Webshop - varumärkesrätt och mönsterskydd

2020-07-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag är lite inne på att vilja starta en webbshop. Men jag undrar en hel del kring kläder, hur jag får sälja det eller inte. Kan det bli problem möjligtvis? Det är inte Adidas eller Nike eller något liknande.. Men jag tänker även om det inte är något känt märke så om ja får använda tröjan och sälja vidare den.Vad gäller kring allt sådant?Jag såg en jacka med någon logga. Får man t. Ex ta bort loggan och sälja?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den regleras i varumärkeslagen (VML) och mönsterskyddslagen (MSL). Som jag tolkar det kommer du inte tillverka egna kläder utan endast sälja vidare kläder du köper in. Jag kommer svara på frågan utifrån denna utgångspunkt. 1. Mönsterskyddslagen De kläder du vill sälja kan vara produkter vars design är mönsterskyddade och isåfall ska detta mönster vara registrerat hos Patent och Registreringsverket (MSL 1a§ och 9§). Isåfall har den som äger mönstret en ensamrätt att utnyttja mönstret vilket inbegriper att sälja produkter som skapats utifrån mönstret (MSL 5§). Utgångspunkten är alltså att du inte får sälja kläderna om de är mönsterskyddade. Dock finns ett väldigt viktigt undantag från detta vilket är att du får sälja vidare en mönsterskyddad produkt ifall den har försatts i handel inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (i princip hela europa) med mönsterägarens samtycke (MSL 7b§). Alltså kan du sälja vidare kläder även om de har mönsterskydd så länge just de plagg du säljer försatts i handel inom Europa med ägarens samtycke. Så länge du inte köper in kläderna på något skumt sätt bör du kunna utgå från att samtycke föreligger, använd sunt förnuft i den bedömningen. 2. Varumärkeslagen Regleringen i varumärkeslagen är väldigt likt den i mönsterskyddslagen. Skillnaden är att VML skyddar s.k varukännetecken, dvs symboler och dylikt som gör att man kan skilja en produkt från en annan - t.ex. en H&M-tröja från en Gucci-tröja (VML 1:4-5). Även varumärken ska som utgångspunkt registreras hos Patent och Registreringsverket för att skyddet ska gälla (VML 1:6). Precis som med mönsterskydd får man, som utgångspunkt, inte använda varumärket i sin näringsverksamhet genom att t.ex sälja kläder med märket på. Detta gäller för tecken som är identiska med varumärket men i vissa fall även för tecken som skulle kunna förväxlas med varumärket (VML 1:10). Utgångspunkten är alltså att du inte kan sälja kläder med andras varumärken på, oavsett hur kända de är. Dock gäller samma undantag som med mönsterskyddet. Har en produkt med varumärket försatts i handel inom EU med ägarens samtycke kan man fritt sälja vidare denna produkt (VML 1:12 1st). Detta gäller dock inte ifall produktens skick förändrats/försämrats sedan de fördes ut på marknaden eller ifall ägaren har en annan "skälig grund" att motsätta sig användningen (VML 1:12 2st). Ett exempel på "skälig grund" är att marknadsföringen av produkten på något sätt skadar varumärkets anseende. Återigen, så länge du inte köper kläderna på något skumt sätt så bör det vara okej att sälja dessa vidare. Att ta bort ett varumärke klassas även det som användning och är alltså som utgångspunkt inte tillåtet. Dock gäller undantaget för produkter som förts ut på marknaden även detta. 3. Avslutande ord Att sälja kläder online kan utgöra intrång i någons mönsterskydd och/eller varumärke. Undantaget från detta är ifall du vidaresäljer produkter som redan satts i handel inom EES (vilket ungefär motsvarar EU). Du kan även kontakta innehavaren av mönsterskyddet/varumärket för att be om lov att sälja produkterna. Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om inte är du varmt välkommen att ställa fler till oss på Lawline.

Har man rätt att marknadsföra produkter utan att ange mer information?

2020-07-16 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej Lawline. Jag och några kompisar har diskuterat om marknadsföring av eget företag. Situationen lyder som följer: Ponera att jag driver ett företag som producerar gymprodukter- i form av proteinpulver, gym-kläder osv. Jag gör samtidigt videos om just gym på Youtube inför en hyfsad stor publik. Jag marknadsför mitt företag i mina videor under ungefär ett års tid, utan att låta följarna veta att jag är ägaren till företaget. Alltså, jag flikar in i mina videos med någon god kommentar om företaget i fråga och har på mig kläder med företagets logga. Efter ett år går jag ut i en video och berättar att jag är ägaren för företaget. Är detta olaglig marknadsföring, är jag skyldig i detta fallet att berätta att företaget är mitt? Hoppas jag gjort mig tydlig!
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill marknadsföra din produkt i ett år utan att ange att det är reklam för ditt företag. Vid marknadsföring tillämpas marknadsföringslagen (MFL). Lagen anger strikta krav på reklamidentifiering, vilket innebär att marknadsföring av en produkt tydligt ska framstå som reklam och inte som en del av något annat. Man utgår utifrån att om en normalt upplyst person uppfattar marknadsföringen som reklam så ska denna tydligt anges.Det finns även krav på att det i marknadsföringen tydligt ska stå vem som är ansvarig för den så att personer enkelt vet vilket företag de ska vända sig till för exempelvis frågor.Om ett företag bryter mot dessa angivna strikta bestämmelser kan påföljden bli att marknadsföringen anses som vilseledande och därmed som att bryta mot lagen. Sammanfattningsvis är du därmed skyldig att ange att det är reklam i dina videor samt att det är ditt företag som står bakom denna marknadsföring. Hoppas att svaret var till hjälp!

Marknadsföra mobilskal med färger från fotbollslag?

2020-07-14 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Är det okej att marknadsföra en produkt som är inspirerad av ett allsvenskt fotbollslag? Produkten innehåller inga logor eller sponsor utan är bara färg. Så frågan är alltså om jag får marknadsföra mina skal som är inspirerade av allsvenska fotbolls lag.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Situationen regleras i varumärkeslagen (VML). Ett varumärke föreligger om ett tecken av något slag kan särskilja en vara/tjänst i en näringsverksamhet från dem i en annan (VML 1:4-5). Färger kan utgöra ett varumärke för en viss organisation. Dock gäller varumärket för en specifik vara/tjänst. T.ex har Löfbergs Lila varumärkesrätt till sin lila färg men endast för kaffeprodukter. Man kan alltså använda den lila färgen för att sälja dammsugare. Samma sak gäller för fotbollslag och deras färger. Notera dock att du kan göra intrång om varumärket är känt bland en betydande del av landet om din användning (1) drar otillbörlig fördel av varumärket, (2) skadar varumärkets renommé eller (3) skadar varumärkets särskiljningsförmåga (VML 1:10 1st 3p). Det finns en risk att din användning skulle uppfylla detta krav men då måste det vara ett så pass känt varumärke att endast färgerna gör att man förknippar din produkt med det - om så är fallet eller inte kan jag inte säga med säkerhet. Jag vill även poängtera att varumärkesrätt generellt sätt är väldigt ekonomiskt styrt. Finns det inte något ekonomiskt intresse för den med varumärkesrätten att agera mot någon, lär denne inte göra det. Det är såklart bara något som gäller generellt och jag kan inte säga hur ett fotbollslag skulle agera. Det hela kokar alltså ned i en bedömningsfråga utan ett klart svar där du tvingas göra en riskbedömning. Vad jag rekommenderar är dock att du kontaktar de lag vars färger du vill använda och ber om godkännande. På så sätt undviker du den juridiska osäkerheten. Jag hoppas mitt svar har hjälpt dig något. Dessvärre är varumärkesrätt en av de områden där det sällan finns klara svar. Har du följdfrågor är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.

Upphovsrättsintrång/varumärkesintrång när man bedriver hobbyverksamhet

2020-07-06 i Immaterialrätt
FRÅGA |HejVi gjuter små figurer i betong och målar dem och säljer.1. Kan vi bryta emot upphovsrätt om vi gör en form av en figur som vi köper, tex en vette som vi hittar på nätet, på loppis osv, vi gjuter av den, målar avgjutningen och säljer alstret?2. Om vi målar en sådan vette som jag nämner i tex ett hockeylags färger, med deras logga, och säljer till fans är det varumärkesintrång?Vi påstår inte i något fall att vi har gjort figuren i original. Vi påstår inte heller att vi skulle vara knutna till hockeylaget och säljer å deras vägnar. Detta är en hobbyverksamhet som inte genererar några större summor, endast några tusen per år. Men det kanske anses vara kommersiellt?MVH
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Svaret på din första fråga regleras i upphovsrättslagen (URL) och svaret på din andra i varumärkeslagen (VML). Jag svarar på dem i tur och ordning. 1. Intrång i upphovsrätten? En upphovsrätt uppstår när någon skapar ett verk som uppnår s.k "verkshöjd". Med verkshöjd menas att verket har en viss självständighet och originalitet - dvs att det skapats medvetet och ger uttryck för skaparens kreativitet. Det är ett lågt ställt krav, varför de flesta saker som folk skapar utgör upphovsrättsskyddade verk. Man behöver inte heller registrera upphovsrätten på utan den uppstår automatiskt när verket skapas och det är skaparen som äger upphovsrätten (URL 1§). Förmodligen omfattas väldigt många figurer man hittar online eller på loppis av upphovsrätt. Eftersom man inte behöver registrera upphovsrätten är det dock svårt för ett att ta reda på om så är fallet. Därför kan det vara smart att utgå från att figurerna ni hittar omfattas. Upphovsrätten är ett rätt långtgående skydd. Den innebär en ensamrätt att framställa exemplar - oavsett form och även om man justerar små detaljer - samt att sprida verket/exemplar till allmänheten, t.ex genom försäljning (URL 2§). Det finns undantag från detta men inget som är relevant i ert fall dessvärre. Gör man intrång i någons upphovsrätt är man skyldig att betala skälig ersättning. Vad som är skälig ersättning bedöms från bransch till bransch och påverkas av vilket verk ni använt (54§ 1st). Om ni intrånget skedde på grund av oaktsamhet eller avsiktligt så ska ytterligare ersättning betalas, t.ex för utebliven vinst eller vinst som ni har gjort (URL 54§ 2st). Skedde intrånget av grov vårdslöshet eller avsiktligt kan ni även få böter/fängelse, där böter är vanligare. Eftersom ni säljer verken så ställs ett högre krav på aktsamhet, varför grov oaktsamhet kanske skulle anses föreligga ifall ni inte gör någon research kring om den aktuella figuren omfattas av upphovsrätt (URL 53§). Alltså finns det risk för att ni skulle göra intrång i upphovsrätten om ni kopierar figurer ni hittat på nätet/loppis. I bästa fall kan ni hitta upphovsmannen genom att se om det finns något namn eller så på figuren. Då kan ni självklart be om lov om att få använda den. Sedan vill jag poängtera att om ni hittar en figur på en loppis och ni inte kan hitta vem som gjort den så lär det inte bli några problem i praktiken. Upphovsrätten bygger främst på ekonomiska intressen och det är sällan värt för någon att inleda rättsprocesser när en hobbyverksamhet gör intrång i upphovsrätten - att driva den processen kostar mer än vad upphovsmannen tjänar på det. Med det sagt finns det alltid en risk. 2. Varumärkesintrång Ett varumärke föreligger om ett tecken av något slag kan särskilja en varor/tjänster i näringsverksamhet från dem i en annan - i ert fall ett hockeylag från ett annat (VML 1:4-5). Loggor till organisationer kan alltså utgöra varumärken. Oftast är dessa registrerade hos Patent- och registreringsverket men eftersom de är såpass inarbetade i landet så utgör detta inte något krav (VML 1:6-7). Ni kan alltså utgå från att alla större organisationer har varumärkesskydd för sina loggor. För att ett varumärkesintrång ska föreligga finns två krav. Det första är att användandet av märket ska ske i näringsverksamhet - dvs en verksamhet med ett vinstsyfte (VML 1:10). En större hobbyverksamhet skulle kunna klassas som näringsverksamhet men det omvända är också möjligt. Jag kan alltså inte med säkerhet säga om er verksamhet uppfyller detta krav. Det andra kravet är att användningen ska innebära skada på någon av varumärkets funktioner. Den viktigaste funktionen med ett varumärke anses vara att konsumenten ska veta produktens ursprung - dvs vem som står bakom den - om ni är tydliga med att ni saknar koppling till hockeylaget bör det inte uppstå problem med denna funktion. Det finns flera andra funktioner (reklam/kommunikation/etc) som härstammar från EU. Dessvärre har EU inte varit särskilt tydliga i sina domar varför jag väljer att inte uttala mig om dessa funktioner. Jag bedömer det dock som troligt att ni inte skulle skada någon funktion eftersom ni är tydliga med att ni saknar koppling till laget samt att ni är en mindre hobbyverksamhet. Sammantaget tror jag det är en låg risk att ni skulle göra intrång i någons varumärkesrätt ifall ni målade deras logga på några figurer. Jag rekommenderar dock att ni hör med den som äger varumärket - better safe than sorry. Avslutande ord Om ni kopierar figurer ni hittar på loppis eller online gör ni förmodligen intrång i någons upphovsrätt. Dock är det inte säkert att detta kommer ha några konsekvenser i praktiken eftersom det inte finns något större ekonomiskt intresse inblandat. Jag skulle dock försöka kontakta upphovsmannen när det är möjligt. Förmodligen skulle er verksamhet inte göra varumärkesintrång. Detta eftersom ni knappast är en näringsverksamhet och även om ni är det skulle ni troligtvis inte anses skada någon av varumärkets funktioner. Återigen är det alltid en bra idé att kontakta den som äger varumärket. Jag hoppas ni fått någorlunda klarhet i det juridiska. Immateriella rättigheter är ett område som sällan ger tydliga svar utan det mesta är en riskbedömning och prognos. Självklart kan ni ställa fler frågor till oss på Lawline!

Använda liknande upplägg till program

2020-07-16 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Vi är två mediestudenter som skulle vilja göra en svensk version av James Cordons Carpool Karaoke, enbart för underhållning och utan vinstsyfte. Alltså inga pengar inblandade. Vi läste att Apple Inc. köpte upp rättigheterna för programmet i USA 2016 och att olika länder därefter köpt upp rättigheter för att kunna sända i sina respektive länder. Vår fråga är allsåledes om det är lagligt för oss att, med ett helt annat namn men enbart med liknande koncept, göra ett liknande upplägg? Har dom patent på hela konceptet eller enbart namnet? Hur ligger det till?Med vänlig hälsning,
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om det går bra att ni använder ett liknande upplägg. Här under går jag igenom om ett liknande upplägg skulle kunna leda till några immaterialrättsliga problem. Jag går igenom de olika skydd som kan finnas för programmet från patent, varumärkesrätt och upphovsrätt.Patent?Man kan bara få patent för uppfinningar, alltså för lösningar på tekniska problem (1 § patentlagen). Programmet kan därför inte vara skyddat av patent.Varumärkesrätt?Det är möjligt att få varumärkesrätt till ett namn. Namnet till programmet skulle därför kunna vara skyddat av varumärkesrätt. Om namnet på programmet är skyddat kan det bli svårt att använda ett identiskt eller ett liknande namn om man dessutom har ett kommersiellt syfte (1 kap. 10 § varumärkeslagen). Eftersom ni inte har någon näringsverksamhet eller kommersiellt syfte påverkar det inte er. Ni borde alltså kunna välja namn fritt.Upphovsrätt?De enskilda programmen som har gjorts är skyddade av upphovsrätt eftersom de är filmverk (1 § fjärde punkten upphovsrättslagen). Upphovsrätt uppstår automatiskt när någon skapar ett verk och innebär bland annat att ingen annan har rätt att kopiera verket (2 § upphovsrättslagen). Att kopiera verket skulle i det här fallet kunna vara att göra enskilda program som är väldigt lika.Kan ni använda konceptet?Sammanfattningsvis borde det inte vara några problem för er att använda er av samma koncept. Det finns inget sätt för andra att begränsa vilka koncept och idéer ni får använda. Däremot är det bra om ni tänker er för så att de enskilda programmen ni gör inte kan ses som kopior.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Lägga upp annans text på egen hemsida

2020-07-16 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag funderar på att skapa en internetsida där jag använder matematikuppgifter från kursböcker och förklarar hur man ska lösa dem. Jag är osäker på hur det fungerar med upphovsrättslagen - vore mitt fall kopiering och där med förbjudet? Jag hade tänkt att göra det till en affärsidé - dvs att jag tar ut en avgift för att en person ska få tillgång till dessa uppgifter (men främst mina lösningar!)Ett exempel på en uppgift som finns i bok är (exempel borttaget i upphovsrättsligt syfte).Är det olagligt för mig att ha denna skrivna text på en kommersiell hemsida?Mvh
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som påverkar din affärsidé finns i upphovsrättslagen (URL).Det korta svaret på din fråga är att det sannolikt inte är tillåtet för dig att lägga upp uppgifterna på hemsidan. Du riskerar att göra upphovsrättsintrång om du gör det. Här under går jag igenom varför det blir så.Vilket skydd har böckerna?Kursböckerna som du tänkt använda dig av skyddas av upphovsrätt eftersom de är litterära verk (1 § URL). Det är inte bara böckerna i helhet som skyddas utan även delar av böckerna såsom enskilda uppgifter i dem skyddas.Att böckerna är skyddad av upphovsrätt innebär att den som skapat böckerna har ensamrätt till en mängd saker (2 § URL). Till exempel är det bara den som har upphovsrätten som får göra kopior av texten i böckerna. Att göra en kopia skulle till exempel kunna vara att ta en bild av texten men också bara att skriva av texten. Upphovsrättsinnehavaren är också den enda som har rätt att dela med sig av den egna texten till allmänheten. Det är därför till exempel inte tillåtet för någon annan att ladda upp texten på nätet så att fler personer kan få tillgång till den.Kan man ändå använda sig av uppgifterna?Det finns vissa undantag till ensamrätterna som jag beskrev ovan. Vill man göra en kopia för helt privat bruk är det till exempel okej, så länge man bara kopierar en begränsad del av texten (12 § URL). Det kan även vara okej att göra enskilda citat ur en text för att använda dem i en egen text (22 § URL). Ska man göra ett citat måste man alltid göra det med god sed. God sed kan till exempel innebära att man använder citat för att lyfta egna ställningstaganden eller kritisera en text. Ett citat ska alltid göras med ett lojalt syfte gentemot den som har upphovsrätten.Fungerar affärsidén?Det är svårt att säga helt säkert vad som skulle vara upphovsrättsintrång i din situation och var gränsen går mellan vad som är tillåtet och otillåtet. Men sammanfattningsvis bedömer jag att det finns en stor risk för att din affärsidé skulle kunna göra intrång i andras upphovsrätt.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Vilken advokat i Göteborg har erfarenhet av upphovsrätt?

2020-07-12 i Immaterialrätt
FRÅGA |HejJag letar efter en advokat i göteborg som har erfarenhet inom brott mot upphovsrätt. Har ni några tips så blir jag jätte tacksam
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det är svårt att nämna någon specifik advokat, då vi själva inte varit i kontakt med någon sådan. Min rekommendation till dig är att söka på Google och besöka olika byråers hemsidor samt kika på recensioner. Enligt mig är det bästa tipset att faktiskt prata med några advokater i Göteborg antingen personligen eller via telefon, för att få en känsla. Fråga om deras erfarenheter och hur länge de har varit i branschen. Därefter kan du jämföra de advokater du har pratat med, för att sedan göra ett bra val.Önskar dig lycka till! Med vänlig hälsning,

Får varumärken synas i film?

2020-07-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag jobbar på ett filmbolag och vi ska producera en film som kommer att gå på svensk tv. I filmen kommer vi använda oss av olika sociala medier. Vi kommer använda oss av instagram, facetime och youtube och min fråga är då får vi använda oss av dessa i filmen eller behöver vi söka olika tillstånd? Vi kommer i alla olika medier se flödet och logga. Tacksam för svar!
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka lagar är tillämpliga?I din fråga anger du att ni kommer använda olika sociala medier vars varumärken som kommer vara synliga, det innebär att Varumärkeslagen (VML) aktualsieras. Vidare beskriver du att man kommer kunna se flödet på dessa sidor, det innebär att Upphovsrättslagen (UPL) kan aktualiseras om man kan se andra användares upphovsskyddade verk. Synliga varumärken i filmEtt varumärke skyddas genom registrering eller inarbetning och innehavare erhåller ensamrätt till varumärket (1 kap. 6-7 § VML). Ensamrätt innebär att ingen annan får använda varumärket, identiska eller liknande tecken i näringsverksamhet utan innehavarens tillstånd (1 kap. 10 § VML). Detta gäller framförallt i om det rör sig om konkurrerande varor eller tjänster av samma slag eller om man genom att använda ett varumärke kan dra otillbörlig nytta (1 kap. 10 § VML). Sammanfattningsvis så gäller varumärkesskyddet främst om man är en konkurrent till innehavaren av varumärket. Detta för att skydda från förväxling och att man ska dra otillbörlig fördel av annan företags rykte. Det borde således inte gälla för er såvida ni bara använder varumärket för att visa på nödvändig funktion, exempelvis användning av sociala medier (1 kap. 11 § VML). Detta bör däremot ske i god affärssed. Synligt flöde i filmDå ni kommer att visa flödet från de olika medierna kommer ni att kunna visa upp upphovsskyddat material. Det är allt ifrån bilder, film, texter m.m. som är skapade och är upphovsrättsskyddade (1 kap. 1 § URL). Personen som har upphovsrätt har således ensamrätt att förfoga över verket och tillgängliggöra det för allmänheten (1 kap. 2 § URL). Om det i flödet ni visar upp syns andra personers upphovsskyddade verk gör ni dessa tillgängliga för allmänheten då filmen kommer att visas på svensk tv. Det innebär ett upphovsrättsintrång såvida ni inte fått samtycke av upphovsrättsinnehavaren (1 kap. 2 § URL). Det finns däremot ett undantag om man framställer ett upphovsrättsskyddat material genom film eller television, såvida användningen är av mindre betydelse för filmens innehåll alternativt om framställningen förekommer i bakgrunden eller liknande (2 kap. 20a § URL). Verket måste däremot först ha blivit offentliggjort av upphovsrättsinnehavaren (1 kap 8 § URL). SammanfattningNi bör kunna använda er av varumärkena såvida ni upprätthåller god affärssed och använder varumärket endast för att påvisa en funktion (1 kap. 11 § andra stycket, tredje punkten VML). Varumärken har generellt sett ensamrätt när det gäller konkurrerande varor och tjänster och det gäller inte er då ni endast uppvisar varumärkets tjänst. Viktigt att tänka på är även att om ni visar flödet från tjänsterna kan annan persons upphovsrättsskyddade material synas och samtycke kan behöva hämtas av upphovsrättsinnehavaren. Däremot finns ett undantag då ni visar flötet inom ramen av en film. Dock med begränsningen att det har underordnad betydelse för filmens innehåll samt att upphovsrättsinnehavaren har gjort det tillgängligt för allmänheten.Med vänliga hälsningar,