Har man rätt att arbeta då och då som föräldraledig?

2020-08-21 i Föräldraledighet
FRÅGA |Om en anställd är föräldraledig. Kan hon/han då kräva av sin arbetsgivare att få gå in och jobba ett pass då och då när det passar henne/honom.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar ifall en föräldraledig arbetstagare har rätt att komma in och jobba utan någon vidare kommunikation med arbetsgivaren. Enligt Föräldraledighetslagen (1995:584) har föräldrar rätt att jobba deltid. Hur mycket man får gå ner i tid beror på om den anställde tar ut föräldrapenning eller inte, 5-6§§ föräldrarledighetslagen. I jämförelse med semesterlagen ger föräldrarlagen arbetstagarna en större rätt att bestämma över ledighetens förläggning. I detta fall krävs att den anställde lämnat sin anmälan om ledighet två månader i förväg och även att den anställde samrått med arbetsgivaren om hur denna vill arbeta, 13-14§§ föräldrarledighetslagen. Svaret på din fråga blir därför att det inte behöver vara tillåtet för en föräldraledig att komma in och arbeta då och då, utan det krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda som bl.a. medgivande från arbetsgivaren. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Om föräldraledighet utan föräldrapenning för barn över 18 månader

2020-03-31 i Föräldraledighet
FRÅGA |Får jag ta ut föräldraledighet för barn över 18 månader (yngre än 8 år) utan att ta ut föräldrapenning för den tiden?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen.Om du vill vara helt ledigDin fråga beror på om du vill vara helt eller delvis ledig. Det finns möjlighet att vara helt föräldraledig efter att barnet fyllt 18 månader, men detta förutsätter att du också tar ut hel föräldrapenning för tiden (5 § föräldraledighetslagen). Om det är din situation blir svaret alltså nej.Möjlighet till att vara delvis ledigVill du endast vara delvis ledig finns det möjlighet att göra detta utan att ta ut föräldrapenning under tiden. Det finns dock en gräns på att du högst kan begränsa din arbetstid med en fjärdedel om ditt barn är över 18 månader men under 8 år och du vill vara föräldraledig utan att ta ut föräldrapenning (7 § föräldraledighetslagen). Du får alltså ta ut föräldraledighet under de omständigheterna, men inte med mer än 25% av din normala arbetstid.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Semestergrundande föräldraledighet

2020-02-05 i Föräldraledighet
FRÅGA |Är föräldraledig semestergrundade?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler kring semester finns i semesterlag (1977:480) (SL). Enligt denna är 120 dagar av föräldraledigheten semesterlönegrundande. För en ensam vårdnadshavare gäller istället 180 dagar (17a § SL) Om man har kollektivavtal kan andra regler finnas i detta. Eftersom semesterlagens regler är minimiregler kan kollektivavtalets regler dock aldrig göra att man har färre semestergrundande dagar (2 § SL). Vänliga hälsningar,

Vad gäller vid förkortning av arbetstiden som föräldraledig?

2019-12-26 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej, Jag är helt föräldraledig till min bebis på 8 månader. Jag ska börja jobba i januari och tänkte jobba 2 dagar i veckan (jobbar normalt 100% fördelat jämnt på 5 dagar). Chefen sade att det inte går att jobba 2 dagar i veckan då det skulle motsvara 40%. Det måste vara antingen 25, 50 eller 75%. Stämmer det?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Arbetande föräldrars rätt till föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen (FLL). Din tanke är att du ska vara delledig. Omfattningen på ledigheten man kan begära som förälder beror på om man uppbär föräldrapenning eller inte. En förälder som inte tar ut föräldrapenning har rätt till en förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av barn som inte fyllt åtta år (se 7 § FLL). Om du istället tar ut föräldrapenning har du rätt att korta ner din arbetstid med 75%, 50%, 25% eller 12,5%. Det krävs då att du tar ut föräldrapenning i motsvarande omfattning (se vidare 6 § FLL). Det som din arbetsgivare säger stämmer alltså. Då rätten till delledighet måste överensstämma med nivån du tar föräldrapenning på, och dessa nivåer är just 75%, 50%, 25% och 12,5%, finns det ingen rätt att välja att vara delledig på 60%.Observera i övrigt att du dock har rätt att sprida din valda ledighet över veckans alla dagar eller att endast förlägga den till vissa dagar (se 12 § FLL). Om du och din arbetsgivare inte skulle komma överens om ledighetens förläggning ska arbetsgivaren som huvudregel förlägga den i enlighet med dina önskemål. Detta gäller förutom om en sådan förläggning medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet (se 14 § andra stycket FLL).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Får jag bli nekad föräldraledighet när jag är deltidstjänstledig?

2020-06-30 i Föräldraledighet
FRÅGA |Får jag bli nekad föräldraledighet när jag är deltidstjänstledig?
Emil Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om föräldraledighet hittar du i Föräldraledighetslagen. Föräldrapenning är pengar du får för att kunna vara hemma med ditt barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera. Enligt 13 § ska en arbetstagare som vill vara föräldraledig anmäla detta till sin arbetsgivare minst två månader i förväg enligt 13 §. Arbetstagaren ska enligt 14 § samråda med arbetsgivaren om förläggningen av ledigheten. Om arbetsgivaren och arbetstagaren inte kan komma överens ska ledigheten förläggas enligt arbetstagarens önskemål om inte detta medför en påtaglig störning i verksamheten. Arbetsgivaren kan alltså neka ledighet både om du har deltidstjänst eller heltidstjänst, men det krävs mycket för att vara en påtaglig störning. Mindre arbetsplatser är vanligtvis känsligare och kan lättare drabbas av påtagliga störningar än större arbetsplatser.Vänligen,

Vad räknas som en period i Föräldraledighetslagen?

2020-03-31 i Föräldraledighet
FRÅGA |Fråga om hur föräldraledighet räknas, en sammanhängande period eller inte? Jag har ansökt om föräldraledighet , obs 2 månader i förväg, varje fredag i april & maj. Räknas det som en period eller räknas det som nio st perioder eftersom det är 9 fredagar totalt?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur föräldraledighet beräknas. Föräldraledighet regleras i Föräldraledighetslagen. Enligt FFL gäller att tre perioder är den längsta du kan ansöka om föräldraledighet för per kalenderår (10 § FLL). Bestämmelsen kan dock frångås genom kollektivavtal eller om du och din arbetsgivare kommer överens om fler perioder. Arbetstagaren ska två månader innan den planerade ledigheten amäla föräldraledighet (13 § FLL). Utgångspunkten för vad som menas med en period är arbetstagarens begäran om ledighet. Har du begärt delledighet samtliga fredagar i april och maj anses detta utgöra en sammanhängande ledighetsperiod. Har du däremot begärt föräldraledighet på heltid för till exempel två på varandra följande fredagar anses varje fredag som en period. Det som menas är alltså att om du ansökt om heltidsföräldraledighet har du redan vid tre varpå följande fredagar uppfyllt din kvot om tre perioder. Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Om förarbeten till föräldraledighetslagen

2020-01-21 i Föräldraledighet
FRÅGA |Angående FöräldraledighetslagenHej, Gällande 10 § i Föräldraledighetslagen så står det inget om vad som kan göra avbrott i en ledighetsperiod. Ni har i tidigare frågor gällande detta svarat att i förarbetena till denna lagen ska det finnas uttryckt att sjukdom, semester eller återgång i arbete på arbetsgivarens initiativ. Se t.ex. frågan Vad definierar en period i föräldraledighetslagen? 2017-03-14 i Föräldraledighet https://lawline.se/answers/vad-definierar-en-period-i-foraldraledighetslagen? Jag har även sett denna tolkning på fler ställen, t.ex. så skriver Arbetsgivarverket samma sak men jag ser ingen hänvisning till var denna texten finns mer än i förarbetena. Var kan jag hitta detta i text?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Var finns texten?För att hitta den nämna lydelsen måste man se tillbaka ändå till Prop. 1977/78:104. På sida 46 börjar frågan om ledighetens förläggning behandlas (som då var 6 § istället för nuvarande 10 §). På sida 47 i propositionen kan du finna texten:"Avbrott i påbörjad ledighet skall dock inte medföra att en period förbrukas om arbetstagaren under ledigheten blir sjuk eller tar semester. Avbrott skall inte heller anses föreligga om arbetstagaren på arbetsgivarens begäran tillfälligt inträder i arbete för att sedermera återgå till föräldraledigheten".Det bör vara härifrån de andra frågebesvararna och Arbetsgivarverket fått informationen ifrån.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Nekad anställning pga. graviditet

2019-12-05 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej.Har en arbetsgivare rätt att neka en gravid person en anställning (ett vikariat) om personen bara kan jobba halva vikariatet? Finns det någon prejudicerande dom kring detta? Tack!
Adam Novak |Hej!Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline.Sammantaget är svaret på din fråga är: Nej, det är förbjudet att neka någon anställning pga. att denna är gravid, eftersom det är diskriminering mot kvinnor.Fallet C-177/88 Dekker från EU-domstolen fastslår att all form av diskriminering mot gravida är också, per definition, direkt diskriminering mot kvinnor. Detta beror på att endast kvinnor kan vara gravida, och att detta är en väsentlig del av att vara kvinna. Förbudet har inte inskränkts i senare domar, vilket gör detta till en av de starkaste prejudikat-reglerna inom EU-rätten.I fallet slogs det vidare fast att de ekonomiska svårigheter som potentiella arbetsgivare upplever pga. gravida anställda inte lever upp till sådan nivå att de kan motivera att gravida prioriteras bort under anställningsurval. Därför tror jag att den ökade administrativa bördan av att anställa en till vikarie efteråt, inte heller motiverar nekad anställning.Ifall denna fråga är ställd på förekommen anledning rekommenderar jag att du tar kontakt med Diskrimineringsombudsmannen, som kan föra talan om detta inför domstol. På så sätt kan du kringå riskerna med kostnader för rättegång, och, ifall bevisningen brister, kostnader för biträde.Jag hoppas att du har fått det svar du sökte.Med vänlig hälsning,