Krävs utbildning för att bedriva restaurang?

2006-01-17 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |En vän till mig funderar på att tillsammans med en kompis överta en restaurang. Ingen av dem har erfarenhet av branschen. Jag tror att det krävs någon form av utbildning inom området men är osäker. Skulle vara tacksam för ett svar innan de bestämmer sig för att köpa.
Marie Wahlin |Hej! När man ska driva en restaurang krävs ingen speciell utbildning. Däremot bör man för sin egen skull besitta vissa kunskaper, om man inte anlitar någon med dessa kunskaper vill säga. Med det menar jag att man måste sköta bokföring d v s redovisa vinster resp. förluster för att skatteverket ska kunna beräkna skatteunderlaget. Dessutom ska restaurangen registreras hos bolagsverket beroende på vilken bolagsform den ska drivas i. Man måste söka vissa tillstånd ex. alkoholtillstånd om sådant önskas. Vidare ställs det vissa allmänna krav på dem som arbetar i köket. Där ska finnas personal som har kunskaper om hur matvaror ska hanteras samt om hur köket ska se ut ur hälsosynpunkt. Dock finns ingen lag på att de som jobbar i köket måste ha utbildning inom detta, men livsmedelsverket utreder för närvarande huruvida man ska införa ett så kallat körkort för livsmedelshantering. Detta kommer i så fall bli aktuellt till nästa år. Men för den som driver en restaurang är det givetvis av vikt att se till så att den man anställer har kunskaper om livsmedelshantering o.dyl. för att man inte ska tvingas lägga ner verksamheten. Det finns nämligen regler för hur restaurangen ska drivas ur hälsosynpunkt ex. livsmedelslagen se http://lagen.nu/1971:511, eller livsmedlesförordningen se http://lagen.nu/1971:807. Mvh

Får man kopiera CD-skivor och ta kopior ur notböcker?

2006-01-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Får man bränna kopior av låtar för privat bruk? En kompis brände ner en sammanställning av några olika låtar från hennes egna köpta CD-skivor. Jag i min tur brände av denna "nya" skiva. Har båda av oss brutit mot lagen? Och får man kopiera noter ut notböcker för privat bruk? Tacksam för svar!
Sara Forslund |Hej! Det du undrar över regleras i Sverige av Upphovsrättslagen (SFS 1960:729, förkortas URL) För att lagen skall vara tillämplig kan generellt sägas att verkets (CD-skivans/notbokens) framställare måste vara svensk medborgare eller bo här eller så måste verket ha getts ut i Sverige (60 § URL). Är framställaren från ett helt annat land och verket inte är utgivet här blir det mer osäkert vad som gäller.Om upphovsrättslagen är tillämplig skyddar den både CD-skivorna och notboken. Beträffande notboken har du rätt att framställa enstaka exemplar (ta enstaka kopior) av offentliggjorda verk (verk som gjorts tillgängliga för allmänheten på ett sätt som upphovsmannen har avsett, 2 § URL) för enskilt bruk (12 § URL).Beträffande CD-skivan som din kompis bränt med en sammanställning av låtar från olika köpta CD-skivor är detta inte tillåtet då rätten att framställa enstaka kopior för enskilt bruk inte gäller sammanställningar i digital form, vilket CD-skivor räknas som (12 § 1 st. 3 punkten). Det spelar ingen roll om det inte är hela CD-skivorna som kopierats utan bara någon eller några låtar från dem. Det är inte heller tillåtet för dig att kopiera din kompis kopia, eftersom hon inte hade rätt att kopiera den från början så har CD-skivan hon gjort inte offentliggjorts (2 § URL, se ovan), dessutom fick man ju inte kopiera CD-skivor, man får då inte heller kopiera kopior av dem eftersom det också blir att man "framställer exemplar".Alltså: det är inte tillåtet att kopiera CD-skivor på det sätt som du och din kompis har gjort. Däremot är det helt okej att ta enstaka kopior ur notböcker! Vänliga hälsningar,

Immaterialrättslig strategi för eget företag

2005-12-15 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej! Vad ska man tänka på när man ska utforma en immaterialrättslig strategi när man ska starta ett eget företag, en närbutik? Bland annat med tanke på konkurrens och marknadsföring. Tacksam för svar!
Sara Forslund |Hej, Du bör beträffande "ditt" varumärke som du tänker bygga upp vara noga med att det inte blir förväxlingsbart med något annat varumärke. Varumärken skyddas antingen genom registrering eller genom inarbetning eller både och. Ju närmre två vaumärken ligger varandra i "branschen" desto mer olika måste de vara varandra för att inte ett av dem skall anses inkräkta på det andra. Kända och väl ansedda varumärken åtnjuter ett starkare skydd. Detta regleras i Varumärkeslagen (SFS 1960:644). Beträffande marknadsföringen gäller att den skall stämma överens med god marknadsföringssed och inte vara otillbörlig. Detta innebär bland annat att det tydligt måste framgå av din reklam att det är fråga om marknadsföring och att det är du som svarar för den, att din reklam inte får vara vilseledande och att det finns vissa saker du måste beakta om du gör jämförelser med andra näringsidkare eller deras produkter. Du kan läsa mer om detta i Marknadsföringslagen (SFS 1995:450). Konkurrensfrågor regleras i Konkurrenslagen (SFS 1993:20). Det kanske mest aktuella för dig att beakta avseende detta är att samarbete mellan företag (exempelvis närbutiker) som har till syfte eller resultat att snedvrida konkurrensen på marknaden (som överenskommelser om prissättning etc.) är förbjudet. Lycka till! Mvh,

Upphovsrättsmål i USA

2006-03-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag undrar hur man gör för att stämma någon i USA? En person har tagit material från en webbsida som jag driver och lagt upp detta på sin egen sida. Detta har pågått under ett antal år, och tidigare har vi fått hans ISPer att ta bort materialet. Nu har han dock flyttat till en ISP som vägrar att ta bort materialet utan ett domstolsbeslut.Till problemet hör att man i USA, så visst jag vet, behöver registrera sin upphovsrätt för att ett mål skall tas på allvar. Här i Sverige kan vi ju dock inte registrera upphovsrätt, så hur gör man då? Borde inte detta tas hänsyn till?Framförallt undrar jag dock hur jag kan stämma denna person. Kan jag göra detta själv, t.ex, för att sedan blanda in en advokat endast om han fortfarande vägrar?
Lorraine Sauvy |För att kunna stämma någon i USA finns det ett visst antal kriterier som måste uppfyllas: Man skall ha lidit någon slags skada som skulle kunna repareras genom ett beslut från domstolen. Om man lidit skada som beskrivs i föregående mening blir nästa steg att avgöra vilken domstol som kan ta upp fallet. Det kommer att avgöras efter svarandens hemvist och beroende på fallets art. Upphovsrättsmål får endast tas upp av en sk ”federal court”.Man kan självfallet göra detta på egen hand, men det är mycket som en stämningsansökan skall innehålla för att godkännas som sådan och ju bättre den är ju bättre chanser har man i målet. Man bör även tänka på att huvudregeln i amerikansk rätt är att parterna i ett civilmål står för sina egna kostnader. Min rekommendation är att anlita juridisk hjälp åtminstone för att avgöra om du skulle klara detta på egen hand.Vad gäller upphovsrätten i USA har du delvis rätt. På samma sätt som här i Sverige, och alla länder som skrivit under Bernkonventionen och däribland även USA, uppkommer upphovsrätten då upphovsmannen på något sätt förverkligar sitt verk. Upphovsrätten har två delar: en ekonomisk del och en ideell del. Den ideella upphovsrätten innebär att upphovsmannen har rätt att bli angiven som upphovsman för verket, han/hon bestämmer om ändringar får göras i verket och om verket får översättas eller bearbetas. Den ekonomiska rätten är upphovsmannens exklusiva rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av verket och att göra verket tillgängligt för allmänheten. Det är om man vill åberopa denna ekonomiska rättighet som man som amerikansk upphovsman måste registrera sitt verk i USA. Enligt Bernkonventionen skall verk som härstammar från andra medlemsstaterna ha samma skydd som verk av landets egna medborgare, och utländska upphovsmän skall troligen inte behöva registrera sin upphovsrätt i USA.

Översättning av Lagen om kontoföring

2006-01-13 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hi, Can anyone help with the a terminology questions? What is the translation for lagen om kontoföring in English? Thanks in adance
Ann Rask Samuelsson |The translation of the swedish act "Lagen om kontoföring av finansiella instrument" into english is; "The financial instruments accounts act".

Svensk upphovrätt köps olovligt av amerikansk firma

2005-12-15 i Immaterialrätt
FRÅGA |Om en amerikansk firma köper rättigheter i en bild av en amerikansk person. Men det visar sig att den rättmätige innehavaren av bilden finns i Sverige. Skall både den amerikanska firman och personen stämmas i USA? En fråga om lagval och forumval? Vilken domstol är behörig? Vilken lag gäller? Amerikansk rätt, svensk rätt(svensk kärande) eller någon internationell överenskommelse?
Dain Nevonen |Din frågeställning är lite öppen och därför förutsätter jag i mitt svar att överlåtandet av rättigheterna har ägt rum i USA. I Sverige är det möjligt att tillerkännas upphovsrätt för ett konstnärligt eller litterärt verk enligt upphovsrättslagen. Det ställs inget formkrav för att skydd skall uppkomma, du behöver således inte vara i kontakt med någon administrativ myndighet. Skyddet innebär vidare att ingen annan har rätt att sprida eller framställa verket utan ditt samtycke (licens). Skyddet är tidsbegränsat, det försvinner 70 år efter upphovsmannens död. Vissa undantag ställs upp i upphovsrättslagen men dessa kan generellt sägas inte vara tillämpbara i kommersiella situationer. För att skydd överhuvudtaget skall vara aktuellt måste dock den bild du talar om definieras som ett verk. För att detta krav skall vara uppfyllt måste det vara originellt alltså ett resultat av kreativitet i viss mån. (av din frågeformulering kanske denna utläggning varit onödig för du talar ju om att rättighetsinnehavaren vilket kräver förekomsten av en rättighet till ett verk)...Om vi nu kan fastställa att skydd föreligger i Sverige hjälper det dig emellertid inte om överlåtelsen ägt rum i USA. Skyddet enligt upphovsrättslagen gäller enbart inom Sveriges gränser. Dock har USA (så sent som 1989 p.g.a. att de ville fortsätta ha formkrav) liksom Sverige ratificerat Bernkonventionen om skydd för konstnärliga och litterära verk. Denna konvention innebär att vissa krav måste uppfyllas av medlemmen. Bl.a. skall skyddet vara formlöst samt nationell behandling skall garanteras. Detta innebär att individer från andra länder skall tillerkännas skydd utifrån samma förutsättningar som medlemmens egna medborgare. Likartade möjligheter till rättsmedel skall även föreligga.Av detta följer att en rättighetsinnehavare i Sverige har möjlighet att kräva sin rätt i USA. Jag utgår ifrån att lagstiftningarna inte skiljer sig alltför mycket ifrån varandra då de immateriella rättigheterna harmoniseras genom internationellt samarbete allt mer. Dock kan det inte tillräckligt understrykas att processer i USA som regel är mycket tidskrävande och kostsamma. I första hand bör affärsmässiga kontakter tas för att i bästa fall komma överens om lämplig licensstruktur. Osäkerheten är därutöver större vid upphovsrättsintrång då det inte föreligger formkrav. Man svävar då i ovisshet (i än större utsträckning) inför domstolens bedömning då man ej fått någon vägledning av en administrativ myndighets bedömning.Lycka till

Möjligheten att bli av med en minoritetsaktieägare

2006-01-22 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Ett bolag har 1 extern minoritetsägare (10%) som enligt övriga 7 aktiva delägare inte verkar i bolagets bästa intresse. Enligt aktieägaravtalet har bolaget ingen möjlighet att köpa loss de 10% som den externa ägaren besitter såvida den inte går med på att sälja dem till ett överrenskommet pris. Medtaget alla skydd som finns för minoritetsägare, vilka möjligheter finns det för bolaget att överhuvudtaget komma runt detta?
Michael Witting |Bolagsrättstligt finns det inga externa minoritetsägare. I bolagsrättslig mening är alla aktieägare lika interna, dvs lika mycket värda. Jag förmodar att du syftar på att sju av aktieägarna (representerande 90 %) arbetar i bolaget, medan minoritetsägaren endast har gjort en investering. Den s.k. externa aktieägaren äger bara 10% av aktierna. Jag utgår ifrån att du avser ett bolag med endast ett aktieslag, d.v.s. minoritetsägaren har tio procent av såväl aktiekapitalet som rösterna i bolaget. Denna distinktion är viktig då majoriteten genom att t.ex. bilda en ideell förening, vilket går fort och vilken inte behöver registreras för att vinna rättskraft, kan begära tvångsinlösen av aktier för det fall att minoriteten har mindre än tio procent av aktiekapitalet i bolaget. Beslut om utdelning hör enligt 18:1 st. 1 men. 1 aktiebolagslagen till bolagsstämmans absoluta kompetens, se http://lagen.nu/2005:551. Av 18:1 st. 2 aktiebolagslagen följer att styrelsens förslag i princip alltid skall följas. Styrelsen torde oftas vara vald av majoriteten. Minoritetsaktieägare vars aktier representerar minst 10 procent av aktiekapitalet kan dock enligt 18:11 st. 1. kräva utdelning av hälften av vad som återstår av nettovinsten för året sedan vissa avdrag som framgår av paragrafen gjorts. Stämman behöver emellertid inte besluta om högre utdelning än fem procent av det egna kapitalet. Beslutar inte stämman enligt 18:1 om utdelning lär därmed minoritetsaktieägaren vara ganska villig att sälja sina aktier på frivillig basis. Vad det gäller aktieägaravtalet torde i vart fall vara obligationsrättsligt giltigt. Detta betyder att ni troligtvis måste godta det priset som framgår av aktieägaravtalet. För kunna ge ett säkert svar på denna fråga måste emellertid en helhetsbedömning av aktieägaravtalet, bolagsordning m.m. beaktas. Jag föreslår att ni kontaktar en expert på området för att få den frågan besvarad.

Är det lagligt att dela ut kopierad musik på stan?

2005-12-24 i Immaterialrätt
FRÅGA |Finns det någon väg att (utan att bryta mot lagen) kunna stå i stan och dela ut cd-skivor med kopierad musik gratis? Jag tänker det mig mest som en hypotetiskt fråga, och det vore roligt om någon av er känner er lockade av utmaningen.. Givetvis så kommer inga lagar att brytas, och om det på något vis går att hitta nått kryphål på ena eller andra sättet, så blir ju inga lagar brytna i alla fall! Ingenting är omöjligt, vore riktigt kul om det gick på något sätt.. Tackar ödmjukast på förhand!
Fredrik Jorstadius |Hej!I 1 § Upphovrättslagen (URL) står det att den som skapat ett konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. Upphovsrätten innefattar en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten. (2 § 1st URL)Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket. (2 § 2st URL)Vidare stadgas det i 2 § 3st p.4 att spridning av ett exemplar genom att verket bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars sprids till allmänheten är att göra verket tillgängligt för allmänheten. Att dela ut kopierad musik gratis är alltså att göra verken tillgängliga för allmänheten. Kontentan av det hela blir att det är inte lagligt att gå till väga på ovan beskrivna sätt då detta strider mot upphovsmannens ekonomiska ensamrätt.Mvh