Skydda designade produkter

2020-06-19 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag funderar på att starta ett företag som ska designa och sälja varor i keramik. När det gäller produktionen av varorna dock tänkte jag höra mig omkring bland diverse forum. För att den eventuella producenten (som inte behöver vara en professionell fabrik utan kan vara någon som gör keramik som hobby) ska kunna avgöra om varan är något keramikern kan skapa måste denna se en skiss och ta del av tankarna bakom allting.Fråga: Kan jag på något sätt skydda affärsidén och varorna som jag tänker skapa? Kan jag visa skisser utan att andra som inte tar jobbet tar affärsidén?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Självaste affärsidén - att designa och sälja varor i keramik går inte att skydda. Däremot kan du skydda just dina designer/varor. Om de varor du designar är tillräckligt originella och särpräglade så får du upphovsrätt till dem (URL 1§). Detta krav på s.k verkshöjd är lågt ställt varför dina verk förmodligen kommer uppfylla det så länge du inte kopierar eller gör små justeringar av någon annans verk. Att du har upphovsrätten innebär att du har en ensamrätt att framställa exemplar av verket, oavsett vilken form. Du har även en ensamrätt att göra verket tillgängligt för allmänheten, t.ex genom att sälja det (URL 2§ 1-3st). Därför skulle det vara olagligt för de du kontaktar att använda dina ritningar. Skulle dessa personer göra ett intrång i din upphovsrätt - t.ex genom att framställa exemplar utifrån dina ritningar - har du rätt till ersättning (URL 54§ 1-2st). Upphovsrätt är inte något du behöver registrera eller liknande, den uppstår automatiskt så fort du skapat ett verk. Med det sagt är det förmodligen smart att på något sätt kunna bevisa att det är du som skapat verket. Mitt råd är därför att dokumentera designprocessen relativt noga samt att skicka designer över mejl så att du kan bevisa att det var du som visade designen för dessa personer. Jag hoppas detta svarat på din fråga. Annars är du varm välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.

Upphovsrätt och att inkludera TV-spelsfigur i tavlor

2020-06-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag målar tavlor på fritiden och skulle vilja måla tv-spelas figurer som inslag i vissa tavlor. Är det olagligt ifall jag skulle vilja sälja tavlan sen? Är det samma ifall jag väljer att sälja prints/posters av tavlan?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är olagligt att dels sälja prints av tavlor av existerande konstverk samt tavlor/prints där du har inslag av TV-spelsfigurer i vissa. Vad innebär att ett verk skyddas av upphovsrätt?Ett konstnärligt verk, exempelvis en TV-spelsfigur skyddas av upphovsrätt (1 § Upphovsrättslagen). För att ett verk ska skyddas av upphovsrätt krävs ingen registrering eller liknande, men det krävs att verket uppnår verkshöjd. Med verkshöjd menas att verket måste ha viss särprägel/originalitet. En TV- spelsfigur har sannolikt verkshöjd. Det som det innebär att ha upphovsrättsligt skydd till ett verk är att upphovsrättsmannen har uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick (2 § Upphovsrättslagen). Vad som menas med att göra ett verk tillgängligt för allmänheten är bland annat när exemplar av verket bjuds ut till försäljning (2 § 3 stycket 4 punkten Upphovsrättslagen). Hur stort skyddsomfång ett upphovsrättsligt verk har anses bero på hur originellt det är. Om originaliteten av verket är stort blir också skyddsomfånget stort. En TV-spelsfigur som exempelvis Super Mario har sannolikt ett stort skyddsomfång. Det som blir avgörande för om en efterbildning av ett verk, dvs. att någon exempelvis målar en tavla med TV-spelsfiguren omfattas av upphovsrätten för originalverket är om bearbetningen i sig anses så originell att det blivit ett eget verk eller inte. I rättsfall menar domstolen att en bearbetning ofta känns igen genom att den lämnar originalverkets individualitet oförändrad och endast låter den framstå i ny gestalt. De väsentliga dragen i originalverket behålls (NJA 2017 s. 75). Sammantaget blir det svårt att uppnå verkshöjd om originalverket har en stor originalitet och därmed ett stort skyddsomfång. Sådana verk anses mer skyddsvärda.Omfattas målande av TV-spelsfigur/att sälja prints av konstverk av upphovsrätt?Om du säljer prints på tavlan begår du ett upphovsrättsintrång, förutsatt att tavlan är upphovsrättsligt skyddat och förutsatt att du inte har konstnärens samtycke (53 § Upphovsrättslagen). Om du inte har det utgör det en otillåten exemplarframställning att göra verket tillgängligt för allmänheten (2 § Upphovsrättslagen)Om du skapar en tavla med TV-spelsfiguren inmålad kan det vara så att du gör ett upphovsrättsintrång. Bedömningen beror på hur lika man uppfattar att det ursprungliga verket (TV- spelsfiguren) och bearbetningen/efterbildningen (din tavla) är. Om de är så pass lika att det anses som "samma verk" har du gjort ett upphovsrättsintrång om du säljer tavlan vidare, genom att du gjort en otillåten exemplarframställning. Om du däremot med hjälp av figuren skapar något nytt och självständigt kan det vara så att tavlan utgör ett nytt verk och då är det tillåtet att sälja den. Nämnas bör att det inte är otillåtet att ha tavlan hemma för privat bruk, då en inskränkning i upphovsrättsskyddet är undantaget för privatframställning (12 § Upphovsrättslagen). Du kan alltså utan problem framställa "ett eller några få exemplar" av verket så länge du inte bjuder ut dem till försäljning. Vad händer om du gör dig skyldig till upphovsrättsintrång?Om du bjuder ut till försäljning ett verk som anses utgöra "samma verk" som originalet, gör du ett upphovsrättsintrång om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet (53 § Upphovsrättslagen). Detta kan leda till böter eller fängelse i högst två år. Vad gäller detta i ditt fall?Jag tolkar det som att du har andra saker med i dina tavlor och inte enbart har målat TV- spelsfiguren. Skulle figuren utgöra en stor del av tavlorna, kommer dina tavlor sannolikt inte anses uppnått den verkshöjd som krävs för att det ska anses vara ett eget verk. Det du målar kommer i sådana fall att utgöra "samma verk" som det ursprungliga verket och du kommer genom att bjuda ut den till försäljning göra ett upphovsrättsintrång. Vad som händer om figuren bara är en del av tavlan är svårt för mig att svara på. Bedömningen beror på hur originell själva TV-spelsfiguren är, vilket i sig avgör hur omfattande skyddet för verket blir. Det beror också på hur avgörande figuren är för dina tavlor och om du i dina tavlor uppnår den originalitet som krävs för att de ska anses som nya verk. Vänligen,

Får man sälja t-shirts med ett företags logga?

2020-06-14 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag och en vän har diskuterat sälja plagg i egen e-handelsbutik, vi undrar dock om man får trycka eget tryck och använda deras logo helt fritt. Exempel:Vi köper vita t-shirts och trycker på AIK logo eller annat företags logo. Får vi sälja dessa då eller behöver vi få det godkänt att använda en välkänd logotyp? Mvh
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett företags logga är vanligtvis varumärkesskyddat. Detta innebär att det företag som har varumärkesskyddat sin logga har ensamrätt att använda varumärket i alla form av näringsverksamhet (1 kapitlet 10 § stycke 2 varumärkeslagen). Du och din vän kommer därmed inkräkta på företagets ensamrätt om ni säljer t-shirts med deras logga. För att ni ska kunna använda deras logga utan att göra er skyldiga till skadestånd eller dylikt krävs tillstånd från företaget vars logga ni vill trycka upp på kläderna (1 kapitlet 10 § stycke 1 varumärkeslagen). Med tillstånd föreligger alltså inga problem, men utan tillstånd kan ni inte sälja tröjor med en varumärkesskyddad logotyp. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När preskriberas en upphovsrättsinnehavares rätt att kräva ersättning för användning av det skyddade verket?

2020-06-10 i Immaterialrätt
FRÅGA |Min dotter har fått ett krav från ett företag för att hon under 2013 använde en bild på sin blogg. Företaget som har kontaktat henne företräder copyrightinnehavaren och kräver henne på 4.800 kr för att hon använt bilden utan tillstånd. De har ännu inte skickat någon faktura och har kontaktat henne som privatperson. Min dotter var myndig när hon använde bilden på sin blogg.Kan de kräva ersättning för bilder som används hur lång tid tillbaka som helst och vad har de för möjligheter att vinna en rättslig process?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättning för användning av bildenFrågor rörande copyright avseende bilder regleras i upphovsrättslagen (URL). Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till det. Bilder som är att anse som ett "verk" enligt lagens mening är skyddade av upphovsrätten (1 kap. 1 § URL). Upphovsrätt innebär en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar (kopiera) och göra det tillgängligt för allmänheten. Att lägga upp en bild på en blogg är ett fall av exemplarframställning och i vissa fall tillgängliggörande för allmänheten (1 kap. 2 § URL). Även bilder som inte är "verk" enligt URL har ett nästan identiskt skydd som de upphovsrättsskyddade verken (5 kap 49a § URL). Dessa bilder är s.k. närstående rättigheter som, trots att de inte är skyddade av upphovsrätt, ger framställaren en ensamrätt att förfoga över bilderna. Det krävs inte att någon har tagit del av verket, bara att möjligheten har funnits. Om man utan lov framställer exemplar eller gör verket tillgängligt för allmänheten så innebär det ett rättsstridigt förfogande av verket. Detta innebär att man kan bli skyldig att betala ersättning till innehavaren av upphovsrätten (7 kap. 54 § URL). Enligt din beskrivning av händelsen så verkar det som att innehavaren av rättigheterna till bilden i fråga har rätt till ersättning för användningen. Upphovsrättsinnehavaren har då en fordran på den som gjort intrånget. Hur långt tillbaka i tiden som en fordringshavare (borgenären) kan kräva betalning regleras i preskriptionslagen (PL). När en fordran preskriberas så förlorar borgenären rätten att kräva ut sin fordran (8 § PL). Den allmänna preskriptionstiden är tio år, vilket innebär att borgenären inte kan kräva ut sin fordran om mer än tio år har löpt från dess att hens fordran uppstod (2 § PL). Då intrånget gjordes 2013 och kanske även är pågående om bilden finns kvar på bloggen, så har upphovsrättsinnehavaren rätt att kräva ut sin fordran. Deras möjligheter att vinna en rättslig processBaserat på din beskrivning av händelsen så verkar upphovsrättshavaren ha rätten på sin sida. Om bilden är skyddad av upphovsrätt eller som en närstående rättighet så har innehavaren av rättigheten rätt att få ersättning för den olovliga användningen. Vidare kan ett eventuellt skadestånd komma i fråga om intrånget har gjorts uppsåtligen eller av oaktsamhet (7 kap. 54 § 2 stycket URL). Med oaktsamhet menas att man borde ha känt till att man inte fick förfoga över verket eller bilden som skyddas som närstående rättighet. Om bilden är upphovsrättsligt skyddad så kan även ett straffansvar (böter/fängelse) bli aktuellt. Även detta beror på om intrånget har skett med uppsåt eller av oaktsamhet (7 kap. 53 § URL). Oavsett så har de bra möjligheter att vinna beträffande ersättning för den olovliga användningen. Huruvida de kan få skadestånd eller vinna ett åtal (om de överhuvudtaget väcker åtal) om straff för intrånget beror på din dotters inställning när hon använde bilden. Detta verkar vara ett ganska ofarligt intrång som enligt min bedömning inte kan leda till fängelse. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar,

Upphovsrätt till lagboken

2020-06-19 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, äger någon upphovsrätten till lagboken. Eller hur kan det vara lagligt av Nordstets Juridik att ge ut den varje år. Kan jag på något lagligt sätt ge ut en lagbok?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Lagar är s.k författningar och omfattas därför inte av någon upphovsrätt (URL 1:9 1st 1p). Med det sagt så omfattas "Sveriges rikes lag" av upphovsrätt, dvs Norstedts har upphovsrätt till just sin lagbok. Du kan därför inte göra en ren kopia av denna utan måste göra vissa justeringar, inte i själva lagarna utan snarare i upplägget, om du vill ge ut din egna lagbok. Exempel på andra "lagböcker" är lagen.nu och Juno, även om dessa är i digital form. Jag hoppas jag lyckats svara på din fråga, om inte får du gärna ställa följdfrågor till oss på Lawline!

Kan jag byta efternamn till ett namn som används som firmanamn av företag i Sverige, om dessa företag lämnar sitt samtycke till att detta sker?

2020-06-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. P g a skilsmässa vill jag byta mitt efternamn till ett nybildat namn. Det finns dock 3 mindre företag i Sverige som har det namnet (plus tillägget CO, AB mm). Jag har skickat ut blankett och bett om samtycke, men ett företag svarade så här: "Vi kan ej samtycka till ett byte av ditt efternamn till – BXXXXXXG. Det är för oss viktigt att behålla företagsnamnet -- BXXXXXXG — ensamt i sitt slag". Är det möjligt att formulera något i stilen, i t ex samtycket, att jag ej har eller någonsin kommer ha för avsikt att använda namnet som näringsidkare, utan enbart som efternamn.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om förnamn, efternamn och gårdsnamn regleras i lagen (2016:1013) om personnamn. I lagens 13 § anges att byte till ett nybildat efternamn får ske om samtliga förutsättningar i lagens 14-19 §§ är uppfyllda, eller om det annars finns särskilda skäl för bytet av efternamn. Först och främst behöver du kontrollera att ingen annan privatperson bär det namn som du vill ansöka om - i det fallet är namnet inte nybildat och du behöver då ha samtycke från den - eller de - som för närvarande bär det.I lagens 15 § 1 st 6 p finns den bestämmelse som är av störst intresse för din situation. Enligt denna bestämmelse får man inte byta till ett nybildat efternamn som kan förväxlas med någon annans i Sverige skyddade näringskännetecken (firmanamn) eller varukännetecken (varumärke). Samma information finns att tillgå på Skatteverkets hemsida under relevant underrubrik (jag lägger en länk här). Enligt lagens förarbeten utgör detta skydd "ett utflöde av det firma- och varumärkesrättsliga skyddet i egentlig mening", utan någon vidare detaljerad utveckling av vad detta i praktiken innebär. Enligt lagen framgår inte att detta skydd kan "åsidosättas" om innehavaren av rättigheten (ägaren av varumärket) samtycker till att namnet även används som efternamn. Annorlunda uttryckt: efternamnet kan ju fortfarande förväxlas med firmanamnet/varumärket även om rättighetsinnehavarens samtycke inhämtas. Det framgår inte av lagtexten eller någon tillgänglig praxis att ett samtycke åsidosätter risken för förväxling. I andra frågor rörande firmanamn och varumärken kan dock rättighetsinnehavaren samtycka till att rättigheten används för andra ändamål, så enligt min mening borde lagen inte utgöra något hinder i denna situation (förutsatt att du faktiskt får samtycke från företagen). Jag vill dock poängtera att jag inte är helt säker på den här punkten, eftersom lagen inte omnämner samtycke specifikt och det inte finns någon vägledande praxis på området.Så för att besvara din fråga - kan ett samtycke utformas på det sätt du beskriver i din fråga (i den mån ett samtycke är giltigt i frågan)? Ja, krasst sett kan du och företaget komma överens om, i princip, vad som helst er två emellan. Detta sker alltså inom ramen för en överenskommelse (eller ett avtal, rätt och slätt) där företaget kan ställa upp villkor för användandet av varumärket/firmanamnet och rättsföljder av att dessa villkor inte följs. Företaget kan exempelvis villkora att du inte på något sätt använder efternamnet i näringsverksamhet, och att du åläggs att upphöra med användandet samt betala skadestånd i det fall du bryter mot villkoret.En central fråga i din situation är alltså enligt min mening om företaget med giltig verkan kan samtycka till att dess skyddade firmanamn eller varumärke används som efternamn, eller om lagen sätter stopp för detta p.g.a. att det inte framgår av dess ordalydelse att samtycken är giltiga. Jag tror att företaget kan lämna ett giltigt samtycke - regeln finns ju till för att ge skydd till de rättigheter som innehavarna har enligt varumärkeslagen och lagen om företagsnamn - men jag är som sagt inte helt säker på den saken eftersom det inte framgår någonstans att så är fallet. Det är till syvende och sist upp till Skatteverket att råda klarhet i frågan i sin handläggning (jag rekommenderar att du i detta skede bifogar företagens samtycke till dina ansökningshandlingar). Om det är så att rättighetsinnehavaren samtycke är giltigt så ser jag inga problem med att denne ställer upp villkor för samtycke till användandet av rättigheten och rättsföljder (t.ex. skadestånd) av att villkoren inte följs (som givetvis är upp till dig att acceptera eller inte; det är ju trots allt en överenskommelse). Detta görs lämpligen i själva samtycket, men kan även göras i ett separat avtal som refererar till samtyckesdokumentet. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga! Du har även beställt 30 minuters uppföljning per telefon. Jag kommer därför att ringa dig på torsdag (18/6) kl 10:30. Om denna tid inte passar dig ber jag dig att höra av dig till mig på lucas.cyren@lawline.se så bestämmer en ny tid.

Krävs någon rättighet för att visa trailers?

2020-06-13 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hejsan,Vi vill starta en applikation och i den applikationen visa trailers från filmer och serier, behöver vi för att göra detta eftersom syftet blir ett vinstdrivande företag några rättigheter för att visa officiella trailers till filmer och serier? Eller är det lagligt utan att betala för rättigheterna att visa trailers och använda tex. omslag för filmer/serier?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det du beskriver regleras i Upphovsrättslagen (URL). Trailers samt omslag för filmer uppfyller i princip alltid kravet på nyskapande och originalitet som krävs för att skaparen ska få s.k upphovsrätt till "verket" (URL 1§). Att skaparen har upphovsrätt innebär som utgångspunkt att bara denne har rätt att framställa exemplar av verket samt göra det tillgängligt för allmänheten (URL 2§ 1st). Att kopiera en trailer/omslag till er app är att framställa ett exemplar av verket (URL 2§ 2st) och att låta andra ladda ned appen för att titta på dessa trailers/omslag är att göra dem tillgängliga för allmänheten (URL 2§ 3st 4p). Det är alltså bara den som har upphovsrätten som får göra det ni tänker göra. Det finns vissa undantag från denna huvudregel men inget av dessa är tillämpligt i detta fall. Utgångspunkten är alltså att appen skulle utgöra ett intrång i upphovsrätten vilket kan innebära att ni tvingas betala böter och skadestånd (URL 53§ 1st och 54§). Ni kan dock kontakta den som äger upphovsrätten och fråga om ni får använda verken (URL 27§ 1st). Förmodligen lär ägaren kräva ersättning av något slag, ni är i princip fria att avtala om hur detta "lån" av upphovsrätten ska gå till. Jag vill dock poängtera att det ofta kan finnas flera ägare av upphovsrätten och att dessa kan vara både vanliga personer och bolag som bidragit till trailern/omslaget på något sätt. Det är viktigt att ni har fått tillåtelse av alla som äger upphovsrätten, annars utgör användandet ett intrång (URL 4§ 1st och 6§). När det kommer till just filmer är det ofta så att bolaget som producerar filmen har köpt upphovsrätten från de andra som ägt denna men detta sker inte alltid. Problemet som uppstår är att det inte finns något heltäckande register för vilka som har upphovsrätt varför man måste göra sin egen research för varje verk. En bra start är dock att kontakta den ansvarige utgivaren för trailern eller bolaget som producerar filmen då desse bör ha iallafall hyfsad koll på upphovsrätten. För att sammanfatta så behöver ni tillåtelse av de som äger upphovsrätten för att visa trailers/omslag. Har ni inte detta kan ni tvingas betala skadestånd och ersättning. Jag rekommenderar att ni kontaktar den ansvarige utgivaren för trailern samt bolaget som producerar filmen för att se vem/vilka som äger upphovsrätten. Jag hoppas detta svarat på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att ställa följdfrågor till oss på Lawline!

Får jag kopiera ett omslag för personligt bruk?

2020-06-09 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hallå LawlineJag är en stor fan av Tintin och skulle vilja ha ett favoritomslag på min vägg i ett större format. Jag har samtliga album och avser att låta skanna in ett av dessa omslag högupplöst, printa ut och rama in hos en ramaffär. Posters går förvisso att köpa, men de är alla franska och jag vill ha den svenska utgåvan. Låter sig detta göras upphovsrättsligt för mitt personliga bruk?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att ett konstnärligt verk ska skyddas av upphovsrätten krävs att det uppnår så kallad verkshöjd. Det innebär att verket ska vara så "originellt" att två person oberoende av varandra inte kan skapa samma verk. Ett omslag lär vara ett sådant konstnärligt verk som uppnår verkshöjd och därmed skyddas av upphovsrätten (1 kap. 1 § URL). Huvudregeln är att upphovsmannen till ett upphovsrättsskyddat verk är den som har uteslutande rätt att framställa exemplar av verket (1 kap. 2 § URL). När du skannar in och printar ut omslaget framställer du ett exemplar av omslaget. Det finns dock ett undantag till upphovsmannens uteslutande rätt att framställa exemplar, och det är undantaget om privat bruk. Du får som privatperson för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av omslaget om det är offentliggjort (vilket det är eftersom det är utgivet) (2 kap. 12 § URL).Slutsats: Så länge det är ett eller endast ett fåtal exemplar av albumet som du tänkt skanna in och printa ut för personligt bruk så ser jag inga upphovsrättsliga problem.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,