Uppsägning av hyresrätt på grund av annan folkbokföringsadress

2012-06-24 i Hyresrätt
FRÅGA |Hejsan! Jag är innehavare av förstahandskontrakt med villkor att jag tar minst 15 hp per termin på högskola eller universitet. Jag är dock inte mantalsskriven på min nuvarande adress. Min hyresvärd har hotat att säga upp mitt kontrakt om jag inte skriver mig på adressen. Enligt vilken laga paragraf/praxis har denne rätt till detta? Det har inte förekommit någon form av boendekoll eller delgivenhet om misstanke om dubbelboende eller dylikt, endast ett hot om omgående uppsägning om jag inte omedelbart skriver mig på adressen.
|Hej! I 12 kap. 42 § jordabalken finns regler om förverkande av hyresrätt, dvs. under vilka omständigheter hyresvärden har rätt att säga upp kontraktet i förtid. Att hyresgästen inte folkbokför sig på adressen ingår inte bland de grunder som räknas upp där, och hyresvärden bör alltså inte kunna säga upp ditt kontrakt av den anledningen. Enligt p.8 i ovan nämnda paragraf framgår dock att hyresvärden kan ha rätt att säga upp avtalet om villkoret om folkbokföring finns med i hyresavtalet, och detta är av synnerlig vikt för hyresvärden. Du nämner dock inget om att detta skulle ha avtalats mellan er varför jag utgår från att så inte är fallet. Du kan hitta bestämmelen här: https://lagen.nu/1970:994#K12P42S1 Med vänliga hälsningar,

Hyresgästs rätt att säga upp hyresavtal med omedelbar verkan vid "brister" eller "men" i lägenheten?

2012-06-11 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Vi hade ett förstahandhyreskontrakt med uppsägningstid på 3 månader. Det var ett privat hus, vår hyresvärd bodde på första våningen (huset är hennes egendom) och vi bodde på den andra våningen. Allt gick bra under första året efter inflyttning. Det andra året fick vi problem med vår hyresvärd: - Det var förbjudet för oss att öppna fönster och få frisk luft på vintern. Om vår hyresvärd såg att vi öppnade fönstren kom hon och krävde att de skulle stängas. Fönster kunde vara öppna under 5 minuter men det spelade ingen roll för henne. - När vi använde varmt vatten, började vår hyresvärd knacka mycket på dörren, som finns på den första våningen mellan hennes och vår lägenhet. Första tiden kunde vi inte förstå vad detta ljud betydde. Vi blev stressade, min fru kunde inte sova eller koncentrera sig på att studera och var rädd för att stanna ensam hemma. Jag var också mycket stressad och försökte få veta vad som egentligen pågick. Vår hyresvärd förklarade att hon har problem med uppvärmning av vatten (hennes argument var att varmt vatten inte räcker för alla) och vi måste förstå hennes problem. Trots att varmt vatten ingår i hyran, försökte vi att hitta en kompromiss. Jag duschade hos mina vänner och min fru försökte duscha jättesnabbt hemma. Men även 10 minuter var för lång tid för vår hyresvärd. Vi pratade med henne några gångar och bad henne att sluta bete sig på detta sätt och bli vänligare annars skulle vi säga upp hyreskontraktet. Hon ville inte gå med på några kompromisser och svarade att det inte tar lång tid att hitta nya hyresgäster. Vi lämnade lägenheten innan tre månaders uppsägningtid. Vi informerade henne om att vi skulle flytta ut och sade upp hyreskontraktet samma dag vi flyttade. Det var inte vår önskan eller våra planer att lämna lägenheten utan vi var tvungna att göra detta. Vi hade inte nödvändiga förutsättningar för ett normalt liv (frisk luft, varmt vatten) och kunde inte bo hos henne längre. Vi skickade brev till vår hyresvärd om att vi säger upp kontraktet. Nu kräver hon tremånaders hyra och vi har fått brev från Kronofogden om att vi har en obetald skuld till henne. Hon påstår att situationen med fönster och varmt vatten aldrig fanns. Hon påstår också att hon inte fick något brev från oss. Vilka rättigheter har vi i denna situation? Vilka lagar eller handlingar kan hjälpa oss? Vilka omständigheter ska råda för att slippa ha en uppsägningstid? Förlåt oss för ett långt mejl men vi behöver rättslig hjälp så mycket!MVH Peter
Märta Ahlén |Hej och tack för din fråga!Situationen regleras av bestämmelser i hyreslagen, 12 kap. jordabalken, JB (se: https://lagen.nu/1970:994). Detta kapitel avser avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning (1 §). I paragrafens lagkommentar (Holmqvist, Thomsson) uttalas att del av hus torde vara att uppfatta som sådana delar man normalt delar in ett hus i, nämligen byggnadstekniskt avskiljbara enheter såsom rum eller lägenheter. Hyreslagen äger alltså tillämplighet på ifrågavarande konstellation där du och din fru hyr övervåningen i er hyresvärds privatbostad.För att avgöra din fråga om vilka era rättigheter är kommer jag att inlåta mig på en bedömning i två steg. För det första behandlas frågan om er hyresvärds föga tillmötesgående beteende i form av att förbjuda er att öppna fönstren och använda varmvatten – trots att detta enligt uppgift ingått i hyran – vållar sådana ”hinder eller men” (enligt 12 kap. 16 § p. 3 JB) i nyttjanderätten att ni varit berättigade att avflytta och säga upp avtalet med omedelbar verkan.  Rent lagtekniskt regleras frågan enligt följande. Rättsverkningar kan inträda om en förhyrd lägenhet före tillträdesdagen har blivit förstörd (10 §), inte är i det skick som hyresgästen har rätt att fordra (uppvisar ”brister” eller ”men” som är ”ringare” än i 10 §) (11 §), eller myndighet meddelat förbud att använda lägenheten (12 §). Detsamma gäller om motsvarande situationer uppstår under hyrestiden (16 §). I ditt fall Peter har lägenheten inte blivit förstörd och inte heller har någon myndighet meddelat förbud mot lägenhetens användande på ett visst sätt. Dock kan fråga vara om en ”brist” under hyrestiden. Detta eftersom avsaknad av normal varmvattentillförsel och dålig ventilation måste anses medföra att lägenheten inte en är i det skick som du som hyresgäst har rätt att fordra (9 § JB utgör utgångspunkten för bedömningen av vilken standard som kan begäras). Mot bakgrund av detta får du, enligt 16 § jämförd med 11 § st. 1, anses ha haft rätt till 1) självhjälp, 2) att säga upp avtalet (till omedelbart upphörande), 3) att erhålla hyresreducering 4) att utfå skadestånd. Bostadshyresgäst har även möjlighet att 5) hos hyresnämnd ansöka om åtgärdsföreläggande vid s.k. ursprunglig brist, dvs. då bristen fanns redan på tillträdesdagen.Steg nummer två i min bedömning riktar in sig på, för det fall att ”brist” kan fastslås, vilken av nämnda påföljder (punkterna 1-5) som ni varit berättigade till. Har ni agerat i linje med era rättigheter eller har uppsägningen av avtalet, utan att iaktta avtalad uppsägningstid på tre månader, varit att gå för långt? Hade ni istället bort kräva t.ex. hyresnedsättning eller kontakta hyresnämnden för att utverka ett s.k. åtgärdsföreläggande?Inledningsvis kan konstateras att Hyresgästföreningen med ”brister” i lägenheten (enligt 11 § JB) förstår ”sådant som försämrar för dig som bor i lägenheten, t.ex. att varmvatten saknas, spisen inte fungerar, tvättstugan inte går att använda, fukt och mögel osv.”. Förlorat varmvatten har av Högsta Domstolen (HD) bedömts som "brist" i NJA 1941 s. 385. I ytterligare ett mål, NJA 1950 s. 131, kunde inte hushållsvatten tillhandahållas i normal omfattning på grund av svår vattenbrist i det kommunala vattenverket. Hyresgästens talan om nedsättning av hyran (punkten 3 ovan) på grund av detta bifölls fastän hyresvärden inte kunnat rå för bristen. I Bostadsdomstolens dom (BD 63/1990) ansåg vidare rätten att en varmvattentillförsel som inte efter relativt kort tappning ger varmvatten med en temperatur på minst + 40 grader Celsius normalt innebär ”men”. Hyresvärden förelades därför att vidta åtgärder (punkten 5 ovan) med varmvatteninstallationen och vattentillförseln till hyresgästens lägenhet så att vattentemperaturen utan längre tappning uppnådde för motsvarande installationer rätt temperatur. Mot bakgrund av detta måste det anses utgöra en "brist" att varmvattenanvändningen begränsats så av er hyresvärd att den i realiteten närmast saknats helt. Vad angår rätten att vid sådana ”bristande” omständigheter säga upp (punkten 2) hyresavtalet till omedelbart upphörande (enligt 12 kap 11 § p. 2 jämförd med 6 §) måste, för att denna påföljd skall komma ifråga, vara fall av en brist av väsentlig betydelse. I förarbetena uttalas att bristen måste medföra ”en verkligt avsevärd olägenhet” för hyresgästen och att ”obetydliga bristfälligheter inte får tas till intäkt för att bryta avtalet” (Lagberedningens förslag till jordabalk, 1905, s. 207). Vidare skall bristen vara av sådan art att den inte kan avhjälpas utan dröjsmål, eller fråga vara om att hyresvärden trots tillsägelse har underlåtit att så snart det varit möjligt avhjälpa bristen. Det är svårt att med ledning av praxis på området, dvs. mål där frågan aktualiserats och varit föremål för en rättslig prövning, avgöra om de (miss)förhållanden ni fått utstå konstituerar sådan ”verkligt avsevärd olägenhet” på vilken rätten att per omgående säga upp hyresavtalet kunde följa. HD har upptagit till prövning ett fall där arsenik förekom i en lägenhet, som inte kunde iordningställas snabbare än på 3–4 veckor, och där hyresgästen följaktligen ansågs ha rätt att säga upp avtalet (NJA 1916 s. 229). Uppsägningsrätt har därtill medgetts i NJA 1939 s. 213, där fall var av en portvakt som hade uppträtt olämpligt genom högljudda förolämpningar, förbannelser och våldsamheter. Detta skall ställas mot ett fall som prövades i Svea hovrätt (mål nr 5:DT 18) vari uppsägningsrätt inte befanns föreligga. Hyresgästen anförde där att lägenhetsarean var större än uppgivet, vilket medförde högre uppvärmningskostnader än förväntat, att värmeledningen inte fungerade tillfredsställande, att det fanns ohyra i byggnaden, att garaget inte kunde brukas per omgående, att det luktade olja i köket och att yttertrappornas räcke var bristfälligt.Vad som härvid kan tala för att ni haft rätt att säga upp avtalet är omständigheterna att ni fört fram en konkret begäran till er hyresvärd om vad ni ville se åtgärdat (begäran om rättelse), dock utan att denne hörsammat detta eller alls visat sig beredvillig att ingå någon slags kompromiss med er. Utifrån sådana förhållanden kan den tolkningen göras att dels ”bristen” varit av sådan art att den inte kunnat avhjälpas utan dröjsmål, dels att fråga varit om att hyresvärden trots tillsägelse underlåtit att så snart det varit möjligt avhjälpa bristen. Mot bakgrund av detta skulle ni alltså ha kunnat göra anspråk på uppsägningsrätt.En invändning av det här slaget, att ni haft rätt till den uppsägning som genomförts, kan används s.a.s. som ”motmedel” i förhållande till er hyresvärds betalningskrav för det fall denne skulle driva frågan i domstol. Vad först gäller Kronofogdens (KFM) ansökan, på er hyresvärds vägnar, om betalningsåläggande behöver ni emellertid bara blankt bestrida detta (i detta skede krävs ingen bevisföring från er sida); syftet med KFM:s inblandning är enbart att fastställa huruvida sökandens (er hyresvärds) anspråk är ostridigt eller ej. Bestrider ni kravet och är er hyresvärds krav således tvistigt medför detta att saken ej kommer avgöras av KFM i en s.k. summarisk process. Förutsatt att er hyresvärd sedermera driver frågan till tingsrätten kommer saken istället att behandlas inom ramen för en vanlig tvistemålsprocess. Det kan dock vara fördelaktigt att, även om ni på inget sätt måste, redan i svaromålet till KFM ange grunderna för ert bestridande eftersom detta kan inverka styrande på er hyresvärds beslut att å ena sidan låta saken förfalla eller å andra sidan begära att frågan överlämnas till domstol. Skulle er hyresvärd, sedan denne invigts i hur rättsläget ser ut, komma att anse ert bestridande motiverat och välgrundat kan det ju tänkas att denne lämnar ärendet därhän och istället låter sig nöja med att snabbt – i linje med dennes uttalande om att ”det inte tar lång tid att hitta nya hyresgäster” – få in nya hyresgäster att betala hyran. Önskar dig stort lycka till och ber dig att återkomma om några frågor fortfarande kvarstår efter detta!Vänligen

Byte av hyresrätt i samband med köp av villa

2012-05-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Byte av hyresrätt i samband med köp av villa. Jag har hört att fastighetsägare inte accepterar att en hyresrättslägenhet övergår till säljaren av en villa, då hyresrättsinnehavaren köper villan. Vad säger lagen?
|Hej! I 12 kap 65 § jordabalken (JB) finns ett förbud mot att mot särskild ersättning överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet. Bestämmelsen lyder som följer: _65 § Uppställer någon uppsåtligen villkor om särskild ersättning för upplåtelse av bostadslägenhet eller för överlåtelse av hyresrätten till sådan lägenhet, skall han dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall skall dock ej dömas till straff. Är brottet grovt, döms till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits yrkesmässigt eller i större omfattning eller om gärningsmannen eljest i avsevärd mån har missbrukat sin ställning som ägare eller förvaltare av fastighet. Villkor som avses i första stycket är ogiltiga. Den som har ställt upp villkoret är skyldig att lämna tillbaka vad han tagit emot._ (https://lagen.nu/1970:994#K12P65) Det är alltså inte tillåtet att låta hyresrätten ingå som en del av ersättningen för villafastigheten. Ett sådant byte är dock tillåtet under förutsättning att villan säljs till sitt marknadsvärde. I så fall anses ingen särskild ersättning ha utgått för hyresrätten. Ett exempel på en otillåten transaktion vore om villan värderats till 4 miljoner kr, och köparen betalar 3,5 miljoner för villan samt överlåter hyresrätten. Då anses en ersättning på 500 000 kr ha utgått för hyresrätten, vilket alltså är förbjudet enligt 12 kap 65 § JB. Om köparen däremot betalar 4 miljoner för villan (dvs marknadsvärdet) samt överlåter hyresrätten, träffas transaktionen inte av förbudet eftersom ingen särskild ersättning då anses ha utgått. Jämför med vad som sägs i rättsfallen NJA 1990 s 412 (https://lagen.nu/dom/nja/1990s412) och RH 2005:22 (https://lagen.nu/dom/rh/2005:22). I 12 kap 35 § JB anges att en hyresgäst får överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet för att genom byte få en annan bostad. Detta kräver dock hyresnämndens tillstånd, vilket ska lämnas om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och detta kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden samt inte heller andra särskilda skäl talar emot bytet. (https://lagen.nu/1970:994#K12P35S1) Förutsatt att marknadsmässig ersättning utges för villan bör hyresgästen alltså kunna genomföra ett sådant byte efter ansökan till hyresnämnden, om inte hyresvärden redan gett sitt samtycke. Med vänliga hälsningar, Alexander Engström

Olaglig ersättning

2012-05-22 i Hyresrätt
FRÅGA |hej. en fråga som gäller att sälja ett förstahands kontrakt på en lägenhet svart. är det olagligt? vad kan påföljden bli? hur kan man juridiskt sätt bli eventuellt åtalad?
Samira Kousha |Hej! Tack för din fråga. Det du beskriver är olagligt enligt 65 § hyreslagen, som finns i jordabalkens 12 kap. Bestämmelsen stadgar att om någon uppsåtligen uppställer villkor om ersättning för upplåtelse av bostadslägenhet eller för överlåtelse av hyresrätten till en sådan lägenhet, så ska han dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Vid ringa fall ska straff inte utdömas. Om brottet är grovt döms det till fängelse i högst två år. Vad som kännetecknar om brottet är grovt stadgas i bestämmelsens andra stycke. Svaret på din fråga är att det är olagligt att mot ersättning sälja ett förstahandskontrakt. Med ersättning menas mottagande av pengar men även om en person lämnar egendom som betalning för en hyresrätt. Påföljden för detta brott blir böter eller fängelse. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha

Uppsägning av hyresavtal

2012-06-21 i Hyresrätt
FRÅGA |En kompis har läkage från badrums taket ett stort hål, kylskåpet läcker,myror i hela lägenheten, luktar mögel i badrummet, den var inte städad.Får dra av 300 på hyran kostar 3120 kr/ mån. Hyresvärden har vetat detta i några år. Var tvungen att flytta dit direkt.Har bott där sedan 1 juni men kan ej vara där.Vill säga upp med omedelbar verkan. Går det? Vill hjälpa henne i en tragisk situation.
|Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga! Hyresvärden har i regel en absolut skyldighet att se till att en lägenhet för permanent boende är i fullt brukbart skick på tillträdesdagen. Detta oavsett vad som avtalats och oavsett om hyresgästen undersökt lägenhet eller inte (se 12 kap. 9 § jordabalken med ett undantag för för när det finns s.k. förhandlingsklausul i avtalet, en förhandlingsklausul innebär att hyresgästen och hyresvärden åtar sig att följa de överenskommelser som värden och en hyresgästorganisation träffar i kollektiva förhandlingar om till exempel hyra eller fastighetskick). Utifrån de uppgifter du ger mig verkar inte lägenheten varit i fullt brukbart skick på tillträdesdagen (kravet på brukbarhet är ganska högt, i ett fall har HD till och med bedömt brister i målningen i en lägenhet som tillräckligt för att anse att lägenhet ej var fullt brukbar se NJA 1964 s. 434. Endast att persienner saknas är dock inte tillräckligt för att lägenheten skall anses vara i bristfälligt skick se RH 2008:2). Om inte lägenheten är i fullt brukbar skick (eller i det _bättre_ skick som kan ha avtalats) så har hyresvärden begått ett kontraktbrott . Påföljden för detta regleras i 12 kap. 11 § jordabalken. Där framgår att hyresgästen har rätt till 1) självhjälp, 2) uppsägning, 3) nedsättning av hyran, 4) skadestånd, 5) åtgärdsföreläggande från hyresnämnden. Påföljderna kan kombineras men utesluter i vissa fall varandra. I ditt fall verkar du och din vän vara intresserade av möjligheten till uppsägning (punkt 2). För att det skall vara möjligt krävs: 1. Att bristen (dvs. kontraktsbrottet) är av _väsentlig betydelse_ och 2. Att bristen inte kan rättas till utan oskäligt dröjsmål eller att hyresvärden efter tillsägelse inte rättar till bristen så snart det kan ske. Om dessa två krav är uppfyllda i ert fall har din vän rätt att säga upp avtalet _med omedelbar verkan_. För att avgöra om kraven är uppfyllda kommer det bli fråga om en bedömning med hänsyn till samtliga omständigheter i fallet. Eftersom jag inte har tillgång till alla omständigheter kan jag inte bedöma saken med säkerhet. Utifrån de uppgifter du gett mig kan dock följande sägas. Angående krav 1 har uttalats i förarbetena att bristen, för att vara väsentlig, ”måste medföra en verkligt avsevärd olägenhet för hyresgästen” och att ”obetydliga bristfälligheter inte får tas till intäkt att bryta avtalet”. Huruvida detta krav är uppfyllt i detta fall kan jag som sagt inte uttala med säkerhet. Om det faktiskt är så illa som du beskriver och lägenheten inte går att bo i kan det tyckas att kravet bör vara uppfyllt. Angående krav 2 kan sägas att det är möjligt att bristerna i ditt fall är så omfattande att de inte kan rättas till utan oskäligt dröjsmål. För säkerhets skull råder jag er dock även, ifall ni inte redan gjort det, att klaga hos hyresvärden och begära att han rättar till bristerna. Tvister angående uppsägning av hyresavtal avgörs i tingsrätten. _Sammanfattningsvis_ kan alltså sägas att hyresvärden i regel har en absolut skyldighet att tillhandahålla en lägenhet för permanent boende i fullt brukbart skick. Om så inte har skett finns en möjlighet för hyresgästen att säga upp avtalet om två ytterliggare krav är uppfyllda (väsentligt fel etc.). Tvister angående uppsägning av hyresavtal avgörs i tingsrätten. Det kommer bli fråga om en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Om det faktiskt är så illa som du beskriver och lägenheten inte går att bo i kan det tyckas att kraven för uppsägning bör vara uppfyllda. Lycka till och ha en trevlig sommar! Mvh Mattias Jordabalken finns på https://lagen.nu/1970:994

Visning av hyresrätt

2012-06-10 i Hyresrätt
FRÅGA |Vi hyr en gård som vi bor på men nu vill ägaren sälja. Vi har 3mån uppsägningstid. Enligt ägaren så får ägaren visa huset för ev. köpare medans vi bor här, det inebär att ägaren ska visa huset med våra möbler. Får hon göra så?
|Hej! Tyvärr måste jag medella att hyresvärden har rätt att göra så. För hyresavtal gäller 12 kap Jordabalken, även kallad hyreslagen. I 26 §behandlas när er hyresvärd får beredda sig tillträde till lägenheten. Det framgår av denna paragraf att "När lägenheten är ledig till uthyrning, är hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid." Jag tolkar det som att ert hyresavtal har blivit uppsagt och uppsägningstiden börjat löpa? Enligt hyreslagen har då hyresvärden rätt att visa lägenhten eftersom den är ledig till uthyrning. Vad gäller möblerna finns det självklart ingen skyldighet för er att ha kvar dem i huset, det är självklart bara huset hyresvärden har rätt att visa upp. MVH Cecilia

Återgång av hyresrätt mot ersättning

2012-05-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Min hyresvärd ska renovera huset jag bor i och erbjuder mig nu ett "flyttbidrag" för att få överta mitt hyreskontrakt. Är detta lagligt? Det är ju inte tillåtet att sälja sitt hyreskontrakt till en annan privatperson, men är det tillåtet att överlåta kontraktet till hyresvärden mot betalning? Jag kan tänka mig att acceptera ett flyttbidrag, men vill inte göra något som är olagligt.
|Hej! Som du skriver finns ett förbud mot att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet mot ersättning. Bestämmelsen, som är straffsanktionerad, finns i 12 kap. 65 § jordabalken (https://lagen.nu/1970:994#K12P65S1). Den situation som du beskriver skulle dock enligt vad jag förstår inte innebära en _överlåtelse_ av hyresrätten utan snarare en _återgång_ av hyresrätten i och med att det är hyresvärden som lämnar ersättning och som även kommer att förfoga över lägenheten. Att på detta sätt ta emot ersättning för att säga upp sitt hyreskontrakt bör därför inte träffas av regeln i jordabalken, och därmed alltså inte utgöra ett sådant brott. Jämför med vad som sägs i följande fall från högsta förvaltningsdomstolen (då regeringsrätten), som rörde beskattningen av ersättning som en hyresvärd betalat till en bostadshyresgäst för att denna skulle avstå från besittningsskyddet till lägenheten och avflytta : https://lagen.nu/dom/ra/2009:79 _"Ersättningen från hyresvärden till C.S. avsåg inte upplåtelse av bostadslägenhet eller överlåtelse av hyresrätten till en sådan lägenhet. Den omfattas således inte av förbudet i 12 kap. 65 § JB."_ Rättsfallet rörde som sagt först och främst huruvida ersättningen skulle beskattas eller inte, men mot bakgrund av domstolens ovan citerade uttalande framstår det enligt min uppfattning som klart att det är tillåtet att ta emot ett sådant "flyttbidrag" som du beskriver. Med vänliga hälsningar, Alexander Engström

Hyresrätt i fritidsfastighet

2012-05-20 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag hyr en fritidsfastighet på tillvidarekontrakt med 3 månaders uppsägning på åretruntbasis. Kan min hyresvärd då uppföra en fastighet på tomten utan att i god tid meddela mig detta. Han avser att göra det under sommarhalvåret och huset är ej vinterbonat. Vilka rättigheter har jag att motsätta mig detta?
Ingrid Faxing |Hej! Tyvärr har du ingen rätt att motsätta dig själv uppförandet av byggnaden eftersom fastighetsägaren har rätt att disponera över fastigheten, förutsatt att du endast hyr huset och inte arrenderar något av fastigheten. Innebär uppförandet av byggnaden att du inte kan använda din hyresrätt fullt ut kan du enligt 12 kap. 16 och 21 §§ Jordabalken (https://lagen.nu/1970:994#K12) begära nedsättning av hyran och deponera nedsättningen hos Länsstyrelsen. Rätten till nedsättning beror dock på hur ert avtal ser ut, har han lagt in reservation om uppförandet av byggnaden i avtalet kan rätten till nedsatt hyra gå förlorad. Det smidigaste vore om du kontaktade fastighetsägaren och förhandlade fram en lösning med honom, du kan be honom sätta ned hyreskostnaden för de månader som du inte kan använda din hyresrätt fullt ut. Går han inte med på detta kan du kontakta Hyresgästföreningen för ytterligare råd.