Fråga om en särskild kroppshållning kan utgöra skyddsobjekt i upphovsrättslig mening.

2020-07-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, under en parterapi-helg fick jag lära känna en speciell kroppshållning som gynnar avslappning och fördjupningen av relationen med partnern. Jag fick nu en idé till ett möbel som gör det möjligt att inta denna hållning under en längre tid utan att det bli så småningom ansträngande och jobbig för den ena partnern.Kan det finnas en upphovsrätt till denna kroppshållning som jag behöver ta hänsyn till när jag presenterar möbeln offentligt?
Pontus Fridén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar alltså över om det kan finnas en upphovsrätt till en speciell kroppshållning som du måste förhålla dig till vid konstruktionen av en möbel utformad efter denna.Upphovsrätt; skyddsobjekt och kvalifikationskravFör upphovsrätt är skyddsobjektet ett litterärt eller konstnärligt verk och kräver att ett verk har skapats enligt 1 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterär och konstnärliga verk (URL), vilket i princip omfattar alla uttrycksformer varför snart sagt allt kan skyddas se 1 § p. 7 URL. Därtill följer att verket ska uppvisa verkshöjd (kravet på verkshöjd ligger i begreppet verk enligt doktrinen), originalitet (EU-domstolen i Painer-målet C-145/10) och vara en intellektuell skapelse. Skyddet uppkommer automatiskt när verket skapats och rätten tillkommer upphovsmannen.Frågan är alltså om det kan skyddas som ett konstnärligt verk. Svaret beror på huruvida alstret uppfyller ovanstående krav. Troligtvis inte, emedan det är svårt att visa att en viss kroppshållning har originalitet. Kroppshållningen måste m.a.o vara tillnärmelsevis spektakulärt annorlunda än vad som tidigare är allmänt känt för att den ens kan övervägas utgöra ett skyddsobjekt. Till yttermera vore det svårt, om ens möjligt, att exakt återskapa den ursprungliga positionen (spekulationer från min sida). Visst skydd utöver en exakt kopia s.k skyddsomfång har ett verk förvisso enligt Högsta domstolen i NJA 1994 s. 74, även om det nästan kan inskränkas till rena kopior. Men detta ska stå proportion till hur originellt verket är; ju mer originellt det är, desto större skyddsomfång. Vad gäller kravet på intellektuell skapelse har EU-domstolen fastslagit att upphovsmannen måste ha haft möjligheten att göra fria och kreativa val i skapandeprocessen (C-145/10 p. 88-89). Det torde däremot vara uppfyllt i det här fallet. Påpekas kan att samtliga krav måste vara uppfyllda för att skydd ska uppkomma.Upphovsrätten skyddar emellertid inte verkets idé enligt prop. 1960:17 s. 48 f. Dvs. en särskild kroppshållning torde i stort sett vara en abstrakt idé som man försöker omsätta i praktiken. Den kan rimtligtvis svårligen bli densamma varje gång. Att du använder en idé om en viss kroppslig position gynnar avslappning och fördjupningen av relationen med partnern är således tillåtet. Den rättsliga bedömningen i detta fallet är svår och många element inom upphovsrätten är till viss del oprecist svävande tills fallet bedöms i domstol. Sammanfattningsvis kan jag dessvärre inte besvara din fråga med säkerhet. Ovanstående ska alltså ses som en bakgrund av relevanta delar för huruvida en kroppshållning överhuvudtaget kan utgöra skyddsobjekt i upphovsrättslig mening. I teorin finns inget hinder mot detta såvida kroppshållningen uppnår kvalifikationskraven.Om du känner dig osäker kan du boka tid med av Lawlines jurister https://lawline.se/boka.Hoppas att mitt svar klargjorde hur gällande rätt ser ut på relevanta delar av upphovsrättens område för din fråga.Hälsningar,