Min arbetsgivare vill att jag lämnar in underlag från Försäkringskassan angående hur jag har varit borta pga vård av barn. Har han rätt att begära det av mig?

2019-04-15 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej. Min arbetsgivare vill att jag lämnar in underlag från Försäkringskassan angående hur jag har varit borta pga vård av barn. Har han rätt att begära det av mig?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kikar närmare på föräldraledighetslagen och ett rättsfall som berör din fråga.Arbetsgivaren kan inte kräva ett sjukintyg av dig för ditt sjuka barnNej, din arbetsgivare har inte rätt att kräva att du lämnar sjukintyg för ditt barn.Arbetsdomstolen har i ett tidigare fall ansett att arbetsgivaren, genom att ha begärt att en arbetstagare skulle lämna ett sjukintyg för sitt barn och därefter varnat den anställde för olovlig frånvaro när detta inte gjordes, hade brutit mot 16 § i föräldraledighetslagen (AD nr 63/13).Kollektivavtal på arbetsplatsen kan ibland kräva utdrag från FörsäkringskassanDäremot finns bestämmelser i vissa kollektivavtal om att de anställda – på begäran av arbetsgivaren – ska visa utdrag från Försäkringskassan över hur många dagar som tagits ut med föräldrapenning. Jag vet dock inte hur situationen ser ut på just ditt företag, varför jag inte vågar svara på om sådan skyldighet finns här.Mitt rådEn mellanväg skulle kunna vara att du lämnar ett intyg från Försäkringskassan på att de mottagit en anmälan om VAB, vilket borde ge din arbetsgivare den information han vill ha. På så sätt blir alla nöjda och glada.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en god start på veckan.Med vänliga hälsningar

Får chefen ändra mitt schema om jag går ner till 75% med barn under 8 år?

2019-02-21 i Föräldraledighet
FRÅGA |Om jag går ned i arbetstid till 75% för barn under 8 år genom att ta bort några arbetspass, får min chef då ändra mitt schema, så jag jobbar kortare dagar men fler dagar än det var tidigare?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag först att redogöra för ifall chefen har rätt att ändra ditt schema och sist kommer jag ge dig en rekommendation på vad du bör göra nu. Eftersom din fråga handlar om föräldraledighet blir föräldraledighetslagen (FLL) tillämplig. När du går ner till 75% i arbetstid med barn under 8 år använder du din lagstadgade rätt till delledighet, FLL 7 §. Har chefen rätt att ändra ditt schema?Du är skyldig att anmäla till din chef minst två månader innan att du vill gå ner i tjänst, eller om det inte kan ske ska du göra det så snart som möjligt, FLL 13 §. Du är också skyldig att uppge hur länge din delledighet är tänkt att pågå, FLL 13 §. Du och din chef ska tillsammans prata och samråda om när din delledighet ska förläggas, d.v.s. vilket schema du ska ha, FLL 14 §. Ifall ni inte kan komma överens om när din delledighet ska förläggas ska din chef förlägga din delledighet som du önskar, om detta inte medför påtaglig störning i företagets verksamhet, FLL 14 §. Ifall chefen väljer att förlägga din delledighet på ett annat sätt än du önskar är chefen skyldig att underrätta dig och ditt fack två veckor innan din delledighet börjar, FLL 14 §. Din chef är alltså skyldig att samråda och diskutera med dig om när du ska vara ledig. Huvudregeln är att din chef ska låta dig vara ledig när du själv önskar, men det finns då ett undantag till detta och det är om din önskade ledighet skulle medföra en påtaglig störning i företagets verksamhet. Ifall undantaget föreligger så har chefen rätt att själv bestämma när du ska vara ledig. Utan att känna till alla omständigheterna i ditt fall så är det i min mening mycket tveksamt om chefen får ändra ditt schema så du ska jobba mer dagar än tidigare. För att chefen ska ha rätt att ändra ditt schema på detta sättet mot din vilja måste hen kunna hänvisa till en påtaglig störning i företagets verksamhet som skulle inträffa ifall du fick arbeta enligt ditt önskade schema. Utifrån din fråga finns det inget som tyder på detta men då jag inte känner till alla omständigheterna kan jag inte uttala mig om detta. Vad bör du göra nu?I din fråga framgår inte om du redan gått ner till 75 % eller inte men ifall du inte gjort det ännu bör du i första hand prata med chefen och förklara hur du vill att ditt schema ska förläggas. Ifall din chef inte lyssnar på dig kan du använda dig av detta svaret som hjälp i din argumentation och även hänvisa till FLL. Om chefen trots detta inte lyssnar eller menar att hen inte kan förlägga ditt schema som du vill på grund av en påtaglig störning i företagets verksamhet rekommenderar jag dig att vända dig till facket och rådgöra med de. Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall det uppstår övriga frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar

Kan arbetsgivare kräva att föräldraledig deltar på möten?

2019-02-03 i Föräldraledighet
FRÅGA |Kan en arbetsgivare (en kommun) kräva att en föräldraledig person ska vara med på ett arbetsmöte under föräldraledigheten. Kravet framförs under föräldraledigheten. Den föräldralediga peronen är ammande och har ett nyfött barn. Kan arbetsgivaren vidta åtgärder som är till nackdel för den föräldralediga personen om personen inte deltar i mötet?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om vad som gäller vid föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen (FLL). Lagens regler är tvingande till arbetstagarens fördel, vilket innebär att rätten till föräldraledighet inte kan avtalas bort. (Vissa avvikelser och specificeringar av lagens regler kan dock göras i kollektivavtal.)Eftersom den föräldralediga personen har rätt till sin ledighet kan arbetsgivaren inte beordra personen att delta på arbetsmöten. Om personen ändå tillfrågas om att delta får arbetsgivaren inte på något sätt missgynna denne om personen säger nej. Förbudet mot missgynnande behandling följer av 16 § FLL.Sammanfattningsvis kan arbetsgivaren alltså inte kräva att en föräldraledig person deltar i arbetsmöten och några åtgärder till nackdel för den föräldraledige får inte vidtas på grund av att denne utnyttjar sin rätt till ledighet.Jag hoppas att detta var svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Föräldraledighet

2019-01-29 i Föräldraledighet
FRÅGA |Som arbetsgivare vill vi acceptera en persons önskan att gå ner till halvtid. Personen har en heltidstjänst. Personen har minderåriga barn och har då rätt att gå ner till 75% tills barnet är 8 år. Men har önskan om 50% vilket vi kan tänka oss.Min fråga är: Vilken framförhållning kan vi kräva av den anställde att anmäla till oss att personen vill gå upp till 75% eller till 100%.
Azalea Safaei |Hej, tack för er fråga och för att ni vänder er till Lawline!Du beskriver det som att denna anställd i enlighet med föräldraledighetslagen (FLL) önskar att gå ner i arbetstimmar, vilket stöds av lagens 7§. Lagen ger arbetstagaren en rätt att gå ner till 75%, men det finns ingenting som hindrar mer förmånliga villkor från din sida som arbetsgivare.Vad som gäller om arbetstagaren sedan vill återgå till sin normala arbetstid, det vill säga avbryta sin ledighet i förtid, är att denne enligt 15 § snarast möjligt underrätta er om detta. Vad som avses med "snarast" definieras inte i lagtexten, utan den yttersta begränsningen är denna enmånadsregel som redovisas för nedan. Notera att denna paragraf gällande arbetstagarens underrättelse är semidispositiv och det kan alltså finnas ytterligare anvisningar och begränsningar i ert kollektivavtal, se 2§. För att man som arbetsgivare ska ha möjlighet att hinna anpassa verksamheten och t.ex. avsluta en vikaries anställning, kan man, om ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer, skjuta upp återgången högst en månad efter att din anställd har informerat om att hen vill återgå i arbete. Notera att det räcker med att ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer. Men om det gäller återgång i arbetet efter föräldraledighetens slut ställs det inga krav på underrättelse. Hoppas detta har varit till hjälp!Vänligen,

Kan man betraktas som arbetstagare enligt förordning 883/2004 medan man är föräldraledig?

2019-02-27 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man kan betraktas som arbetstagare enligt förordning 883/2004 medan man är tillfälligt föräldraledig?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det EU-rättsliga arbetstagarbegreppet omfattar väldigt många fall. En arbetstagare är definierat som någon som utför ett effektivt och genuint arbete. Så länge du faktiskt har en anställning som du tar ledigt ifrån för att vara föräldraledig så räknas du som arbetstagare enligt 882/2004. Har du ingen anställning till att börja med är det dock inte tillräckligt att ta hand om ett barn för att omfattas.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ska jag lägga även helger vid föräldraledighet?

2019-02-10 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej!Jag ska gå på pappaledighet f r o m v4 2019 fram till 1 september 2019.Jag har ansökt om fulltid (5 dagar i veckan, vardagar 7-16).Det jag undrar är hur det funkar med röda dagar så som midsommar, påsk, nationaldag etc, ska jag ta ut föräldraledighet då eller betalar mitt företag ut lön dom dagarna då dom andra har betald ledighet dom dagarna?Jag är schemalagd 7-16 vardagar så jag jobbar INGA helger.På försäkringskassan kan jag välja att bocka av dom dagarna, men vill bara veta så inte jag går miste om lön eller att företaget betalar ut lön till mig fast jag inte ska ha. Rätt ska vara rätt oavsett sidaTacksam för svar :) !MvhRobin
Ebba Alkehag |Hej! Vad glad jag blir att du vänder dig just till Lawline med din fråga och grattis till nybliven förälder!Föräldrapenning ges i två olika "former": - Föräldrapenning på sjukpenningsnivå = cirka 80 % av din lön. - Föräldrapenning på lägstanivå = en bestämd summa (180 kr/dag) Föräldrapenningen på sjukpenningsnivå ges ut i 190 dagar och resterande av dina dagar som du har rätt att vara hemma kommer alltså att ges till dig på en lägsta nivå. Det är inte alla arbetsgivare som ger ut lön under föräldraledighet. Då blir det istället Försäkringskassan man vänder sig till för att kunna få ut föräldrapenning. Det är alltså två olika saker att få lön för lediga dagar eller att få föräldrapenning. Det framgår inte av din fråga om din chef är "villig" att ge dig lön för din ledighet. Dock skriver du att du är inne på Försäkringskassans hemsida vilket får mig att tro att du valt att ansöka om föräldrapenning därifrån. Föräldrapenning är en djungel att försöka förstå sig på och är inte fullt ut lagreglerad. Men så som jag har förstått det ska du endast lägga föräldraledigt de dagar du faktiskt skulle ha jobbat. Om du endast jobbar måndag-fredag, 7–16 och inga röda dagar, ska du alltså inte lägga föräldraledigt några andra dagar än just måndag-fredag. Försäkringskassan kommer sedan att göra en uträkning av vad din lön blir och ge dig en dagssumma baserat på den lönen. Vill du lägga även helgerna (och få betalt under dessa dagar) så är det tillåtet att göra det. Om du däremot vill få den 80%-summan även under lör-sön, måste dessa dagar läggas i samband med att fredagen innan och måndagen efter också läggs på samma nivå. Lägger du däremot lör-sön på lägsta nivå behöver ledigheten inte följas av några andra dagar. Sammanfattningsvis kan du alltså välja att lägga lördag-söndag (och röda dagar) om du vill och få betalt för dem eller så väljer du att "boka av" dem och får du inte betalt för dagarna. Hoppas att det blev lite klarhet för dig. Föräldraledighet och föräldrapenning är som sagt ett väldigt svårt område att vandra på. Jag vill tipsa dig om att prata med din chef på jobbet gällande frågan om du inte redan har gjort det! Om du känner att du skulle behöva mer hjälp tycker jag att du borde ringa till Försäkringskassan och höra med dem! (Klicka här för att bli länkad till deras kontaktinformation).

Uppsägning under föräldraledighet

2019-01-31 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hejsan,Har en fråga ang uppsägning under föräldraledighet (som referens denna fråga: https://lawline.se/answers/uppsagning-innanunder-foraldraledighet)Att uppsägningstiden börjar gälla först efter att personen är tillbaka från föräldraledigheten verkar vi alla vara överens om, men vad kan man göra om företaget i fråga vägrar följa den lagen? Chefen säger alltså att han struntar i det, och personen fick direkt en månads uppsägningstid, trots att den skulle vara föräldraledig nästan ett år till?Kan det anmälas till någon instans eller liknande? Företaget har inget kollektivavtal, och personen är med i Unionen.Tack!
Jonathan Jademyr |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det kommer till uppsägning under föräldraledighet finns det två relevanta lagrum. Dels 17 § föräldraledighetslagen som reglerar att ingen kan bli uppsagd på grund av sin föräldraledighet och att om uppsägning ska ske i samband med föräldraledighet ska det ske på samma villkor som för de andra anställda. Dels, precis som du säger, att om uppsägning sker ska den börja gälla först när arbetstagaren återgår till arbete enligt 11 § 3 st. lagen om anställningsskydd. Om detta inte följs kan du som arbetstagare tvista om detta i tingsrätt enligt 2 kap. 2 § lag om rättegången i arbetstvister. Min rekommendation i ditt fall är att genast höra av dig till ditt fackförbund, unionen, och be om hjälp att driva tvisten. På unionens hemsida finns det mer information kring hur du bör gå tillväga. Hoppas du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Arbetsgivarens rätt till information vid planerad föräldraledighet

2018-12-22 i Föräldraledighet
FRÅGA |Min arbetsgivare kräver att jag meddelar vilket datum jag börjar arbeta igen efter föräldraledigheten, mitt barn är snart 4 månader och jag meddelade innan födseln att jag kommer att vara borta ca 1 år. Är detta något som han verkligen kan kräva att få svar på så här tidigt?
Stephanie Fjeldseth |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Precis som du skrev, ska du meddelade arbetsgivaren i förväg när du planerar att vara föräldraledig. Enligt föräldraledighetslagen ska du i samband med din anmälan ange till arbetsgivaren hur lång ledigheten ska pågå (13 § föräldraledighetslagen). Enligt samma bestämmelse ska detta ske minst två månader före den tilltänkta ledigheten eller tidigare om andra bestämmelser finns i ert kollektivavtal.Din arbetsgivare har alltså rätt att få reda på hur länge du planerar att vara föräldraledig i samband med ditt meddelade om din ledighet. Det är förståeligt att din arbetsgivare behöver ett tydligt besked om hur länge du planerar att vara borta från ditt arbete. Mitt råd är därför att du försöker precisera hur lång ledighet du planerar. Om du vill vara ledig i mindre än ett år kan du avbryta din ledighet och återuppta ditt arbete en månad efter det att du underrättar arbetsgivaren (15 § föräldraledighetslagen). Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,