Föräldraledighet vid visstidsanställning

2010-03-22 i Föräldraledighet
FRÅGA |Jag undrar vad som gäller om man har avtalat om en allmän visstidsanställning (6 månader) och att man under denna tid går hem för föräldrarledighet, ex. efter 2 månader? Har man som arbetstagare rätt att komma tillbaka efter föräldrarledigheten och fortsätta arbeta den återstående perioden av den allämna visstidsanställningen?
Emily Tomas da Costa |Hej Enligt 1 § föräldraledighetslagen har en arbetstagare som är förälder rätt att vara ledig från sin anställning i enlighet med vad som står i nämnda lag. Det finns inga inskränkningar i lagen beroende på anställningsform och rätten till ledighet finns från och med anställningens första dag. Emellertid måste arbetstagaren anmäla att denne vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 4, 5, 6, 7, eller 9 §§ minst två månader före ledighetens början. Om så inte kan ske skall arbetstagaren meddela detta snarast möjligt. Det finns sex olika former av föräldraledighet och dessa finns uppräknade i 3 § (Se https://lagen.nu/1995:584). Båda föräldrarna omfattas av ledigheten, oavsett om de är adoptivföräldrar eller biologiska föräldrar. En kvinnlig arbetstagare har tillika rätt till hel ledighet i samband med sitt barns födelse under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade förlossningen och sju veckor efter förlossningen (4 §). Det finns även förbud stadgat mot missgynnande behandling av skäl som har samband med föräldraledighet. Detta förbud kommer till uttryck i 16 och 17 §§. Återkom gärna om du har fler frågor! Vänligen

Räknas tid för föräldraledighet in i anställningstiden

2009-11-23 i Föräldraledighet
FRÅGA |Turordning vid uppsägning vid arbetsbrist: Vid beräkning av anställningstid, tas föräldraledigheten med?
Josefina Blom |Regler om turordning och anställningstid vid uppsägning på grund av arbetsbrist finns i Lag om anställningsskydd (LAS)( https://lagen.nu/1982:80).Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren utgå från turordningsreglerna i 22 § LAS. Turordningen utgår från de anställdas anställningstid på företaget. I anställningstiden ska även den tid du varit föräldraledig räknas in.Vänligen,

Lönegaranti vid föräldraledighet?

2008-11-27 i Föräldraledighet
FRÅGA |Har jag rätt till garantilön vid en konkurs om jag är föräldraledig under tiden som företaget gick i konkurs?
Carl Johan Fahlander |Hej,Föräldraledighet ger rätt till föräldrapenning enligt 4 kap. lagen (1962:381)om allmän försäkring. Den ersättningen utges av staten, arbetsgivarens konkurs påverkas alltså inte av det.Att Du är föräldraledig spelar i sig ingen roll i situationen, lönegarantilagen (1992:497) gäller alltjämt. Då Du är föräldraledig börjar uppsägningstiden löpa efter att ledigheten är över, då har Du rätt till uppsägningstid. Enligt 7 a § 2 st. lönegarantilagen har Du rätt till uppsägningslön enligt 11 § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Detta förutsätter dock att Du anmäler Dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen.Lagen om allmän försäkring se http://lagen.nu/1962:381#K4Lagen om anställningsskydd se http://lagen.nu/1982:80Lönegarantilagen se http://lagen.nu/1992:497Vänlig hälsning,

Rätt till föräldraledighet för 4-årigt barn?

2010-01-30 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hejsan! Jag undrar om jag min arbetsgivare kan neka mig föräldrarledighet (heldag) för fyra månader. Jag har en dotter på snart 4 år och många föräldrardagar kvar. Om jag ansöker, i minst 2 månader i förväg, kan de då neka mig? Jag har läst Föräldraledighetslagen men "hittar" inte svaret eftersom min dotter är 4 år.
Sofie Bjärtun |Hej! Som förälder har du en oinskränkt rätt till ledighet under ditt barns första 1,5 år. Härefter har du fortsatt rätt till ledighet fram till dess att din dotter fyller 8 år, förutsatt att du har rätt till föräldrapenning från Försäkringskassan (se 5 § Föräldraledighetslagen). Den totala möjliga tiden för sådan ersättning är 480 dagar, således 16 månader, för båda föräldrarna gemensamt (se 4 kap 3 § Lag om allmän försäkring). Förutsatt att du har tilläckligt många sådana dagar kvar att ta ut kan inte din arbetsgivare neka dig ledighet. Som du skriver krävs det emellertid att du anmäler dina planer till din arbetsgivare minst 2 månader i förväg (jfr 13 § Föräldraledighetslagen). Vänliga hälsningar,

Föräldraledighetslagen

2009-06-16 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej!I föräldraledighetslagen §14 står det att jag som arbetstagare ska få önska mina arbetstider och om arbetstagare och arbetsgivare inte kan komma överens ska arbetstagarens önskemål gälla OM det inte sker påtaglig störning för arbetsgivaren. Vad betyder påtaglig störning? och hur kan det påverka mig som arbetar för en kommun i ett större område med flera arbetsplatser.
Josefina Orrell |Hej,Vad som utgör "påtaglig störning" är beroende av omständigheterna i det särskilda fallet. Det är alltså omöjligt att ge ett generellt svar på vad det är i det särskilda fallet som utgör en sådan störning. En av faktorerna som man dock kan säga spelar in är arbetsplatsens storlek. Viktigt att veta är att det vid en tvist mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om ledighetens förläggning är arbetsgivarens beslut som gäller fram till dess att frågan avgjorts i domstol. Det ankommer på arbetsgivaren att visa att det skulle ha medfört en påtaglig störning i verksamheten att förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, se AD 2005 nr 92.Vänligen,