Förbehåll om besittningsrätt till fastighet

2018-05-21 i Fastighet
FRÅGA |Besittningsrätt till fritidhus som jag gett barnen i gåva?
Hampus Rask |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din fråga rör hur du på bästa sätt skriver in en besittningsrätt till en fastighet som du vill ge bort i form av gåva.För att ge bort en fastighet i form av gåva ställer jordabalken (JB) upp formkrav för hur detta ska gå till. Enligt 4 kap 29 § JB gäller samma formkrav för fastighetsköp som vid gåvoöverlåtelse av en sådan. Gåvobrevet ska därmed innehålla uppgifter om vilken fastighet det rör sig om, vilka parter som är involverade samt en förklaring om att den aktuella delen av fastigheten överlåts till gåvomottagaren, se JB 4 kap 1 §.För att sedan gå vidare till besittningsrätten så krävs det att en fastighetsägaren i gåvohandlingen förbehåller dig om en besittningsrätt till fastigheten. Resultatet av detta blir då att gåvotagarna blir lagfarna ägare till fastigheten efter att de ansökt om detta hos lantmäteriet. Förbehållet om besittning får sin funktion i att fastigheten fortfarande står till gåvogivarens förfogande.Det du därmed måste göra är att se till att gåvan uppfyller jordabalkens formkrav för att denna ska få sakrättsligt giltig effekt. Vad du sedan behöver göra beträffande din besittningsrätt är att ange ett förbehåll om denna i gåvohandlingen. Trots att äganderätten till fastigheten då övergår förbehållen besittningsrätt till denna. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Överlåta ägarandel av fastighet mellan sambos

2018-05-20 i Fastighet
FRÅGA |Min sambo äger ett hus sen tidigare, där jag nu bott i 5 år. Jag äger ingen del av huset i nuläget, och min sambo står på lånet.Nu vill vi dela på ägandet av huset, hur går vi enklast tillväga? Gåvobrev? Giftermål? Till saken hör att vi har två gemensamma barn.Dessutom, i förlängningen vill vi bygga ut huset. Måste då lånen skrivas om (med följd ny sämre ränta + amorteringskrav) - eller går det att göra på ngt annat sätt om jag vill ta ett lika stort lån som min sambo nu har?
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör vad som krävs av dig för att överta en ägarandel av fastighet som din sambo är ensam lagfaren ägare på. Din sambo äger ett hus sedan tidigare som du har flyttat in i. Du vill nu också stå som ägare på huset.Formenlig överlåtelseDet enklaste sättet för att uppnå samäganderätt är att det sker en formenlig överlåtelse av fastigheten från din sambo till dig. Det innebär att överlåtelsen måste uppfylla vissa krav motsvarande kraven som ställs vid ett fastighetsförvärv. Det är samma regler som gäller vid gåva eller köp av fastighet.För att förenkla, du och din sambo måste upprätta en skriftlig överlåtelsehandling som, enligt 4:1 Jordabalken, ska innehålla: 1. En överlåtelseförklaring (vem som är säljare och köpare och vilken fastighet som avses, det enklaste är att inskriva fastighetsbeteckningen)2. Köpeskilling (Om ingen köpeskilling ska avges är det istället fråga om ett gåvobrev och då ska anges hur stor andel av fastighet som ska ges bort.)3. Underskrifter av dig och din samboAnsökan om lagfart ska göras inom tre månader efter förvärvetNär överlåtelsen har gått till såsom ovan beskrivits ska du även ansöka om lagfart för att registreras som ägare till fastigheten. Detta ska du göra inom tre månader efter det att du erhållit en del av fastigheten. När du ansöker om lagfart ska du även bifoga överlåtelsehandlingen. Detta går att göra direkt på Lantmäteriets hemsida: https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/Ansok-om-lagfart-eller-inskrivning-av-tomtratt/Om det kommer röra sig om en försäljning av halva fastigheten kan skatt bli aktuell på ev. vinst beroende på vad man sätter köpeskillingen till och vad fastigheten hade för anskaffningsvärde. Övertag av bolånVad som krävs för att du ska ta över bolånen är svårt att avgöra. Den här frågan gör din bank bedömning i. Bolån grundar sig på dina ekonomiska förhållanden. Om du också väljer att bli låntagare på huset är det dock inte fråga om en gåva eftersom huslånet ses som en erlagd köpeskilling (vid gåvoöverlåtelse är köpeskillingen noll).Giftermål?Gåva och köp är alltså aktuellt vare sig ni är gifta eller ej, om ni är gifta måste dock gåvan registreras. Mer om hur ett gåvobrev kan se finns att hitta här: http://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/andra-agare/handledningar-och-information/andring-av-agarforhallande-vid-gava.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=g%C3%A5va&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a1292803d-1ca5-4868-94c0-8fa376e6f130%2candquerymatch&_t_ip=78.71.232.100&_t_hit.id=LMSE_DataAbstraction_Media_GenericMedia/_fad85121-e61d-4817-9bdd-0ddf566df90b&_t_hit.pos=2Partiell bodelning är ytterligare ett alternativ om ni gift er. Hjälp med att upprätta korrekta gåvo-, köpe- eller bodelningshandlingar kan ni få hos en familjejurist.SammanfattningOavsett om det rör sig om köp (om du väljer att ta över bolånet) eller gåva (om du inte väljer att ta över en del av bolånet) ska en giltig överlåtelse göras enligt formkraven uppställda i 4:1 Jordabalken. Vidare ska du registreras som lagfaren ägare. Hoppas att du fått svar på din fråga!

Formkrav för fastighetsöverlåtelse i form av gåva

2018-05-11 i Fastighet
FRÅGA |HejFick fastighet i gåva av min morbror.På lagfarten står att jag köpt till taxeringsvärdet. Men jag betalade inget för fastigheten.Hur kan man göra för att bevisa detta?
Hampus Rask |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar över hur du på bästa sätt åstadkommer och bevisar en sakrättsligt giltig gåva.För att ge bort en fastighet i form av gåva ställer jordabalken (JB) upp formkrav för hur detta ska gå till. Enligt 4 kap 29 § JB gäller samma formkrav för fastighetsköp som vid gåvoöverlåtelse av en sådan. Gåvobrevet ska därmed innehålla uppgifter om vilken fastighet det rör sig om, vilka parter som är involverade samt en förklaring om att den aktuella delen av fastigheten överlåts till gåvomottagaren, se JB 4 kap 1 §. I gåvobrevet måste också anges en överlåtelseförklaring samt både gåvogivaren samt gåvotagaren ska signera handlingen. Följs inte formkraven enligt jordabalken kommer avtalet att sakna giltighet mot eventuella borgenärer som kan komma att göra anspråk på gåvogivarens egendom.Det du kan göra för att bevisa att det förelegat en giltig gåva mellan dig och din morbror är att uppvisa en handling för Lantmäteriet som uppfyller de formkrav som anges i 4:29 JB. Är dessa uppfyllda har ni åstadkommit en fastighetsöverlåtelse i form av gåva.Hoppas detta besvarar din fråga!

Kan jag överlåta en fastighet utan att ha sökt om lagfart?

2018-04-26 i Fastighet
FRÅGA |Jag har fått en fastighet i gåva. Jag vill överlåta fastigheten genom gåva till ett av mina barn. Måste jag söka lagfart innan jag kan ge bort fastigheten i gåva eller kan äganderättsöverlåtelsen ske utan att lagfart söks?
Alexander Garin Folkegård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med ding fråga!Din fråga behandlas utifrån jordabalken (JB), som behandlar köp, byte och gåva av fastighet. För gåva av fastighet gäller samma formkrav som vid köp av fastighet (4 kap. 29 § JB). Du som överlåter fastigheten och ditt barn måste upprätta en skriftlig handling där det står att du överlåter fastigheten till dit barn och som ni båda måste skriva under (4 kap. 1 § 1 stycket JB). Angående lagfarten så måste du söka om lagfart inom 3 månader från den dagen du fick fastigheten (20 kap. 2 § 1 stycket JB). Om du inte gör det kan inskrivningsmyndigheten förelägga vite för att du inte har sökt lagfart (20 kap. 3 § JB). Lagfart söker du hos Lantmäteriet efter att du har förvärvat fastigheten genom formkravet som jag gick igenom ovan. Jag hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna höra av dig igen. Med vänlig hälsning,

Bygglov och dispensansökan om brygga.

2018-05-21 i Fastighet
FRÅGA |Rätt att lägga ut brygga i sjö för fastighetsägare med vattenrätt
Alexia Kavaleff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mindre bryggor behöver generellt inte bygglov dock finns det ofta strandskydd på sådana områden. Ifall området omfattas av strandskydd får du ej lägga ut en brygga (7 Kap 15 § Miljöbalken). I vissa fall är det dock möjligt att få dispens från länsstyrelsen (7 Kap 18 § Miljöbalken), dvs. ansöka om lov att lägga ut brygga trots att det finns strandskydd.Blanketter för ansökan om bygglov hittar du lättast på din kommuns hemsidor.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Kan jag kräva att grannen tar ner träd?

2018-05-13 i Fastighet
FRÅGA |Grannen har ett X antal lönn träd, ca 15-20 meter höga. Grannen vägrar ta ner dom och vi får minskad sol, förstörd gräsmatta, och deras löv hamnar på vår gräsmatta som vi måste kratta bort. Inget hamnar på deras gård. Vi har garage och en bo med grejer som kan ta skada om något träd skulle falla. Även vår altan är i risk zoon. Trädena är inte skötta och vuxit vilt. Några är dåliga. Vi har erbjudit oss att dela på kostnaden för att kapa träden. Men det blev ett bestämt Nej. Hur ska vi göra?
Marika Jaaniste |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsförhållandet mellan grannar enligt jordabalkenBestämmelser om grannförhållanden återfinns i jordabalken. Där föreskrivs att varje fastighetsägare ansvarar för att vårda och bruka sin fastighet så att omgivningen inte störs. (3 kap 1 § jordabalken) Om en rot eller gren tränger in på en fastighetsägares tomt får ägaren ta bort grenen, under förutsättning att trädägaren fått tillfälle att åtgärda problemet. (3 kap. 2 § jordabalken)Om ett träd skulle fallaOm ett träd skulle falla från grannens tomt och skada egendom på din tomt, blir detta primärt en försäkringsfråga. Om egendom förstörs som en följd av ett fallande träd, ska man som fastighetsägare anmäla detta till sitt försäkringsbolag inom ramen för sin villaförsäkring. Om det är grannen som har varit vållande till att trädet föll, exempelvis genom underlåtenhet att fälla ett ruttet träd, ska han/hon stå för självrisken. För att grannen ska kunna anses ha varit vållande måste det tydligt framgå att trädet varit sjukt eller försvagat.Om man som fastighetsägare är orolig över att grannens träd ska falla bör man påtala detta för grannen och upplysa om hur ansvaret kan komma att fördelas i händelse av att trädet faller. Att påtala detta i förväg gör också att bevisläget förbättras vid en eventuell tvist avseende om grannen var vållande eller inte. Om träden är försvagade och ruttna rekommenderar jag att dokumentera detta, exempelvis genom bilder och vittnen. SammanfattningSammanfattningsvis finns det ingen lagreglering som gör grannen skyldig att fälla träden på grund av att dessa skymmer solen eller för att löven från dessa faller in på din tomt. I vissa fall kan emellertid en fastighetsägare ha rätt att kräva att grannen avlägsnar rötter eller grenar som tränger in på den egna tomten. Vidare kan grannen anses ha varit vållande om han/hon underlåter att fälla ett träd som det tydligt framgår är sjukt och försvagat. Jag rekommenderar dig att upplysa grannen om detta och om detta inte resulterar i någon åtgärd från grannens sida, att dokumentera trädens skick för att samla bevis vid en eventuell tvist i händelse av att träden faller.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Hur mycket ljud ska man tåla från sin granne?

2018-04-29 i Fastighet
FRÅGA |Varje helg hela sommaren kommer grannen hit till landet och för oväsen, hela söndagar klipps det gräs med 2 åkgräsklippare, går inte att prata med honom, bönderna här i byn har aldrig visat hänsyn påstår han, hur får man stopp på detta??
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Olika lagar för olika bostadsformerVilken lag som är aktuell och vilka regler som därmed finns beror på hur ni bor. För boende i hyresrätter och bostadsrätter finns det mer omfattande lagstiftning än det gör för den som bor i hus. "Toleranströskeln" för vad man får tåla blir därför högre för den som bor i hus än för den som bor i lägenhet. Eftersom ni bor på landet med – vad det låter som – hyfsat stora tomter utgår jag i mitt svar från att ni har egna fastigheter och inte bostadsrätter/hyresrätter.Jordabalken är tillämplig på fast egendomJordabalken (JB) är den lag som omfattar fast egendom (fastigheter). Där finns ett ganska generellt uttalande i 3 kap 1 §, som säger att den som nyttjar en fastighet ska "ta skälig hänsyn till omgivningen". Lagtexten stadgar alltså något slags krav på respekt och hänsyn gentemot sina grannar, men preciserar inte på vilket sätt och i vilken omfattning.Miljöbalken är tillämplig på fast egendomI miljöbalken finns det dock mer specifika regler gällande störningar från grannfastigheter. Den typ av störning som diskuteras där ska dock vara av sådan grad att den "inte skäligen bör tålas". Vad det är som "inte skäligen bör tålas" blir en bedömning i det enskilda fallet. Här är dock tröskeln ganska hög. Bedömningen görs objektivt, och det räcker alltså inte enbart med att du upplever en störning. Det måste istället handla om att oljudet till exempel överskrider en viss ljudnivå mätt i decibel, är konstant eller ständigt återkommande, för att det ska röra sig om en störning enligt miljöbalken. Ett ljud kan fastställas som störande genom exempelvis bullermätningar. En sådan mätning kan miljöförvaltningen i din kommun göra. Hur kan du gå vidare?I första hand skulle jag råda dig att åter försöka prata med din granne om att du upplever ljuden som störande. Fungerar inte detta kan du försöka få miljöförvaltningen att undersöka oljudet. Går inte detta skulle en talan i allmän domstol med stöd av 3 kap 1 § JB vara möjlig. Domstolen skulle då in en förlängning kunna förbjuda din granne att utföra de störande handlingarna. Innan dess skulle det dock göras en avvägning mellan din grannes intresse av att t ex få klippa gräset och ditt intresse av att inte bli störd som närboende. Där tror jag tyvärr i ditt fall att domstolen skulle sätta din grannes intresse av att få klippa gräset först. Åtminstone så länge det inte till exempel sker nattetid eller annars kan uppfattas som hänsynslöst och oskäligt. Till det bör läggas att en domstolsprocess både tar tid och kostar en del pengar. SammanfattningsvisSom jag skrev i början är toleranströskeln för vad man ska tåla från sina grannar när man bor i hus högre än när man bor i lägenhet. För att ljuden ska anses så pass störande för dig att en domstol ska kunna ingripa krävs antagligen mer än att det rör sig om t ex gräsklippning dagtid på helger. Jag tror därför att du når störst framgång genom att prata med din granne och försöka komma fram till en lösning som passar er båda. Vänligen,

Skuldebrev för bolån efter separation mellan sambor

2018-04-24 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska separera. Vi bor i villa som har ett värde på 3 miljoner, vi har lån på 1,9 miljoner. Vi har nyligen bytt fönster, kostnad 110 000 kr. Jag pluggar så alla bolånen står på honom, han jobbar och har bra inkomst. Nu vill min syster köpa ut hans del och jag ska ta över hans lån vilket kan bli svårt eftersom jag pluggar. Kan jag skriva en skuldsedel till min sambo och han står kvar på halva lånet fast jag betalar månadskostnaden för det? Alltså står han kvar på 950 000 kr tills jag börjat jobba då jag tar över lånen. Skuldsedeln skrivs på 950 000 kr som säkerhet. Vilka skyldigheter har jag för bolånen? Är jag skyldig att betala för hälften fast jag inte står på dom? Vad blir mest ekonomiskt; att min syster köper ut honom eller att jag lånar min systers pengar och köper ut honom för att sedan ge halva lagfarten till min syster som gåva. Lånen är nyligen ombundna tio år framåt, ingen av oss tänkte då på separation. Jag har talat med två olika bankmän på vår bank och fått två olika svar. Den första sa att jag inte var skyldig att hjälpa honom att lösa lånen och den andra sa att jag var det. Vill givetvis lösa detta på bästa sätt, vill bara vara säker på vilka skyldigheter och rättigheter jag har.Med vänlig hälsning Maria Nilsson
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! I din fråga finns lite olika element, jag kommer att besvara dessa i följande ordning: 1) Kan ni upprätta en skuldsedel (skuldebrev) fram tills dess att du är klar med dina studier och kan ta över lånen? 2) Är du skyldig att betala hälften av bolånen? 3) Är det mer ekonomiskt att din syster köper ut din sambo? När sambor separerar delar de inte på lånen I en bodelning mellan sambor ingår endast gemensam bostad och gemensamt bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen https://lagen.nu/2003:376). Det spelar ingen roll vem som har förvärvat egendomen, alltså vem som har betalat för den om egendomen har köpts för gemensamt bruk (5 § sambolagen https://lagen.nu/2003:376). Längden på samboförhållandet kan spela roll, den som påstår att ett förhållande inte förelegat har bevisbördan för detta. Det finns ett fall från Högsta Domstolen med ett par som bott ihop i 11 veckor, vilket ansågs varar att bo stadigvarande tillsammans i en inte alltför kort period enligt sambolagens mening (RH 2005:34). Vidare ser rätten till andra ekonomiska aspekter, såsom att ni båda har stått skrivna på villan.Bodelningen kan ske när som helst efter att samborna har separerat, om en begäran om bodelning har framställts senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § sambolagen https://lagen.nu/2003:376). Exakt hur det ska gå till står inte i lagen men det krävs att den ena sambon ska underrätta den andra för att kravet ska ha framställts, detta kan göras både muntligen och skriftligen. Vid tvist om huruvida framställan har skett så är det sambon som begärt bodelningen som ska bevisa att det har skett. Att rekommendera är att begäran om bodelning görs genom att skicka ett rekommenderat brev med mottagarbevis för att säkerställa att det i ett senare skede går att bevisa att framställan om bodelning är gjord.Samboegedomen är er gemensamma bostad och bohag (1 och 5-6 § sambolagen https://lagen.nu/2003:376) I det gemensamma bohaget ingår möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen https://lagen.nu/2003:376). Det som inte ingår i samboegendomen är egendom som:1) är frånskild genom samboavtal,2) gåva som har mottagits med villkoret att den ska utgöra enskild egendom,3) arv som mottagits med villkoret att det ska vara mottagarens enskilda,4) egendom som mottagits som förmånsförordnande vid liv-, olycksfalls- och sjukförsäkring, eller genom pensionssparande.Samma sak gäller för egendom som har trätt istället för enskild egendom, alltså om ni t.ex. har sålt en klocka som någon av er ärvt med villkoret att den skulle vara enskild egendom, och sedan köpt ett halsband för pengarna. Då blir halsbandet enskild egendom till den personen som ärvt klockan, (7 kap. 2 § äktenskapsbalk https://lagen.nu/1958:637). Annan egendom som går utöver vad som nämnts ovan, som t.ex. båtar, bilar, banktillgodohavanden, värdepapper och försäkringar, berörs inte av sambolagens regler och ingår således inte heller i samboegendomen, inte heller sambors egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål. 1) Kan ni upprätta en skuldsedel (skuldebrev) fram tills dess att du är klar med dina studier och kan ta över lånen?Som framgår ovan ingår alltså inte lånen som står på din sambo i er samboegendom, således berörs de alltså inte i rättslig mening av att ni separerar. Väljer ni att upprätta ett skuldebrev med en avbetalningsplan kommer det att fungera som om du är med att betala av lånen, då har din skyldighet att betala av lånen uppstått genom skuldebrevet, inte genom lagen. Hur upprättas ett skuldebrev? Kraven för att ett skuldebrev ska anses vara upprättat är följande: (1) en förpliktelse att prestera utan motkrav, (2) utfästelsen om skulden får inte behandla något annat, d.v.s. på lapparna ska det endast vara skulden som behandlas, (3) handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av utställaren (din sambo), eller annan behörig person, (4) det måste vara krav på en penningfordran, alltså en skuld i pengar (motiven till skuldebrevslagen). Det föreligger en viktigt skillnad mellan enkla skuldebrev och löpande skulderbrev. Enkla skuldebrev är ställda till viss man, det är alltså endast till en borgenär (oftast långivaren) som betalningen ska ske till (26 § skuldebrevslagen https://lagen.nu/1936:81), medan löpande skuldebrev är ställda till "viss man eller order", vilket betyder att de kan löpa mellan olika borgenärer (11 § skuldebrevslagen https://lagen.nu/1936:81). Viktigast i den här särskiljningen är att ett enkelt skuldebrev inte är en värdehandling, utan endast ett bevis om fordringens uppkomst och innehåll, till skillnad från löpande skuldebrev som värdehandlingar. Ett skuldebrev blir preskriberat efter 10 år om det inte har skett ett preskriptionsbrott (1-2 §§ preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130). Preskriptionsavbrott sker genom att (1) låntagaren erkänner skulden, här har även ett bestridande av skulden ansetts som ett erkännande av skulden samt en avbetalning har också ansetts som ett erkännande, (2) borgenären skickar ett skriftligt krav om betalaning , eller (3) att borgenären har vidtagit rättsliga åtgärder, d.v.s. gått till domstol, krävt betalning genom Kronofogden, konkursförfarande eller om förhandling offentligt ackord (5 § preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130). Upphörande av skuldebrev sker genom att borgenären (din sambo eller syster) efterger skulden, då bestämmer hen ensidigt i egenskap av borgenär att skulden ska upphöra. Rent praktiskt sker det genom att borgenären river skuldebrevet. 2) Är du skyldig att betala hälften av bolånen? Eftersom lånen inte ingår i samboegendomen föreligger det ingen skyldighet för dig att betala hälften av lånen, en sådan skyldighet skulle endast kunna uppkomma genom avtal, såsom du själv har föreslagit genom t.ex. ett skuldebrev. Den här slutsatsen kommer från informationen i din fråga, det kan finnas omständigheter som uppkom när ni tecknade lånen och köpte fastigheten som jag inte är medveten om. Jag tänker på anledningen till varför den ena bankmannen gav dig svaret om att det finns en skyldighet för dig att betala av bolånen till villan när det är din sambo som har tecknat dessa. 3) Är det mer ekonomiskt att din syster köper ut din sambo?Gör ni på så sätt att du lånar pengar av din syster för att köpa ut din sambo så blir den stora skillnaden av fastigheten helt och hållet hamnar i familjen, vilket gör att rätten till arv uppstår. I det här förhållandet är det inte i dagsläget av en stor betydelse, men kan bli i framtiden om det händer dig eller din syster någon. Ekonomiskt beror det på vilken typ av skuldebrev du upprättar med din sambo respektive din syster. Om det är enkla skuldebrev ni upprättar (vilket är det vanligaste vid personliga lånåtaganden) blir inte skuldebrevet i sig en värdehandling, utan det är endast ett bevis om att du är skyldig någon pengar. Ett värdefullt bevis, men ingen värdehandling, det vill säga att värdet ligger i avtalet mellan dig och borgenären, inte i själva pappret. Vidare är en fråga om räntan på lånen ska tas in i skuldebrevet eller inte. Skillnaden om du eller din syster köper ut din sambo blir även vem av er som kommer att få betala fastighetsskatten, den kommunala fastighetsavgiften och stämpelslatten. När du eller din syster tar över lånen till villan utgår jag från att ni vill att din sambo ska bli helt friskriven från ansvar vad gäller fastigheten. För att han ska bli det och för att din syster ska kunna bli skriven på lagfarten måste din syster ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. För att hon ska kunna göra det måste det föreligga en förvärvshandling, såsom köpeshandling eller gåvobrev i er fall. Din syster måste ansöka om lagfart inom 3 månader från förvärvet (20 kap. 2 § jordabalken https://lagen.nu/1970:994#K20). Hur du kan gå vidare med din frågaVad du kan göra nu för att gå vidare med din fråga är dels att funderar på om du hellre vill ha ett skuldebrev till din syster eller till din sambo, det är egentligen det som avgör vilket som är bäst för dig. Om du väljer att din syster ska köpa ut fastigheten generar det i en större säkerhet om det skulle hände dig någonting, eftersom fastigheten då är helt och hållet i familjen. Som jag har nämnt ovan är det lite underligt att bankmannen säger att du är skyldig att stå för hälften av lånen, vilket gör att det kan vara någon detalj eller omständighet som du inte har fått med i din fråga. Du är mer än välkommen att skicka ett mail till mig på ophelia.wigstrom@lawline.se för att diskutera om du vill ha hjälp med att upprätta ett skuldebrev, eller vill ha vidare rådgivning. Hoppas att du fått svar på din fråga!