Kan ett företag ta ut en administrationsavgift för att göra en återbetalning?

2021-09-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag beställde ett paket från ett företag för 250 kronor. Paketet slarvades bort i posten och kom aldrig fram. Företaget kommer inte skicka någon ny produkt till mig men har erbjudit sig att göra en återbetalning av varan men tar då en administrationsavgift på 159 kronor. Har de rätt att göra så??
My Stenquist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga.ProblemDu har beställt ett paket som posten har slarvat bort och företaget du beställt från vill ej ge dig en återbetalning, utan att du betalar en administrationsavgift på 159kr. Eftersom ingenting annat har sagt så utgår jag från att du agerat i egenskap av privatperson gentemot företaget. Jag kommer därför i mitt svar utgå från konsumentköplagen (KKL) i mitt svar som är den tillämpliga lagen när det gäller köp mellan en konsument (du) och en näringsidkare(företaget) 1§ KKL.Risken för varanDen som bär risken för varan är den som ansvarar om varan förstörs eller kommer bort och risken övergår på köparen först när varan levererats (8§ KKL). Med avlämnas att den ska komma i köparens (din) besittning, vilket den inte har gjort (6§ KKL). Det är alltså företaget som bär risken för varan, även om det är posten som är ansvariga för att det slarvades bort. Ditt paket kom aldrig fram och det föreligger därför dröjsmål (9§ KKL).PåföljderVid dröjsmål har du en mängd påföljder du har rätt att göra gällande(10§ KKL), t.e.x att häva köpet (13§ KKL). Du kan kräva att företaget återbetalar dig.AdministrationsavgiftKonsumentköplagen genomsyras av ett väldigt starkt konsumentskydd. Avtalsvillkor som är till nackdel för köparen är utan verkan (3§ KKL). Alltså är deras villkor om att du ska betala en extra administrationsavgift för att kunna få pengarna tillbaka ogiltig, eftersom att det är till nackdel för dig som konsument genom att villkora din lagstadgade rätt till att häva köpet vid dröjsmål. Företaget har inte rätt att ta ut denna administrationsavgift. Företaget kan i sin tur efter de ersatt dig vända sig till posten och kräva dem på betalning, om de anser att det är postens fel att ditt paketet kommit bort.Hoppas du kan ta hjälp av mitt svar!Vänlig hälsning,

Går det att ångra köp i butik med stöd av konsumentköplagen?

2021-09-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag besökte en butik för att beställa en bröllopsklänning. Jag provade ut rätt storlek och beställde en klänning via butiken. Klänningen beställdes till deras leverantör i en storlek som fanns med i leverantörens storlekstabell, inga specialmått. Jag beställde denna på en lördag, men har nu tre dagar ändrat mig och vill avbeställa klänningen. Jag skrev däremot på ett avtal med butiken där det framgår att jag betalade handpenning på 50% av klänningens värde. Måste jag verkligen betala hela den summan om jag avbeställer klänningen 3 senare? Jag vill avbeställa klänningen med hänvisning till konsumentköpslagen, är det möjligt?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du vill ångra köpet. Det kan du endast göra, om inte annat föreskrivs i avtalet mellan dig och säljaren, om köpet ingåtts på distans utanför butikslokal enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Den lagen är inte tillämplig på din situation eftersom avtalet har träffats i butik ( 2 §). Således gäller konsumentköplagen (1990:932) (KkL) men denna innehåller inga bestämmelser om ångerrätt. Komma ifrån köpet kan du då bara om det föreligger skäl för hävning (29 § KkL). Sådana är skäl hänför sig till fel i varan (16-21 §§) och felet måste vara av väsentlig betydelse. Dessvärre för din del måste du fullfölja avtalet (pacta sunt servanda – avtal ska hållas, en gammal rättsprincip), om det inte av avtalet t.ex. framgår att avbeställning kan ske i förening med att säljaren behåller handpenningen. Hälsningar,

Rätt till skadestånd efter felaktig ansiktsbehandling?

2021-09-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag gjorde laser behandling i ansiktet (fraktionerad laser) i privat klinken. Jag mailade hudläkare innan jag började laser behandling om hur behandling ska gå och han skrev till mig att efter laser kommer min ansikte blir röd cirka 2-3 veckor. Sista behandling så blev min ansikte röd och tog längre tid. Då ringde jag till hudläkare som sa först att det komma och ta flera månader och om min ansikte blir fortfarande röd så kan han behandla med annan laser. Hudläkare sa ingenting om annan laser behandling från början. Jag blev förvånad och jätte orolig eftersom han ville inte erkänna att han skadade min ansikte. Hudläkare sa från början att det kom och ta 2-3 veckor och nu har gått 5 månader och min ansikte är fortfarande röd och bli inte bättre. Jag ringde igen till hudläkare som sa att det är otur som hände med min ansikte och det kommer och läka sig och kan ta flera månader. Jag klagade på klinken och förklarade till hudläkare om hur han skadade min ansikte. Jag fick inte information om risker angående laser från början. Klinken missade ge mig information om risker angående laser. Det enda information fått från hudläkare att efter laser behandling min ansikte blir röd 2-3 veckor . Min ansikte är fortfarande röd och inte bli bättre. Vad rekommenderar ni mig. Har jag rätt till skadestånd och hur mycket ungefär kommer jag kräva till klinken. Vad kan jag vända mig. Vad har jag rätt till ersättning.
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att en privat klinik utförde en laserbehandling på ditt ansikte i flera omgångar och att du innan det första behandlingstillfället fick veta att ditt ansikte kunde komma att vara rött i cirka två till tre veckor efter behandlingen. Vidare beskriver du att ditt ansikte blev rött efter det sista behandlingstillfället och att det efter fem månader fortfarande är rött. Jag förstår att du anser att läkaren som utförde behandlingen har skadat ditt ansikte och därför har varit i kontakt med kliniken för att uttrycka ditt missnöje. Du tycker också att du innan det första behandlingstillfället inte fick tillräckligt med information om behandlingens hälsorisker. Nu undrar du om du har rätt till skadestånd p.g.a. det som har hänt dig. För att besvara din fråga redogör jag först för regelverket kring behandlingar på människokroppen och gör sedan en bedömning på din situation. En tjänst kan av flera olika anledningar anses vara felaktig Konsumenttjänstlagen (KTjL) är inte tillämplig på behandlingar på människokroppen, utan endast på arbete på lösa saker och fast egendom samt förvaring av lösa saker (1 § KTjL). Trots detta tillämpas lagen ofta analogt på fall som handlar om behandlingar på människokroppen. Att tillämpa en lag analogt innebär att man tillämpar den på situationer som egentligen inte omfattas av lagen, men som är tillräckligt lika för att göra det ändå. För att en konsument ska kunna vidta åtgärder mot den som har utfört en tjänst måste det först etableras att tjänsten är felaktig. En tjänst anses enligt 9 § 1 st. 1 p. KTjL vara felaktig om tjänstens resultat avviker från vad konsumenten har rätt att kräva enligt 4 § KTjL, nämligen att näringsidkaren utför tjänste fackmässigt, med tillbörlig omsorg tar till vara konsumentens intressen och samråder med konsumenten i den utsträckning som behövs och är möjligt. En tjänst anses vidare enligt 11 § KTjL vara felaktig om den som utförde tjänsten, före avtalets ingående, underlät att upplysa konsumenten om ett sådant förhållande rörande tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som näringsidkaren kände till eller borde ha känt till och som hen insåg eller borde ha insett vara av betydelse för konsumenten. Här är dock en förutsättning för tjänstens felaktighet att underlåtenheten kan antas ha inverkat på avtalet.Frågan om när tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades (12 § KTjL). Om resultatet dock försämras efter att tjänsten har avslutats, ska försämringen anses felaktig om försämringen är en följd av att näringsidkaren har åsidosatt vad som ålegat denne enligt avtalet eller Konsumenttjänstlagen (13 § KTjL). Förutsättningen för att få skadestånd för en felaktig tjänst Om det har etablerats att tjänsten är felaktig, kan den drabbade konsumenten av näringsidkaren kräva bl.a. prisavdrag, hävning och skadestånd. Innan en konsument kan vidta sådana åtgärder måste denne dock först reklamera felet enligt 17 § KTjL. När reklamation senast ska ha skett framgår av paragrafen och lämpligast är att du själv kollar i paragrafen och avgör vilken tid som bäst stämmer överens med din situation. Om näringsidkaren inte avhjälper felet eller det inte är möjligt, har konsumenten rätt till att kräva prisavdrag (21 § KTjL). Prisavdraget ska i första hand motsvara vad det kostar konsumenten att få felet avhjälp, och ska i andra fall motsvara felets betydelse för konsumenten (22 § KTjL). Om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta, får konsumenten i stället häva avtalet (21 § KTjL). Det innebär att konsumenten istället för ett prisavdrag får hela penningsumman åter (23 § KTjL). I frågan om skadestånd gäller att näringsidkaren ska ersätta den skada som konsumenten har lidit på grund av felet i tjänsten. Dessutom ska näringsidkaren alltid ersätta den skada som uppkommer när tjänstens resultatet har avvikit från vad denne särskilt har utfäst (31 § KTjL). Bedömning i ditt fall och rekommendation I ditt fall måste det först avgöras som behandlingen kan anses vara felaktig i enlighet med det jag ovan har redogjort för om förutsättningarna för en tjänsts felaktighet. Det är omöjligt för mig att avgöra huruvida behandlingen utfördes fackmässigt eller inte, och inte heller om hur väl hudläkaren samrådde mig dig under behandlingens utförande. Eftersom jag inte var på plats och därför inte har kunnat observera hudläkarens beteenden, är det i princip bara du som kan avgöra om kraven för fel i 9 § KTjL är uppfyllda eller inte. Det ska tilläggas att behandlingar kan ha olika effekter på olika människokroppar, varför det är möjligt att tjänsten utfördes fackmässigt och att rodnaden i ditt ansikte ändå har uppstått. Mer intressant att kolla på är om du på ett tillfredsställande sätt blev upplyst om behandlingens hälsorisker innan du påbörjade behandlingen. Vid en tillräckligt stor avsaknad av sådana upplysande uppgifter, kan tjänsten anses vara felaktig i enlighet med regeln i 11 § KTjL som jag redogjorde för ovan. För att avgöra om du fick tillräckligt med uppgifter om riskerna eller inte, borde du gå igenom alla skriftliga handlingar du har erhållit av kliniken för att kolla om det står något om hälsorisker, faror eller andra saker du borde vara medveten om. Om t.ex. ett avtal du har skrivit på innehåller sådana uppgifter om risker, skulle det bli svårt att vinna framgång med ett yrkande om att du inte blev informerar om riskerna. Den enda upplysningen du nämner att du fick är att ditt ansikte kan bli rött i två till tre veckor. Om det visar sig att detta är den enda uppgiften om hälsorisker som du överhuvudtaget har fått av kliniken, kan det göras sannolikt att du har fått för lite information om behandlingens risker och att tjänsten därför kan förklaras som felaktig i enlighet med 11 § KTjL. Faktumet att du har rodnader i ditt ansikte efter fem månader, när hudläkaren informerade dig om att sådana rodnader vanligtvis endast är synliga under två till tre veckor, kan också tyda på att hudläkaren kraftigt underdrev hälsoriskerna och förmedlade information som är felaktig i sig. Då kan hudläkarens uppgifter likställas med att de inte har lämnats alls. Min rekommendation är att du går igenom alla skriftliga handlingar du har fått av kliniken och letar efter upplysningar om risker och andra faror. Om du hittar sådana, är det förmodligen lite du kan göra. Om du däremot inte hittar några sådana uppgifter och alltså endast har fått upplysningen om möjliga rodnader i ansiktet, finns det relativt goda möjligheter att en domstol skulle anse att behandlingen är felaktig p.g.a. bristande upplysningar om hälsorisker. Vidare har du goda möjligheter till att erhålla skadestånd eftersom hudläkarens påstående att rodnader vanligtvis varar i två till tre veckor, kan ha varit en kraftig underdrigt och således felaktigt. Även om du hittar skriftliga upplysningar om hälsorisker, kan dessa vara kraftigt underdrivna likt den muntliga upplysningen du fick. Ditt nästa steg, för det fallet att du inte hittar upplysningar om hälsorisker i skriftliga handlingar du har erhållit eller att du bedömer att dessa är underdrivna, är att överväga att formellt kräva kliniken på skadestånd. För det kan du anlita en jurist som för din talan åt dig. Här bokar du tid med en av våra jurister och här hittar du mer information om fasta priser för Lawlines produkter. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Kan jag häva ett avtal om installation av diskmaskin på grund av långa förseningar?

2021-09-15 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! I samband med att jag fick erbjudandet 20 januari att hyra en lägenhet (nybyggd) så erbjöds jag att köpa till installation av diskmaskin. Jag antog då att den skulle vara installerad o klar tills inflytt 1 april, men de hade inte sagt ett installationsdatum. En betalning skulle ske efter installation. När jag flyttar in så finns ingen diskmaskin och dom meddelar då att den var försenad. Jag har nu insett att jag inte behöver en längre. Skickar i juni att jag vill makulera ordern då jag behövt vänta så längre. De säger då att det inte går att avbryta ordern, "avregistrera anmälan" då dom är beställda.Nu 5 september har jag fortfarande inte fått någon info om diskmaskinen? Kan jag häva "ordern"/"köpet"? I o med en lång försening utan info? Tack på förhand!
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din situation som att du ingått ett avtal om installation av diskmaskin till din nybyggda lägenhet, som fem månader efter inflyttning fortfarande inte är installerad, och att du på grund av dröjsmålet vill häva avtalet.Konsumenttjänstlagen gällerEftersom jag uppfattar det som att det rör sig om ett köp av en installation, och inte ett köp av själva maskinen därtill, gäller konsumenttjänstlagen ("KTjL") (1 § KTjL). Konsumenttjänstlagen är tvingande, vilket betyder att installatören inte får ge dig sämre villkor än lagen (3 § KTjL).Det finns goda möjligheter till hävning på grund av det långa dröjsmåletEftersom ni inte har avtalat något installationsdatum ska diskmaskinen vara installerad inom "skälig tid". Vad som är skälig tid ska jämföras med liknande tjänster, i det här fallet andra installationer av diskmaskiner. Att diskmaskinen inte är installerad fem månader efter inflyttning (och åtta månader efter ingående av avtal) kan knappast vara inom skälig tid. Dröjsmål föreligger därför i lagens mening. Det spelar ingen roll om dröjsmålet beror på något utanför installatörens kontroll, exempelvis leveransproblem, dröjsmål anses föreligga ändå (24 § KTjL).För att du ska kunna häva avtalet krävs det att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KTjL). Vad som ska förstås med "väsentlig betydelse" är inte helt glasklart, utan man får göra en bedömning från fall till fall. I ditt fall fäster jag vikt vid dels dröjsmålets totala längd, dels att du hade en berättigad förväntan på att diskmaskinen skulle vara på plats någorlunda nära inflyttning, eftersom du ingick avtalet nästan tre månader före inflyttning.Jag finner därför goda möjligheter för dig att häva avtalet på grund av det långa dröjsmålet, ännu bättre än vid ditt senaste försök i juni då installationen "bara" var två månader försenad. Att diskmaskinerna är beställda är ingen giltig ursäkt, se ovan. Kontakta installatören och meddela att du vill häva avtalet på grund av det långa dröjsmålet, med hänvisning till lagen om så krävs.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Säljaren lämnar ingen garanti?

2021-09-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har kopt och fått en AC installerad av en certifierad installatör godkänd av Mitsubishi Electrics i Sverige. När jag frågade om garantitid fick jag svaret att det finns ingen. Det är Konsumentköplagen som gäller!?Hur kan detta vara möjligt?
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du köper något från en näringsidkare gäller konsumentköplagen, som förkortas KKL (1 § KKL). Lagen innehåller tvingande bestämmelser till fördel för konsumenter.En garanti är ett frivilligt åtagande från säljarens sida som gäller utöver konsumentlagstiftning och garanti finns inte lagstadgat (21 § KKL). Att säljaren inte vill lämna någon garanti är därför tillåtet.Konsumentköplagen innehåller bland annat regler om fel på varan och vem som ska bekosta reparationer beroende på när varan går sönder. Det är regler som påminner eller är väldigt lika det som ibland lämnas som garanti från säljaren.Summerat innebär det här att det finns ett konsumentskydd lagstadgat redan och att säljaren är inte tvingad att lämna någon ytterligare garanti. Om du får ett konkret problem i framtiden kopplat till din vara kan vi hjälpa dig att reda ut vad konsumentköplagen säger i just ditt fall.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Försenad leverans av bil och bilutrustning

2021-09-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har beställt en ny bil med mycket utrustning och bilen skulle preliminärt komma i oktober.Nu visar det sig att de inte kan leverera all utrustning då det är material brist.Vi har blivit erbjudna att häva köpet men då vi redan sålt våran egen bil är det inget alternativ.Blev också erbjuden att de drog av kostnaderna för utrustning som inte kunde levereras.Kollar jag på någon annan bil nu jämfört med när vi skrev avtalet i april har alla bilar gått upp i pris. Vad har man rätt till i detta läge? Kan man få ersättning för att de inte kan leverera. Glömde skriva att de även har skjutit upp leveransen till nov preliminärt.
Tim Axell |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Rättsliga möjligheterJag utgår från att du köper bilen som konsument och att du har köpt bilen från en näringsidkare. Detta gör att konsumentköplagen (KKL) blir tillämplig (1 § KKL). Säljaren har dröjt med att leverera bilen vilket gör att du har vissa rättsliga alternativ att använda dig av:hålla inne en del av betalningen tills bilen har levererats,kräva fullgörelse av köpet eller häva köpet,kräva skadestånd av säljaren (9 och 10 § KKL). Hålla inne betalningen tills bilen levereratsDu har rätt att vänta med att betala tills bilen har levererats (11 § KKL). Kräva fullgörelse av köpetOm du vill kräva att säljaren ska leverera bilen så har du som utgångspunkt rätt till det (12 § första stycket KKL). Säljaren är däremot inte tvungen att leverera direkt om det inte är möjligt eller om det skulle krävas orimliga uppoffringar från säljaren för att leverera direkt (12 § andra stycket KKL). I och med att jag inte vet huruvida säljaren kan skaffa utrustningen någon annanstans ifrån och hur mycket mer det i sånt fall skulle kosta för säljaren så kan jag inte med säkerhet avgöra huruvida du har rätt att kräva att säljaren levererar bilen direkt. Om du känner att du vill åberopa denna paragraf är det dock viktigt att du gör det ganska snart, då du kan förlora din rätt att kräva att säljaren levererar bilen om du väntar för länge (12 § tredje stycket KKL). Häva köpetDu har en rätt att häva köpet då fördröjningen av leveransen har en väsentlig betydelse för dig i och med att du nu står utan bil (13 § första stycket KKL). Trots att du redan har sålt eran tidigare bil kan det finnas anledning att häva köpet ändå, eftersom att du kan begära skadestånd för prisskillnaden mellan vad bilen och utrustningen kostade när ni gjorde köpet jämfört med vad det hade kostat dig att göra samma affär med en annan bilförsäljare nu. Mer om detta nedan. SkadeståndUtgångspunkten är att du kan få skadestånd på grund av den försenade leveransen (14 § KKL). Säljaren kan dock komma undan skadeståndsansvaret om säljaren bevisar att:någonting hindrade säljarens möjlighet att leverera bilen inklusive dess utrustning i tid, detta hinder låg utanför säljarens kontroll,säljaren kunde inte ha förväntats förutse hindret ochsäljaren kunde inte skäligen ha undvikit eller övervunnit hindret (14 § KKL).Jag tolkar det som att säljaren troligtvis är skadeståndsskyldig då denne hade kunnat förutse en materialbrist, vidare kunde säljaren undvika hindret genom att ha större marginaler när det gäller hur mycket material de har tillgång till och avslutningsvis kan säljaren möjligtvis komma runt problemet genom att beställa in material någon annanstans ifrån. Det är som sagt upp till säljaren att bevisa att punkterna ovan är uppfyllda och att denne därför inte är skadeståndsansvarig. Väljer du att häva köpet och köpa en ny bil så kan du begära skadestånd för prisskillnaden mellan vad bilen och utrustningen kostade när du ingick köpet och priset för en likadan bil och utrustning nu (32 & 33 § KKL). Om du istället väljer att vänta tills bilen och dess utrustning kan levereras så kan du istället begära skadestånd för de utgifter som du kommer att ha för att resa med buss eller eventuellt taxi istället för bil under tiden du väntar på att bilen ska levereras (32 § KKL). Meddelande om skadestånd och hävningOm du väljer att häva köpet eller begära skadestånd så är det viktigt att du inom skälig tid informerar säljaren om att du vill göra detta (15 § KKL). Jag hoppas att svaret har varit till hjälp för dig!

Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?

2021-09-15 i Köplagen
FRÅGA |Om jag skickat ett paket via postnord som aldrig kom fram till mottagaren. Kan jag anmäla detta som stöld till försäkringsbolaget eller betraktas det som förskingring? Vad är skillnaden på stöld och förskingring?Detta redulterade i stt jag blev tvungen att beställa en ny vara för c:a 20000kr.Postnord vill inte ersätta ngt. Försäkringsbolaget vill inte ersätta mig ngt. Tacksam för hjälp.
Linn Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Så som jag förstår det berör din fråga två rättsområden, dels frågan om vem som bär risken för paketet, dels skillnaden mellan stöld och förskingring. Nedan ska jag besvara båda.Vem bär risken för paketet?Om det rör sig om ett köpförhållande, alltså att du sålt varan till mottagaren, så blir köplagen tillämplig. Jag utgår i svaret från att såväl du som mottagaren är privatpersoner, varför just den lagen blir tillämplig.Säljaren ansvarar för vad som händer med varan fram tills den avlämnats hos köparen, vilket framgår av reglerna om riskövergång i 13 § köplagen. Detta beror på att den som har varan i sin besittning har bäst möjlighet att se till att ingenting händer med den. I denna sits blir du säljaren och bär alltså ansvaret fram tills leverans. I 8 § köplagen står dessutom att säljaren ska ordna med lämplig transport. För en vara med värdet 20 000 kr bör paketet skickas rekommenderat. Detta innebär att paketet spåras och hanteras för hand längst hela processen. Skickar man paket på detta vis har man ofta starkare bevisning för att posten tagit emot paketet.Finns det inget bevis för att posten är ansvarig och får köparen inte varan är du som säljare i dröjsmål med avlämnandet. Köparen kan enligt 23 § köplagen kräva att du fullgör köpet, alltså att du ser till att varan kommer fram eller skickar en ny. Går inte detta kan köparen häva köpet enligt 25 § köplagen. Att postnord inte vill ersätta den ekonomiska skadan kan bero på att de har avtalsvillkor som friskriver dem i situationer som din. Jag kollade igenom postnords avtalsvillkor och såg att de har vissa ansvarsbegränsningar som inträder vid särskilda belopp, men i och med att jag inte vet alla omständigheter i din situation kan jag rekommendera att se över postnords avtalsvillkor själv. Jag länkar till sidan här.Stöld eller förskingring?Stöld (8:1 BrB) och förskingring (10:1 BrB) skiljer sig åt på så sätt att vid stöld är rekvisiten att någon tar vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig egendomen. När det gäller förskingring tillägnar någon sig egendom som denne fått i sin besittning genom exempelvis sin anställning.Personal som tar varor från sin arbetsplats, döms normalt sett för stöld och inte för förskingring. Anledning till detta är att för förskingring måste man fått någon egendom i sin besittning (besittningsbegreppet kan vara rätt komplicerat). Man brukar säga att om en kassör tar pengar från kassan så har hon fått kassan i sin besittning och skall därför dömas för förskingring och inte för stöld. Om kassören tar något annat från butiken så är det inte egendom som denne haft i sin besittning på just det sättet som krävs för att besittningsrekvisitet för förskingring skall uppfyllas.Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med försäkringsbolag och postnord och begära ett förtydligande av de villkor som orsakar att du bär ansvaret för den summan som gått förlorad. Vill du ha ytterligare och mer detaljerad hjälp kan du kontakta en av Lawlines jurister eller ställa kompletterande frågor här.Vänliga hälsningar,

Köp av valp med dolt fel - fråga om säljarens ansvar

2021-09-14 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har köpt en valp som är sjuk Dolt fel.Kan jag få pengarna tillbaka för valpen?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!KonsumentköplagenKonsumentköplagen (KköpL) blir tillämplig om du har köpt hunden av en hunduppfödare som bedriver denna verksamhet som näringsidkare. Enligt lage är det säljaren som är skyldig att ersätta köparen för dolda fel som uppkommer hos valpen. Enligt 20 § KköpL svarar säljaren för de fel som fanns vid avlämnandet, även om felet visar sig först senare. En förutsättning för att köparen ska få göra felet gällande är att hen meddelar säljaren om detta inom skälig tid från det att hen upptäckte felet. Detta kallas reklamation och en reklamation ska göras så fort som möjligt. Säljaren är skyldig att ersätta dolda fel i tre år från dagen man fick tillgång till varan. (23 § KköpL) Efter sex månader är det dock köparen som måste bevisa att felet föreligger, innan dess anses felet ha förelegat vid avlämnandet, se 20 a § KköpL.KöplagenOm du istället har köpt valpen av en privatperson, gäller Köplagen (KöpL) istället då denna lag gäller mellan två privatpersoner alternativt mellan två näringsidkare. Enligt 19 § KöpL går det att i avtalet skriva att hunden säljs i befintligt skick, varför fel inte kan göras gällande efter köpet. Om det inte avtalats om befintligt skick ansvarar säljaren för dolda fel, se 20–21 §§ KöpL. Påföljder vid säljarens ansvar för dolt felAtt valpen har ett dolt fel betyder att den har en sjukdom eller defekt som fanns vid leveransen, men som har visat sig först senare. Det är en veterinär som avgör om ett fel är att anse som ett dolt fel eller inte. Att ett fel klassas som medfött betyder inte att det per automatik även är att klassa som ett dolt fel. Om du ska ställa säljaren ansvarig för felet måste du be undersökande veterinär om ett intyg där det klart och tydligt framgår att felet är ett dolt fel.Du har som köpare rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans. (26 § KköpL och 34 § KöpL) Ett avhjälpande betyder att säljaren betalar för veterinärkostnaderna så att valpen blir frisk och omleverans innebär att du kan erbjudas att få en ny valp. Om säljaren inte avhjälper felet, har du rätt till prisavdrag eller hävning, om felet varit av väsentlig betydelse för dig. Vid hävning har du rätt till ersättning för de utgifter som uppkommit på grund av felet, om inte säljaren visar att felet legat utom dennes kontroll. (se 28–30 §§ KköpL och 37–40 §§ KöpL)Hoppas ovanstående besvarar din fråga!