Är min hyresgäst skyldig att betala resterande månader på kontraktet, om hen säger upp det i förtid?

2019-02-19 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag hyr ut min bostadsrätt i andrahand och vid kontraktskrivningen använde vi oss av "HSB Hyresavtal-andrahandsuthyrning, när någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten". Där det står hyresavtalets giltighetstid och uppsägningstid har vi fyllt i: Alternativ 1 Fr.o.m. 181106 T.o.m. 190731. Med 1 månads uppsägningstid. Nu är det så att min hyresgäst vill flytta ut redan i maj 2019. Min fråga är då om hyresgästen blir skyldig att betala för de resterande månaderna som är kvar av kontraktet eller kan hyresgästen säga upp kontraktet redan i maj, om det är så att hon informerar mig redan nu att hon vill bryta kontraktet?
Elina Bergstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller vid hyresavtal finns att utläsa i 12 kapitlet jordabalken.Reglerna om hyresavtal är tvingande på så sätt att om man avtalar någonting annat än vad som står i lagen, är det avtalade bara giltigt om det är till hyresgästens fördel (12 kap. 1 § jordabalken). Lagen är uppbyggd på så sätt för att den svagare parten, d.v.s. hyresgästen, är i ett större skyddsbehov än hyresvärden. Detta gäller även vid andrahandsuthyrning, eftersom att andrahandsuthyrning oftast är mer riskabelt för andrahandshyresgästen än för den som hyr ut sin bostad.Eftersom att det är din bostadsrätt du hyrt ut, anger 12 kap. 1 § jordabalken att vi kan använda oss av Lagen om uthyrning av egen bostad. Även enligt lagen om uthyrning av egen bostad är det förbjudet att avtala något som är till nackdel för hyresgästen (2 § Lag om uthyrning av egen bostad). Ni har avtalat om en bestämd uthyrningstid och har också bestämt en uppsägningstid om en månad. Enligt lagen upphör ett sådant avtal vid hyrestidens slut (3 § första stycket i Lag om uthyrning av egen bostad). Dock får ett sådant avtal sägas upp före sista avtalad dag.Din hyresgäst vill säga upp avtalet så att det slutar gälla i maj. Din hyresgäst har rätt att säga upp avtalet så att det upphör att gälla tidigast vid månadsskifte som inträffar en månad efter meddelande om uppsägning (3 § andra stycket Lag om uthyrning av egen bostad). Det innebär att om din hyresgäst säger upp ert kontrakt idag, 19 februari, med en månads uppsägningstid, så har ert kontrakt upphört den 1 april. Eftersom lagen uttryckligen säger "tidigast", innebär det att din hyresgäst kan sätta en längre uppsägningstid än en månad, och alltså då exempelvis i maj.Eftersom att din hyresgäst har rätt att säga upp ert avtal i maj, har du inte rätt att begära hyra till och med sista dagen på ert ursprungliga kontrakt. Du har alltså bara rätt att begära hyra till och med maj 2019, om din hyresgäst redan nu har sagt att det är då hen flyttar ut.Hoppas att detta besvarade din fråga!

Uppsägningstid och rättigheter vid hyra i andra hand

2019-02-12 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag bor för närvarande i andrahand (hyresrätt). Hyresföretaget har godkänt mig som andrahandshyresgäst men det har aldrig skrivits något kontrakt. Det ända som jag har skrivit på är blanketten "ansökan om andrahandsuthyrning". Där ansökte 1:a handshyresgästen om att hyra ut lägenheten 1 år. Jag flyttade nyligen in (ca 2 veckor sedan) och har nu fått en annan lägenhet (1:a handskontrakt) som börjar gälla om 1 månad. Vad har jag för uppsägningstid och vilka rättigheter har jag?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om hyra finns i 12 kap jordabalken (även kallat hyreslagen). Allmänt om hyresavtalEtt hyreskontrakt behöver inte vara skriftligt, utan även en muntlig överenskommelse gäller som hyresavtal. Det som krävs är enligt 12 kap 1 § jordabalken att det finns ett avtal om att hus eller del av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Har ni kommit överens om att du ska betala för att få bo i lägenheten finns alltså ett giltigt hyresavtal. När du hyr i andra hand har du ett avtal med förstahandshyresgästen, det är alltså mot denne som du har rättigheter och skyldigheter. Vad förstahandshyresgästen kommit överens om med sig hyresvärd har ingen direkt betydelse för avtalet mellan dig och förstahandshyresgästen (även om det förstås kan få indirekta konsekvenser för dig som andrahandshyresgäst om t ex förstahandshyresgästens kontrakt upphör).UppsägningstidVilken uppsägningstid som gäller beror i första hand på vad du och förstahandshyresgästen kommit överens om och den kan också variera beroende på om avtalet är löper på bestämd eller obestämd tid, se 12 kap 4 § jordabalken. Har ingenting annat sagts anses hyresavtalet vara ingånget på obestämd tid. När ett hyresavtal rör en bostadslägenhet, som i ditt fall, har du som hyresgäst dock alltid rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid på tre månader enligt 12 kap 5 § jordabalken. Skulle du och förstahandshyresgästen ha avtalat en längre uppsägningstid gäller denna om du vill det, men du kan också alltid hävda din rätt till max tre månaders uppsägningstid. Har ni tvärtom avtalat en kortare uppsägningstid än vad lagen anger kan du följa den, men eftersom lagen är tvingande till hyresgästens fördel kan du lika gärna utnyttja den uppsägningstid som jordabalken anger, om det är förmånligare för dig.Jag hoppas att detta var svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Tidsbestämt hyresavtal, förlängning och uppsägningstid. 1 eller 3 månader?

2019-02-09 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag hyr en lägenhet i andra hand. Nu ska jag säga upp denna och i mitt kontrakt står: "Hyrestid from 20180910 Tom 20190630.Avtalet sägs upp med 1 månaders uppsägningstid till hyrestidens utgång.Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktet med 1 månader för varje gång"Det är hyresvärden som fyllt i att det ska vara 1 månad för hand. Under detta står också: "Obs! Om hyrestiden är längre än tre månader ska uppsägningstiden vara tre månader". Men eftersom han skrivit en månad så är det väl det som gäller och inte tre månader? Tre månader gäller väl endast om man inte avtalat något annat?Tack!
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beroende på om du hyr en bostadsrätt eller en hyresrätt i andra hand kan olika regelverk vara aktuella, 12 kap. jordabalken (JB) eller lagen om uthyrning av egen bostad.HyresrättFör hyresavtal som gäller för en bestämd tid, och som har varat i mer än nio månader i följd, måste uppsägning ske för att avtalet ska sluta att gälla (12 kap. 3 § 2 stycket JB).I 12 kap. 3 § 2 stycket JB anges att hyresavtal kan ingås för bestämd tid. Sådana avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats, dvs. att avtalet innehåller en förlängningsklausul. I ditt fall finns en förlängningsklausul om 1 månad vid utebliven uppsägning för varje gång. Avtalet innehåller en uppsägningstid om 1 månad inför hyrestidens utgång. Om uppsägning inte sker, förlängs hyresavtalet automatiskt med 1 månad vid utebliven uppsägning för varje gång.I 12 kap. 4 § 2 stycket JB anges att ett hyresavtal för bestämd tid måste sägas upp för att upphöra att gälla och är inte längre uppsägningstid avtalad, skall uppsägningen ske senast tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet. Detta får till följd att om ditt hyresavtal inte sägs upp en månad innan 30 juni 2019, förlängs hyresavtalet automatiskt och uppsägningstiden som gäller fr.o.m. 30 juni är tre månader. BostadsrättLagen om uthyrning av egen bostad gäller när en privatperson hyr ut en egen bostadsrättslägenhet under förutsättning att uthyrningen inte sker i näringsverksamhet. Lagen gäller således inte upplåtelse av hyresrätt i andra hand. Enligt 3 § 1 stycket upphör ett avtal som ingås för bestämd tid vid hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp till upphörande före denna tidpunkt.Till skillnad från vad som gäller för hyresrättsbostäder får hyresgästen säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen, dvs. hyresgästen har en månads uppsägningstid (3 § 2 stycket). Lagen om uthyrning av egen bostad är tvingande till hyresgästens fördel (2 §). Om parternas avtal i någon del strider mot lagen och är till nackdel för hyresgästen är alltså hyresgästen inte bunden av avtalet i den delen. Observera dock att hyresvärden har en uppsägningstid om minst 3 månader (3 § 2 stycket).Beroende på om du hyr en bostadsrätt eller en hyresrätt i andra hand kan alltså olika uppsägningstider gälla.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Skadeståndsskyldighet vid normal förslitning i lägenhet

2019-01-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag och min flickvän bodde förra terminen i andrahand i en lägenhet i Örebro. Dagen vi flyttade in i lägenheten gjorde vi en besiktning tillsammans med personen som vi hyr av och skrev på ett kontrakt där det står att vi vid förstörelse behöver betala 5500 (depositionen) för diverse skador som kan ha uppkommit. Nu när vi har flyttat ut så skickade hon ett flertal bilder på olika skråmor på köksskåpen, på ytterdörren samt en lite större mörk fläck på en av väggarna i vardagsrummet. Hon anser att detta är förstörelse och vi anser att detta är normalt slitage. Detta anser hon fanns inte i lägenhet innan vi flyttade in och kom till pga av mig och min flickvän. Idag fick vi ett mail av hennes försäkringsrådgivare där personen säger att vi har 2 alternativ: Att vi antingen kontaktar någon som återställer skadorna eller att "Uthyraren ombesörjer reparationer och åtgärdar skadorna på hyresgästen bekostnad. Uthyraren tillställer hyresgästen en sammanställning på de kostnader som uthyraren orsakats i ärendet"Som bevis över att det är vi som orsakat skadorna så nämner personen i mailet att skadorna inte fanns innan och därmed är vårat fel.Räcker detta som bevis att vi "förstört" hennes lägenhet? Är vi betalningsskyldiga?
Lovisa Sidén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 12 kap 24 § Jordabalken framgår det att en hyresgästen har en vårdplikt för lägenheten. Samtidigt måste hyresvärden räkna med att det kan uppkomma viss typ av normal slitage i lägenheten. Detta kan hyresvärden skydda sig emot genom särskilda villkor i avtalet eller genom att kompensera det genom hyrans storlek. Det är svårt för mig att avgöra huruvida ni är ersättningsskyldiga eller inte enbart med den lilla information jag har om skadorna. Av praxis framgår det att normalt slitage kan vara exempelvis hål i väggen efter en upphängd tavla eller repor på golvet förutsatt att det inte är allt för omfattande skador. Det ska med andra ord handla om förslitningar som normalt uppkommer vid en normal användning av lägenheten. En aspekt som skulle kunna vara relevant att ta hänsyn till är hur länge man har bott i lägenheten, ju längre tid desto mer slitage uppkommer. Det är dock inte normalt slitage med ex sprickor i badrumsporslin eller kakel, doft på grund av rökning i lägenheten, fettfläckar på väggar.Som i alla juridiska bedömningar måste det göras en individuell prövning vid varje fall. Av den information ni har givit låter det som att de skador som er hyresvärd påstår ni har orsakat kan falla in under normalt slitage. Mindre repor brukar falla under normalt slitage, desamma när det kommer till färg som har börjat flagna bort. Den mörka fläcken skulle kunna vara ett gränsfall, men eftersom jag inte vet hur omfattande den är så är det svårt att göra en bedömning. Om det är en mindre fläck och som inte är väldigt kraftigt mörk skulle det kunna falla in under normalt slitage. Som tidigare nämnts så måste hyresvärden förvänta sig viss förslitning av lägenheten.När det gäller frågan om en skada som inte faller in under normalt slitage har hyresvärden som utgångspunkt bevisbördan för påståendet, eftersom denne kan lättast säkra bevisningen genom exempelvis besiktning vid in och utflytt. Om skadan inte har funnits vid inflytt men funnits vid utflytt så kan det dock presumeras ha orsakats av hyresgästen. Det kan också vara värt att nämna att hyresgästen är även ansvarig för skador som uppkommit av andra personer som denne har haft hos sig, exempelvis vänner och familj på besök. Ett par bilder är oftast en bra typ av bevisning, men om det inte framgår datering är det omöjligt att veta när bilderna var tagna. Skarpa bilder med datering både vid inflytt och utflytt bör kunna utgöra tillräcklig bevisning, om det tydligt syns att en skada har uppkommit. Som innan nämnts så innefattar inte skadeståndsskyldighet normalt slitage. Med andra ord oavsett om det finns bild på skadan eller inte så gäller inte skadeståndsskyldigheten på skador som har uppkommit genom normal förslitning.Eftersom det är svårt för mig att veta hur omfattande skadorna är så blir det svårt att besvara frågan om skadeståndsskyldighet. Jag hoppas dock ändå att du har kunnat fått vägledning för vad som brukar anses vara normalt slitage och vad de har för betydelse för skadeståndsskyldighet samt att ett par bilder kan utgöra tillräcklig bevisning. Du kan vända dig till Hyresnämnden om du vill ha hjälp med medling eller vända dig till tingsrätten om du vill få fallet prövat. Hyresnämnden tar inte ut en avgift men i Tingsrätten tas en ansökningsavgift ut på 900 kr och det finns en risk att man kan får stå för motpartens rättegångskostnader, men det är betydligt mindre eftersom ni i så fall skulle tvista om ett mindre belopp.Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Kan en hyresgäst säga upp ett hyresavtal innan tillträdesdatum?

2019-02-19 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag ska hyra ut min lägenhet i andra hand och har upprättat ett andrahandskontrakt med en bestämd uthyrningstid på 3 månader. Hyresgästen har också gått med på att betala en månadshyra i deposition. Nu vill hyresgästen innan kontraktstiden börjat säga upp kontraktet. I kontraktet finns angivet att för att hyresavtalet ska sluta gälla ska det sägas upp senast 1 månad före hyrestidens utgång. Vad gäller? Kan man säga upp kontraktet innan det ens startat? Jag har sagt att jag upphäver kontraktet mot en månadshyra i betalning men då kräver hyresgästen att få tillgång till lägenheten i en månad och verkar tro att punkten om deposition ska utgå, vilket jag anser att då får hen betala en månadshyra + deposition som jag vill ha som säkerhet och återfås då när månaden gått och lägenheten lämnas i ok skick. Vad gäller?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller andrahandsuthyrning av bostad och hyresavtal. Detta regleras främst i 12 kap. jordabalken (JB) varför mitt svar kommer utgå från det lagrummet. Kan en hyresgäst säga upp hyresavtalet trots att det finns en bestämd uthyrningstid?Hyresavtal kan ingås för bestämd tid. Sådana avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats (12 kap. 3 § JB). Ska ett hyresavtal för bestämd tid sägas upp för att upphöra att gälla och är inte längre uppsägningstid avtalad, ska uppsägningen ske senast en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader (12 kap. 4 § JB). Har parterna avtalat om en längre uppsägningstid är det dock bindande för båda parterna. Jag har lite svårt att utläsa om ni har avtalat en månads uppsägningstid eller om det är ordagrant som du angett – att uppsägningstiden är senast en månad innan hyrestiden har gått ut, det vill säga två månader in på hyresperioden. Om det är som du angett ordagrant finns inget som hindrar att hyresgästen säger upp avtalet innan hen skulle ha tillträtt lägenheten. Du har då ingen möjlighet att kräva varken hyra eller deposition. Detta eftersom det är bindande om parterna avtalat om en längre uppsägningstid än två veckor. Om det istället är så att ni har avtalat att avtalet ska sägas upp en månad i förväg kan hen säga upp avtalet senast en månad innan hyresperiodens startdatum för att "slippa" betala någon hyra. Säg att tillträdesdatumet är 20 mars 2019 och slutdatum är 20 juni 2019. Då skulle hyresgästen bli tvungen att betala hyra för den första månaden men kan sedan flytta ut 19 april. Vad gäller deposition i detta fallet är det precis som du anger i din fråga – då måste hyresgästen betala deposition som sedan återfås vid utflyttning mot att lägenheten är i oskadat skick. Hyresgästen ska under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan han har inrymt i lägenheten (12 kap. 24 § JB). Bruksslitage är omfattas inte av "skada". Depositionen är alltså en säkerhet för dig som hyresvärd för att kunna betala om en skada uppstår.Sammanfattningsvis beror det på hur ni formulerat avtalet. Hoppas du fick svar på din fråga! Du kan kommentera nedan eller skicka in en ny fråga om du har fler funderingar.Vänliga hälsningar,

Måste jag betala hyra fast jag inte fått tillträde till lägenheten?

2019-02-09 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag har nyligen fått tag på en lägenhet som hyrs ut i andra hand. Inflyttningsdagen skulle vara 1:a februari men det blev inte av för att hyresvärden har inte haft möjlighet att flytta ut ännu. Nu har hon frågat om jag kan skicka hyran för hela februari trots att jag inte har fått flytta in. Har heller inte skrivit på kontrakt och inte ens fått titta på lägenheten än. Får man ens göra så? Försökte förklara för henne att jag inte är skyldig att betala någonting och att jag endast behöver betala från och med jag faktiskt har fått flytta in. Men hon svarade att det inte funkar så. Hur ska jag göra?
Veronica Borg |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid hyra i andra hand gäller 12 kap. jordabalken (också kallad hyreslagen). Eftersom lägenheten inte var utrymd i rätt tid har du rätt till skälig nedsättning av hyran för tiden du inte kan använda lägenheten. Eftersom förseningen beror på hyresvärden har du rätt att säga upp avtalet på grund av brist i lägenheten. Du har även rätt till ersättningför skada (12 kap. 14 § jordabalken). Du behöver alltså inte betala hyra för hela februari.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om vi hyr ut vår bostadsrätt i andrahand utan tillstånd?

2019-01-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Vi har under två års tid fått tillstånd att hyra ut våran bostadsrätt. Skäl för uthyrningen har varit att vi tänker bosätta oss där efter pensionering.När vi vid årsskiftet ansökte om en förlängning av uthyrningen fick vi avslag. Skälet för avslag var att bostadsrättsföreningen har som praxis att enbart tillåta uthyrning under 24 månader.Vi har vänt oss till hyresnämnden för en prövning.Nu till vår fråga: Vi undrar om vi kan låta hyresgästen bo kvar fram tills vi får ett beslut från hyresnämnden ( Vi har ju under väntetiden en olovlig andrahandsuthyrning) ?Om svaret är nej, vad kan då i värsta fall hända ?Vi behöver ett snabbt svar då andrahandsuthyrningen går ut den 31/1 2019. Tack på förhand!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!UtredningAndrahandsuthyrning av bostadsrättslägenheter registreras i bostadsrättslagens (BRL) sjunde kapitel. För att ni ska få hyra ut er bostadsrätt krävs som huvudregel samtycke från bostadsrättsföreningens styrelse (7 kap. 10 § BRL). Om samtycke inte ges av styrelsen kan ni ändå ha rätt att hyra ut bostadsrätten i andra hand, om Hyresnämnden lämnar tillstånd (7 kap. 11 § första stycket BRL). Det finns ingen lagstadgad rätt för er att låta hyresgästen bo kvar i bostadsrätten under väntetiden för prövning av Hyresnämnden. Om tillståndet löper ut den 31 januari är det därefter att betrakta som en otillåten andrahandsuthyrning.Om ni som bostadsrättshavare hyr ut bostadsrätten i andra hand utan samtycke från styrelsen, eller tillstånd från Hyresnämnden, är nyttjanderätten till bostadsrättslägenheten förverkad och bostadsrättsföreningen har rätt att säga upp er för avflyttning (7 kap. 18 § p2 BRL). Innan uppsägning kan ske måste styrelsen varna er och ge er möjlighet till rättelse. Rättelse kan ske antingen genom att (1) ni slutar att hyra ut bostadsrätten i andra hand och er hyresgäst flyttar ut; vilket bör ske förhållandevis omgående, eller (2) att ni utan dröjsmål ansöker om tillstånd för andrahandsuthyrning hos Hyresnämnden och får ansökan beviljad (7 kap. 20 § andra stycket BRL). Om ni får er hyresgäst att flytta alt. att ni ansöker om tillstånd hos Hyresnämnden och får ansökan beviljad, får ni inte skiljas från lägenheten för den otillåtna andrahandsuthyrningen. Ni får inte heller skiljas från lägenheten om inte bostadsrättsföreningen inom två månader från att den fick veta om den otillåtna andrahandsuthyrningen sagt till er att vidta rättelse (7 kap. 21 § BRL). Om ni skulle bli uppsagda för avflyttning kan ni komma överens med bostadsrättsföreningen om att sälja bostadsrätten inom en viss tid, kan ni inte komma överens alt. om ni inte lyckas sälja den under den överenskomna tiden, ska bostadsrätten tvångsförsäljas med hjälp av Kronofogdemyndigheten (7 kap. 30 § BRL). När bostadsrätten säljs av Kronofogden kommer försäljningssumman att komma er tillhanda, efter avdrag för förrättningskostnader.Sammanfattning och rådFör uthyrning av en bostadsrättslägenhet i andra hand krävs att ni har samtycke från bostadsrättsföreningens styrelse, alt. att ni fått tillstånd av Hyresnämnden. Om ert nuvarande tillstånd löper ut den 31 januari är det därefter att anse som en otillåten andrahandsuthyrning. Vid otillåten andrahandsuthyrning är nyttjanderätten förverkad och föreningen har rätt att säga upp er till avflyttning. Innan ni kan sägas upp ska ni varnas och uppmanas till rättelse. Rättelse kan ske antingen genom att ni ser till att er nuvarande hyresgäst flyttar, eller att ni ansöker om tillstånd av Hyresnämnden och får ansökan beviljad. Bostadsrättsföreningen måste inom två månader från att den fick veta om den otillåtna andrahandsuthyrningen säga till er om att vidta rättelse för att den ska ha rätt att säga upp er till avflyttning. Om ni blir uppsagda till avflyttning ska bostadsrättslägenheten säljas. Om ni kan komma överens med föreningen om att sälja bostadsrätten själva, kan så ske, i annat fall ska den tvångsförsäljas med hjälp av Kronofogdemyndigheten.Mitt råd till er, för att ni verkligen ska vara säkra på att få behålla er bostadsrätt, är att ni ber er nuvarande hyresgäst att flytta ut när ert avtal löper ut. Om hyresgästen flyttar ut rör det sig inte om en otillåten andrahandsuthyrning. Ett alternativ är, beroende på hur er relation till bostadsrättsföreningens styrelse är; att be om ett fortsatt tillstånd en kortare tid (dvs. fram till att Hyresnämnden prövat frågan). Om ni får ett tillstånd rör det sig inte heller om en otillåten andrahandsuthyrning. Enligt framställningen ovan ska ni varnas och uppmanas till rättelse, vilket i praktiken innebär att ni kan låta er hyresgäst bo kvar fram tills att ni får en varning och tillsagda om rättelse. Skulle ni få sådan bör er nuvarande hyresgäst vara beredd att omgående flytta ut. Om ni rättar er får ni inte bli uppsagda på den grunden. En form av rättelse är att utan dröjsmål ansöka om tillstånd av Hyresnämnden och att få ansökan beviljad. I ert fall har ni redan ansökt om tillstånd, vilket torde vara tillräckligt; för att det ska ses som en rättelse krävs däremot att ni även får ansökan beviljad. Detta alternativ är således förhållandevis osäkert – även om ni tycker att ni har goda skäl för tillstånd kan det vara att Hyresnämnden resonerar annorlunda. Skulle ni uppmanas till rättelse men inte få er ansökan beviljad kan bostadsrättsföreningen säga upp er till avflyttning, med följd att bostadsrättslägenheten måste säljas.Om något är oklart i svaret är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad bör man tänka på när man hyr ut privatbostad?

2019-01-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Tänker hyra ut mitt hus tillsvidare, vad är viktigt att tänka på rent juridiskt? Vänligen
Emilia Hallberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Om jag förstått din fråga rätt så undrar du vad som är viktigt att ta hänsyn till rent juridiskt när man ska hyra ut sin privatbostad. Viktiga saker att tänka på kan vara bland annat:1) Beräkning av hyraHyran ska vara baserad på de kostnader som du har för huset, samt kapitalkostnader för huset, där även räntekostnader ingår. Hyran ska alltså vara skälig. 2) Upprätta ett andrahandskontrakt Kontraktet bör vara omfattande då det ska skydda både dig och den som hyr bostaden. Detta innebär att kontraktet således bör täcka upp de möjliga tvister som kan tänkas uppstå om det händer något med huset under uthyrningstiden. Om det t ex skulle uppstå skador i eller på ditt hus under hyresperioden är det ditt ansvar att bevisa att skadan skett då hyresgästen bodde där. Vid inflyttning bör du därför även göra en besiktning av huset och föra ett protokoll över alla redan existerande skador. Hyresgästen bör sedan vara med och gå igenom protokollet tillsammans med dig så att även denne vet i vilket skick huset är.3) Redovisning av andrahandsuthyrningViktigt att tänka på när du hyr ut din bostad är att de inkomster som inkommer genom andrahandsuthyrning ska redovisas som inkomst av kapital i din deklaration. Det finns dock möjliga avdrag, t ex om huset du hyr ut är ett s.k småhus. Skatteverket har tydliga riktlinjer på sin hemsida, du kan läsa mer om vad som gäller här: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/hyrautbostad.4.233f91f71260075abe8800033479.html4) LagregleringarVad du även bör ta hänsyn till vid uthyrning av privatbostad är lagen om uthyrning av egen bostad. Här står de regleringar som gäller vid uthyrning av egen bostad: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2012978-om-uthyrning-av-egen-bostad_sfs-2012-978Jag rekommenderar dig även att läsa igenom den s.k hyreslagen (12 kap. jordabalken) där regleringar om själva uthyrningen regleras: http://www.hyreslagen.comOm du har fler frågor så kan du nå oss på 08-533 300 04.Vi har telefontid måndag–fredag mellan kl. 10.00–16.00Hoppas att svaret var till din hjälp!Med vänlig hälsning,