Kan man bara bli vräkt utan en vräkningsbesked?​

2020-11-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej jag behöver råd ang vräkning från andrahandsuthyrning. Kan man bara bli vräkt utan en vräkningsbesked?
Orysia Sich |Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!En vräkning är när en privatperson måste lämna sin bostad. Det finns olika anledningar som leder till vräkning men endast Kronofogden eller domstol kan fatta ett beslut om vräkning. Hyresvärden måste vända sig till Kronofogden eller domstol för att skaffa ett beslut där det står att du ska flytta ut. Om du inte flyttar frivilligt efter du har fått ett beslut om avhysning kommer Kronofogden genomföra vräkningen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Har inneboende besittningsskydd?

2020-11-27 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag har en inneboende som bor hos mig. Min yngsta dotters bästa vän är det, dom delar rum & det har dom valt själva. Nu är det så att han dricker & är uppe länge & ofta på nätterna. Jag har sagt idag att jag vill inte att han ska bo kvar. Vi har inget skriftligt avtal & har aldrig pratat om uppsägning eller avtal. Jag vill att han lämnar min lägenhet den 20/12. Han säger då att han har rätt enligt lag att få 3 månader på sig. Stämmer det?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Definitionen av inneboende1) Inneboende eller gäst?Inneboende är en person som hyr eller på annat sätt nyttjar en bestämd del av uthyrarens egen bostad under en längre tid. Så om vistelsen endast är tillfällig så räknas personen istället vara en gäst. Vidare krävs det att den inneboende inte har gemensamt hushåll med den som hyr ut.2) Inneboende eller hyresgäst?Gränsdragningen mellan inneboende och andrahandshyresgäst är att den inneboende inte självständigt kan disponera över bostaden samt att hyresvärden också bor i bostaden under hela vistelsen.Besittningsrätt för den inneboendeDet framgår inte av din fråga i vilken sorts fastighet du bor i (tex om det är en bostadsrätt eller hyresrätt). Detta är avgörande för om privatuthyrningslageneller om 12 kap. jordabalken("hyreslagen") blir tillämplig. Flera bestämmelser i respektive lag är dock gemensamma och torde leda till samma lösning på ditt problem.Förutsatt att din dotters vän anses vara inneboende och inte gäst eller hyresgäst så har han ingen besittningsrätt öht. En inneboende omfattas inte av reglerna om besittningsskydd enligt 12 kap. 45 § 3p. Jordabalken, han kan alltså inte kräva att bo kvar som en "vanlig" hyresgäst ofta kan. Om en inneboende vägrar att flyttaDu som hyresvärd kan efter en uppsägning ansöka om vräkning hos Kronofogden. Du ska i så fall ansöka om vanlig handräckning enligt 3 § i lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Enligt 4 kap. 6 § brottsbalkenkan den som olovligen kvarstannar där annan har sin bostad dömas för hemfridsbrott. Att man olovligen kvarstannar innebär att den som bor i lägenheten inte längre vill ha kvar gästen i bostaden men den vägrar lämna platsen.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Fråga om det krävs angivande av orsak vid uppsägning av hyresgäst vid privatuthyrning

2020-11-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Är det ett måste att ange orsak till uppsägning av hyresgäst när det gäller privatuthyrning? Kan jag i.s.f. ange "eget nyttjande"?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Privatuthyrning gäller när du hyr ut en privatbostad för annat än fritidsändamål. Utifrån hur frågan är ställd utgår jag ifrån att det inte gäller uthyrning av hyresrätt.Krav på angivande av orsak saknas vid uppsägningLagreglering om privatuthyrning finner vi i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Vid privatuthyrning finns det inget krav på att ange orsak vid uppsägning, både hyresgäst och hyresvärd har rätt därmed att säga upp bostaden till upphörande utan att ange orsak. UppsägningstidEtt hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, dock kan ett sådant avtal även sägas upp före den bestämda tidpunkten. Ett avtal som har ingåtts på obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Oavsett vad som har avtalats mellan er har hyresgästen rätt till en månads uppsägningstid, medan du som hyresvärd har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Här gäller alltså att du kan säga upp kontraktet till upphörande med en uppsägningstid om tre månader. Om ni har avtalat om annat som är till fördel för hyresgästen gäller det avtalade före lag (2 § privatuthyrningslagen).BesittningsskyddVid uthyrning av privatbostad finns det ingen besittningsrätt om en sådan inte är avtalad (3 § tredje stycket privatuthyrningslagen). Detta innebär att din hyresgäst inte har rätt till förlängning av hyresavtalet efter en uppsägning.SammanfattningsvisDu behöver inte ange orsak vid uppsägning av din hyresgäst. Du som hyresvärd har en uppsägningstid om tre månader och din hyresgäst inte rätt till besittningsskydd.Med vänlig hälsning,

Begreppet Sublokation

2020-11-19 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Begreppet sublokation används i samband med andrahandsuthyrning. Går det att använda begreppet även vid fråga om tredjehandsuthyrning?
Marija Stevanovic |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Precis som du säger innebär begreppet sublokation eller total sublokation en andrahandsuthyrning.Begreppet används för att ta sikte på situationen i vilken hyresgästen står kvar som part i avtalsförhållandet med hyresvärden, men i sin tur upplåter nyttjanderätten till lägenheten. Hyresgästen intar då ställning som hyresvärd gentemot underhyresgästen, men består samtidigt som hyresgäst och har kvar sina förpliktelser gentemot fastighetsägaren. Den generella uppfattningen borde av denna anledning anses vara att sublokation bara används i samband med andrahandsuthyrningar. Används begreppet i fråga om tredje handsuthyrningar tenderar det att vara missvisande.

Uppsägningstid andrahandskontrakt. Måste jag ange orsak till uppsägning?

2020-11-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Har en "extra" bostadsrättslgh i vår brf som jag hyr ut och nu vill säga upp hyresgästen av olika orsaker. Har ja rätt till att säga upp? Hyresgästen har bott där sedan 1/10-20 och min uppfattning är att det är 3 mån uppsägningstid fr.o.m. nästkommande mån.skifte. Måste jag ange orsak till uppsägning?
Orysia Sich |Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!UppsägningstidFör att bestämma hur lång uppsägningstiden ska vara måste man först undersöka om avtalet löper på obestämd tid (tillsvidare) eller på bestämd tid.Om det är ett avtal som gäller för obestämd tid kan den sägas upp vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 4 § 1 st. jordabalken).Ett hyresavtal för bestämd tid sägas upp för att upphöra att gälla och att det är inte längre uppsägningstid avtalad ska uppsägningen ske senast tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader. Om hyrestiden är kortare än tre månader men längre än två veckor ska uppsägningen ske en vecka i förväg. (12 kap. 4 § 2 st. jordabalken).I alla fall bör du göra uppsägningen skriftligt och skicka den med rekommenderat brev. Du ska ange vilket objekt som avses, vilka parterna är samt vid vilken tidpunkt avtalet ska upphöra. Förutom detta ska uppsägningen dessutom innehålla underrättelse att hyresgästen, om han inte går med på att flytta utan att få ersättning enligt 58 b §, inom två månader från uppsägningen ska hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling. Orsaken till uppsägningDu behöver inte ange orsaken till uppsägningen om hyresgästen saknar rätt till förlängning, dvs. besittningsskydd (12 kap. 45 § 1 st.p. 1-3 jordabalken).Hyresgästen skyddas inte av reglerna om besittningsskydd om:1.hyresavtalet avser upplåtelse av en lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande och hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än två år i följd,2.hyresavtalet i annat fall än som sägs i 1 avser ett möblerat rum eller en lägenhet för fritidsändamål och hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än nio månader i följd,3.lägenheten utgör en del av upplåtarens egen bostad,4.hyresvärden säger upp hyresförhållandet att upphöra i förtid på den grunden att hyresrätten är förverkad och annat inte följer av 47 §, eller5.annat följer av en sådan överenskommelse som avses i 45 a §.I ditt fall hyr hyresgästen din bostadslägenhet i ca en månad därför är du inte skyldig att ange orsaken till uppsägningen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Låna ut lägenheten, är det andrahandsuthyrning eller inneboende?

2020-11-27 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |A o B är vänner sedan lång tid tillbaka och äger var sin bostadsrätt som de har varit bosatta i flera år.A vistas utomlands under vinterhalvåret och brukar ha sin lägenhet stående tom under utlandsvistelsen.B har sin arbetsplats i närheten av A:s bostad, men har sin egen bostad på långt avstånd från sin arbetsplats.A har inget emot att B bor i A:s lägenhet under A:s utlandsvistelse för att få tillsyn av lägenheten om något inträffar med lägenheten som kräver en omedelbar insats.B erlägger ingen hyra till A och är införstådd att han måste lämna lägenheten om A behöver tillfälligt återvända till sin lägenhet några gånger under vinterhalvåret för att t.ex. söka vård eller av annan anledning.År det fråga om andrahandsuthyrning, inneboende eller vanlig gästfrihet ifråga om A och hans lägenhet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDin fråga avser huruvida att A låter B bo i sin lägenhet (bostadsrätt) kan utgöra en andrahandsupplåtelse eller om det rör sig om ett inneboende.Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Vad krävs för uthyrning i andra hand?För att upplåta sin lägenhet i andra hand till någon annan för självständigt brukande krävs som utgångspunkt styrelsens tillstånd (7 kap. 10 § bostadsrättslagen). Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta lägenheten i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid (7 kap. 11 § bostadsrättslagen).Utgångspunkten är att bostadsrättshavaren ska ha stor frihet att upplåta lägenheten i andra hand för att under en tid bo någon annanstans. Det som avses är situationer där bostadsrättshavaren vill behålla lägenheten för att kunna återvända till den efter en tid. Kraven på att bostadsrättshavaren ska kunna visa att hen har ett behov av att kunna komma tillbaka till lägenheten sätts numera ganska lågt. I allmänhet bör det vara tillräckligt att de anförda skälen innefattar ett rimligt behov av att behålla lägenheten.Enligt förarbetena till bestämmelsen är exempel på vanliga situationer när ett tillstånd kan ges när bostadsrättshavaren vill studera eller arbeta på annan ort, vistas utomlands eller på annan ort i landet, vårda en anhörig eller sammanbo med någon på prov. Tillstånd kan också lämnas t.ex. när den som förvärvar en bostadsrätt vill upplåta lägenheten under en övergångstid för att kunna avsluta en tjänst eller liknande. En sådan situation är när en bostadsrätt förvärvas inför en pensionering. I vissa fall kan även skäl som snarast hänför sig till andrahandshyresgästen vara godtagbara. Det kan t.ex. komma i fråga att lägenheten upplåts till en närstående för att under en tid bereda honom eller henne en bostad. När bostadsrättshavaren skaffar en annan bostad och avser att bo i den fortsättningsvis, saknas egentlig anknytning till lägenheten. Om bostadsrätten är svår att sälja på grund av de rådande marknadsförutsättningarna, kan en upplåtelse trots detta tillåtas för att ge bostadsrättshavaren ett visst utrymme att avvakta med försäljningen. Har marknaden inte förbättrats på ett år, finns det normalt inte skäl att låta bostadsrättshavaren avvakta längre med försäljningen.De skäl bostadsrättshavaren har att hyra ut lägenheten i andra hand väger normalt sett lättare med tiden. När bostadsrättshavaren bor någon annanstans är det efter några års tid ofta inte längre ett tillräckligt skäl för att lägenheten upplåts i andra hand. Hänsyn måste tas till omständigheterna i det enskilda fallet. Är det t.ex. fråga om studier på annan ort kan en längre tid komma i fråga så att studierna kan avslutas, om bostadsrättshavaren avser att återvända till lägenheten. Ett annat exempel på när en förlängd upplåtelse kan tillåtas är om barn i hushållet har något år kvar i en skola på en annan ort. När bostadsrättshavaren på grund av ålder eller sjukdom måste tas in på en vårdinrättning eller ett särskilt anpassat boende finns det utan vidare skäl att upplåta lägenheten i andra hand. Efter en tid blir även i ett sådant fall anknytningen till lägenheten svagare, men anknytningen är då, som det anges i propositionen "av underordnad betydelse". Vissa omständigheter motiverar däremot inte tillstånd till upplåtelse i andra hand; enbart bostadsrättshavarens vilja att tillgodogöra sig hyra för lägenheten är inte ett gångbart skäl för tillstånd. Detta får betydelse vid köp eller innehav av en bostadsrätt i rent spekulativa syften. Som ett annat exempel på när skäl inte finns anges, att lägenheten under en längre tid inte har använts av bostadsrättshavaren. Då ska planer på att t.ex. bo på en annan ort normalt inte vara relevanta som skäl för en upplåtelse i andra hand.Mot bostadsrättshavarens skäl att upplåta lägenheten i andra hand ska vägas om föreningen har befogad anledning att vägra samtycke. I vissa fall väger bostadsrättshavarens skäl tyngre än i andra fall. Exempel på sådana situationer som anges i propositionen är att lägenheten ska upplåtas på grund av sjukdom eller anställning på annan ort. Sådana skäl ses som mer vägande och det krävs att upplåtelsen orsakar föreningen en större olägenhet än annars, för att tillstånd inte ska ges. Föreningens invändningar kan, enligt propositionen, även avse hyresgästens personliga kvalifikationer. De personliga kvalifikationerna kan avse t.ex. att hyresgästen kan förväntas uppträda störande.Andrahandsupplåtelse eller inneboende?Enligt ovan framkommer bestämmelser om andrahandsuthyrning i 7 kap. 10 § BRL. Tidigare angavs i lagtexten som definition på andrahandsupplåtelse att upplåtelsen avsåg hela lägenheten. Det förekom då att uthyraren stängde av ett rum och gjorde gällande att upplåtelsen inte avsåg hela lägenheten varför bestämmelsen ändrades år 2003.Enligt den utredning som gjordes inför lagändringen uttalades att avgörande vikt inte borde fästas vid om ett rum står låst eller inte utan att det betydelsefulla är om bostadsrättshavaren bor i lägenheten. När så är fallet menade utredningen att man på ett annat sätt än annars kan utgå ifrån att bostadsrättshavaren fungerar som en fullvärdig medlem. I propositionen till bestämmelsen anges att betydelse är i stället om bostadsrättshavaren enligt avtalet har haft möjligheter att disponera lägenheten eller delar av denna samt i vilken utsträckning denne faktiskt har kommit att vistas där. Som exempel på praxis kan nämnas NJA 2001 s. 241 I och II. I det första målet hade bostadsrättshavaren undantagit ett rum men inte i övrigt haft någon kontakt med lägenheten annat än att dennes sambo hade besökt lägenheten någon gång i månaden. Sambon hade då dessutom meddelat sin ankomst till hyresgästen. Högsta domstolen ansåg att hyresgästen hade rätt att självständigt nyttja lägenheten och upplåtelsen bedömdes som en andrahandsuthyrning. I det andra målet blev utgången den motsatta. Bostadsrättshavaren övernattade i lägenheten någon gång i månaden. Han besökte lägenheten ett par gånger i veckan. Då utnyttjade han köket och ett undantaget rum. Han fick sin post till lägenheten. Högsta domstolen fann därför att hyresgästen inte hade haft rätt att självständigt nyttja lägenheten.Som synes är det emellanåt en svår distinktion mellan inneboende och andrahandsuthyrning. För det fall att det går till domstol blir det upp till domstol att avgöra om B kunnat utnyttja lägenheten självständigt eller inte och huruvida det rör sig om en otillåten andrahandsuthyrning.Bedömningen i ditt fallI det fall du beskriver går det inte att ge ett helt klart svar utan det är en argumentation som får föras med en bedömning i det enskilda fallet. Som argument för att det rör sig om ett inneboende kan anföras att A närhelst han vill har tillträde till sin lägenhet. B är införstådd med att han måste lämna lägenheten om A återvänder. Som argument för det motsatta, att det rör sig om en (otillåten) andrahandsuthyrning, kan föras att B i praktiken kan utnyttja lägenheten självständigt eftersom att A endast är i landet några gånger under året.Utan några närmre information än den som delgetts i frågan är min bedömning att det finns en risk att utnyttjandet kommer att bedömas som en otillåten andrahandsuthyrning. Att det rent praktiskt inte utgår någon hyra är inte avgörande. Bedömningen kommer att ske utifrån hur lägenheten nyttjas. Om möjligheten finns är därför min rekommendation att A söker tillstånd hos styrelsen att hyra ut lägenheten i andra hand alt. gör sig förberedd att det kan uppkomma en tvist om det och att han kan förlora lägenheten.Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Fråga om distinktion mellan bostad och lokal samt fråga om uppsägning av ett tidsbestämt andrahandshyresavtal

2020-11-23 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag hyr i andra hand. På mitt kontrakt står det att jag hyr ett "objekt" på 25kvm. Min hyresperiod är från 01-09-20 till 31-01-21. Det står även "Detta kontrakt slutar att gälla vid hyresperiodens utgång. Båda parter har kommit överens om att hyresperioden är utan möjlighet till uppsägning från både uthyraren och hyresgästens sida"Kontraktet är påskrivet och jag bor just nu här. Jag vill tillägga att jag bor i en källare med endast ett rum och en kokvrå. Nu har jag hittat en ny lägenhet, som jag kan få flytta till 1a dec men jag vill inte ha dubbelhyra. Min fråga är, om jag på något sätt kan säga upp min bostad som jag hyr i andrahand? Är det lagligt att skriva ett kontrakt på detta vis? Att man inte under några möjligheter kan säga upp det?Tänker också att det står att jag hyr ett objekt, inte en lägenhet. Räknas det som ett rum? För jag har för mig att man får säga upp ett "rum" eller ytan när som eftersom det inte är en giltig lägenhet, har inte heller något lägenhetsnummer. Kan inte heller skriva mig på adressen enligt min hyresvärd. Är forfarande skriven hos mina föräldrar då min hyresvärd sa att det inte går...vilket låter jätteskumt? Vore tacksam för hjälp! Verkar som det är en "lokal" jag bor i....
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyra finns i den s.k. hyreslagen (12 kap. jordabalken (JB)). En bostadslägenhet är en lägenhet som har upplåtits för att helt eller inte för en oväsentlig del användas som bostad. En lägenhet som inte är en bostadslägenhet är lokal. (12 kap. 1 § tredje stycket JB). Detta innebär att en lägenhet som används för bostadsändamål ska anses utgöra bostadslägenhet. För att en lägenhet ska utgöra en lokal ska det inte vara en bostadslägenhet, exempel på lokal är en lägenhet som används för förvärvsändamål. Eftersom ändamålet är att du ska bo i lägenheten bör den anses utgöra en bostadslägenhet.Av frågan framgår inte om du hyr en hyresrätt eller bostadsrätt i andra hand. Reglerna om uppsägningstid skiljer sig, därmed kommer jag fortsättningsvis att dela upp mitt svar i två olika delar.Uppsägningstid för andrahandshyra av en hyresrättFrågan regleras i hyreslagen (12 kap. JB). Som framgår av frågan har ni ett tidsbestämt avtal (12 kap. 3 § andra stycket JB). Om hyrestiden är längre än tre månader gäller att uppsägning ska ske tre månader i förväg (12 kap. 4 § andra stycket p.3 JB). Det är dock möjligt att hyresvärd och hyresgäst avtalar om en annan uppsägningstid än den som gäller enligt hyreslagen, om det skulle vara till hyresgästens fördel. Det som gäller är alltså tre månaders uppsägningstid från båda parter. Du kan alltså säga upp ditt kontrakt till upphörande och har då en uppsägningstid om 3 månader.Uppsägningstid för andrahandshyra av en bostadsrättOm det är uthyrning av en bostadsrätt gäller reglerna i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). I likhet med hyreslagen är det möjligt att avtala om annat om det är till hyresgästens fördel (2 § privatuthyrningslagen). Ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, dock kan ett sådant avtal även sägas upp före den bestämda tidpunkten (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Oavsett vad som har avtalats mellan er har du som hyresgäst rätt till en månads uppsägningstid, medan din hyresvärd har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Här gäller alltså att du kan säga upp ditt kontrakt till upphörande med en uppsägningstid om en månad.SammanfattningsvisDet "objekt" du hyr är en bostadslägenhet om du använder lägenheten för bostadsändamål. Om ni har ingått ett tidsbestämt avtal har du som hyresgäst alltid möjlighet att säga upp avtalet för upphörande tidigare än vid avtalstidens slut. Uppsägningstiden varierar beroende på om du hyr en hyresrätt eller bostadsrätt i andra hand. Vid hyra av hyresrätt har du som hyresgäst en uppsägningstid om tre månader, medan uppsägningstiden är en månad vid hyra av bostadsrätt.Med vänlig hälsning,

Parternas uppsägningstid vid andrahandsuthyrning

2020-11-19 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, om jag flyttar in i en lägenhet som är ett kontrakt på 4 mån men chans till förlängning varje månad efter dom hära 4 månaderna, men får dock bo där 4år. får hyresvärden bara kasta ut mig efter 4,5,6 månader?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av frågan vilken typ av boende som ni hyr. Reglerna om uppsägning skiljer sig beroende på om ni hyr en bostadsrätt eller en hyresrätt i andra hand, därmed kommer jag att dela upp mitt svar i två olika delar.Uppsägningstid för andrahandshyra av en hyresrättFrågan regleras i hyreslagen (12 kap jordabalken (JB)). Som framgår av frågan har ni ett tidsbestämt avtal (12 kap. 3 § andra stycket JB). Om hyrestiden är längre än tre månader gäller att uppsägning ska ske tre månader i förväg (12 kap. 4 § andra stycket p.3 JB). Det är dock möjligt att hyresvärd och hyresgäst avtalar om en annan uppsägningstid än den som gäller enligt hyreslagen, om det skulle vara till hyresgästens fördel. Det som gäller är alltså tre månaders uppsägningstid från båda parter. Din hyresvärd kan alltså säga upp ditt kontrakt till upphörande och har då en uppsägningstid om 3 månader.Uppsägningstid för andrahandshyra av en bostadsrättOm det är uthyrning av en bostadsrätt gäller reglerna i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). I likhet med hyreslagen är det möjligt att avtala om annat om det är till hyresgästens fördel (2 § privatuthyrningslagen). Ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, dock kan ett sådant avtal även sägas upp före den bestämda tidpunkten (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Oavsett vad som har avtalats mellan er har du som hyresgäst rätt till en månads uppsägningstid, medan din hyresvärd har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Även här gäller alltså att din hyresvärd kan säga upp ditt kontrakt till upphörande med en uppsägningstid om 3 månader.SammanfattningsvisOavsett om ni hyr en hyresrätt eller bostadsrätt gäller att er hyresvärd har en uppsägningstid om minst 3 månader (längre uppsägningstid för hyresvärden kan avtalas, men inte kortare). Din hyresvärd har alltså inte rätt att säga upp dig med exempelvis en månads varsel.Med vänlig hälsning,