Cancelling a service

2021-08-07 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!First of all, please accept apologizes for using English language, but my Swedish are very poor ("lite"). Initially, I agreed with a carpenter to make "new tak" in my house. In addition to these jobs, we discussed with him (with the carpenter) and he offered to me jobs related with "the renovation of the barn of my house" (these are additional jobs / other jobs than "new tak" jobs). In his offer it mentioned 50% deposit (the truth is that by my mistake I overlooked it). He asked 50% deposit in advance for the "barn repair", indicating by email that he will not start the "barn repair" jobs, if I do not pay the 50% jobs. Although, I have not paid the 50% and I am not going to pay it, he send me an invoice on July/2021. I told him that I can only pay the jobs as they progress. So, my questions are :1) do I have to pay the invoice, although he did not do any "barn repair" jobs yet?? 2) can I ask him to cancel his invoice?? Because of the situation, I am not interested any more to cooperate with him for the "barn repair" jobs.
Mathias Nilsson |Hello and thank you for reaching out to Lawline with your question!Primarily, the buyer must pay the price for the service as required by the contract (41 § konsumenttjänstlagen). In this case you will have to pay half of the total amount in advance due to the agreement.The buyer has the right to cancel the service until it is completed. You do not have to give a reason to cancel the service (42 § konsumenttjänstlagen). The carpenter cannot claim compensation or payment if you cancel the service before the work has started.You must inform the carpenter that you want to cancel the service regarding the barn repair.Sincerely,

Fel på vara via tradera, hur mycket måste jag betala tillbaka?

2021-08-05 i Köplagen
FRÅGA |Hej Lawline, ni har tidigare kommit med så fantastiska svar så jag prövar igen.Jag köpte ett grafikkort från Komplett.se tidigare under året för 7990 kr. Då jag insåg att jag faktiskt inte behövde ett nytt grafikkort valde jag att sälja det på tradera, för att bygga upp min profil där.Grafikkortet var alltså helt nytt och jag kom aldrig att öppna paketet.Buden på grafikkortet gick upp till 15 500 (troligtvis med "hjälp" av den brist på grafikkort som råder).Den med högst bud betalade och jag skickade iväg varan samt en digital kopia av kvittot från Komplett.se.Allt kändes jättebra.Nästan två månader senare återkommer köparen med en tvist genom tradera där han påkallar att jag ska betala tillbaks pengarna för objektet då det enligt honom har ett fabriksfel. Han förklarar att han varit i kontakt med Komplett.se gällande problemet men att de endast kan göra återköp på de 7990 kr som grafikkortet ursprungligen kostade. De kan inte skicka ut ett nytt kort då det som sagt råder stor brist på dessa och han vill därför att jag betalar honom det fullständiga beloppet för auktionen i utbyte mot att han skickar tillbaks grafikkortet till mig.Min fråga är om jag måste betala tillbaks dessa pengar?Behöver ni ytterligare information svarar jag gärna!Tack på förhand!
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid köp av grafikkort mellan privatpersoner gäller köplagen. I detta fall är du säljare och den som köpt av dig köpare.Om det har uppstått ett fel i varan som inte beror på köparen får köparen göra gällande påföljder mot säljaren (30 § köplagen). Påföljden kan t.ex. vara reparation eller att köpet hävs. Om det har uppstått ett fabrikationsfel som hela tiden funnits på varan men visar sig först efter köpet är du som säljare ändå ansvarig för felet (21 § köplagen).För att få hävda felet och inte förlora sin rätt att kräva åtgärder måste köparen meddela säljaren inom skälig tid från det att felet har eller borde ha upptäckts (32 § köplagen). Skälig tid kan vara svårt att bedöma och måste bedömas från fall till fall men inom två månader räknas enligt huvudregeln alltid som skälig tid. Utifrån dina uppgifter i frågan är min bedömning att reklamationen skett i skälig tid och att köparen har rätt att kräva åtgärder.Om felet är väsentligt får köparen häva köpet (39 § köplagen). Om det inte går att använda grafikkortet alls är det ett väsentligt fel och köparen har rätt att häva köpet. Om köpet hävs ska köpet gå åter (64 § köplagen). Att köpet går åter innebär att köparen lämnar tillbaka grafikkortet och att säljaren lämnar tillbaka pengarna.SammanfattningSammanfattningsvis är alltså min bedömning att köparen har rätt att häva köpet på grund av att varan är väsentligt felaktig och inte fungerar. Köparen har även reklamerat i tid. Om köpet hävs måste du som säljare betala tillbaka hela köpeskillingen. Jag vill avslutningsvis betona att det finns fler lagrum i köplagen som kan bli aktuella på din situation och ge ett annat utfall om det är så att alla omständigheter inte framkommer i din fråga. T.ex. om grafikkortet inte är helt obrukbart eller om köparen har gjort någonting som minskat värdet på grafikkortet mer än nödvändigt, då kan köparen bara ha rätt att få tillbaka en del av köpeskillingen. Om du vill ha vidare rådgivning utifrån din specifika situation och anlita en jurist hos Lawline råder jag dig att boka en tid via länken nedan.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Felansvaret på det konsumentköprättsliga området - Vad gäller?

2021-08-04 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vi har köpt en äldre segelbåt på Blocket. Innan övertagande provkördes motorn som då havererade. I överenskommelse med säljaren kom vi överens om en reduktion av priset mot att kostnaderna för en ny motor delades mellan oss. Motorn installerades av en firma, och vid sjöprovet deltog säljaren som godkände installationen.Då vi skall segla hem båten fungerar inte motorn, ett fel som uppstår efter två timmars gång. Vi uppsöker nödhamn tre gånger (med ett antal av installatören rekommenderade åtgärder utförda av oss, som byte av bränslefilter samt inkopplande av extern bränsletank) innan vi ger upp och kräver att installatören åtgärdar felet. Installatören skickar personal vid åtminstone två tillfällen och slutligen säger de att motorn nu fungerar, samt att de återställer bränsleförsörjningen till båtens befintliga tank. Vi gör själva funktionstest på sammanlagt 7 timmar och fortsätter vår resa. Efter några timmars segling dör motorn direkt vid start. Ny nödhamn. Motvilligt skickar installatören reparatör som anser att motorn bör bytas.Detta håller inte den installerande firmans ägare med om, efter att ha kommunicerat med generalagenten. Den senare uppger att detta fel alltid beror på smuts i insprutningspumpen, vilket ej är bevisat. Vi har nu en båt med en motor som inte fungerar. Installatören säger att smuts i bränslet är vårt ansvar och vi anser att vi köpt en installation och motor som inte uppfyller förväntningarna.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas är konsumentköplagen (KKöpL) eller möjligen konsumenttjänstlagen (KTjL). Köpet av motorn synes vara ett s.k. blandat avtal, dvs. ett avtal med inslag av såväl köp av vara som köp av tjänst. Gissningsvis utgör dock köpet av motorn och kostnaden för denna en större del av totalen än utförandet av själva tjänsten, dvs. installationen av motorn, varför jag bedömer att konsumentköplagen ska tillämpas i det här fallet. Men din ärendebeskrivning saknar helt en eller flera frågor, vilket naturligtvis försvårar behandlingen av ditt ärende. Glädjande är därför att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar varför den här skrivelsen kommer att bli något generell till sin karaktär. Det sistnämnda har också delvis att göra med avsaknaden av uttryckliga frågor.Den konsumentköprättsliga felbedömningen, vad gäller?Generellt kan sägas att som fel räknas huvudsakligen sådant som avviker från det som har avtalats om båtmotorns kvalité och andra eventuella egenskaper eller om motorn i något annat avseende avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta vid köpet, 16 § KKöpL. Om ingenting specifikt avtalats kan motorn även anses felaktig om den avviker från vad båtmotorer i allmänhet bör uppfylla i termer av funktionsduglighet eller från vad säljaren möjligen uppgav genom en annons eller lämnade i information innan den faktiska överlåtelsen ägde rum, 19 § KKöpL. Om båtmotorn är fabriksny går inte riktigt att utläsa av din ärendebeskrivning, men om motorn skulle ha sålts i befintligt skick ska det noteras att existensen av en "befintligt skick" - klausul ändå kan leda till att motorn betraktas som felaktig. Enligt 17 § KKöpL gäller att även om en vara har sålts i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll, ska den anses felaktig, om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Ansvarsfrågan, hur löses denna?Kan en avvikelse enligt ovan fastställas blir riskens övergång den springande punkten för om säljaren kan åläggas det konsumentköprättsliga felansvaret och detta avgörs utifrån när mottagandet av båtmotorn skedde. Om felet fanns innan och/eller fram till överlämnandet ägde rum svarar säljaren för det och detta gäller även om felet skulle visa sig först i ett senare skede, 20 § KKöpL. Det ska vidare uppmärksammas att en uppkommen försämring av båtmotorn som inte fanns vid tidpunkten för överlåtelsen kan säljaren ändå behöva ansvara för om denne var i ond tro vid köpet, dvs. om säljaren kände till (subjektiv bedömning) eller borde ha känt till (objektiv bedömning) felen på motorn. På det här området finns ett förstärkt skydd för konsumenten, vilket kommer till uttryck i 20 a § 1 st. KKöpL. I den nyss nämnda lagparagrafen sägs att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Detta är en s.k. presumtionsregel till förmån för köparen som lättar på dennes beviskrav. Här är det alltså tillräckligt att du som köpare visar att felet finns för att säljaren ska behöva vidta erforderliga åtgärder. Det förutsätter dock att firman inte lyckas bevisa att felet inte fanns vid mottagandet av båtmotorn. Ytterligare en förutsättning för att du som köpare överhuvudtaget ska kunna göra gällande eventuella felpåföljder är att reklamation (meddelande) om att motorn är behäftad med fel görs inom skälig tid efter det att du märkte eller borde ha märkt felet, 23 § 1 st. KKöpL. Men det sistnämnda är ju inget problem i det här fallet.Hade du från början någon undersökningsplikt som nu skulle kunna ligga dig till last?Det korta svaret lyder: Nej, enligt konsumentköplagen föreligger ingen generell (uttrycklig) undersökningsplikt innan ett förvärv sker, men det går möjligen att argumentera för motsatsförhållandet, dvs. att varan måste undersökas av konsumenten efter köpet och då till följd av den ovannämnda bestämmelsen i 23 §. Vidare ska sägas att även om frågan om undersökningsplikt inte regleras i konsumentköplagen innebär det inte att det är omöjligt för säljaren att avtala om en undersökningsplikt som konsumenten då måste iaktta. Behandlas inte frågan i avtalet torde man genom en analogi kunna tillämpa vissa bestämmelser i köplagen (KöpL), vilken egentligen inte är tillämplig i det här fallet. Enligt 20 § KöpL kan du som köpare såsom fel inte åberopa sådant som du måste ha känt till vid köpet. Detta kan inom köprätten aktualiseras om säljaren innan överlåtelsen skulle ha uppmanat köparen att undersöka varan eller om köparen på eget initiativ genomför en undersökning. Noggrannheten i köparens besiktning ska motsvara vad en normalbegåvad person utan särskilda sakkunskaper hade klarat av. Men notera att lugnande besked lämnade av säljaren och/eller eventuella utfästelser gjorda av denne kan minska undersökningsplikten och i förekommande helt eliminera denna (trots en ursprunglig uppmaning från säljaren)Avslutande ord och ytterligare rådgivningAvsaknaden av frågor i din ärendebeskrivning försvårade som sagt besvarandet av ditt ärende. Men gissningsvis önskade du en redogörelse över det konsumentköprättsliga regelverket när det gällde just felbedömningen. Men för att den här utredningen inte ska bli alltför lång och svåröverskådlig tar vi de felpåföljder som kan göras gällande av dig under vårt kommande telefonsamtal. Då kan vi också i lugn och ro gå igenom övriga delar och alla dina eventuella funderingar.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på fredag den 6/8 kl 13.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Gäller distansköpslagens ångerrätt för specialtillverkade varor?

2021-08-03 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Om man köper ny låscylinder som görs efter den nyckel man har hemma. Har man inte ångerrätt då?Låscylindern är köpt på internet och då antar jag att distansköplagen gäller?
Jacob Westin |Hej!Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du på internet beställde en låscylinder som passar till din bostadsnyckel, och att du ångrar dig och vill få dina pengar tillbaka. Du undrar nu om det är distansköplagen som tillämpas och om någon ångerrätt är aktuell för dig.Distansköplagen tillämpas i din situationFör att distansköplagens bestämmelser ska kunna tillämpas, måste det vara fråga om ett köpeavtal som har träffats på distans (1 kap. 1 § distansavtalslagen), dvs. inom ramen för ett av företagets organiserade system för att träffa avtal på distans (1 kap. 2 § distansavtalslagen). För att de närmare bestämmelserna om ångerrätt för varor ska kunna tillämpas, ska det vara fråga om att ett företag överlåter lös egendom till en konsument (2 kap. 1 § distansavtalslagen). I ditt fall är det fråga om ett lås som du har beställt över nätet av ett företag, varför det är uppenbart att dessa krav är uppfyllda. Distansköplagens bestämmelser om ångerrätt kan således tillämpas i ditt fall.Ångerrätten gäller inte för specialtillverkade varorHuvudregeln är att en konsument vid ett distansköp har rätt att ångra sig inom 14 dagar från och med den dagen som konsumenten får varan i sin besittning (2 kap. 10 & 12 §§ distansköplagen). Från denna huvudregel görs emellertid en mängd undantag, däribland för varor sin har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel (2 kap. 11 § 3 st. distansköplagen). För att detta undantag ska aktualiseras ska det vara fråga om en vara som företaget normalt sett inte har i sitt sortiment och som är specialtillverkat efter konsumentens behov och önskemål.I ditt fall är det fråga om en låscylinder som är tillverkad för att passa till just din nyckel, vilket torde omfattas av det undantaget för specialtillverkade varor enligt beskrivningen precis ovan. Det är därför troligt att distansköplagens ångerrätt inte gäller för ditt köp. I ett rätt så nyligt ärende hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN 2019-11712, konstaterades dock att undantaget inte är tillämpligt om ett företaget inte har hunnit starta tillverkningen av den specialbeställda varan, varför det ändå borde vara möjligt för dig att aktualisera ångerrätten om företaget inte ännu har börjat anpassa låscylindern för din nyckel.Hör av dig till tillverkaren så fort som möjligtMin rekommendation är att du så fort som möjligt hör av dig till företaget där du beställde låscylindern och meddelar att du ångrar köpet. Om du gör detta inom 14 dagar och specialtillverkningen då ännu inte har påbörjats, bedömer jag det som att du har rätt att få genomföra återköpet. Om specialtillverkningen däremot har påbörjats eller du meddelar företaget senare än 14 dagar, gäller motsatsen - du har då inte rätt att få genomföra återköpet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Har jag rätt att häva köpet eller kräva att säljaren står för kostnaden att åtgärda felet?

2021-08-06 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vi har precis köpt en begagnad husvagn av en privatperson. Vagnen är från 1989, men renoverad invändigt, lackad utvändigt, samt nya däck, fälgar och bromsar. I annonsen stod det att vagnen är i mycket fint skick och helt fuktfri. Priset var 59000:-Detta är vår första husvagn ska väl tilläggas, så vi är novisa på området. Köparen var väldigt tillmötesgående och gick igenom vagnen grundligt vid försäljningen (allting utom undersidan av husvagnen), visade hur allting fungerar och berättade om allt han gjort på den. Vi har en 40 min lång film på detta. 2 dagar senare upptäcker vi att en del av undersidan på vagnen inte är i bra skick. Det har släppt i framkant och det är även "glipor" upp mot väggarna. Detta kan innebära att det är stor risk för fuktskada och bör åtgärdas. Vi kommer att ta vagnen till verkstad för att se hur omfattande skadan är. Vi har kontaktat köparen, då han sa vid köpet att det bara var att höra av sig om det skulle vara något. Han vill dock inte kännas vid detta fel och menar på att det inte var någonting han sett, vilket vi finner osannolikt med tanke på den omfattande renoveringen han gjort. Har vi någon rätt att häva köpet eller kräva av säljaren att han står för kostnaden att åtgärda felet?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har köpt en husvagn av en annan privatperson och nu undrar om du har rätt att häva köpet på grund av fel eller kräva att säljaren står för eventuella kostnader att åtgärda felet.Eftersom din fråga gäller köp mellan två privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig. Fel i varanOm husvagnens art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet, är den inte avtalsenlig. Om husvagnen inte är avtalsenligt, föreligger ett s.k. konkret fel (17 § KöpL). Vilka felpåföljder kan köparen göra gällande? När varan är felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans eller hennes sida, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL). Det bör dock observeras att köparen inte kan göra gällande vilken felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom eller henne bäst.Avhjälpande och omleveransKöparen har i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen (34 § första stycket KöpL). Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse får köparen i stället kräva omleverans (Se 34 § 2 st. köplagen). Företar säljaren inte avhjälpande eller omleverans, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet (Se 34 § tredje stycket KöpL).Prisavdrag och hävningI andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (37 § första stycket KöpL). För att köparen ska få häva köpet krävs dock att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom eller henne, och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Som utgångspunkt måste köparen dessutom kunna lämna tillbaka varan väsentligen oförändrad och oförminskad för att få häva köpet (66 § första stycket KöpL). Vad gäller i ditt fall? Slutsatsen är att om ett fel föreligger, har du som köpare i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet. Är avtalsbrottet av väsentlig betydelse får du dessutom kräva omleverans. Skulle säljaren inte företa avhjälpande eller omleverans, har du rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet. Du har i andra hand rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation. Hävning förutsätter dock att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta.Vi på Lawline kan hjälpa dig!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Reparation hos bilverkstad försenad

2021-08-04 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej lämnade bilen på verkstad men bilen går sämre nu än jag lämnade in den. Han har bytt kamkjedja. Men nu är den orkelös och han säger varje gång jag kommer till verkstan att han väntar på delar som ska fixas. Har betalat 23000 kr hur länge ska jag vänta.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningKonsumentjänstlagen (KtjL) tilllämpas när en närindsikdare (ett företag) utför arbete på lös egendom på uppdrag av en konsument (en privatperson) (1 § KtjL). När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att du har lämnat in bilen till verkstaden som privatperson och att lagen därmed är tillämpbar. KtjL är till stora delar tvingande, vilket innebär att företag inte får avtala bort lagen till nackdel för konsumenten(3 § KtjL).Det är tyvärr svårt för mig att säga exakt hur länge du ska "vänta". Däremot kan jag förklara vilka regler som gäller vid utförande av tjänster i allmänhet och vilka rättigheter du som konsument har enligt lagen. Längst ner i svaret hittar du en sammanfattning och förslag på hur du kan gå tillväga.När är en tjänst försenad/i dröjsmål?KtjL innehåller regler om näringsidkarens dröjsmål. Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger om uppdraget inte har avslutats inom den tid som har avtalats. Om någon tid inte har avtalats är tjänsten försenad om den inte är slutförd inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger också, om näringsidkaren inte iakttar en överenskommen tid för påbörjande av tjänsten eller för ett arbetes framskridande (24 § KtjL). Vad har konsumenten för rättigheter när en tjänst är försenad?Vid dröjsmål på näringsidkarens sida får konsumenten hålla inne betalningen, eftersom du redan har betalat för tjänsten är detta inte ett alternativ för dig (27 § KtjL). Du kan som konsument kräva att tjänsten utförs, dock är näringsidkaren är inte skyldig att utföra tjänsten om det föreligger ett hinder som hen inte kan övervinna eller om utförandet skulle medföra olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till konsumentens intresse av att avtalet fullföljs. Om ett sådant förhållande upphör inom rimlig tid får konsumenten dock kräva att näringsidkaren utför tjänsten. Konsumenten förlorar rätten att kräva att näringsidkaren utför tjänsten om hen väntar orimligt länge med att framställa kravet (28 § KtjL).Är dröjsmålet av väsentlig betydelse för konsumenten, får hen häva avtalet. Hävning innebär att verkstaden ska betala tillbaka pengarna du har betalat för tjänsten och att tjänsten avslutas och då får hämta ut bilen. Då kommer du alltså behöva ta bilen till en annan verkstad för att fixa felet. Kravet på väsentlighet innebär att förseningen ska vara av stor betydelse för dig, det kan exempelvis handla om att du behöver ha bilen för att arbeta, handla, resa eller liknande. Observera att om en betydlig del av tjänsten redan utförts, får konsumenten häva avtalet endast beträffande den del som återstår. Men även i ett sådant fall får avtalet hävas i sin helhet, om syftet med tjänsten i huvudsak är "förfelat" på grund av dröjsmålet och näringsidkaren insett eller borde inse detta (29 §).Du kan i samband med att du kräver att tjänsten utförs eller i samband med hävningen kräva ersättning för den skada som du har drabbats av på grund av bilverkstadens försening, inte näringsidkaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror dröjsmålet på någon som näringsidkaren har anlitat för att helt eller delvis utföra tjänsten, är näringsidkaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri från sådant ansvar enligt KtjL (exempelvis p.g.a. ett hinder utanför hens kontroll) (31 § KtjL).Min rekommendationOm du fortfarande är intresserad av att få bilen reparerad hos verkstaden i fråga så kan du kan börja med att meddela att du kräver att tjänsten utförs inom X antal dagar. Jag kan inte säga exakt hur många dagar som är rimligt, men om tjänsten redan är försenad borde du kunna kräva att de är klart inom ett par dagar. Att förseningen beror på någon annan som verkstaden har anlitat spelar ingen roll, verkstaden är fortfarande ansvariga för förseningen. Om verkstaden inte reparerar bilen inom den tiden eller om verkstaden meddelar att detta inte är möjligt kan du häva köpet. Detta kan du göra skriftligt genom att skicka sms eller maila verkstaden. Om du vill kräva skadestånd i samband med att du häver köpet kan du också meddela det samtidigt. Det kan exempelvis handla om en kostnad som har uppstått för dig på grund av du behövt åka taxi eller att du har lånat en annan bil då tjänsten var försenad. Om verkstaden fortfarande inte vill göra rätt för sig kan du göra en anmälan till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klickahär.Du kan också ansöka om stämning hos tingsrätten, ansökan kostar dock pengar och om du förlorar i tingsrätten kan du bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du först försöker lösa tvisten genom ARN. För mer info om hur du ansöker om stämning klicka här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Ofulländad reparation av båtmotor

2021-08-04 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hejsan.Jag lämnade in min båtmotor på reparation efter en brand i den.Fick betala ca 12000kr för repetition och försäkrings bolaget betalde ca 45000kr.Nu när jag haft båten en stund och skulle göra en service på den så insåg jag att dom ej har bytt vissa delar som jag/försäkring bolaget har betalat för.Det är delar för ca 35000kr som dom har tagit betalt för men ej bytt.Hur går jag till väga för att kräva att dom fixar det.Är inte direkt intresserad av kompensation annat ön att få dom delar bytta eller pengar tillbaka.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Bestämmelser om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter återfinns i konsumenttjänstlagen (KtjL).Är tjänsten felaktig?Tjänsten anses som felaktig eftersom resultatet avviker från vad som får anses vara avtalat (9 § KtjL). Eftersom företaget tagit betalt för delar till båtmotorn som de inte ersatt avviker resultat från avtalet.AvhjälpandeDu kan kräva att felet avhjälps, dvs. att näringsidkaren åtgärdar felet genom att byta de delar som du har betalat för. Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Inget tyder på att det skulle medföra en olägenhet eller kostnad för näringsidkaren som är oskälig stor i detta fall. Därmed bör avhjälpande bli aktuellt (16 § och 20 § KtjL).ReklameraMin rekommendation är att underrätta näringsidkaren så fort som möjligt om att tjänsten är felaktig och att du begär avhjälpande, dvs. att företaget ska fullgöra tjänsten.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag returnera felfri vara?

2021-08-03 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en vara från butik på nätet och är inte nöjd med köpet . Har pratat med butiken och då 14 dagar har passerat så gäller inte ångerrätten att få lämna tillbaka. Jag har andvänt den och insett att den inte uppfyller mina krav. Vad är mina rättigheter i detta?
Maia Sadek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att svara på din fråga kommer jag att använda mig utav distansavtalslagen då köpet skedde online. Jag utgår också från att varan du har köpt inte har några fel och reglerna i konsumentköplagen utesluts därför. Om det skulle vara så att din vara är skadad eller har andra fel rekommenderar jag att ställa en ny fråga då omständigheterna skulle aktualisera en annan slutsats. När har konsumenten rätt att återlämna en vara?En konsument har rätt att återlämna en vara om säljaren har gått med på det enligt köpeavtalet. Ofta ger näringsidkare en sådan möjlighet till sina kunder genom att erbjuda ett tidsbegränsat "öppet köp". Att erbjuda öppet köp till kunder är inte ett krav enligt lag, utan faller inom näringsidkarens fria avtalsrätt.En konsument har även rätt att återlämna en vara som den har köpt genom ett distansavtal, alltså ett avtal som exempelvis har träffats online eller via telefon. Konsumenten har då enligt lag en ångerrätt som gäller i 14 dagar efter den dag då konsumenten fick varan till sig (se 2 kap. 10 § distansavtalslagen och 2 kap. 12 § distansavtalslagen). Denna ångerrätt kan näringsidkare inte avtala bort.SlutsatsI och med att din lagstadgade ångerrätt har gått ut är det helt upp till företaget om de vill returnera varan eller inte. Detta innebär att du inte kan lämna tillbaka varan. Som sagt gäller detta däremot endast om varan är felfri och om den inte är det är du välkommen att ställa en ny fråga. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,