Renovering, konsumenttjänstlagen

2020-06-27 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Vi har låtit göra en omfattande renovering av vår lägenhet. Vi fick en offert som vi godkände. Under arbetets gång har några tillägg gjorts som vi fått muntlig kostnadsuppgift på. Utöver det har vi inte blivit förvarnade om att slutpriset kommer överstiga långt utöver det ursprungliga. I slutfakturan har tillägg gjorts på minst 170.000 som vi inte har fått veta tidigare(tilläggen som vi kände till är inte inräknade i denna summa) Vi har bestridit fakturan skriftligt till byggets projektledare. han har inte besvarat detta ännu, dock har det bara gått några dagar.Hur ska vi göra nu? Vi fick 6 dagar på oss att betala slutfakturan på ca 370.000 kronor vilket känns orimligt kort. Hur ska vi göra nu? Ska vi betala den delen av fakturan som vi anser vara riktig för att slippa dröjsmålsränta eller ska vi avvakta med hela fakturan tills vi fått svar från projektledaren?vad har vi för rättigheter och skyldigheter i detta ärende?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilken lag är tillämplig?Som jag förstår din fråga är det tal om en renovering av en privat bostadslägenhet som inte har något att göra med näringsverksamhet. Ni är alltså att betrakta som konsumenter och den som utförde arbetet som näringsidkare. Detta medför att konsumenttjänstlagen reglerar ert avtalsförhållande (KtjL 1 §). Oavsett vad som står i ert avtal är det ogiltigt om innehållet medför att era rättigheter enligt konsumenttjänstlagen avtalats bort (KtjL 3 §). Avtalet får alltså inte vara mindre förmånligt för er än era rättigheter enligt konsumenttjänstlagen.Hur jag förstår er frågaAv slutfakturan på 370,000 kr vet ni inte vad 170,000 kr är hänförligt till. Som jag förstår det var ni alltså av uppfattningen att slutfakturan skulle landa på 200,000 kr. Summan 200,000 kr skulle då inkludera det ordinarie arbetet i offerten samt det tilläggsarbete som ni uttryckligen hade kommit överens om. Offerten var alltså på mindre än 200,000 kr, eftersom dessa 200,000 kr även innefattar det tilläggsarbete som ni senare kom överens om.I det följande kommer jag därför att utgå från att ni vill bestrida 170,000 kr av slutfakturan på 370,000 kr. Jag kommer även att utgå från att offerten var lägre än 200,000 kr, eftersom summan på 200,000 kr innefattar det tilläggsarbete ni avtalade om. För sakens skull kommer jag anta att offerten var på 150,000 kr och att tilläggsarbetet avtalades till 50,000 kr. Har jag missförstått något är ni välkomna att ta ny kontakt med oss.En offert med fast prisLåt säga att offerten var på 150,000 kr. En sådan offert är många gånger ett fast pris och utgör även taket för vad kunden ska betala för det specifika uppdraget. Har man avtalat ett fast pris för ett uppdrag kan priset inte höjas i efterhand utan att något har ändrats i själva uppdraget. En sådan ändring kan utgöras av avtalat och utfört tilläggsarbete, vilket i sin tur leder till en högre slutfaktura. Av den anledningen är det rimligt att slutfakturan blir 200,000 kr, om vi antar att det avtalade tilläggsarbetet kostade 50,000 kr och offerten låg på 150,000 kr (fast pris). Ett högre pris kan även bero på pristillägg. Pristillägg kan t.ex. användas om arbetet har fördyrats på grund av förseningar som ni orsakat (KtjL 38 §). Pristillägget ska då vara skäligt i förhållande till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt (KtjL 36 §). Det är företaget som har att bevisa att det yrkade priset är skäligt.Om fast pris inte avtaladesOm dessa 170,000 kr varken är hänförliga till det avtalade tilläggsarbetet eller till pristillägg måste jag anta antingen att offerten inte utgjorde ett fast pris, utan en ungefärlig prisuppgift som företaget kunde överskrida. Eller att företaget har utfört någon form av tilläggsarbete som ni aldrig blev informerade om och godkände. Eftersom jag inte vet vilket av dessa antaganden som stämmer, har jag vidrört båda alternativ i mitt svar.1.Ungefärlig prisuppgiftOm offerten bestod av en ungefärlig prisuppgift får det ungefärliga priset överskridas med max 15 % (KtjL 36 §). Ett sådant överskridande kan t.ex. ske om företaget lagt in fler arbetstimmar eller behövt använda material som var dyrare än beräknat. Om den ungefärliga prisuppgiften låg på 150,000 kr får prisuppgiften överskridas med max 22,500 kr, vilket sammanlagt blir 172,500 kr (150,000 x 1.15). Det innebär att slutfakturan får ligga på max 172,500 kr plus 50,000 kr, vilket är summan jag exemplifierat kostnaden på det beställda tilläggsarbetet med. Det blir sammanlagt 222,500 kr.Sammanfattningsvis innebär detta att slutfakturan borde vara 222,500 kr, om1.170,000 kr inte är hänförligt till tilläggsarbete, 2.offerten var en ungefärlig prisuppgift på 150,000 kr, 3.det avtalade tilläggsarbetet kostade 50,000 kr, samt4.ni inte har avtalat en prisgräns som är högre än 222,500 kr.Ekvationen för att räkna ut slutfakturan blir alltså: ungefärlig prisuppgift x 1.15 + avtalat tilläggsarbete = slutfakturan.2.Pristillägg för tilläggsarbeteDu skriver att summan på 170,000 kr inte härrör från det tilläggsarbete som ni själva beställde. Tilläggsarbete kan dock påkallas även av företaget. Innan jag går in på vad som gäller då, ska jag bara kort förklara vad tilläggsarbete är för något. Vad som är tilläggsarbete avgörs av det ursprungliga avtalet. Om det ursprungliga avtalet var att montera en köksbänk och lägga ett parkettgolv i köket, utgör byte av vattenledning i köket ett tilläggsarbete. Detta eftersom byte av vattenledning inte ryms inom ordalydelsen av det första avtalet, men ändå har ett nära samband med det. Om avtalet istället var att renovera hela köket, d v s mer löst formulerat, utgör byte av vattenledning i köket inte ett tilläggsarbete eftersom det ryms inom lydelsen av den lösa avtalsformuleringen.Om företaget under uppdraget ser ett behov av tilläggsarbete, ska företaget underrätta er om detta samt be om era anvisningar (KtjL 8 §). Låt säga att företaget i första exemplet i föregående stycke upptäcker att en vattenledning läcker och måste bytas. Ni måste då tillåtas ta ställning till om ni vill ha detta tilläggsarbete utfört eller inte. Detta hänger samman med principen negotiorum gestio, som kortfattat betyder att en tjänst som utförs utan avtal inte behöver ersättas. Som jag förstår det har företaget inte frågat er, varför företaget inte kan få betalt på denna grund.Det finns dock undantag från denna princip. Företaget kan få betalt för tilläggsarbetet om tilläggspriset är obetydligt eller lågt i förhållande till det ordinarie priset. Företaget kan även utan godkännande utföra tilläggsarbetet om det finns särskilda skäl att anta att ni vill få det utfört. Dessa undantag gäller dock endast om företaget inte har lyckats få tag på er för att fråga (KtjL 8 §).Slutligen kan tilläggsarbete utföras utan godkännande om det är nödvändigt för att förebygga allvarlig skada (KtjL 8 §). Det hade kunnat vara fallet om vattenledningen i exemplet ovan löpte risk att vattenskada hela köket och snabba åtgärder krävdes.Sammanfattningsvis innebär detta följande. Eftersom 170,000 kr varken är en obetydlig summa eller låg i förhållande till det ordinarie priset, har företaget rätt till betalning endast om det räknas som tilläggsarbete, företaget inte kunde få tag på er för att fråga och1.företaget hade särskilda skäl att anta att ni ville få tilläggsarbetet utfört, eller2.det var nödvändigt för att förhindra en allvarlig skada.Är förutsättningarna i föregående stycke uppfyllda samt antingen punkt 1 eller 2, har företaget rätt att få betalt för tilläggsarbetet. Eftersom du inte nämnt något i din fråga som indikerar att dessa förutsättningar är uppfyllda anser jag att företaget inte har rätt att ta ut 170,000 kr för tilläggsarbete. Annars ligger det hos företaget att bevisa att dessa förutsättningar är uppfyllda. Vad kan ni göra nu?Precis som ni har gjort är det en god idé att bestrida det ni anser är fel i slutfakturan. Om pristillägget på 170,000 kr har skett på en offert bestående av en ungefärlig prisuppgift är slutfakturan för hög eftersom offerten isåfall får överskridas med max 15 %. Den är även för hög om företaget utfört uppdraget på fast pris, och pristillägget inte är hänförligt till något tilläggsarbete eller pristillägg på grund av er.Som kunder har ni rätt att få en specificerad räkning där det står vad varder kostnadspost relaterar till för arbete (KtjL 40 §). Har ni bett om en sådan specificerad räkning i god tid behöver ni inte betala förrän ni har fått den (KtjL 41 §). Företaget har även en skyldighet att informera er om priset blir högre än vad ni kunnat förvänta er (KtjL 6 §). Om företaget inte har gjort detta, och det finns starka skäl att anta att ni hade avstått från att få arbetet utfört om ni hade vetat om priset, har företaget inte rätt till det överskjutande priset (KtjL 7 §). Kostnader som inte ersätts enligt denna regel ska ersättas ändå, om ni skulle gynnas på ett oskäligt sätt (KtjL 7 §).Som ni är inne på är det en god idé att betala vad ni anser är den korrekta summan för att undvika onödig dröjsmålsränta. Får ni ett inkassokrav eller betalningsföreläggande från kronofogden kan ni bestrida fakturan om ni anser att fordringen inte existerar. Bollen ligger då hos företaget/inkassobolaget eftersom nästa steg blir att ansöka om stämning i domstol och den vägen få er att betala fakturan. Bestrider ni ett betalningsföreläggande från kronofogden får ni inte en betalningsanmärkning, även om företaget tar det till domstol och ni skulle förlora tvisten på annat sätt än genom tredskodom (en dom som innebär att ni förlorar tvisten p g a att ni ignorerade stämningen eller uteblev från sammanträdena/förhandlingen).Hoppas ni fick svar på er fråga!

Måste jag betala kostnader om jag ångrar mig angående köp av båt?

2020-06-26 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Om jag har sagt att jag vill köpa en båt men sedan ångrar mig. Måste jag då betala 10% på köpe summan och ev uppläggning och konservering av motor då ? Tacksam för snabbt svar.Dvs om båten ej blir såld
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De lagar som kan vara tillämpliga vid ett båtköp är köplagen (om köpet är mellan privatpersoner), konsumentköplagen (om köpet är mellan privatperson och näringsidkare) och avtalslagen, som gäller vid alla avtal inklusive muntliga.Vad säger lagen?Det finns ingen regel i någon lag som säger att om du ångrar dig så måste du betala 10% av köpesumman och de andra kostnaderna du nämner om båten inte blir såld. Om du och säljaren avtalat om detta tidigare så är det dock det som gäller, förutsatt att köpet gått igenom (1 kap 1 § avtalslagen). Om ni bara diskuterat ett köp av båten kan det inte anses vara tillräckligt för att ni har ett avtal. Omständigheterna, som till exempel att säljaren skulle ha reserverat båten åt dig och det finns ett bestämt datum för köpet, talar för att det finns ett köpeavtal mellan er. Även omständigheter som ifall ni redan har en bestämmelse som att du ska stå för kostnader om du ångrar dig talar givetvis för att avtalet finns och är giltigt. Måste du betala?Det finns ingen bestämmelse som säger att du måste betala summan om ni inte tidigare avtalat om det. Det finns dock heller ingen rätt att ångra ett köp om det redan har gått igenom, förutsatt att det inte ingick ångerrätt i avtalet. Svaret beror alltså helt på vad som kan anses vara avtalat mellan dig och säljaren, vilket jag tyvärr inte kan svara på utifrån informationen i frågan.Jag hoppas att svaret är vägledande för dig. Om du har några fler frågor är du välkommen att skriva in till oss igen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa till!Vänligen,

Är skadedjur i bostadsrätt ett dolt fel?

2020-06-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Räknas silverfiskar som ett dolt fel vid köp av en bostadsrätt? Och måste en säljare informera köparen om att det finns silverfiskar? Om ja, vad blir konsekvensen för säljaren om den inte berättar om det?
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom detta gäller köp av bostadsrätt och inte en villa, som anses som fast egendom, är köplagens regler tillämpliga. Skadedjur kan anses som dolt fel vid köp av fastighet. Högsta domstolen slog fast i ett fall (NJA 1998 s. 792) att kackerlackor som fanns i lägenheten ansågs som ett dolt fel varvid köparna kunde begära att få felet avhjälpt. I detta fall rörde det sig om ett dolt fel då kackerlackorna inte ansågs kunde upptäckas vid en undersökning av bostaden eftersom de endast dök upp på natten. Som köpare har man alltså en skyldighet att undersöka bostaden innan man köper den. Om skadedjuren är någonting som du som köpare bör ha upptäckt vid en undersökning av bostaden kan du inte åberopa detta som ett dolt fel (20 § köplagen). För att detta ska anses som ett dolt fel så måste felet ha funnits redan vid köptillfället, men som sagt inte kunnat upptäckts vid en noggrann undersökning (21 § köplagen). Felet ska dessutom inte vara någonting som varit upptäckbart. Felet ska således vara av sådan art att man omöjligt kunnat upptäcka det vid en undersökning. I sådana fall kan det vara fråga om ett dolt fel. Om det föreligger ett fel i bostaden kan du som köpare kräva prisavdrag, avhjälpande eller hävning om det finns särskilda skäl för detta (30 § köplagen). Du har alltså rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § köplagen). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga så kan du kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § köplagen). Hävning kan endast ske om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insett eller borde insett detta (39 § köplagen).Frågan kvarstår dock om silverfiskar kan anses som skadedjur, och det hela beror även på i vilken omfattning det finns silverfiskar i bostaden. Sammanfattningsvis kan skadedjur anses som ett dolt fel i köp av en bostad. För att det ska anses som ett dolt fel ska det vara ett fel som inte kan upptäckas vid en noggrann undersökning av bostaden, samt att felet redan fanns vid överlåtelsen. Dock är det inte säkert att silverfiskar kan anses vara skadedjur och det hela beror på omfattningen av silverfiskarna i bostaden och huruvida de utgör någon skada. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Kan jag köpa en vara och sälja den för ett högre pris?

2020-06-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har fått iden att efter som varje sommar brukar va riktigt varm och det blir svårt att sova p.g.a värmen osv...Att jag i god tid köper in flera stycken fläktar billigt (billigaste man kan hitta).Sen när fläktarna tar slut i alla affärer när sommarvärmen slår till så säljer jag iväg mina fläktar för ca dubbla priset jag köpt in för.Nu kommer frågan, är det på något sätt olagligt att i andra hand sälja produkter för mycket högre än vad man själv köpt in dom för?Mvh
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingenting som hindrar att någon köper en vara för ett visst pris och sedan säljer den för mer än inköpspriset. Köprättsligt finns inga tveksamheter och det rör sig inte om bedrägeri. Att vilseleda någon att tro att den köper t.ex. en märkeskostym när så inte är fallet kan utgöra bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken. Så länge kunden är införstådd med vilken sorts fläkt det rör sig om, och själv har möjlighet att jämföra priset, så är det inte din skyldighet att upplysa köparen om detta. Däremot kan det vara värt att påpeka att ifall du säljer fläktar i stor omfattning och detta genererar vinst så ses detta som näringsverksamhet och ska beskattas i enlighet med detta. Enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen ska inkomst och utgifter som bedrivs yrkesmässigt och självständigt hänföras till näringsverksamhet. Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Fel i vara - vad göra?

2020-06-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |https://lagen.nu/1990:932#P27S1Hej, köpte ett uppblåstbart spa bad från Ica Maxi den 26 maj i år. Skulle nu till midsommar göra iordning det och fyller upp det med vatten. Märker på morgonen att luften sakta sipprar ur och tömmer ut vattnet. Fyller upp den med luft på nytt med samma resultat. Packar ihop poolen noga och tar den tillbaka till Ica Maxi men dom vägrar ta emot den och hänvisar till tillverkaren Bestway men jag vägrar att ombesörja reklamationen själv då det inte framgår någonstans att jag som konsument ska ha kontakt med tillverkaren. Jag önskade en ny likvärdig vilket dom inte hade (dom var inte villiga att kolla om det fanns på nåt annat Ica Maxi i landet) alternativt häva köpet. På deras hemsida står att det är öppet köp i 30 dagar, på kvittot står det 8 dagar. Jag har nu lämnat spa badet där o fått ett kvitto men dom verkar helt frågande så hur ska jag gå vidare och vad kan jag kräva som konsument?
Edessa Barmousa Altun |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar över dina alternativ vid ett felaktigt köp.Gällande rättKonsumentköplagen (1990:932) (KköpL) är tillämplig då en konsument köper lösa saker av en näringsidkare enligt 1 § 1 st KköpL. I detta fallet är du en konsument och butiken näringsidkare samt kan ett spabad anses vara en lös sak, vilket innebär att konsumentköplagen blir tillämplig.För att kunna åberopa påföljder gentemot näringsidkaren krävs att det föreligger ett fel i varan. Om en vara avviker från vad varan i allmänhet ska användas till ska den anses vara behäftad med fel enligt 16 § 2 st. 1 p. KköpL. En vara kan dessutom vara felaktig om den avviker från vad du som köpare med fog hade kunnat förutse, 16 § 3 st. 3 p. KköpL. Säljaren har möjligheten att välja mellan att reparera varan eller leverera en ny, förutsatt att detta kan ske inom skälig tid och utan olägenhet för konsumenten enligt 27 § KköpL. Du som köpare kan inte direkt kan kräva hävning av köpet innan du har låtit säljaren först fått försöka avhjälpa felet. Du som köpare har även rätt till prisavdrag vid fel i köp enligt 28 § KKöpL.Öppet köpt är ingenting som regleras i lagen utan är något som näringsidkare på eget bevåg erbjuder konsumenter. Det innebär alltså att det som står på kvittot är att anse som ditt kontrakt och det är därför det som gäller. Även om det på hemsidan står att konsumenter har 30 dagars öppet köp, så framgår det av ditt kvitto att du har 8 dagars öppet köp och således gäller det senare över det tidigare. SammanfattningAv vad jag förstår av din fråga så har du lämnat in spabadet, men jag kan inte riktigt tyda om du har lämnat in det till Ica Maxi eller reparatören. Mitt förslag till dig är att vänta tills du återfår din vara för att därefter ta nästa steg.Såsom jag ser det har du följande alternativ som du kan gå vidare med efter att du har fått din vara tillbaka och den fortfarande har fel i sig:- Omleverans av ny vara- Kräva prisavdrag- Hävning av köpSåsom jag skrev ovan så måste du ge säljaren chansen att försöka avhjälpa felet. Om felet fortfarande kvarstår (efter att du återfått din vara av den part som du lämnade in varan till) hade jag krävt en ny vara alternativt prisavdrag. Känner du däremot att spabadet inte är värt besväret och felet fortfarande kvarstår kan en finna att hävning torde vara lämpligaste lösningen.Vänligen,

Fel i vara vid konsumentköp

2020-06-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Om man vill reklamera glasögon för att man blir yr av att använda dem måste glasögonfirman ha rätt att åtgärda felet först?
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler kring fel i varor köpta av en privatperson av en näringsidkare regleras i konsumentköplagen (KKL).Fel i vara.En vara skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet (16 § KKL). Att glasögonen gör dig yr på grund av att de är felslipade torde absolut ses som ett fel enligt lagens mening.Rättigheter och skyldigheter vid fel i vara.Det krävs att felet i varan ska ha funnits när denna överlämnats till köparen för att säljaren ska ha några skyldigheter att vidta åtgärder (20 § KKL). Eftersom det i detta fallet troligtvis rör sig om felslipade glasögon är det förstås ett fel som inte är orsakat av köparen. Det krävs dessutom att du meddelar säljaren att glasögonen är felaktiga för att få åberopa dina rättigheter (23 § KKL).Köparen har rätt att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom eller henne (29 § KKL). Felet i fråga torde inte innebära en sådan väsentlig betydelse som åsyftas i paragrafen. Däremot har du som köpare rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet (26 § KKL). Säljarens åtgärdande av felet ska ske utan vidare betalning från köparen.Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Beställning av vara som inte kommit fram

2020-06-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hejsan! Det är så att jag har beställt en taklampa från designtrend.se och har betalat för den men vi har inte fått den och det har gått 1,5 månad. När jag skriver till dom så hör dom inte av sig tillbaka. Hur kan jag få vidare med detta ärende ?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med är det alltid bra att (precis som du gjort) försöka få svar från företaget i fråga. Kanske finns det en logisk förklaring på förseningen. Är det så att företaget aldrig tänkt leverera varorna till dig utgör detta tillvägagångssätt ett klassiskt bedrägeri, enligt 9 kapitlet 1 § brottsbalken.Företaget har vilselett dig genom att få dig att tro att du, genom att betala pengar, ska få en viss vara. Det som avgör om det är bedrägeri eller inte är huruvida företaget överhuvudtaget tänkt leverera några varor till dig eller ej. Är det så att företaget velat leverera, men inte kunnat (pga. av omständighet x) behöver det alltså inte nödvändigtvis vara tal om ett bedrägeri. Företaget i fråga bör ju dock tydligt kommunicera denna omständighet till och ge svar på varför varan/varorna dröjer.Hör inte företaget av sig bör du göra en polisanmälan då du förmodligen blivit utsatt för ett bedrägeri. Hör företaget dock av sig och exempelvis meddelar att varan/varorna är försenade pga. omständighet x, skulle du kunna meddela företaget att du vill häva köpet pga. denna försening. Om du kan häva köpet eller ej beror då till stor del på hur pass lång försening det handlar om.Om du beställt en vara och företaget inte levererar denna i tid kallas det för dröjsmål. Den beställda varan ska vara levererad senast 30 dagar efter ni ingått avtalet om ni inte kommit överens om något annat. Det finns vissa medel du får använda om du inte har fått din vara i tid, dessa är:-Hålla inne betalning -Kräva att företaget fullgör köpet-Häva köpet om förseningen är av väsentlig betydelse för dig (exempelvis att du behöver båda klänningarna ett specifikt datum inför en tillställning och nu inte kan ha det på grund av att du inte fått hem den ena klänningen)-Kräva skadestånd för kostnader som du fått på grund av förseningen. Du skriver att du betalt för varan och hört av dig till företaget utan svar. Efter 30 dagar (från avtalets ingående) ska du uppmana företaget att leverera varan inom en rimlig tilläggstid, om detta inte görs har du rätt att häva köpet. Om du häver köpet ska företaget återbetala dina pengar utan onödigt dröjsmål.Det du då bör göra är att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, för att få en bedömning. Det är kostnadsfritt och kan göras via deras hemsida här. Du kan också vända dig till din kommunala konsumentvägledning för ytterligare information och stöd här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

fel vid köp över blocket

2020-06-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Har sålt lampor via blocket. Köparen var hemma hos mig och hämtade de. Uppmanade henne att kontrollera lamporna på plats, vilket hon gjorde. Hon hörde av sig samma kväll med ett märke i lampan som vi diskuterade. För mig innebär det att hon kontrollerat de en gång till. Efter nästan en månad hör hon av sig och meddelar att de är trasiga i upphängningen och vill därmed häva köpet. Det är fyra design lampor, priset var strax under 5000kr för alla. Svårt att avgöra hur och var felet har uppstått. Jag har inte sett felet innan försäljning och jag har uppgett att lamporna är i fint skick i annonsen.Tacksam för hjälp i frågan!Med vänlig hälsning, Sara
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas att jag kan besvara din fråga. Vad jag kan identifiera så är de en köprättslig fråga. Detta gör att svaret kommer ligga i Köplagen. Jag kommer först redogöra för vissa köprättsliga regler som jag anser har relevans för dig. Sedan kommer jag försöka applicera dem på din situation. Redan här kan jag dock sammanfatta med att säga att allt beror på hur tydlig skadan är, hur stor undersökningen var och vilken betydelse skadan har. Relevanta köprättsliga regler Eftersom du har sålt lamporna via blocket samt de verkar som att detta inte är något du normalt gör så förutsätter jag att detta inte är din affärsverksamhet. Detta gör att Köplagen (KöpL) gäller. Köplagen reglerar köp som inte gäller hus eller är mellan ett företag och en konsument. I lagen finns regler som gäller om man inte har avtalat annat, 1§ KöpL. Köparen har rätt att kräva en påföljd, där ibland rätt att häva, om de är ett fel i varan, 30 § KöpL. Att varorna har en trasig upphängning är ett fel om de har beskrivits som att de är i fint skick. Lamporna "avviker från vad man har fog att förvänta sig", 17 § KöpL. Den relevanta tidpunkten för ett fel är vid avlämnandet, 12 § KöpL. Innan du ger köparen lamporna så ansvarar du för dess skick efteråt ansvarar hon. Vidare så kan du aldrig bli ansvarig för en skada eller ett fel som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning innan köpet om en sådan påkallas, 20 § KöpL. Ett ytterligare hinder är att om de är ett fel som framkommer efter köpet som säljaren ansvarar för så måste man reklamera i tid. Mer specifik måste man reklamera inom skälig tid efter man upptäckt felet, 32 § KöpL. Längden på denna tid kan påverkas av den undersökning man ska göra efter köpet. Hur stor denna undersökning behöver vara beror på typen av köp, 31 § KöpL Finns det ett fel och har man reklamerat i tid så har man rätt till en påföljd, 30 § KöpL. Dessa påföljder inkluderar bl.a omleverans ( få en ny), avhjälpande (lagning) och prisavdrag. En säljare har alltid rätt att i första hand ge köparen en ny eller laga felet, 36 § KöpL. Sker inte detta inom skälig tid eller är de inte möjligt/relevant så får köparen istället kräva prisavdrag eller hävning, 37-39 § KöpL. Hävning kräver att felet är väsentligt samt att du insåg att de var väsentligt eller borde gjort det, 39 § KöpL. Hur dessa blir relevanta för dig Som jag konstatera ovan så är de fel på varorna, 17 § KöpL. Men med tanke på att du bad henne undersöka dem så talar några saker för att hon borde upptäckt felet och därmed inte har rätt att påkalla det, 12, 20, 30 KöpL § Att de inte går att hänga upp kan vara ett stort fel. De hindrar i slutändan hela funktionen av lampan. Detta talar för att hon borde upptäckt felet. De bör dock nämnas att inte alla typer av undersökningar inkluderar ett eftersökande som leder till att man hänger upp lampan. Vidare talar de faktum att hon upptäcker märkena först senare på att denna första utredning vid köpet kanske inte var så grundlig. Hur grundlig undersökning måste vara beror på vad du har sagt och situationen i övrigt, 20§ KöpL. Så om denna undersökning gör att hon inte har rätt att påkalla felet beror på hur stor utredning var samt typen av undersökning samt felets art. Vidare kan de kan tänkas att hon borde ha upptäckte felet i samband med att hon upptäckte märkena men återigen beror de på hur tydlig skadan var. Man har visserligen enligt Köplagen en skyldighet att undersöka lamporna enligt god affärssed. Eftersom köpet var på blocket kan god affärssed här inte anses vara mycket mer än att undersöka dem ockulärt, att vänta en månad med att hänga upp dem är inte i strid med detta, 31 § KöpL. Borde felet upptäckts här precis efter köpet? Krävdes de att man hängde upp dem för att upptäcka felet? Är felet så tydligt att om man upptäcker märkena så borde man upptäckt även skadan på upphängningen så får de anses att en månad är för lång tid att vänta med att påkalla felet. De får anses vara en oskäligt lång tid och därmed gör att köparen inte har rätt till påföljd, 32 § KöpL. Detta under förutsättning att köparen inte hade en relevant ursäkt att inte reklamera tidigare, t.ex att de var omöjligt för henne att testa om skadan verkligen påverka lampornas funktion. D.v.s att hon visste om felet men inte dess allvar för ens en månad senare. Den sista saken som bör påpeka är kravet på hävning, 37, 39 KöpL. Reglerna ger dig alltså rätt till att både leverera en ny vara till köparen eller laga felet. Kan du inte detta så kan prisavdrag bli relevant och hävning kan också aktualiseras. De kan argumenteras om felet är väsentligt eller ej. Är lamporna sådana som måste hängas upp? Hade hon alltid tänkt att hänga upp dem. Visste du om att hon tänkte hänga upp dem? Jag förespråkar dock att ifall ni kommer fram till att du ansvarar för felet så borde ni komma överens om en lösning som passar er båda bäst oavsett om de är avhjälpning, prisavdrag eller hävning. De bör dock nämnas att du har rätt att avhjälpa felet i första hand om du föredrar detta framför hävning. Jag hoppas de besvara din frågaMed vänliga hälsningar