Missgynnande behandling i samband med föräldraledighet

2017-08-29 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej! Min sambo och blivande far till vårt barn har funderingar gällande huruvida han får ta ut pappaledighet. Han har precis börjat på ett nytt jobb och planerar att vara pappaledig från sep 2018- januari 2019, dvs en period på ca 5 månader. Han undrar nu hur detta kan påverka hans arbete och tjänst, och huruvida arbetsgivaren kan neka han till detta eller inte? Tack på förhand
Christoffer Tolf |Hej Emilia! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i föräldraledighetslagen (1995:584). Denna lag omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform. Under förutsättning att man anmält till sin arbetsgivare minst två månader innan ledigheten har man rätt att utnyttja sin föräldraledighet. Föräldraledighetslagen har ett förbud mot missgynnande behandling av arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledigheten. Detta kan exempelvis röra sig om missgynnande behandling i samband med befordringar, lön- och anställningsvillkor, fördelning och ledning av arbete samt uppsägningar. I det fall arbetsgivaren skulle bryta mot föräldraledighetslagen har din man rätt till skadestånd, dels för eventuell ekonomisk förlust, dels för den kränkning som behandlingen kan tänkas innebära. Skulle din man sägas upp eller avskedas från sin anställning med anledning av föräldraledigheten kan det ogiltigförklaras. Sammanfattningsvis kan föräldraledigheten inte påverka anställningen negativt och arbetsgivaren kan inte neka ledigheten under förutsättning att anmälan inkommit i tid. Hoppas att du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Rätten att få återgå till samma tjänst efter föräldraledigheten

2017-08-20 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej, min sambo har varit föräldraledig i samband med att vår son föddes. Strax innan hon gick på föräldraledighet så fördelades hennes arbetsuppgifter upp till andra avdelningar inom företaget pga att hon skulle försvinna och hon skulle senare få tillbaka dessa. Min fru jobbar på ett mindre kontor i Göteborg medans huvudkontoret ligger i Stockholm, det har funnits en önskan om att centralisera all administration dit och det är tydligt att de mindre kontoren runt om i Sverige känt av detta.Nu är hon tillbaka på arbetet men mycket av hennes arbetsuppgifter har fortfarande inte gått tillbaka till henne och nu så har det kommit ett varsel om att all administration skall outsourcas externt, utan just den administration som finns i Stockholm. Är det inte så att min sambo har rätt att efter föräldraledighet få tillbaka sina gamla arbetsuppgifter/jobb som inte skall försvinna?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Efter en föräldraledighet har man rätt att återgå till samma tjänst eller om det inte är möjligt, till ett likvärdigt eller liknande arbete som är förenlig med dennes anställningsavtal eller anställningsförhållande. En arbetsgivare får inte heller missgynna arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet vilket framgår av 15-16 §§ föräldrarledighetslagen (FL). Om anställningen inte finns kvar pga tex en omorganisation vilket det verkar vara i detta fallet, så måste arbetsgivaren som sagt erbjuda en likvärdig tjänst, dvs på motsvarande nivå, motsvarande arbetsuppgifter och lön etc. Enligt föräldraledighetslagen är det förbjudet för en arbetsgivare att missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet. Med missgynnande avses en handling eller en underlåtenhet som försätter en arbetstagare i ett sämre läge eller där en behandling kan sägas medföra skada eller nackdel för henne eller honom. Det krävs också ett orsakssamband mellan missgynnandet och föräldraledigheten. Det är sambon som i så fall måste bevisa att ett sådant samband finns (se 24 § föräldraledighetslagen). Det ställs dock inte höga krav på att visa samband. Exempelvis som i detta fallet omplacerades hennes arbetsuppgifter en tid före ledigheten och under ledigheten. Hade det då från början inte funnits några planer på omplacering innan hon hade planer på att ta ut ledighet så borde det räcka som samband.; det gäller i synnerhet om arbetsgivaren inte kan ge något annat bra skäl till varför omplaceringen har skett. Är det inte så att min sambo har rätt att efter föräldraledighet få tillbaka sina gamla arbetsuppgifter/jobb som inte skall försvinna?Det stämmer att din sambo har rätt att få tillbaka den tjänst hon hade innan om den finns kvar. Men är det så att arbetsuppgifterna inte längre finns kvar så kan fråntagandet av hennes arbetsuppgifter ej anses ha samband med föräldraledigheten. Det verkar ju trots allt som att huvudkontoret ska ta över stora delar av hennes tjänst. Arbetsgivaren kommer då hävda att borttagandet av uppgifterna hör ihop med ekonomiska och organisatoriska skäl vilket anses som ett godtagbart skäl för omplacering av din sambo. Dock åligger det då arbetsgivaren att vidta en rätt så omfattande omplaceringsutredning enligt 7 kap 2 § 2 st LAS där hennes arbetsgivare ska försöka omplacera henne till liknande tjänst som hon hade innan. Omplaceringsskyldigheten är i princip vidsträckt och omfattar alla lediga befattningar i hela arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren ska alltså så långt som möjligt försöka hitta samma befattning, annars försöka söka alternativa lösningar där din sambos intressen kan tillgodoses. Hoppas det var svar på din fråga. Undrar du något mer är det bara att höra av sig igen! Med vänliga hälsningar

Avvikelse från föräldraledighetslagen genom avtal

2017-06-07 i Föräldraledighet
FRÅGA |Nedan är min korrespondens och fråga till SK Kommunal Direkt och deras svar på det:Hej! Jag undrar om vilka lagar eller föreskrifter som vi bör följa när det gäller föräldraledighet? Lagen säger"2 månader före" men fackföreningsavtalet med TioHundra AB enligt vår fackliga representant är det"3 månader före". Vilka lag eller regler ska jag följa? Tack på förhand. Mvh En förvirrad medlemHej,Står det i kollektivavtalet att det är 3 månader i förväg som man skall begära föräldraledighet så är det de som gäller oavsett vad lagen säger. Detta innebär att vi "sålt" en månad när vi förhandlat med arbetsgivaren och istället har vi fått något annat som är viktigt för våra medlemmar. tex föräldrapenningstillägget eller längre uppsägningstid om man blir uppsagd.Man kan fråga med kortare varsel men då får man också vara beredd på att få ett nej.Med vänlig hälsningS.K Kommunal DirektMin förfrågan är: Jag tror att den högre lagen borde råda i den här situationen, som är "2 månader före" annars tror jag något utöver vad lagen säger är en överträdelse. Jag är inte en advokat, det är bara min lekmäns åsikt. Vänligen ge råd om din lagliga och mer lämpliga åsikt. Tack på förhand.Mvh En förvirrad fackmedlem
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten för föräldraledighetslagen är att den är tvingande till arbetstagarens förmån. Detta innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för arbetstagaren ska vara ogiltiga. Detta framgår av 2 § första stycket. Dock finns det undantag från denna regel, vilket framgår av 2 § andra stycket. Där föreskrivs att det genom kollektivavtal får göras undantag från vissa bestämmelser i lagen. Detta innebär att kollektivavtal får ändra vissa bestämmelser. Ett individuellt avtal till exempel som avviker från lagen är däremot inte giltigt.Din fråga rör hur långt i förväg man ska anmäla föräldraledighet. Just anmälan om föräldraledighet regleras i 13 §, vilket du verkar ha noterat. 13 § omfattas av de bestämmelser som får ändras genom kollektivavtal i 2 § andra stycket. Eftersom det är i ditt fackföreningsavtal (kollektivavtal) som villkoret finns, blir detta giltigt och går före lagens bestämmelser. Därför måste du när anmäler föräldraledighet följa avtalets bestämmelser och göra det tre månader i förväg. Hoppas du fick svar på din fråga!

Sambos möjlighet att adoptera och att vara föräldraledig

2017-05-28 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej!Oktober 2016 födde jag en dotter Maja mha embryoadoption och är ensam förälder till henne. Är nu sambo med en man som ser Maja som sin dotter och som jag tänker mig leva med redten av mitt liv. Hur skulle vi gå tillväga för att han skulle kunna adoptera (rätt benämning?) henne?Kan han få vara föräldrarledig?Räknas mina dagar av till honom eller får han "egna" dagar?Racksam för svar.
Alexandra Lantz |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline. Dina frågor, som handlar om adoption och föräldraledighet, finns reglerade i Föräldrabalken (FB), respektive Föräldraledighetslagen (FLL) och Socialförsäkringsbalken (SFB). Notera att jag i mitt svar till dig genomgående kommer att hänvisa till din sambo som just ”din sambo”, även när jag beskriver vilka omständigheter som gäller för det fallet att ni skulle gifta er. Hur ska din sambo kunna adoptera Maja?Av FB 4:7 framkommer det att när ett barn adopteras av någon annan än sin förälders make, medför adoptionen att barnets alla juridiska band till föräldern klipps. Efter adoptionen ska således barnet uteslutande ses som barn till adoptanten och inte till föräldern. Denna bestämmelse medför i ditt fall problem för det fallet att din nuvarande sambo skulle adoptera Maja medan du och han fortfarande endast har ett samboförhållande. Om han i nuläget skulle adoptera Maja, kommer nämligen en sådan adoption medföra att Majas alla rättsliga band till dig klipps. Du kommer då inte längre juridiskt sett vara Majas förälder. Istället kommer din sambo att bli hennes enda förälder. För att din nuvarande sambo ska kunna adoptera Maja måste du och han istället först gifta er. En undantagsregel i FB 4:7 gör det nämligen möjligt för en förälders make att adoptera sina bonusbarn utan att de rättsliga banden till den ursprungliga föräldern klipps. Efter att du och din sambo har gift er, måste din sambo lämna in en ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där han har sin hemvist (FB 4:9). Tingsrätten kommer sedan att pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum (FB 4:6).Kan din sambo vara föräldraledig med Maja?FLL 1:1 anger vilka personkategorier, utöver föräldrar, som har rätt att vara föräldralediga. En av dessa kategorier är arbetstagare som är rättsliga vårdnadshavare och har vård om ett barn. Av din fråga framkommer det inte huruvida din sambo är Majas vårdnadshavare, men med hänsyn till att barn som regel endast har en särskild vårdnadshavare (en vårdnadshavare som inte är barnets förälder) när föräldrarna inte kan vara vårdnadshavare, utgår jag ifrån att din sambo inte är Majas vårdnadshavare. Eftersom du och din sambo heller inte har några barn ihop, eller är gifta, har din sambo i nuläget inte rätt att vara föräldraledig med Maja. För att din sambo ska kunna vara föräldraledig med Maja, är det även här lättast om du och din sambo gifter er. Din sambo blir då din make och ska då i stort sett juridiskt behandlas som Majas förälder rörande de bestämmelser om föräldraledighet och föräldrapenning som finns. Vill ni inte gifta er, finns potentiellt två andra alternativ att tillgå för att din sambo ska kunna vara föräldraledig med Maja. Det ena skulle vara att låta din sambo bli särskilt förordnad vårdnadshavare för Maja. Som nämnt går detta som regel inte eftersom Maja redan har en tillgänglig förälder (dig) att agera som hennes vårdnadshavare. Det andra alternativet skulle vara att du och din sambo skaffar ett gemensamt barn ihop. Din sambo ska då likställas med förälder till Maja enligt FLL 1:1, och får då vara föräldraledig med henne. Hur fungerar föräldrapenningsdagarna rörande Maja?Rörande din fråga om ”dagar”, tolkar jag med utgångspunkt i din frågeformulering att du undrar över föräldrapenningsdagar. Dagsläget ser ut så att föräldrapenning betalas ut i max 480 dagar för ett och samma barn. Denna pott kan aldrig blir större, oavsett hur många personer det är som tar ut dagar med föräldrapenning för barnet. Om du och din sambo således skulle gifta er och din sambo adoptera Maja, och han sedan vill ta ut föräldrapenning, kommer hans uttag att dras från samma pott av från början 480 dagar, som dina redan gjorda uttag har dragits från (SFB 12:12).Fördelningen av föräldrapenningsdagarna rörande MajaVad som nu sagts i ovanstående stycke måste skiljas från fördelningen av föräldrapenningsdagar. Eftersom du har ensam vårdnad om Maja, är det du som i nuläget har rätt till alla 480 dagar. Ändrar ni inte vårdnaden till gemensam efter att ni har gift er och din sambo adopterat Maja, måste du därför avstå föräldrapenningsdagar för att din sambo ska kunna vara föräldraledig. Du har totalt möjlighet att avstå alla dagar utom 90 dagar på sjukpenningsnivå (SFB 12:17). Skulle ni efter giftemål begära och beviljas gemensam vårdnad om Maja, ska Försäkringskassan göra en bedömning om hur föräldrapenningsdagarna ska fördelas med utgångspunkt i de nu nya vårdnadsförhållandena. Huvudprincipen när två föräldrar ska dela på föräldrapenningen är att varje förälder får 194 dagar var på sjukpenningsnivå och 45 dagar var på lägstanivå. I er situation då din sambo blir vårdnadshavare senare än dig, är det därför möjligt att fördelningen av de föräldrapenningsdagar som finns kvar av de ursprungliga 480, görs med beaktande av de antal dagar som du redan har tagit ut. Har du t ex redan tagit ut 90 dagar på sjukpenningsnivå, kan Försäkringskassan bedöma att du bara ska ha 104 dagar på sjukpenningsnivå, och 45 dagar på lägstanivå, kvar medan din sambo har alla sina dagar enligt huvudprincipen kvar. Du kan läsa mer om fördelning av föräldrapenningsdagar HÄR. Det bör betonas att även om föräldrapennignsdagarna fördelas mellan er om vårdnaden ändras till gemensam, kan ni båda fortfarande avstå alla era egna dagar till varandra, förutom 90 dagar var på sjukpenningsnivå (i likhet med föregående stycke) (SFB 12:17).Tillsist bör här även betonas att om din sambo kvalificerar sig för att vara föräldraledig med Maja (genom att ni gifter er, din sambo blir Majas vårdnadshavare eller att ni skaffar ett gemensamt barn) har han möjlighet att vara föräldraledig utan föräldrapenning. Tills Maja är 18 månader kan han t ex vara helt ledig, med eller utan föräldrapenning (FLL 5§). RekommendationerMed utgångspunkt i vad ni vill åstadkomma, rekommenderar jag er att ni gifter er och att du sedan låter din sambo adoptera Maja. Vill ni undvika de regelskillnader som gäller när äktenskap respektive samboförhållanden upphör, rekommenderar jag er också att ni i samband med giftermålet upprättar äktenskapsförord och testamente. Jag hoppas att detta har givit svar på dina frågor, och om ni skulle behöva hjälp med upprättande av äktenskapsförord eller testamente kan ni kontakta oss HÄR. Vänligen,

MIssgynnande av föräldraledig

2017-08-28 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej! Jag har fått reda på att hela företaget åker på en stor konferens till andra sidan jorden när jag är föräldraledig. Barnet kommer vara såpass litet (2-3 mån) att jag som dess moder inte kan lämna det hemma pga amning och anknytning odyl. Missgynnas jag om jag inte får ta med barnet på konferensen? Tacksam för svar!
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En arbetsgivare får inte missgynna en arbetstagare på grund av att denne är föräldraledig (se 16 § föräldraledighetslagen). Med missgynnande menas en handling/underlåtenhet som försätter arbetstagaren i ett sämre läge eller en behandling som medför förlust/skada/obehag. För att avgöra om det är ett missgynnande brukar man dock ställa upp en jämförelse. Man ska då ställa sig frågan om behandlingen avviker från normalstandard eller om behandlingen är annorlunda gentemot hur någon annan person behandlas/har behandlats i en jämförbar situation. För att en otillåten handling ska anses föreligga måste det också finnas ett orsakssamband mellan missgynnandet och föräldraledigheten. Det innebär att det faktum att man är föräldraledig måste ha varit åtminstone ett av skälen till att arbetsgivaren fattat det missgynnande beslutet.Normalt brukar inte familjemedlemmar åka med på konferenser och om detta gäller för alla kan det inte ses som ett missgynnande då något orsakssamband mellan förlusten och föräldraledigheten inte finns. Däremot om Du inte fått åka pga föräldraledigheten hade man kunnat tala om ett missgynnande. Man är föräldraledig för att ta hand om sitt barn och när man är på konferens förväntas man kunna jobba under den tid som är planerad för utbildning. Jag har därför svårt att tro att arbetsgivaren i ditt fall begår en otillåten handling om du inte får ta med ditt nyfödda barn.Hälsningar

Rätt att testa på annan anställning under föräldraledighet som offentligt anställd

2017-06-19 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej, har en tillsvidareanställning i ett landstng, men är föräldraledig från den tjänsten nu. Under barnledigheten har jag fått en ny tillsvidareanställning i ett annat landsting närmare hemmet. Har jag laglig rätt att påbörja den nya anställningen medan jag har den gamla kvar, fast jag fortfarande är föräldraledig därifrån? Är osäker på om jag kommer att trivas med den nya tjänsten och vill därför ha möjlighet att gå tillbaka till den gamla om det skulle bli nödvändigt.
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För offentligt anställda finns det speciella regler om bisysslor. En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende, lagen om offentlig anställning 7 §. Det innebär att du som offentligt anställd inte utan vidare kan ta en annan anställning utan att riskera arbetsrättsliga påföljder, oavsett om du är föräldraledig. Håll en dialog med din nuvarande arbetsgivare för att se över vilka möjligheter som finns. Med vänlig hälsning,

Förläggning av föräldraledighet - har arbetsgivaren rätt att neka?

2017-05-29 i Föräldraledighet
FRÅGA |Har en arbetsgivare rätt att neka en pappa föräldraledighet? Barnet är 8 månader. Samhall har nekat dotterns sambo att vara föräldraledig i sommar.
Erica Leufstedt |Hej Eva, tack för din fråga!Rätten till föräldraledighet regleras i Föräldraledighetslagen, den hittar du här. Den grundläggande rätten att ta ut föräldraledighet återfinns i lagens 1 §, och i 2 § stadgas att avtal som innebär att rättigheten att ta ut ledighet inskränks är ogiltigt i den delen. Däremot stadgas i 2 § även att det genom kollektivavtal får bestämmas närmre tillämpning i fråga om bland annat ledighetens förläggning. Sådant kollektivavtal får dock inte träffas till nackdel för arbetstagaren. Enligt 11§ i lagen är utgångspunkten att arbetstagaren ska få ta ut hel ledighet den eller de dagar som arbetstagaren begär. Dock ska även lagens 14§ beaktas. I första stycket anges att arbetstagaren ska samråda med arbetsgivaren i fråga om förläggningen av ledigheten, och att ledigheten ska förläggas så att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå utan "påtaglig störning" om detta kan ske utan olägenhet för arbetstagaren. Vad som menas med ”påtaglig störning” för arbetsgivaren får bedömas från fall till fall, men innebär i princip att arbetsgivaren kommer att utsättas för stora påfrestningar. Detta kan framförallt bedömas i förhållande till stor arbetsplatsen är. Större organisationer anses ha lättare att omdisponera personal för att möta arbetstagarens krav. Skulle det bedömas föreligga en påtaglig störning kan arbetsgivaren kräva att arbetstagaren förlägger sin ledighet på annat sätt, men bara om det kan ske utan olägenhet för arbetstagaren. Vad som innebär "olägenhet" för arbetstagaren kan också variera, men kan till exempel vara att man inte får nödvändig barntillsyn om inte ledighet beviljas. Således är utgångspunkten att föräldraledighet ska beviljas och förläggas på den tid arbetstagaren begär. Samråd ska dock ske med arbetsgivaren och om det går utan olägenhet för arbetstagaren ska den förläggas så att det även fungerar för arbetsgivaren. Det finns således även en möjlighet för arbetsgivare att neka föräldraledighet på önskad tid i vissa fall, denna möjlighet är dock påtagligt begränsad. Eftersom kollektivavtal kan gälla mellan parterna råder jag din dotters sambo att ta kontakt med det fackförbund han är ansluten till, om han är det, för att få hjälp med hans specifika fall. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur beräknas ledighetsperioder i föräldraledighetslagen?

2017-05-05 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej!Har en liten fråga angående föräldrarledighet. Det är så att jag har sökt ledigt på 50% mellan v.35 - v.03, fast 100% mellan v.50 - v.52. Allt är skrivet på samma ansökningsblankett. Företaget hävdar att detta är tre perioder trots det att den är sammanhängande. Stämmer detta? Jag tolkade det som en period eftersom den inte är delad.
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man gör som du och ansöker om en tids sammanhängande ledighet men med olika ledighetsformer, såsom delledighet på t ex 50 % och hel ledighet på 100 %, så anses man ha tagit flera ledighetsperiod i anspråk, om man inte kommer överens med arbetsgivaren om något annat. Det är således korrekt som företaget hävdar att du anses ha ansökt om tre perioder eftersom du har ansökt om två perioder med delledighet och en period med hel ledighet. Med vänliga hälsningar,