Kan en bostadsrättsförening via ordningsregler förbjuda min katt från att vistas på innergården?

2021-04-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej, Jag bor i en bostadsrätt sedan 2015, och är ägare av en katt som både är inne och ute. Han är chipmärkt samt har halsband. Han är här varannan vecka. Nu har jag precis erhållit nya Ordningsregler från styrelsen där det bland annat går att läsa att inga husdjur får vistas på bl.a innergården. Jag är förtvivlad för att tvinga en katt att endast vara inomhus är ren djurplågeri. När jag dessutom läser att i ortens seder (lomma kommun) så finner jag hänvisning till lagen hundar och katters röttigheter dvs att det är tillåtet att katter får röra sig fritt utomhus. Vad gäller - får en styrelse bestämma vilka ordningsregler som helst utan förankring och överenskommelse med medlemmarna? Det står någonstans att det ska vara ett demokratiskt beslut men det anser jag inte att det är. Finns det inga rättigheter för mig som innehavare?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bostadsrättsföreningar återfinns i bostadsrättslagen (BrL). Varje bostadsrättsförening måste ha egna stadgar, vilka kan likställas med regler, 1 kap. 2§ BrL. Vad gäller regleringar av husdjur framgår inte det utav lagen i fråga. Detta innebär att bostadsrättsföreningen själv kan bestämma vad som ska gälla avseende husdjur i sina stadgar. Enligt 7 kap. 9§ BrL ska bostadsrättshavaren vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Du ska i egenskap av bostadsrättshavare dessutom rätta dig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Husdjur är i praktiken en ordnings- och trivselfråga varför en bostadsrättsföreningen bör göra sin bedömning utifrån dessa faktorer. Jag skulle råda dig att kontakta styrelsen och be de förklara syftet med de regler du uppfattar som oskäliga. Det kan alltid vara bra att kontakta grannar och de runt omkring för att få klarhet i hur resterande uppfattar föreningens beslut. Som framkommit har styrelsen rätt att kräva att du följer ordningsreglerna, men detta så länge som de kan uppfattas som godtyckliga och att de står i överensstämmelse med ortens sed. Du som bostadsrättshavare har däremot ingen skyldighet att följa dessa ifall ordningsreglerna inte lever upp till dessa krav. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vad förutsätts vid en överlåtelse av bostadsrätt till närstående?

2020-12-18 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Min mor äger en bostadsrätt, värd uppskattningsvis en miljon. Min mor ska flytta till boende. Vi är fyra systrar. Min ena syster vill flytta in i lägenheten. Hon äger ett hus som hon uppger ska säljas alternativt hyras ut till hennes dotter i väntan på försäljning för att få loss pengar och önskar under tiden själv flytta in i vår mammas lägenhet. Hur ska man tänka här? Jag vill att allt ska gå rätt till. Tusen tack på förhand!
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget som hindrar din syster från att få lägenheten överlåten till henne från din mamma. Däremot förutsätts att vissa steg genomfört för en giltig överlåtelse. För det första behöver din syster och mamma upprätta en skriftlig överlåtelsehandling som innehåller uppgifter om den aktuella bostadsrätten. T.ex. adress, lägenhetsnummer mm. Det är även väldigt viktigt att båda deras namn tydligt framgår av överlåtelsehandlingen. Annat som ska framgå är hur stor del av bostadsrätten som ska överlåtas. Jag förutsätter med din bakgrundsinformation att det här rör sig om en total överlåtelse. I överlåtelsehandlingen måste det vidare tydligt framgå att det rör sig om en gåva om det är så att hon inte avser betala något för den vilket jag utgår ifrån. I så fall kallas överlåtelsehandlingen för gåvobrev. Nästa steg i denna process är att din syster söker om medlemskap hos bostadsrättsföreningen. För tydlighetens skull upprepar jag de formkrav som krävs vid en gåvohandling. Formkrav för gåva: Vid gåva av fast egendom krävs det enligt 4 kap. 1§ st. 1 och 4 kap. 29§ Jordabalken (JB) att vissa kriterier är uppfyllda. 1.Gåvobrevet ska vara skriftligt 2.Det ska finnas en upplysning om att gåvogivaren (din mamma) överlåter bostadsrätten i form av gåva till dig som gåvotagare. 3.Innehålla uppgifter om bostadsrätten som ska överlåtas. Fastighetsbeteckningen ska finnas med och en tydlig beskrivning av hur stor del av bostadsrätten ska överlåtas till dig. 4.Gåvobrevet ska innehålla båda era underskrifter. Du måste dessutom ansöka om lagfart inom tre månader från det att gåvobrevets har upprättats, 20 kap. 2§ JB. Här är det krav på att lagfarts ansökan ska styrkas av två vittnen (vilket inte är fallet vid upprättande av gåvobrev även om det är att rekommendera). De enda som inte får vittna är personer under 15 år och de som pga. psykisk störning inte kan ha någon insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Är bostadsrättsföreningen berättigad att förbjuda laddning av hybridbil utanför bostaden?

2020-12-19 i Bostadsrätt
FRÅGA |Vår bostadsrättsförening anmodar oss att inte ladda vår hybrid bil från vår bostad Om vi fortsätter att göra det ändå vad kan hända?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då förevarande fall behandlar en bostadsrätt blir bostadsrättslagen (BRL) tillämplig. Av 7 kap. 9§ BRL ska ni i egenskap av bostadsrättshavare vid er användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Ni har skyldighet att rätta er efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Nu vet inte jag motiven bakom att föreningen hindrar er från att ladda er hybridbil, men jag vill ändå erinra om att föreningen kan ha legitima skäl bakom detta. Av 7 kap. 9§ st. 2 BRL ska föreningen vid en sådan störning som angivits ovan bl.a. ge er tillsägelse att störningarna omedelbart ska upphöra (vilket de gjort i detta fall). I 7 kap. 18§ BRL uppges de olika förverkandegrunderna som kan bli aktuella. Enligt p. 5 så är föreningen berättigad att säga upp er till avflyttning ifall ni åsidosätter era skyldigheter enligt 7 kap. 9§ BRL (den jag ovan angivit). Däremot får bostadsrätten inte förverkas om det som ligger er till last är av ringa/ liten betydelse, 7 kap. 19§ BRL. Slutsatsen blir att det krävs mer information om varför bostadsrättsföreningen inte beviljar er detta. Är det så att det är förenligt med den sed som gäller i resterande del av ort talar det för att det är just 7 kap. 9§ BRL som aktualiseras. I sådana fall löper ni risk att få er bostadsrätt förverkad. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,