ekonomin. Min uppsägningstid är 2 månader på kontraktet normalt och "hyresåret" går ut i september 2021, men kan jag säga upp redan nu enligt lag?
Erik Asp |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilken lag som reglerar ditt hyresavtal och om du har rätt till uppsägning i förtid trots att ditt kontrakt är skrivet på bestämd tid. Svaret blir annorlunda beroende på vilket typ av hyresavtal som du har. Antingen regleras ditt hyresavtal i lagen om uthyrning av egen bostad (UEB-lagen) eller så regleras det i 12 kap. jordabalken (som även kallas hyreslagen). UEB-lagenNär en privatperson hyr ut sin egen bostad utan någon koppling till näringsverksamhet och uthyrningen inte avser fritidsändamål blir UEB-lagen tillämplig (se 1 § UEB-lagen). Lagen gäller i stort sett alla typer av bostäder. Hyresrätter undantas dock från lagens tillämpningsområde och då gäller i stället hyreslagen. Dessutom gäller lagen enbart första uthyrningen i det fall uthyraren hyr ut flera bostäder. Huvudregeln vid hyresavtal på bestämd tid enligt UEB-lagen är att de upphör att gälla vid hyrestidens slut (3 § första stycket UEB-lagen). Dock framgår det av samma bestämmelse att ett sådant avtal får sägas upp före denna tidpunkt. Då gäller en månads uppsägningstid för dig som hyresgäst (3 § andra stycket UEB-lagen). Det innebär att hyresavtalet upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Om du därför exempelvis skulle säga upp ditt hyresavtal den 15:e mars skulle avtalet upphöra att gälla vid månadsskiftet april/maj. HyreslagenOm de ovan nämnda förutsättningarna för UEB-lagen inte är uppfyllda blir i stället hyreslagen den aktuella lagstiftningen för hyresavtalet (se 12 kap. 1 § jordabalken). Huvudregeln för hyresavtal på bestämd tid enligt hyreslagen är i princip samma som vid uthyrning enligt UEB-lagen, dvs. att de upphör att gälla vid avtalets utgång om inte annat har avtalats (12 kap. 3 § andra stycket jordabalken). Dock framgår det av 12 kap. 5 § jordabalken att en hyresgäst alltid har rätt till tre månaders uppsägningstid när hyresavtalet avser en bostadslägenhet. Så om du skulle säga upp ditt hyresavtal den 15:e mars skulle avtalet upphöra att gälla månadsskiftet juni/juli. SlutsatsSammanfattningsvis har du alltså, oavsett vilken lag som reglerar ditt hyresavtal, rätt att säga upp ditt avtal i förtid. Faller ditt hyresavtal in under UEB-lagens tillämpningsområde är det en månads uppsägningstid som gäller. Jag tolkar det som att du inte hyr huset för fritidsändamål. Avgörande för om UEB-lagen blir tillämplig är då om familjen som du hyr huset av inte bedriver uthyrningsverksamhet och att det är den första uthyrningen i det fall familjen hyr ut fler bostäder. I annat fall är det hyreslagens bestämmelser som blir tillämpliga och då gäller tre månaders uppsägningstid för dig som hyresgäst. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hyresvärdens ansvar vid brister

2021-02-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag har hyrt mitt boende i andra hand i snart fyra år. Lägenheten är en bostadsrätt som ägs av min hyresvärd. Enda sen jag flyttade in har jag märkt att det är som svart "sot" på väggar, lister, fönsterkarmar och så vidare, men tänk att detta har med ventilation/ luft utifrån att göra. Tills jag nyligen äntligen fått insikt i vad detta är- nämligen så kallat "häxsot". Jag har googlat otroligt mycket på detta och förstått att det ligger på fastighetsäarens / hyresvärdens ansvar? Stämmer detta?Att tillägga har jag inte målat om i lägenheten (häxsot tycks bero på vissa typer av väggfärger).Min fråga är hur jag ska gå tillväga. Är generellt rädd för att min hyresvärd ska anklaga mig även om jag vet att detta inte är mitt fel. Snälla hjälp mig!
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en privatbostad hyrs ut i andrahand så gäller dels lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen), dels jordabalkens 12 kap. (hyreslagen). Det innebär att de situationer som privatuthyrningslagen inte reglerar så träder hyreslagen in. Jag kommer nedan att gå igenom hyresvärdens ansvar vid brister i bostaden.Hyresvärdens ansvar:Enligt 9 § hyreslagen ska hyresvärden överlämna bostaden i sådant skick att den enligt den "allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet". Hyresvärden har även en skyldighet att upprätthålla detta skick under hela hyrestiden, 15 § hyreslagen. När en brist uppstår i en hyresbostad ska den därmed avhjälpas av hyresvärden inom skälig tid.Vad hyresvärden bör göra vid brister:Påföljderna vid brister i lägenheten regleras i 11 § hyreslagen, och innehåller fem punkter:- Enligt första punkten i bestämmelsen har hyresgästen själv rätt att avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad om hyresvärden underlåter att göra det efter tillsägelse.- Andra punkten ger hyresgästen möjlighet att säga upp avtalet, om bristen inte kan avhjälpas utan dröjsmål eller om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske. Uppsägning får endast ske om bristen är av väsentlig betydelse.- Tredje punkten anger att hyresgästen har rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid hyresbostaden är i bristfälligt skick. Är lägenheten oanvändbar ska hyran sättas ned helt. Rätten till hyresnedsättning gäller även retroaktivt.- Fjärde punkten stadgar hyresgästens rätt till skadestånd, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på dennes försummelse. Hyresvärdens ansvar för skador omfattar både förmögenhetsskador som person- och sakskador. En hyresgäst kan således ha rätt att få ersättning för förstörda möbler, kläder och för att hälsan har påverkats negativt.- Femte punkten anger att hyresgästen kan ansöka om ett åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden, där hyresvärden föreläggs att avhjälpa bristen inom viss tid.Bevisbördan:I 24 § hyreslagen stadgas att hyresgästen endast är skyldig att ersätta hyresvärden för skada som uppkommit genom hyresgästens vållande. Det är hyresvärden som har bevisbördan, det vill säga att det är hyresvärden som ska bevisa att du har orsakat skadorna. Dessutom är en hyresgäst inte skyldig att ersätta hyresvärden för skador som har uppkommit genom normalt slitage.Sammanfattning:Det stämmer att det är hyresvärdens ansvar att se till att lägenheten är i bra skick. Av vad jag skrivit i mitt svar så ligger ansvaret på hyresvärden att se till att lägenheten inte har påtagliga brister. Det du bör göra i ett första steg är att kontakta din hyresvärd och påtala bristerna, och se om ni kan komma fram till en lösning sinsemellan. Du kan även vända dig till hyresnämnden ifall du inte får gensvar.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Lagen om uthyrning av egen bostad - tvingande till hyresgästens fördel

2021-03-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag hyr ut min bostadsrätt genom andrahandsupplåtelse. Hyresavtalet gäller från 1 januari 2021 - 31 december 2021, med en avtalad ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. I brev den 27 mars sade hyresgästen upp avtalet till den 1 maj. Han menar att uppsägningstiden är en månad enligt 3 § andra stycket lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad. Han menar vidare att det av 2 § samma lag följer att han kan bortse från vad vi har avtalat om uppsägningstid. Är det verkligen så?
Matilda Hamner |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Tvingande till hyresgästens fördelLagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad är tvingande till hyresgästens fördel. Det innebär att det inte går att avtala sämre villkor i ett hyresavtal än vad som stadgas i lagen. Om man har avtalat om sämre villkor för hyresgästen än vad lagen föreskriver är avtalsvillkoren ogiltiga och lagens bestämmelser har företräde. Det stämmer alltså att detta framgår av 2 § lagen om uthyrning av egen bostad. Hyresgästens uppsägningstid I 3 § 2 st lagen om uthyrning av egen bostad framgår att hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Det innebär att om din hyresgäst har sagt upp avtalet 27 mars, ska det upphöra att gälla 1 maj. Detta eftersom lagens bestämmelser är tvingande och har företräde framför avtalsvillkoren som är till nackdel för hyresgästen. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Andrahandsuthyrning utan hyresvärdens samtycke

2021-03-13 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Min fråga gäller situationer då en hyresgäst hyr ut sin hyresrätt i andra hand utan hyresvärdens samtycke. Jag har förstått det så att avtalet mellan andrahands- och förstahandshyresgästen i och för sig inte blir ogiltigt endast på den grunden. I vissa fall kan det emellertid finnas en särskild klausul i andrahandskontraktet om att avtalets giltighet förutsätter hyresvärdens samtycke, t.ex.: "Hyresavtalets giltighet förutsätter att förstahandshyresgästen erhåller samtycke till andrahandsupplåtelsen från hyresvärden." Fråga: Blir ett andrahandskontrakt utan hyresvärdens samtycke ogiltigt om det finns en klausul i avtalet som säger att avtalets giltighet förutsätter samtycke från hyresvärden?
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyresavtal finns i 12 kap. Jordabalken (JB). I 12 kap. 1 § 5 st. JB stadgas att förbehåll som strider mot en bestämmelse i detta kapitel är utan verkan mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i hans eller hennes ställe, om inte annat anges. Detta betyder att 12 kap. JB är tvingande till hyresgästens fördel och att parterna inte kan avtala om mindre förmånliga regler för hyresgästen än vad som står i kapitlet. För att reda ut frågan om kontrakt blir ogiltigt utan hyresvärdens samtycke måste därför ledning sökas i 12 kap. JB. I 12 kap. 39 § JB står det att en hyresgästen inte får utan hyresvärdens samtycke hyra ut eller på något annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till någon annan för självständigt brukande utom i två fall. Ena fallet är om en bostadslägenhet har upplåtits till en kommun, får kommunen upplåta lägenheten i andra hand till någon annan för självständigt brukande, 12 kap. 39 § 3 st. JB. Det andra fallet är om hyresvärden inte har samtyckt, men hyresnämnden har lämnat tillstånd till andrahandsuthyrningen, 12 kap. 40 § JB. Vad är konsekvensen av en otillåten andrahandsuthyrning? I 12 kap. 42 § JB föreskrivs att en hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid om en förstahandshyresgästen hyr ut en bostadslägenhet i andra hand, utan behövligt samtycke eller tillstånd, och inte kan visa någon giltig ursäkt. Om förstahandshyresgästens hyresrätt är förverkad innebär det att förstahandshyresgästen inte längre kan disponera över hyresrätten på något vis. Förstahandshyresgästen får inte heller bo kvar, utan ska därmed bli uppsagd. Förverkandet påverkar även avtalsförhållandet mellan första och andrahandshyresgästen, då förstahandshyresgästen inte längre kommer kunna upplåta hyresrätten.Sammanfattningsvis gäller att bestämmelser om hyresavtal i 12 kap. JB är tvingande till hyresgästens förmån. Ett avtal mellan hyresgästen och hyresvärden som är mindre förmånligt än lagens bestämmelser är utan verkan. Det framgår dock av lagen att det krävs samtycke från hyresvärden för att upplåta hyresrätten i andra hand. Om samtycke eller tillstånd som erfordras inte erhålls, kan hyresrätten blir förverkad.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Har man rätt att hyra ut bostad i andra hand under fängelsevistelse?

2021-03-05 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, jag försöker att lösa min bostadssituation efter att jag gjort min tid i fängelse som jag ska inställa mig på senast 19 maj där jag ska vara i ca 9 månader.Min lösning är andrahandsuthyrning av min hyresrätt under denna tid.Frågan är då ifall hyresvärden har rätta att neka andrahandsuthyrning pga fängelse-vistelsen?Har ni några tips på hur jag kan göra?Finns det nån lag som kan vara på min sida?Utesluter uppsägning av lägenheten av många skäl.
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga! Regler om hyresrätter finns i 12 kap. Jordabalken (JB)Krav på "beaktansvärt skäl" för andrahandsuthyrningDet krävs alltid tillstånd från hyresvärden för att du ska ha rätt att hyra ut din bostad i andra hand (12:39 JB). Om bostaden skulle hyras ut i andra hand utan tillåtelse riskerar hyresavtalet att sägas upp med omedelbar verkan (12:6 JB, 12:42 JB). Hyresvärden har ingen generell skyldighet att godkänna uthyrningen, utan det måste föreligga ett "beaktansvärt skäl" (12:40 JB). I lagtexten anges några exempel på beaktansvärda skäl så som familjeförhållanden, sjukdom eller tillfälligt arbete på annan ort. Om ett beaktansvärt skäl föreligger så ska hyresvärden godkänna uthyrningen. De exempel som framgår i lagen är inte uttömmande utan det kan finnas andra omständigheter som också anses vara beaktansvärda skäl.Är fängelsevistelse ett "beaktansvärt skäl"?Just fängelsestraff anges inte uttryckligen som ett giltigt skäl i lagtexten. Det innebär dock inte automatiskt att det inte är tillräckligt. Hyresnämnden har tidigare prövat fall om fängelsevistelse ska anses utgöra ett beaktansvärt skäl eller inte, och nämnden har då godkänt detta som en giltig grund. Detta innebär däremot inte att fängelsevistelse alltid utgör ett giltigt skäl för uthyrning, utan man måste göra en bedömning i det enskilda fallet. Omständigheter att beakta är t.ex. fängelsevistelsens längd, hyresgästens ekonomiska behov och behovet av bostaden efter straffet har avtjänats.Bedömning i din situationJag skulle rekommendera att du börjar med att ansöka om andrahandsuthyrning hos din hyresvärd. Om hyresvärden skulle neka detta och anse att fängelsestraffet inte är ett tillräckligt beaktansvärt skäl kan du ta hjälp hos hyresnämnden som kan pröva din situation. Det har förekommit fall där hyresnämnden har gett tillstånd till andrahandsuthyrning under fängelsevistelse, men besluten kan skilja från fall till fall och det är alltså ingen garanti för att få ett godkännande. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Får bostadsrättsmedlemmar rapportera om misstänkt andrahandsuthyrning?

2021-02-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hejsan!Jag är ordförande i en bostadsrättsförening i Stockholm. Vi misstänker att vi har ganska stora problem med olovliga andrahandsuthyrningar då medlemmar observerar okända människor som bor i lägenheterna.Vi försöker ta ett krafttag gällande olovliga korttidsuthyrningar.Vi har funderat kring att be våra medlemmar rapportera oegentligheter såsom misstanke om olovlig andrahandsupplåtelse.Går det att göra på detta sätt eller strider det mot några juridiska regler?
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Som ni säkert redan känner till får en bostadsrättsinnehavare inte hyra ut lägenheten utan styrelsens samtycke enligt 7:10 bostadsrättslagen. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att inneboende (eller sambor) får flytta in utan styrelsens samtycke. Det är en möjlig förklaring till varför "okända" människor rör sig i byggnaden. Om bostadsrättshavaren däremot har hyrt ut lägenheten i andra hand utan att invänta styrelsens samtycke, har styrelsen rätt att säga upp bostadsrätten enligt 7:18 p 3 bostadsrättslagen. Det innebär med andra ord att nyttjanderätten anses förverkad. Hyresgästen kan undvika förverkande om hen rättar sig efter anmaning från er i styrelsen, vilket innebär att hen har rätt att bo kvar om hen omedelbart slutar med den otillåtna andrahandsuthyrningen efter att ni har sagt till (och detta gör ni med ett rekommenderat brev: se 7:32 bostadsrättslagen). Bostadsrättshavaren kan även undvika förverkande genom att få tillstånd från hyresnämnden, om förutsättningarna för det är uppfyllda. När det gäller frågan att be medlemmarna att rapportera misstanke om otillåten andrahandsuthyrning är det som utgångspunkt tillåtet. Jag vill dock understryka att ni inte får be dem om att sådana saker som kan utgöra brott, som exempelvis ofredande (att "utsätta någon för störande kontakter" - 4:7 brottsbalken) när de undersöker vilka som rör sig i byggnaden. Med detta i åtanke är det bra om ni klargör det i er förfrågan. Kom även ihåg att ni har rätt att få tillgång till lägenheten enligt 7:13 bostadsrättslagen, för att undersöka att lägenheten används för det avsedda ändamålet (7:6 bostadsrättslagen). Hoppas att du fick svar på din fråga!