Hur lång uppsägningsstid har man när man hyr lokal på obestömd tid?

2020-09-21 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Om en ideell förening har ett hyresavtal på obestämd tid, hur många månader i förväg måste hyresvärden säga upp detta?Om man inte kommer överens om ett nytt avtal, hur många månader ha hyresgästen då på sig att flytta ut?Hälsningar
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Reglerna kring hyra regleras i 12 kapitlet jordabalken (JB) även kallad hyreslagen. I mitt svar så utgår jag ifrån att ni hyr en lokal.och inte en bostadslägenhet. För att det ska vara en bostadslägenhet måste den användas för att bo i.Det som gäller när ni hyr en lokal på obestämd tid är att uppsägningstiden ser ut som följande:-vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen (12 kap. 4§ JB)Det innebär att om ni blir uppsagda till exempel den 17 juni så innebär det att eran uppsägningstid löper ut vid månadsskiftet i mars.Däremot så kan ni ha avtalat om en längre uppsägningstid med hyresvärden, då är det den som gäller.Jag hoppas att ni känner att ni har fått svar på eran fråga, annars är ni varmt välkommen att ställa en ny fråga eller att ringa våran gratis telefonrådgivning!med vänlig hälsning

Vem äger en fastighet?

2020-09-12 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Sålde en fastighet för 15 år sedan men jag står fortfarande är som ägare. Lagfarten står fortfarande på mig. Är fastigheten min?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Köp av fast egendomFast egendom är jord. Jord delas in i fastigheter. (1 kap. 1 § jordabalken) För att ett köp av en fastighet ska vara giltigt och bindande måste köpet leva upp till de formkrav som gäller vid köp av fast egendom. Kraven är att det ska vara en skriftlig köpehandling där köpeskillingen framgår tillsammans med säljarens vilja att överlåta egendomen. Objektet som säljs ska även specificeras, oftast genom att fastighetsbeteckningen skrivs in i köpehandlingen. Köpehandlingen ska skrivas under av både köparen och säljaren. (4 kap. 1 § jordabalken) Köp som inte uppfyller dessa formkrav är ogiltiga. (4 kap 1 § tredje stycket jordabalken) När du sålde fastigheten för 15 år sedan, upprättade ni en köpehandling som uppfyllde dessa krav? Om inte är köpet ogiltigt och du förblev rättmätig ägare till fastigheten. Uppfyllde köpet formkraven är köparen däremot rättmätig ägare till fastigheten.LagfartDet främsta syftet med lagfarten är att förhindra att flera personer tar upp pantbrev på samma fastighet. Man ska ansöka om lagfart till fast egendom inom 3 månader från att man förvärvat egendomen. (20 kap. 2 § jordabalken) Ansöker man inte om lagfart inom föreskriven tid kan man bli skyldig att betala vite till inskrivningsmyndigheten. (20 kap. 3 § jordabalken) Har fast egendom sålts till flera personer är det dock den som först ansökt om lagfart som har företräde till egendomen. (17 kap. 1 § jordabalken) Att köparen inte ansökt om lagfart i samband med köpet innebär alltså inte per automatik att köpet är ogiltigt.Sammanfattning och rådAvgörande för att veta om ett köp av fast egendom är giltigt, och vem som är ägare, är att titta på köpehandlingen och kontrollera om formkraven är uppfyllda. Lagfarten är oftast inte avgörande i ägandeskapsfrågan, om det inte är flera nya köpare som tror sig äga fastigheten. Du behöver kontrollera detaljerna kring försäljningen av din fastighet för 15 år sedan för att kunna bedöma vem som verkligen äger den. Med vänliga hälsningar,

Kan en pensionerad amerikanskt medborgare köpa en sommarstuga i sverige

2020-09-10 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Kan en pensionerad amerikanskt medborgare köpa en sommarstuga i sverige typ 100 tusen dollar i pris.Vilka steg i ordning måste man göra. Min faster är, änka och inga barn i USA, jag står på hennes Will - testamentet,Tack på förhand
Orysia Sich |Hej!Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du som utländsk medborgare har rätt att köpa och äga fastighet i Sverige. Det finns dock visa regler som måste följas för att köpet skulle vara giltig.När du hittar en sommarstuga du vill köpa (oavsett priset) bör du fullfölja krav på formalia när det gäller köpeavtalet (4 kap. 1 § jordabalken). Det ska vara ett skriftligt avtal, där det finns en förklaring att säljaren överlåter egendomen på köparen samt till vilket pris (köpeskilling). Både säljare och köpare ska skriva under avtalet. De flesta fastighetsköp sker via en mäklare som förbereder ett köpeavtal och ser till att överlåtelse sker i enlighet med svensk lag.När du har skrivit på avtalet måste du söka om lagfart. Lagfart är ett bevis på att du äger sommarstugan. Lagfarten söker man hos Lantmäteriet. I samband med det måste du betala en stämpelskatt som är 1,5 procent av sommarstugans pris. Det tillkommer också en fastighetsavgift som du ska betala varje år.Den andra delen av din fråga har jag lite svårt att förstå. Jag skulle rekommendera dig att utveckla din fråga, fylla den med lite mer information och ställa en ny fråga till Lawline.Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Har du vidare funderingar, är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Går det att begära ersättning från samfällighet för överlåtelse av fastighet?

2020-08-28 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Undertecknad är genom arv lagfaren ägare till grönområden i och runt en Samfällighetsförening i Sthlms län. Fastigheten som är 0-taxerad, omfattar naturområden med skog, berg, stränder och en liten del jordbruksmark. Jag vill nu skriva över min Lagfart till Samfälligheten, främst pga min ålder, och har följande frågor:Kan jag begära någon ersättning? - för de kostnader jag får i samband med överlämnandet, - för det blygsamma arrende jag tidigare kunnat hämta in för jordbruksmarkenMvh Ester M
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Överlåtelsen kan vara antingen en gåva eller ett köp:Överlåtelse av mark genom fastighetsreglering, klyvning eller inlösen ses juridiskt som en avyttring. Att skriva över lagfarten till samfälligheten innebär alltså att du antingen säljer fastigheten eller skänker den som en gåva. I Sverige gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen för fastigheter, vilket innebär att hela förvärvet av en fastighet bedöms vara antingen gåva eller köp. Detta gör att en köpeskilling kan erläggas utan att förvärvet tappar sin status som gåva. Genom rättspraxis har det dock vuxit fram att det rör sig om en gåva så länge köpeskillingen inte når upp till fastighetens taxeringsvärde. Eftersom din fastighet har taxeringsvärde 0 kommer alltså minsta lilla ersättning innebära att du säljer fastigheten. Du kan begära ersättning för överlåtelsen:Självfallet kan du begära ersättning för fastigheten då du säljer den till samfälligheten. Du och samfälligheten kan i princip fritt komma överens om hur mycket ersättning som ska utgå. Några juridiska krav finns alltså inte på att värdering av fastighet måste ske vid försäljning. Du kommer dock behöva skatta på vinsten från försäljningen.Har den ersättning i pengar som en skattskyldig fått vid en fastighetsreglering eller en klyvning inte överstigit 5 000 kr, är ingen del av vinsten skattepliktig (45 kap. 5 § Inkomstskattelagen). Endast om ersättningen överstiger 5000 kr kommer du alltså behöva skatta på vinsten. Vinsten räknas ut genom att ta ersättningen minus 5000 kr minus anskaffningskostnader minus förbättringsutgifter.Sammanfattning och handlingsplan: Sammanfattningsvis kan du antingen ge fastigheten som en gåva utan ersättning eller sälja fastigheten för den summa som du och samfälligheten kommer överens om. Överstiger denna summa 5000 kr kommer du bli skatteskyldig på vinsten. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vem ska betala låssmed i hyreslägenhet?

2020-09-19 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej!Jag bor som hyresgäst i ett hus med bostadsrätter. Dörren är låst och Nu har låset till lägenhets dörren slutat fungera så jag inte kan komma ut , utan att hoppa ut genom fönstret. Vem ska stå för kostnaden för att låssmeden ska öppna upp dörren och ordna nya lås till dörren?.Tack
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom det är en hyresrätt regleras svaret i JB 12 kap. En hyresvärd har ett ansvar för att hålla lägenheten i sådant skick att den kan anses fullt brukbar (JB 12:15 1st j. 12:9 1st). Ett fungerande lås måste anses vara ett minimikrav på standard varför utgångspunkten är att det är hyresvärden som ska betala. Notera dock att du och hyresvärden varit fria att avtala kring detta. I hyresavtalet kan det alltså ha tagits in avtalsvillkor som innebär att det är du som ska betala (JB 12:15 1-2st). Det andra undantaget är ifall du själv orsakat skadan genom vårdslöshet (SkL 2:1). Utgångspunkten är alltså att hyresvärden ska stå för kostnaden men det finns undantag. Jag hoppas det svarar på din fråga, du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Formkrav vid köp av fast egendom

2020-09-11 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej!om man har skrivit ett papper där det står att jag (namn) förbinder mig att sälja min fastighet för 500.000 kr och sedan efter ett tag ångrar sig.Och den som skulle köpa blir naturligtvis arg och ber om juridisk rådgivning. Vad gäller då? Kan man göra så?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett fastighetsköp ska vara bindande måste vissa så kallade formkrav vara uppfyllda. Avgörande blir därför om formkraven för fastighetsköp är uppfyllda.Följande krävs för att köp av fast egendom ska vara bindande (4 kap. 1 § JB):- Att det finns en skriftlig handling (köpehandling),- Att köpehandlingen är underskriven av säljaren och köparen,- Att köpeskillingen anges i köpehandlingen,- Att objektet anges (det vill säga vilken fastighet det är fråga om) i köpehandlingen och,- En förklaring av säljaren att fastigheten överlåtes på köparen (överlåtelseförklaring).Om formkraven är uppfyllda är det inte möjligt att ångra försäljningen. Av det du angivit i frågan framgår det inte att köparen skrivit på handlingen. Inte heller vilken fastighet det är frågan om eller en förklaring att du överlåter fastigheten på köparen, vilket innebär att köpet inte är bindande. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Måste jag betala hyra om jag flyttat ut från min sambo?

2020-08-31 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Har jag skyldighet att betala mina tre månaders uppsägningstid på en hyresrätt vid en seperation om min sambo för tillfället bor kvar och jag har flyttat ut?
Emil Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om det är du som står på hyreskontraktet så är det du som har en avtalsförbindelse mellan dig själv och hyresvärden. Det är alltså du som måste betala hyran till din hyresvärd och om du inte betalar hyran så är det dig som hyresvärden kan kräva på betalning genom ex kronofogden. Om du och din f.d sambo delat på hyran under tiden som ni bott tillsammans så är det en överenskommelse mellan er och som rimligen har varit gällande under tiden ni bott tillsammans och som således inte gäller efter att någon av er flyttat ut. Vilket gör att du inte kan åberopa den överenskommelsen för att komma undan betalningsskyldighet.Om det är din f.d sambo som står på hyreskontraktet så gäller samma som ovan, med den skillnaden att det är din f.d sambo som kan bli krävd på betalning av hyresvärden.Om ni båda står på avtalet så har ni båda solidariskt betalningsansvar, vilket innebär att din f.d sambo har rätt att i efterhand kräva dig på betalningen av hyran om du inte betalar din del.Det du kan göra är att meddela din hyresvärd att du överlåtit hyresrätten till din f.d sambo och på så sätt överlåta avtalsförpliktelsen (om du har någon, dvs du står på hyresavtalet) till den som bor kvar i lägenheten.Vänligen,

Vad kan man avtala om muntligt vid en fastighetsaffär?

2020-07-04 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej!Vad kan man avtala om muntligt vid en fastighetsaffär?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om köp av fast egendom finns i 4 kap. jordabalken (JB). Regler om ingående av avtal finns i avtalslagen (AvtL).Huvudregeln i svensk avtalsrätt är att avtal kan ingås formlöst. Det innebär att ett avtal kan vara skriftligt eller muntligt. Däremot gäller denna utgångspunkt inte om det finns ett formkrav i annan lag (1 § tredje stycket AvtL). För fastighetsköp finns det ett formkrav som innebär att vissa krav måste finnas med i köpehandlingen för att den ska vara giltig.Köp av fast egendom sluts genom upprättande av en köpehandling som både säljaren och köparen måste skriva under. Köpehandlingen skall innehålla en uppgift om köpeskilling och en förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen (4 kap. 1 § första stycket JB). Kraven på ett rättsligt bindande fastighetsköp är alltså: 1. Skriftlig köpehandling, 2. Undertecknad av köpare och säljare, 3. Uppgift om pris i kontraktet, 4. Överlåtelseförklaring.Enligt 4 kap. 1 § tredje stycket JB är köpet ogiltigt om det inte uppfyller ovan nämnda kriterier.SammanfattningEftersom det finns formkrav för köp av fast egendom kan man inte avtala muntligt om köp av fastighet. Man kan inte heller ingå muntliga löften om köp av fastighet, eftersom dessa löften inte är rättsligt bindande på grund av formkraven i jordabalken. Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar