Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt

2020-10-02 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag ställde nyligen en fråga om uppsägningstid vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt men behöver ställa en följdfråga. Vårt kontrakt är på obestämd tid och min hyresvärd sa upp lägenheten den 27:e september och hänvisade till kontraktet som säger tre månaders uppsägning. Jag kontrade då med att jag vill ha en månads uppsägning. Men bara för att hon sa upp lägenheten "först", måste jag då ha tre månader och därmed förlorar min rätt till en månads uppsägningstid? Eller har jag rätt att säga att jag vill ha en månad för att det är mer gynnsamt för mig? Tack på förhand.
Linn Engdahl |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenhet gäller bestämmelserna i lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad. Då ert avtal löper på obestämd tid gäller de uppsägningstider som framgår av lagens 3 § andra stycket. Enligt bestämmelsen gäller en månads uppsägningstid om det är hyresgästen som säger upp avtalet, och tre månaders uppsägningstid om det är hyresvärden som säger upp. Bestämmelsen är en skyddsregel för hyresgästen och innebär att om det skulle ha stått en månad oavsett vem som säger upp så har hyresgästen ändå rätt till tre månaders uppsägningstid.I ditt fall är det hyresvärden som har sagt upp avtalet och då är det en uppsägningstid på tre kalendermånader som som gäller. Vill du flytta ut tidigare ska hyran ändå betalas om inte hyresvärden går med på en kortare tid. Endast om det vore du som hyresgäst som hade sagt upp avtalet först hade du haft rätt till en månad.Hyresavtalet upphör att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen, alltså vid årsskiftet i ditt fall.Tveka inte att höra av dig om det är något ytterligare du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Skälig hyra när man hyr bostadsrätt i andra hand

2020-09-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag hyr en bostadsrätt i andra hand. Den är möblerad.Får hon som jag hyr av ta ut mer än 15% som nämns på nätet?Det låter inte rimligt att ta ut 2260:- mer än det jag räknar med.
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!LagrumDu skriver att du hyr en bostadsrätt i andra hand. Regler kring hyra vid andrahands uthyrning av bostadsrätter regleras i den så kallade Privatuthyrningslagen (Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad). HyraHyran enligt Privatuthyrningslagen får vara kapitalkostnaden + driftkostnaden (4 § Privatuthyrningslagen). Kapitalkostnaden är den årliga avkastningsräntan på bostadens marknadsvärde. Detta brukar vara ett par procent högre än riksbankens referensränta. Ett vanligt exempel är en avkastningsränta på 4 %. Driftkostnaden är dem faktiska utgifterna som bostaden har. Jag vet inte exakt vad som ingår i ditt avtal men exempel på kostnader som kan räknas in här är utgifter för vatten, el, avgift till bostadsrättsföreningen, internet osv. Om lägenheten dessutom är möblerad får man lägga på 15% på månadskostnaden för möbelslitage. Man kan alltså räkna ut hyran på detta sättet:((Bostadens marknadsvärde x 0,04) / 12) + Driftkostnader = MånadshyranOm lägenheten dessutom är möblerad: Månadshyran x 1,15 = Skälig hyraVad kan jag göra om jag har en oskälig hyra?Om du tror att din hyra är oskälig kan du anmäla detta till hyresnämnden, de kommer sedan göra en bedömning om de tror att hyran är oskälig eller inte. Om de kommer fram till att hyran är för hög kommer den att sänkas. Du kan läsa mer om skälig hyra och dessutom göra en preliminär bedömning av vad en skälig hyra för din bostad är här: http://www.boupplysningen.se/hyra-ut/skalig-hyraHoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

​Har en hyresgäst rätt att säga upp hyresavtalet i förtid när hyresavtalet ingåtts för bestämd tid?

2020-09-23 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag hyr ut min lägenhet i andra hand. Det är en hyresrätt. Jag och hyresgästen har skrivit en kontrakt från 2020-08-23 till och med 2021-06-06. Vi har skrivit under på ett tidsbegränsat avtal under villkoret upphör att gälla vid hyrestidens utgång. Detta kontrakt är taget från blocket.se under uthyrning i andra hand. I kontraktet står det även att ingen uppsägning gäller vid detta avtal.Min hyresgäst vill nu säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid med anledning av att han ska köpa en lägenhet. Han refererar till Jordbalken 12:5, vilket enligt honom innebär 3 månaders uppsägningstid, men i Jordbalken 12:3 står det att hyresavtal även kan ingås för bestämd tid. Sådana avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Då vi inte har avtalat något annat undrar jag om han har rätt att säga upp kontraktet innan avtalad hyresperiod är slut.
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du hyr ut en hyresrätt i andra hand blir 12 kap. jordabalken tillämplig, även kallad hyreslagen.Eftersom ni i ert avtal skrivit ett datum för utflytt, så har ni ingått ett hyresavtal på bestämd tid. Det stämmer att ett hyresavtal som ingåtts för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång om inte annat avtalats enligt 12 kap. 3 § 2 st. jordbalken. Det innebär att ni avtalat om hyreslängden såvida hyresgästen inte vill säga upp hyresavtalet i förtid. Uppsägningstiden på 3 månader som stadgas i 12 kap. 5 § 1 st. jordbalken gäller både för hyresavtal som ingåtts på obestämd och bestämd tid. Det innebär att din hyresgäst har rätt att säga upp lägenheten innan ert avtalade hyresavtal går ut med 3 månaders uppsägningstid. Rätten till hyresgästens uppsägningstid beror på att hyreslagstiftningen är en skyddslagstiftning där hyresgäster betraktas vara i en svagare position än en hyresvärd. Eftersom hyreslagen är en skyddslagstiftning är den tvingande till hyresgästens förmån. Det innebär att en hyresgäst kan åberopa 12 kap. 5 § 1 st. jordbalken och tre månaders uppsägningstid oavsett vad som avtalats med hyresvärden.Sammanfattningsvis har din hyresgäst rätt att säga upp lägenheten med tre månaders uppsägningstid.Hoppas du fick svar på din fråga! Har du några andra funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Har jag rätt att få tillträde till lägenhet jag hyr ut i andra hand?

2020-09-10 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag hyr ut min lägenhet i andra hand med godkännnade av föreningen. För drygt en månad sedan fick jag en meddelande av föreningen (styrelsen) att det är fullt med vardagssopor på balkongen och att två fönster stått öppet en längre tid. Styrelsen uppmanade mig att genast åtgärda problem och anmodade mig att se till att lägenheten är i skick annars skulle de se över mitt medlemskap i föreningen. Styrelsen menar att jag som ägare är ytterst ansvarig för lägenheten. Jag bad min hyresgäst ta bort skräpet på balkongen samt att jag ville komma och inspektera min lägenhet. Detta går inte hyresgästen med på , jag får inte tillträde och han tar inte bort soporna. Han säger att jag kan få tillträde till lägenheten den dagen han flyttar ut. Han är själv jurist så antar han har rätt på denna punkt. Är naturligtvis orolig för lägenheten, att det är stora skador då han inte vill släppa in mig i lägenheten. Det har gått circa 4v sedan jag har velat få tillträde. Känns konstigt att man är skriven på en lägenhet som man har betalt flera miljoner för (52m) men någon kan bara förstöra den utan att man kan göra något. Finns det någon paragraf som man kan använda sig av att ta sig in i lägenheten? Förstår det är olaga intrång annars om jag går dit.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga har du hyrt ut din bostadsrätt i andra hand, med tillstånd av din förening. Förpliktelserna mellan dig och föreningen framkommer av bostadsrättslagen. I förhållandet mellan dig och hyresgästen gäller däremot lagen om uthyrning av egen bostad i kombination med reglerna i 12 kap. jordabalken (JB).Hyresgästen har en vårdpliktHyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Hen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hens vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hens hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning (12 kap. 24 § JB). När hyresgästen använder lägenheten skall hen se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet). Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten (12 kap. 25 § JB). Om lägenheten vanvårdas eller hyresgästen åsidosätter något av det som ska iakttas vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs och rättelse inte görs utan dröjsmål efter tillsägelse kan det medföra att hyresrätten är förverkad (12 kap. 42 § första stycket p9 JB). Att hyresrätten är förverkad innebär att hyresgästen kan tvingas flytta. Beroende på vilken eventuell vanvård det rör sig om, och hur mycket sopor som ställs upp, skulle det kunna argumenteras för att hyresrätten är förverkad om hyresgästen inte rättar sig efter uppmaning därom.Som hyresvärd har du i vissa fall rätt till tillträde till lägenhetenHuvudregeln är att du inte utan hyresgästens tillstånd får lov att gå in i lägenheten du hyrt ut. Om du ändå gör det kan du göra dig skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § första stycket brottsbalken). Olaga intrång är ett liknande brott som aktualiseras i fråga om lokaler (kontor, fabriker m.m.) (jfr 4 kap. 6 § andra stycket JB).Till huvudregeln om att hyresgästen väljer om du ska ha rätt till tillträde till lägenheten finns det undantag som framkommer av 12 kap. 26 § JB. Som hyresvärd har du rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada (12 kap. 26 § första stycket JB). Under hyrestiden har hyresvärden en skyldighet att hålla lägenheten i brukbart skick, likväl som att hyresgästen har en vårdnadsplikt. För att kunna fullgöra sina skyldigheter respektive övervaka att hyresgästen uppfyller sina förpliktelser har hyresvärden möjlighet att "utan uppskov" få tillträde för att utöva nödvändig tillsyn. "Utan uppskov" innebär att hyresvärden i princip har rätt till tillträde genast. Den nödvändiga tillsynen omfattar dels besiktningar (jfr RBD 18:80) som företas av hyresvärdar med vissa tidsmellanrum, dels besiktningar som är föranledda av speciella anledningar, t.ex. att hyresgästen ska flytta. I Svea hovrätts beslut 2011-02-16 mål nr ÖH 10281-08 ansågs en kontroll av fönster, balkonglådor, elinstallationer och lägenhetens skick utgöra en sådan nödvändig tillsyn som gav hyresvärden rätt till tillträde. Efter tillsägelse minst en månad i förväg får du som hyresvärd även utföra mindre brådskande förbättringsarbeten som inte vållar väsentligt men eller hinder i nyttjanderätten (12 kap. 26 § andra stycket JB). Om hyresgästen vägrar dig tillträde till lägenheten när du har rätt till det enligt ovan, får kronofogdemyndigheten meddela särskild handräckning (12 kap. 26 § femte stycket JB). Kronofogden ska meddela utslag i enlighet med ansökningen i den mån den är lagligen grundad och omständigheterna är styrkta eller svaranden inte invänt och det inte är uppenbart att ansökningen är oriktig. I annat fall avslås ansökan. Den som är missnöjd med utslaget kan överklaga till tingsrätten. Att vägra hyresvärden tillträde till lägenheten utan att någon giltig ursäkt kan visas kan innebära att hyresrätten är förverkad (12 kap. 42 § första stycket p10 JB). Min rekommendation i ditt fall är att du uppmanar hyresgästen att hålla rent och ta bort sopor med information om att det i förlängningen i annat fall kan innebära att hyresrätten är förverkad. Du har även under vissa möjligheter möjlighet att få tillträde till lägenheten för nödvändig tillsyn. Det är möjligt att det kan argumenteras för att sådan tillsyn kan vara för handen. Du kan i samband med att du begär det informera hyresgästen om att vägran kan innebära att hyresrätten förverkas och att du kommer att söka särskild handräckning av kronofogden för tillträde om så vägras.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på måndag, den 14 september, klockan 9.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Uppsägningstid för andrahands hyresgäst

2020-09-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Om jag hyr en villa som bostad av en privatperson där det i kontraktet är en tidsbestämning på 1 år. Kan man då säga upp kontraktet tidigare under denna 1 års period eller måste man vänta tills den bestämda tiden löpt ut?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!LagrumDu säger att du hyr en villa av privatperson, jag kommer därför anta att du hyr i andra hand. Detta förhållandet regleras i den så kallade Privatuthyrningslagen (Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad).Kan man säga upp kontraktet tidigare?Som hyresgäst har man rätt till en uppsägningstid på en månad, detta kan inte avtalas bort eller avtalas till en längre tid. Du har alltså rätt att säga upp avtalet när du vill och då gäller kontraktet endast en månad från och med att du säger upp det (3 § 2 st. Privatuthyrningslagen). Hoppas detta besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

På vilka grunder kan en hyresgäst sägas upp?

2020-09-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej.Vi har hamnat i en Mycket obehaglig knipa pga klumpighet.Ett företag hyrde ett hus av oss ,och firmatecknaren flyttade in och bor där( från början med vårt goda minne)Nu har han fått en stroke och är allmänt labil och aggressiv så fort något går emot honom.Hela situationen känns ytterst obehaglig.Det ingick i kontraktet att han skulle sköta del av samfällighet + tomten som fastighetenStår på, vilket han idag inte har möjlighet att klara av.Vi har helt missat 9 mån. regeln och besittningsrätt. Ägarna har satt företaget i konkurs,Nu har vi upptäckt att företagsnamnet och org.nr inte stämmer överens.Bedrägeri?Det finns alltså inget företag och firmatecknaren har aldrig haft något kontrakt!Hur kan vi bli av med honom!Kanske inte hör hit men två av hans släktingar har vid två olika tillfällen gjort sig skyldiga till hemfridsbrott hos oss som bor obehagligt nära.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du skriver inte i din fråga om du hyr ut huset som privatperson eller som näringsidkare, men jag tolkar din fråga som att du gör det som privatperson. När en privatperson hyr ut sin bostad så gäller lagen uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen), samt jordabalkens 12 kap (så kallade hyreslagen). Det är inte säkert att besittningsrätten för hyresgästen är aktuell i ditt fall, men då jag inte har alla förutsättningar så kommer jag att gå igenom nedan vad som gäller i olika scenarion.När besittningsrätt för en hyresgäst blir aktuellt:Enligt privatuthyrningslagen så får hyresgäster som hyr en privatbostad i andra hand inget som helst besittningsskydd. Om det aktuella huset i frågan är det enda objekt som du hyr ut så gäller därmed inte besittningsrätten för hyresgästen. Om du hyr ut fler än en bostad, så gäller privatuthyrningslagen endast för den första upplåtelsen, detta enligt privatuthyrningslagens 1 §. För de övriga så gäller hyreslagen, då det anses som du bedriver näringsverksamhet, och besittningsrätt kan därmed uppnås för hyresgästen.Hyreskontraktet:Du skriver i din fråga dels att hyresgästen inte sköter de åtaganden som ingick i kontraktet, dels att han uppgett fel information om företaget. Jag kommer därför att förklara vad detta innebär för hyreskontraktets giltighet.Hyresgästen uppfyller inte sina åtaganden han gick med på i hyreskontraktet:I hyreslagens 42 § finns regler om förverkandet av en hyresgäst. Lagrummet nämner olika grunder för vilka hyresvärden kan säga upp avtalet i förtid, utan att iaktta uppsägningstiden. I elfte punkten står det om när hyresgästen åsidosätter en avtalsenlig skyldighet som går utöver hyresgästens skyldigheter enligt hyreslagen, och är av synnerlig vikt för hyresvärden att den fullgörs. Att hyresgästen inte sköter sin del av samfälligheten och tomten kan vara just ett sådant åtagande av synnerlig vikt, vilket ger dig rätt att säga upp avtalet omedelbart. Det är dock domstolen, och inte parterna, som ska göra bedömningen om fullgörande av villkoret ska anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden.Hyresgästen har uppgett information om ett företag som inte existerar:Jag tolkar din fråga som att företaget inte finns. Om ett villkor för er att hyra ut var att hyresgästen skulle vara ett företag, men det nu visar sig att företaget inte existerar och det istället rör sig om en privatperson, så kan hyresavtalet ogiltighetsförklaras. Enligt avtalslagens 30 §, som behandlar svek, så stadgas det att en rättshandling som uppkommit genom svikligt förledande inte ska vara giltig. För att ogiltighetsgrunden svek ska bli aktuell måste två rekvisit vara uppfyllda:- Vilseledande genom lämnande av oriktiga uppgifter eller undanhållande av information,- samt att vilseledandet ska ha skett avsiktligen, det vill säga den som vilseleder ska ha haft uppsåt att göra det.Det krävs också att det finns ett orsakssamband mellan det svikliga förledandet och den rättshandlingen som sedan företas. Om rättshandlingen hade företagits även utan det svikliga förledandet kan inte 30 § tillämpas. Om du inte hade tänkt hyra ut bostaden till mannen om hyresgästen inte var en näringsidkare så finns det ett samband mellan hans svek och att kontraktet upprättades. I 30 § 2 st finns en bevisbörderegel till den förleddes fördel. Om det svikliga förfarandet kan "antagas vara av betydelse för rättshandlingen", är kravet på orsakssamband uppfyllt om inte motsatsen bevisas.Sammanfattning:Det finns alltså två olika sätt att gå tillväga för att få hyresgästen att flytta ut. Antingen genom hyreslagens 42 § som behandlar hyresgästens åsidosättande av en avtalsenlig skyldighet, eller genom att försöka få hela hyreskontraktet ogiltighetsförklarat då hyresgästen uppgett sig för att vara en näringsidkare vilket inte stämmer. För prövning av hyresvillkor ska du vända dig Hyresnämnden. Om du istället väljer att försöka ogiltighetsförklara hela hyresavtalet så gör du detta genom att skicka in en stämningsansökan till behörig tingsrätt. Här kan du läsa mer om hur det går till. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta mig på ebba.thor@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får en hyresvärd begära betalt för en skada flera gånger?

2020-09-17 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Vi har ett problem med vår fd hyresvärd. Vi hyrde hennes bostadsrätt som var nyproduktion, 1,5rum, ca 35 kvm under 10 mån. Hon slutbesiktigade lägenheten tillsammans med oss under 45 min. Hon har även vid flera tillfällen under dagtid med solljus, så många gånger hon har bett om det, haft visningar och besökt lägenheten under uppsägningstiden utan oss närvarande. Hon tyckte att det var repor i parketten utöver normalt slitage från vår hund, som hon accepterat vid uthyrning ska få bo i lägenheten. (Dessa repor ses endast ur en viss vinkel) Vi hade en överenskommelse ang. parketten vid slutbesiktningen, hon ville ha 3000 kr för att slipa den, då hennes bror kan göra det för detta pris. Fast än vi inte ansåg det korrekt att betala för detta, så ville vi vara tillmötesgående. Hon drog av denna summa från vår deposition och skickade tillbaka resten. Hon säger dock att hon inte tänker slipa parketten förrän hon säljer lägenheten. Dagen efter vår besiktning flyttar ny hyresgäst in. Dagen efter besiktning säger hon att hon hittat nya repor som hon inte sett (samma repor som hon såg) men att hon kommer be en hantverkare om offert (vilken ligger på 9000 kr) för slipning och om jag inte betalar detta så kommer hon ta detta rättsligt. Har hon rätt att göra detta även fast vi kom överens ang detta redan vid besiktningen? /stressad tjej
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ansvar som andrahandshyresgästHur ansvaret ser ut när man hyr en bostad i andrahand skiljer sig åt beroende på om man hyr en hyresrätt eller en bostadsrätt. Till skillnad från förstahandshyresgäster har bostadsrättsinnehavare inte ett strikt ansvar för sina andrahandshyresgäster. Det innebär att om en andrahandshyresgäst orsakar en skada för bostadsrättsföreningen ska de vända sig mot andrahandshyresgästen och begära ersättning direkt av denna. Detta framgår inte uttryckligen av lag utan kommer ifrån en hovrättsdom som blivit vägledande i avsaknad av domar från högre instans. (Svea hovrätts dom den 14 september 2016 i mål T 2241-16) Av domen följer även att när frågor om skador inte regleras i bostadsrättslagen ska man utgå från skadeståndslagen. I ert fall handlar det ju dock om en mindre skada inuti bostadsrätten, och bostadsrättsföreningen borde därför inte bli inblandad. Problemet behöver istället lösas direkt mellan er och bostadsrättsinnehavaren. Skadestånd för sakskadaDen som genom uppsåt eller vårdslöshet vållar en sakskada ska ersätta den. (2 kap. 1 § skadeståndslagen) Sakskada är en skada som drabbar ett fysiskt föremål. Skadestånd för en sakskada i form av ett repat golv ska omfatta dess värde och reparationskostnad eller värdeminskning samt andra kostnader till följd av skadan. (5 kap. 7 § skadeståndslagen) När rätten ska avgöra ett skadestånds storlek tillämpas principen om full ersättning, vilket innebär att den som lidit skadan ska försättas i samma sits som om skadan inte inträffat. Varken ett större eller mindre belopp ska dömas ut.Muntliga avtal är bindandeI Sverige gäller avtalsfrihet, vilket betyder att både fysiska- och juridiska personer i princip är fria att ingå avtal och utforma dessa så att de passar dem. Avtal behöver inte ha någon särskild form eller innehåll för att vara giltiga. Det räcker med "anbud och accept" (1 kap. 1 § avtalslagen). Det innebär att den ena parten föreslår avtalsvillkor, och om den andra parten godkänner dem har ett bindande avtal upprättats. Både skriftliga och muntliga avtal är därför giltiga. Det kan dock vara svårare för parter att bevisa vad avtalet faktiskt omfattar om det är muntligt. Att frångå ett muntligt avtal utan motpartens godkännande innebär att man begår ett avtalsbrott. När ni förhandlade fram en lösning för det repade golvet i samband med besiktningen ingick ni alltså ett muntligt avtal om att ni skulle ersätta skadorna genom att 3000 kronor drogs av från er deposition. Sammanfattning och råd Er hyresvärd har lidit en sakskada i och med att hennes golv blivit repat. Ni har dock ingått ett bindande avtal för att kompensera henne för det. Hon har även blivit ersatt för skadan i och med att hon fått betalt i form av de 3000 kronorna av depositionen som hon behöll. Skulle hon inleda en talan om skadestånd känns det därför tveksamt om hon skulle vinna någon framgång. Problemet för er ligger i att bevisa att ni haft en muntlig överenskommelse om skadan och att de 3000 kronorna avsåg reparation av golvet. Det kan även vara svårt att bevisa vilka repor betalningen avsåg i och med att hon nu menar att andra repor behöver ersättas. Jag skulle råda er att fråga henne vad hon tänkt begära av er rättsligt när ni redan avtalat om en ersättning för skadan. Behöver ni fortsatt juridiska råd i tvisten är ni välkomna att boka tid med någon av Lawlines duktiga jurister. Med vänliga hälsningar,

Är andrahandskontrakt utan tillstånd från hyresvärden juridiskt bindande?

2020-09-07 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, har en fråga angående andrahandsuthyrning av hyresrätt. Om detta sker utan tillstånd är då kontraktet som signerats vid andrahandshyresgästens inflytt juridiskt bindande? Vad gäller vid uppsägning av kontrakt, hur lång är uppsägningstiden?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller för otillåtna andrahandskontrakt?För avtal om andrahandsuthyrning utan tillåtelse gäller samma regler mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen som i de fall uthyrningen sker med hyresvärdens tillstånd. Förstahandshyresgästen måste alltså beakta reglerna om uppsägningstid i 12 kap. 4 § Jordabalk (JB). I de fall det inte är överenskommet att hyresavtalet upphör att gälla vid viss tid gäller avtalet på obestämd tid. Om någon uppsägningstid inte är avtalad gäller då tre månaders uppsägningstid för båda parter.Detta går inte att avtala bort till andrahandshyresgästens nackdel. Däremot går det att avtala till andrahandshyresgästens fördel (12 kap. 1 § 5 st. Jordabalk). Står det exempelvis "en månads uppsägningstid" i avtalet, innebär det således att andrahandshyresgästen har rätt att säga upp avtalet med en månads varsel, men att förstahandshyresgästen måste beakta lagens tre månader.Hyresavtalet mellan andrahandshyresgästen och förstahandshyresgästen är alltså juridiskt bindande.Vad är skillnaden mellan tillåtna och otillåtna andrahandskontrakt?Den betydande skillnaden mellan tillåtna och otillåtna andrahandskontrakt är att förstahandshyresgästen riskerar få hyresrätten förverkad om hyresvärden upptäcker att denne hyr ut i andra hand utan tillåtelse (12 kap. 42 § 3 p. jordabalken). Finns det anledning för förverkande kan hyresvärden säga upp kontraktet omedelbart. Förverkandet påverkar även andrahandshyresgästen eftersom inte heller denne får bo kvar.Sammanfattning:Sammanfattningsvis är avtal om andrahandsuthyrning som inte har fått tillstånd från hyresvärden juridiskt bindande mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen. Vid uppsägning av kontraktet gäller därmed de vanliga reglerna om uppsägning. Dessa stadgar att uppsägningstiden är tre månader. Om annat har avtalats och detta är till fördel för andrahandshyresgästen gäller det istället. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,