Får en arbetsgivare omplacera en föräldraledig arbetstagare?

2017-10-25 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej,Jag har en fundering gällande återgång till arbete efter föräldraledighet. Jag har fått veta att jag inte får tillbaka min tjänst eller min portfölj. Tjänsten motiveras med att "det är roterande tjänster" och portföljen med att jag kommer ha svårt med tillgängligheten pga barn. Det ena således ett solklart övertramp men gällande tjänsten undrar jag hur stort spelrum arbetsgivaren har? Den tjänsten jag blivit erbjuden istället för min tidigare (som finns kvar & som jag skulle få tillbaka efter min ledighet utifrån ett arbetsuppgiftsdokument) är betydligt mindre kvalificerad. Jag har samma anställningsform som den tjänsten, men det är inte samma typ av tjänst. Dessutom sa min arbetsgivare att hon inte vet vad jag haft för arbetsuppgifter - kan det då verkligen ses som att hon gett mig ett lika kvalificerat jobb? Det jag undrar är egentligen om hon får göra så - inte ge mig min ordinarie tjänst utan en mindre kvalificerad utan att veta vad jag egentligen har gjort?
|Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna som är tillämpliga på din situation finns i föräldraledighetslagen (1995:584), se 1 §. Enligt 16 § så får en arbetsgivare inte missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet. Det gäller bland annat när arbetsgivaren beslutar om befordran, tillämpar löne-eller andra anställningsvillkor eller leder och fördelar arbetet. Det ska påpekas att förbudet mot missgynnande behandling inte gäller om olika villkor eller olika behandling är en nödvändig följd av ledigheten, se stycke två. I förarbetena står följande angående missgynnande: "Med missgynnande avses en behandling som kan sägas medföra en skada eller nackdel för en enskild arbetssökande eller arbetstagare. Det som typiskt sett är förenat med faktisk förlust, obehag eller liknande är missgynnande. Att gå miste om en anställning eller befordran, att omplaceras, att komma efter andra arbetstagare i fråga om löne- eller andra anställningsvillkor, att särbehandlas på ett negativt sätt i fråga om arbetsledning och att en provanställning avbryts är några exempel." (Prop. 2005/06:185 s. 122.) Det innebär i ditt fall att omplaceringen till en annan tjänst kan vara ett missgynnande. Du undrar om din arbetsgivare får ge dig en annan tjänst utan att egentligen veta vad du har för arbetsuppgifter. Här kan nämnas 24 § föräldraledighetslagen om bevisbörda, paragrafen föreskriver: "Om en arbetssökande eller en arbetstagare visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit missgynnad av skäl som har samband med föräldraledighet, är det arbetsgivaren som skall visa att det inte har förekommit något sådant missgynnande eller att missgynnandet är en nödvändig följd av föräldraledigheten."Eftersom att du kan visa omständigheter (omplacering till annan tjänst) som ger anledning att anta att du blivit missgynnad, blir det upp till din arbetsgivare att visa att så inte är fallet. Slutligen kan sägas att en arbetsgivare som bryter mot föräldraledighetslagen ska betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har inträffat, se 22 §. Om din arbetsgivare inte lyssnar när du påtalar ovan omständigheter kan du vända dig till ditt fackförbund eller själv väcka talan i domstol. Hoppas du fått svar på din fråga. Vänligen

Jag har hoppat in och arbetat under min föräldraledighet. Är denna arbetstid semestergrundande?

2017-10-14 i Föräldraledighet
FRÅGA |Jag har hoppat in och arbetat på mitt ordinarie arbete under min föräldraledighet. Sammanlagt en dryg månad fördelat på 2 dagar en månad, 2 veckor i en månad (med en veckas ledigt emellan) och sedan 2 veckor i sträck i en annan månad. Är denna arbetstid semestergrundande?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, om du arbetar under din föräldraledighet så är arbetstiden semesterlönegrundande precis som "vanligt" arbete. Du är i princip inte att anse som föräldraledig under de dagar du hoppar in och arbetar och kan inte ta ut föräldrapenning under de dagarna. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Mammaledighet

2017-10-06 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej,Jag är apotekarstudent. Jag har praktik 6 månader från februari. Jag vill ta ut mammaledighet under juli månaden. Har jag rätt att ta ut mammaledighet under praktik perioden? Tack för svaret.
Fredrik Asplén |Hej, tack för att du sökt dig till Lawline med din fråga!MammaledighetMammaledighet regleras i föräldraledighetslagen (1995:584). Praktik är en typ av visstidsanställning och omfattas av lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 § föräldraledighetslagen har du som blivande mamma rätt att ta ut mammaledighet under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen. Vidare är två veckor mammaledighet obligatorisk. Mammaledigheten behöver inte vara förenad med att föräldrapenning betalas ut. Anmälan och beslut om ledighetAtt tänka på är att du måste som arbetstagare anmäla till din arbetsgivare minst två månader före ledighetens början, detta framgår av 13 § föräldraledighetslagen. Vidare ska du enligt 14 § samma lag samråda med din arbetsgivare om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten. Om någon sådan överenskommelse inte träffar om hur ledigheten ska tas ut vid förkortad arbetstid, ska arbetsgivaren förlägga ledigheten med arbetstagarens önskemål om det inte innebär en påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Återgång i arbeteDu som arbetstagare får avbryta din påbörjade ledighet och återuppta ditt arbete i samma omfattning som före ledigheten. I de fall ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer, får arbetsgivaren skjuta på återgången i arbete högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen.Kolla med ditt universitetDet vore även bra om du hörde av dig till universitetet för att se om det kan bli komplikationer med din ledighet om praktiktjänsten är obligatorisk i utbildningen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Deltidsjobb för småbarnsförälder

2017-09-28 i Föräldraledighet
FRÅGA |Har jag laglig rätt att gå ner i arbetstid när jag har barn under 12 år
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som förälder har du enligt lag rätt att jobba 75 procent av heltid tills ditt barn fyller åtta år eller om dit barn som är äldre än så men ännu inte avslutat sitt första skolår (Föräldraledighetslagen 7 §) Vissa kollektivavtal medger dock deltidsarbete under längre tid.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skadestånd vid kränkning enligt föräldraledighetslagen

2017-10-17 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej! Jag har varit mammaledig i snart 1,5 år. Nu när jag kommer tillbaka säger företaget att min tjänst inte finns kvar och att det enda som finns är en tjänst på lägre nivå med hälften så mycket i lön. Till saken hör att den tjänst jag hade har en kollega övertagit efter att hennes tjänst togs bort. Hon har nu samma titel som jag hade och hon jobbar med samma team, men med tillägg av en del arbetsuppgifter. Jag har varit anställd i tio år och hon betydligt kortare. Är det lagligt? Kan de halvera min lön? Tacksam för hjälp!
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!MissgynnandeDin arbetsgivare får inte missgynna dig på grund av att du väljer att ta ut föräldraledigheten (16 § föräldraledighetslagen (FLL)). Du har rätt att återgå till samma anställningsförhållande som innan du tog ut föräldraledighet. Du har i varje fall rätt att få likvärdiga uppgifter och anställningsvillkor. Omplacering mot din vilja är alltså ett missgynnande i lagens mening och som huvudregel förbjudet så länge dina gamla arbetsuppgifter fortfarande finns kvar. Missgynnande ska ha ett samband med ditt val att nyttja din rätt till föräldraledighet. Argumentet kan föras att du antagligen inte hade blivit uppsagd eller omplacerad om du tagit ut föräldraledigheten.SkadeståndOm arbetsgivaren inte återgår till de anställningsförhållanden som var innan föräldraledigheten så kan han eller hon bli skadeståndsskyldig till dig (22 § FLL). Skadeståndsbeloppet omfattar då förlust av inkomst och ersättning för ideell skada (kränkning).Talan mot arbetsgivareDu kan stämma din arbetsgivare till tingsrätten och söka ersättning från din hemförsäkring för rättsliga kostnader för en jurist som biträder dig i domstol. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har också möjlighet att föra talan för dig i arbetsdomstolen (25 § FLL). Det kan DO göra enbart om din arbetstagarorganisation, om du är fackligt ansluten, väljer att inte föra din talan. Jag hade till en början kontaktat facket för att få tillbaka min tjänst.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Har en arbetsgivare rätt att kräva sjukintyg på ordinarie vårdare som blivit sjuk?

2017-10-11 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej! Får arbetsgivaren begära in sjukintyg på fru/sambo vid VAB för att ordinarie vårdnadshavare är för sjuk för att ta hand om barnen?
Jenny Ångström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En förälder har rätt till ledighet med tillfällig föräldrapenning för att vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren är sjuk. Detta framgår av Föräldraledighetslagen, se här.Arbetsgivarens rätt att kräva sjukintyg regleras i Lag (1991:1047) om sjuklön. Där framkommer att det sjukintyg är något som en arbetsgivare kan begära ev en arbetstagare, se här. Det innebär att arbetsgivaren inte har rätt att kräva ett sjukintyg från en person som inte är anställd hos hen.Sammanfattningsvis har alltså en arbetsgivare inte någon rätt att begära in sjukintyg gällande den ordinarie vårdnadshavaren. Hoppas du fick svar på dina fråga!.

Måste jag berätta för min arbetsgivare hur många föräldraledighetsdagar jag har kvar?

2017-10-02 i Föräldraledighet
FRÅGA |Har jag skyldighet att lämna ut uppgifter till min AG hur många föräldraledighetsdagar jag har kvar? Kan AG kräva mig på dessa uppgifter? Kan försäkringskassan lämna ut dessa uppgifter till min AG?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Regler om föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen. I lagen finns ingen bestämmelse som anger att du har en skyldighet att till din arbetsgivare uppge hur många föräldraledighetsdagar du har kvar. Dessutom kan det vara svårt för dig att säga hur många dagar som kvarstår om du tänkt fördela dina dagar med din partner. Däremot är du skyldig att anmäla till din arbetsgivare om du önskar vara föräldraledig. Anmälan ska göras minst 2 månader innan du tänkt påbörja din ledighet. En annan frist kan dock gälla enligt rådande kollektivavtal på arbetsplatsen. I anmälan ska du ange hur länge du tänkt vara ledig, denna information har arbetsgivaren alltså rätt till, se 13 § föräldraledighetslagen.Försäkringskassan kan inte lämna ut dessa uppgifter till din arbetsgivare. Uppgifter om en persons personliga förhållanden är sekretesskyddade hos försäkringskassan och sekretessen får bara brytas under väldigt angelägna omständigheter. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Kommer jag efter föräldraledigheten att få jobba de återstående månaderna av min visstidsanställning?

2017-09-23 i Föräldraledighet
FRÅGA |HeJ!Jag har en visstidsanställning på 14 månader fr.o.m 15 maj 2017 (så som det står i kontraktet). Jag är nu gravid och beräknas föda i mars 2018, då ca 4 månader återstår av min visstidsanställning. Kommer jag efter föräldraledigheten att få jobba de återstående månaderna? eller står jag utan arbete? Tack på förhand!mvh
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med visstidsanställningen har du rätt till anställning i 14 månader framåt, alltså till den 15 juli 2018 då din anställning upphör utan uppsägningstid. Din föräldraledighet kommer att räknas in i anställningstiden. Är du föräldraledig de sista fyra månaderna av anställningstiden är det alltså inte så att denna arbetstid ”sparas”, utan anställningen upphör när den upphör. Är du däremot tillbaka till arbetet innan anställningen upphör får du naturligtvis jobba den återstående tiden. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning