Kan hyresvärden kräva att jag flyttar ut innan uppsägningstidens slut?

2021-03-05 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga gällande uppsägningstid på hyresrätt. Om man har uppsägningstid till sista mars men hyresvärden bestämmer sig för att renovera i bostaden och kräver att man flyttar ut tidigare, i detta fallet senast 6 mars, kan hyresvärden ändå kräva att man ska betala in hyran för mars?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning regleras i 12 kap Jordabalken (JB), även kallad hyreslagen.Hyresavtal som gäller för obestämd tid, vilket oftast fallet, skall sägas upp för att upphöra att gälla och om ett hyresavtal om en bostad löper på obestämd tid så är utgångspunkten att uppsägningstiden är tre månader 12 kap 3 och 4 § JB. Du och hyresvärden kan avtala om antingen längre eller kortare uppsägningstid, men lagen ska tolkas till hyresgästens fördel, det innebär att du alltid har rätt till en uppsägningstid om minst 3 månader. Är hyreskontraktet på bestämd tid är uppsägningstiden beroende av hyrestiden.Har ni avtalat om en uppsägningstid till och med sista mars kan inte din hyresvärd kräva att du flyttar ut innan dess. Då bryter hyresvärden avtalet, detta är lagstadgat och det finns inget hyresvärden kan göra för att kringgå detta. Väljer ni att avtala om en kortare uppsägningstid, vilket både hyresgäst och hyresvärd måste gå med på, finns det heller inget lagstöd för att behöva betala hyra efter dess att hyresrätten är uppsagd. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänligen

Fråga om vilken uppsägningstid som gäller vid ett tidsbestämt hyresavtal

2021-02-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag hyr en lägenhet på förstahand från 1 mars 2020 fram till 31 maj 2021. Eftersom avtalet är tidsbegränsat, vad skulle gälla för mig om jag skulle behöva säga upp lägenheten i förväg? Vad skulle gälla för min hyresvärd om hen vill säga upp hyresavtalet i förväg? Är det skillnad om hyresavtalet är "tillsvidare"? Jag hittar så annorlunda svar när jag söker efter det. Tack!
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du hyr en lägenhet i förstahand kommer jag utgå ifrån de regler som gäller för hyresrätter. Regler om hyra regleras i hyreslagen (12 kap. jordabalken (JB)).Uppsägningstid hyresrättSom framgår av frågan har du ett tidsbestämt hyresavtal, ett sådant avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång om inte annat har avtalats. Har hyresperioden varat längre än nio månader ska dock alltid avtalet sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § andra stycket JB). Om hyrestiden är längre än tre månader gäller att uppsägning ska ske tre månader i förväg (12 kap. 4 § andra stycket p.3 JB). Det är dock möjligt att hyresvärd och hyresgäst avtalar om en annan uppsägningstid än den som gäller enligt hyreslagen, om det skulle vara till hyresgästens fördel. Det som gäller är alltså tre månaders uppsägningstid för både hyresvärd och hyresgäst. Du kan alltså säga upp ditt kontrakt till upphörande och har då en uppsägningstid om 3 månader, även om ni har ett tidsbestämt avtal.Med vänlig hälsning,

Brott - förverkandegrund för hyresrätt?

2021-02-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, jag undrar om ifall någon som bor i hyresrätt och blivit dömd ett grovt narkotika brott där, genom att den har förvarat narkotika i lägenheten för 5-6 år sedan, skulle kunna bli uppsagd sitt hyreskontrakt på grund av detta? Spelar tiden efter brottet har begåtts någon roll? Alltså finns det någon typ av preskriptionstid för detta?
Frida Deivard |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hyreslagen (12 kap. jordabalken) ger hyresvärden möjlighet att säga upp en hyresgäst i förtid av flera anledningar. En sådan är brottslig verksamhet i hyreslägenheten enligt 12 kap. 42 § 1 st. 9 p. jordabalken. Förvaring av narkotika är ett brott, och lägenheten används för brottet i fråga vilket innebär att hyresvärden har rätt att förklara lägenheten förverkad. Enligt 12 kap. 43 § 1 st. jordabalken kan dock en hyresgäst inte skiljas från lägenheten i fråga, trots att förverkandegrund funnits enligt 9 p. om en rättelse görs innan hyresvärden säger upp avtalet. Jag tolkar din fråga som att hyresgästen inte längre förvarar narkotika i lägenheten, det vill säga att hyresgästen har rättat sig och därmed kan han/hon inte skiljas från sin lägenhet på denna grund längre. Men om grunden för förverkande är särskilt allvarliga störningar i boendet gäller dock inte detta undantag. Även om narkotikabrottet klassades som grovt bör det inte räknas som särskilt allvarlig störning men det är inget jag kan ge ett säkert svar på utan att veta alla omständigheter. Det finns alltså ingen given preskriptionstid utan "tiden" beror på vräkningsgrund samt eventuell rättelse från hyresgäst. Jag hoppas detta besvarade dina frågor!

Kan hyresvärd be hyresgäst att rasta hund oftare?

2021-02-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Kan jag som privat hyresvärd säga till hyresgäst som har hund att den inte rastar eller går ut med hunden tillräckligt många gånger per dag?Har jag som privat hyresgäst rätt att uttrycka vad jag tycker om deras rutiner vad gäller hunden?Mvh
Jakob Westling |Hej och tack för att du valde Lawline med din fråga!Hyreskontrakten är ett civilrättsligt, och är i grunden ett kontrakt. Generellt innehar två privatpersoner endast de skyldigheter och rättigheter gentemot varandra som upprättats inom avtalet. Hyreskontrakt är något annorlunda än ett rent kontrakt då hyreslagen reglerar hur avtalen får se ut.Om dessa ordningsregler inte uttryckligen regleras av avtalet så föreligger ingen sådan skyldighet som beskrivs i texten. Däremot reglerar även Hyreslagen hur en hyresgäst får använda hyresrätten Lagen ger inga sådana befogenheter. Det innebär att du som hyresvärd inte har någon rätt gentemot hyresgästen över hur de behandlar sin hund.Du kan dock uppmärksamma frågan i vanlig ordning, däremot kan du inte tvinga fram en förändring. Hoppas det besvarade din fråga!

Förbud mot rökning utanför hyreshus

2021-03-03 i Hyresrätt
FRÅGA |HejJag bor i en studentbostad där vi har en innergård. Idag så har de satt upp en lapp att det är förbjudet att röka på innergården. Jag har läst tidigare frågor angående rökning och bostadsrätter, min förståelse är att det inte finns något lagligt stöd för ett sådant förbjud. Hur ser det ut i detta fall då det är en studentbostad? Innergården har ingen lekplats och är för allmänt bruk av alla boende. Jag antar att förbjudet tillkommit då någon med fönster mot innergården valt att klaga på röklukt (vilket är förståligt om någon står under deras fönster), men enligt lagen så är inte röklukt ett störande moment och det finns gott om plats för att röka med gott avstånd från fönster (dvs inget störande moment).MvhStudent
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 6 kap. Lagen om tobak och andra liknande produkter hittar du bestämmelser om var det är förbjudet att röka. Där finns ingen bestämmelse som tar sikte på hyreshus, vare sig inuti ett hyreshus eller utanför, exempelvis på en innergård. Bestämmelser om hyreshus och hyreslägenheter generellt återfinns dock i 12 kap. Jordabalken. Där framgår det att du som hyresgäst är skyldig att, vid användning av din lägenhet, försäkra dig om att du inte utsätter dina grannar för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö på ett sätt som skäligen inte bör tålas (12 kap. 25 § JB). Men när det gäller rökning har domstolarna slagit fast ett flertal gånger att rökning är något som grannar skäligen måste tåla, vilket gör att en hyresvärd inte kan förbjuda en hyresgäst att röka i lägenheten, på balkongen eller utanför hyreshuset. Det finns därför inget stöd för din hyresvärds beslut att förbjuda rökning på innergården.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan jag inneha en hyresrätt och äga en bostadsrätt samtidigt?

2021-02-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Kan jag ha en hyresrätt där jag är skriven och äga en fastighet samtidigt?Jag funderar nämligen på att köpa en fastighet till min gudson men han är fortfarande bara 16 år och kommer inte att kunna bo där ännu.Det utan att hyresvärden säger upp mig.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer vi kika i jordabalken (JB) 12 kap.Till att börja med tolkar jag din fråga som att du kommer bo kvar i hyresrätten, men köpa en bostadsrätt som din gudson sedan kommer bo i. Kan man ha en hyresrätt och en bostadsrätt samtidigt?Det finns inte reglerat någonstans att en person inte får äga en bostadsrätt och samtidigt inneha en hyresrätt. Hyresvärden kan dock uppställa som villkor att en person inte får inneha en hyresrätt om man inte har för avsikt att bo där permanent. I sådant fall kan hyresvärden säga upp kontraktet. Om hyresvärden säger upp kontraktet kan det behöva göras en intresseavvägning mellan hyresvärdens intresse av att disponera lägenheten och hyresgästens intresse av att behålla hyreslägenheten (12 kap 46 § 10 punkten JB). Om du tänker bo i hyreslägenheten kommer ditt intresse av att behålla lägenheten i en sådan avvägning troligtvis väga tungt.Eftersom du stadigvarande bor i hyresrätten och har för avsikt att fortsättningsvis permanent bo kvar, borde inte hyresvärden kunna häva hyreskontraktet för att du köper en bostadsrätt.RådDet är troligtvis inga problem att inneha bostadsrätten samtidigt som hyresrätten. Jag skulle dock råda dig att kolla i hyresvillkoren eller kontakta hyresvärden för att försäkra dig om att det inte där står någonting annat beträffande rätten att inneha en bostadsrätt och hyresrätt samtidigt.Du bör också kolla i bostadsrättsföreningens villkor till den bostadsrätt du vill köpa. Det kan nämligen vara så att en bostadsrättsförening där skrivit in att det inte är tillåtet att äga en lägenhet som man inte själv bor i. Hoppas du fått svar på din fråga,Med vänliga hälsningar,

​Hyresrätt vid flytt utomlands.

2021-02-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Vad händer med min hyresrätt och jag står på hyreskontraktet, och bosätter och folkbokför mig i Norge?Kan hyresvärden säga upp mitt kontrakt då?Vänliga hälsningar
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du har en hyresrätt och undrar om/vad som kommer att hända med den ifall du flyttar utomlands.I din fråga framgår inte om du tänkt behålla din lägenhet utan att bo där eller om du avser att hyra ut lägenheten i andra hand. I det förstnämnda fallet råder inga problem. Du kan ha kvar din hyresrätten så länge du betalar hyran för den i tid varje månad. I det andra fallet finns lite regler man bör vara medveten om. Om du endast ska bo utomlands under 1-2 år kan du få hyra ut din bostad, men samtycke från din hyresvärd eller hyresnämnden (12 kap. 39-40 § JB). Generellt godtas skäl såsom utlandsstudier, arbete, test boende med sambo m.m. Rör det sig istället om en längre tidsperiod där tanken inte är en begränsad utlandsflytt är det i regel svårare att beviljas tillstånd att hyra ut i andrahand.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hyresvärd skäller ut mig för jag har middag

2021-02-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag hyr en hyresrätt av en privat hyresvärd sedan 3 år tillbaka. Under åren har de infört så kallade husregler som de säger att alla hyresgäster måste följa. Detta innebär att man inte får ha middagar, någon typ av festlig tillställning, eller vistas på fastighetens innergård. Hyresvärden (som bor i lägenheten mittemot) har kommit och skällt ut min inneboende för att hon hade vänner över på middag, för att hon i hyresvärdens mening då hade en fest. Det ska tilläggas att klockan var innan 22 och även om alkohol var inblandat kan det knappast ha inneburit en stor störning då de hade väldigt dämpad musik och den huvudsakliga aktiviteten var en middag. Detta upplever både jag och min inneboende som mycket obehagligt och stundvis hotfullt, då hyresvärden vid det tillfället skriker och säger att vi inte borde bo där. Det har aldrig inkommit någon förfrågan om att dämpa musiken från varken hyresvärd eller övriga hyresgäster, det blir denna utskällning direkt. Jag undrar nu om detta verkligen är tillåtet. I vilken mån får hyresvärdar bestämma vad man får göra och inte göra i sin lägenhet? Var går gränsen för störningar som påverkar omgivningen? Vilken rätt har jag som hyresgäst?
Jakob Westling |Hej och tack för att du valde Lawline med din fråga! Hyreskontrakten är ett civilrättsligt, och är i grunden ett kontrakt. Generellt innehar två privatpersoner endast de skyldigheter och rättigheter gentemot varandra som upprättats inom avtalet. Hyreskontrakt är något annorlunda än ett rent kontrakt då hyreslagen reglerar hur avtalen får se ut.Om dessa ordningsregler inte uttryckligen regleras av avtalet så föreligger ingen sådan skyldighet som beskrivs i texten. Däremot reglerar även Hyreslagen hur en hyresgäst får använda hyresrätten.12:25 JB skapar en skyldighet för hyresgästen att inte utsätta sin omgivning för störningar. Det får göras en avvägning av vad som ska anses vara en störning i boendet och mindre störningar eller sådana som är tillfälligt övergående (t.ex. om en granne rustar sin lägenhet) måste hyresgästen tåla. Hänsyn ska inte tas till om en person är "känsligare än normalt" (prop. 1992/93:115 s. 30). Däremot kan det sägas att på natten ska de boende kunna sova ostört, medan man på dagen får räkna med en del liv och rörelse i fastigheten.Att ha en middag med musik innan kl 22 kan endast svårligen ses som ett störande moment, varav hyresvärden inte kan luta sig på 12:25 för att diktera hur ni använder lägenheten.Hoppas det besvarade din fråga!