Saknas en produkt i paketet - vad händer?

2021-03-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köper två produkter av ett företag, bara en är med i paketet! Kunden hävdar att företaget inte skickat med den.Vem har rätt? & vad kan hända?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad händer om en vara saknas i paketet? Då det handlar om ett företag och en kund så blir konsumentköplagen tillämplig (KKöpL). En vara anses felaktig om den avviker från vad som följer av mängd, kvalitet, förpackning och andra egenskaper (16 § KKöpL). När det föreligger ett fel i vara aktualiseras en rätt för kunden att bland annat kunna kräva avhjälpande, eller häva köpet (26 och 28 §§ KKöpL). Med tanke på att en vara saknas kan det vara aktuellt att kräva omleverans (26 § KKöpL). Om omleveransen inte sker inom skälig tid efter att kunden reklamerat felet (23 § KKöpL) så har kunden rätt att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse (28 och 29 §§ KKöpL). SammanfattningDet finns flera olika typer av påföljder som kan aktualiseras när det föreligger ett fel i vara som det gör här då en produkt saknas. Kunden kan i första hand kräva omleverans och avhjälpande, och om felet är av väsentligt betydelse (vilket jag anser att det är med tanke på att man vill ha alla produkter man beställt) så har kunden även rätt att häva köpet och därmed få sina pengar tillbaka. Det framgår dock inte mycket mer information i frågan, varpå jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

När har jag rätt att begära ersättning för inkomstbortfall?

2021-03-20 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag har fått en dörr installerad och efter montaget upptäckte jag att man hade målat över små skador på karmen. Jag informerade säljaren och de erbjuder mig rabatt på ursprungspriset eller så byter de ut karmen till en ny.Jag vill att de ersätter mig med en ny karm men de innebär även att jag behöver ta ledigt från mitt arbete och då undrar jag om jag kan begära ersättning för inkomstbortfall?Tacksam för svar.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentjänstlagen och påföljderJag tolkar din fråga som att felet på dörren beror på att en tjänst har utgjorts felaktigt, och därmed blir konsumenttjänstlagen (KTjL) tillämplig (1 § KTjL). Eftersom resultatet av tjänsten du har beställt är felaktig har du rätt till ett antal påföljder (9 § KTjL). Du har därmed möjlighet att kräva att näringsidkaren (säljaren) avhjälper felet, det vill säga byter ut den felaktiga karmen till en ny, så länge detta kan ske utan olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för dig som konsument (20 § KTjL). Din möjlighet att få ersättning för inkomstbortfall följer av näringsidkarens eventuella skadeståndsskyldighet. Näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av fel, om inte näringsidkaren visar felet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. (16 och 31 § § KTjL). Hur du kan gå tillvägaJag rekommenderar att du kontaktar säljaren, gärna skriftligt exempelvis via mail eller sms, och meddelar att du har rätt till ersättning för inkomstbortfall enligt lag. Om företaget inte vill göra rätt för sig kan du göra en anmälan till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klicka här. Du kan också upprätta en stämningsansökan hos tingsrätten, att upprätta en ansökan kostar dock pengar och om du förlorar i tingsrätten kan du bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du försöker lösa tvisten genom ARN.Jag hoppas du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkomna att ställa en ny fråga. Om du är i behov av fortsatt vägledning så kan du också kontakta en av Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).Med vänliga hälsningar,

Vem bär risken för en vara som skickas med posten?

2021-03-18 i Köplagen
FRÅGA |Sålde en tröja via facebook marketplace för 150kr som skulle skickas. Skickade den som brev för 94kr då köparen inte meddelat något annat. En vecka senare får jag via Swish "var är tröjan????", svarar henne på sms att den kanske finns hos ett utlämningsställe och ber henne kolla postnordsapp. Får ett sms tillbaka att jag ska kolla upp det annars anmäler hon mig. Svarar henne att jag inte har möjlighet att kontrollera post i hennes namn och att post ibland kan bli felsorterad. Nämner även att post- och telecentralen finns. Får tillbaka "ligger inget! Så de är du som får göra detta". Nu har jag gjort en anmälan till post- och telecentralen. Skickat en screenshot på anmälan och att hon gärna får meddela om tröjan dyker upp. Är det mitt ansvar att göra detta? Vad säger lagen? Är det mitt fel att posten inte dykt upp? Hon kunde valt att ta det spårbart? Försöker verkligen hjälpa henne, finns bildbevis att jag skickat brevet från posten.
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!Regler om köpeavtal finns i köplagen (KöpL).Vem bär risken för varan?Säljaren bär risken för varan tills dess att varan har avlämnats till köparen (13 § KöpL). Att bära risken för varan innebär att man har ansvar för olika händelser, t.ex. att varan kommer bort. När varan ska anses vara avlämnad, och risken därmed övergår till köparen, beror på hur leveranser sker. I ditt fall är det fråga om ett transportköp eftersom att varan skickats med post (7 § KöpL). Transportköp innebär att varan ska transporteras till köparen, till skillnad från hämtningsköp som innebär att köparen hämtar varan (6 § KöpL). När varan ska anses vara avlämnad vid transportköp beror på om leveransen har skett inom samma ort eller inte. I de fall transporten sker inom en och samma ort anses varan avlämnad när den överlämnas till köparen, dvs. när köparen har omhändertagit varan (7 § st 1 KöpL). Om transporten inte sker inom en och samma ort sker avlämnandet istället när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten (7 § st 2 KöpL).SammanfattningRisken för varan övergår från säljaren till köparen när varan har avlämnats. När det gäller transportköp bedöms tidpunkten för avlämnandet på olika sätt beroende på om varan har levererats inom samma ort eller inte. Om leveransen skett inom samma ort övergår risken på köparen när denne har omhändertagit varan, men om leveransen inte sker inom samma ort räcker det med att varan har överlämnats till transportören för att köparen ska bära risken. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Konsumentens rätt till ersättning för inkomstbortfall till följd av fel i vara

2021-03-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har en bil som är strax över 2 år gammal, bilen har kvarvarande nybilsgaranti. För 2 månader sedan fick jag ett fel på högre strålkastare fram på bilen. Jag tog kontakt med den auktoriserade verkstaden där jag bor och bokade en tid. Efter första besöket, fick jag förklarat för mig att någon del var trasig. Dom beställde delen och den kom ett par dagar senare. Dom tog då kontakt med mig och bokade en ny tid, då delen hade kommit. Verkstan ringer tillbaka för att meddela att bilen är klar för avhämtning. Det går sen ett par dagar (3-4 dagar) så dyker samma fel upp igen på bilens instrumentpanel. Jag tar ny kontakt med verkstaden, dom hävdar att jag måste rengöra min bil, då en del sensorer är väldigt känsliga. Jag göra som dom säger men felet kvarstår. Vid tredje kontakten med verkstaden börjar mitt tålamod att ta slut. En ny tid bokas och jag lämnar in bilen. Senare på dagen ringer verkstaden och frågar om jag har rengjort min bil? Vilket jag finner mycket kränkande, då jag hade gjort som dom bad om. Senare samma dag ringer dom tillbaka, för att informera mig om att höger strålkastare fram är trasig. Detta är något som kommer att gå på bilens garantin. Efter ca 3 veckor är nu allt avklarat och felet är borta. Det som jag har förlorat är utebliven arbetstid, under dessa dagar då jag varit utan min bil. Har jag rätt till något ersättning för detta? Tack på förhand.
Karolina Sandgren |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag förstår det undrar du om du har rätt att kräva ersättning från bilfirman för det inkomstbortfall problemen med din bil orsakade.Jag utgår ifrån att du frågar i egenskap av privatperson (konsument) som köpt en bil från en bilfirma (näringsidkare), vilket gör konsumentköplagen tillämplig.Reklamationsrätt vid fel i varaI 20a § konsumentköplagen sägs att ett fel som uppstått inom sex månader efter varans avlämnande ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inget annat visas. Av din fråga framgår dock att det är mer än två år sedan du köpte bilen, varför felet inte anses ha funnits vid köpet, om du som köpare inte kan bevisa motsatsen. När sexmånadersfristen har löpt ut är det alltså du som konsument som har bevisbördan för att felet fanns redan vid köpet och att varan därmed är felaktig. Reklamationsrätt har man som köpare i tre år, 23 § 3 st konsumentköplagen.GarantiI ditt fall har du dock fortfarande nybilsgaranti. En garanti är ingen lagstadgad rättighet på samma sätt som reklamation, utan en frivillig utfästelse som säljare kan lämna till köpare och som säger att produkten i fråga i vart fall ska hålla garantitiden ut, och om så inte är fallet åtar säljaren sig att bekosta/åtgärda felet. I 21 § konsumentköplagen kan man också utläsa en slags förlängning av sexmånadersfristen som anges i 20a §. Enligt 21 § ska nämligen fel som uppkommer under garantitiden anses föreligga på samma sätt som om de upptäckts inom sex månader efter köpet, om varan under den angivna tiden försämrats i det avseende som garantin omfattar. Detta gör bestämmelserna om skadestånd i konsumentköplagen tillämpliga.Rätt till skadeståndAv din fråga framkom att felen på din bil har ansetts omfattas av garantin, och du har således rätt att kräva skadestånd i den omfattning som anges i konsumentköplagen. 22 § konsumentköplagen stadgar att köparen när fel i varan föreligger har rätt att kräva skadestånd enligt 30 – 32 §§.30 § konsumentköplagen anger att köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, om säljaren inte kan visa att felet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntats ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. I lagkommentaren förtydligar man att köparen har rätt att kräva skadestånd för i princip alla skador som kan ha uppkommit till följd av felet i varan, såsom t.ex. inkomstbortfall och kostnader för resor till och från verkstaden för att få felet avhjälpt.Du som köpare måste dock kunna visa att du verkligen tillfogats en förlust, t.ex. ett intyg som styrker ditt inkomstbortfall, samt att denna förlust var en följd av felet i varan.Hur du kan gå vidareI ditt fall hade jag börjat med att ta kontakt med bilfirman och förklarat hur det ligger till, kanske är de så pass tillmötesgående att du inte alls behöver gå vidare med ytterligare åtgärder.Om du däremot inte blir nöjd med bilfirmans sätt att hantera situationen på kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, som prövar ärenden mellan konsumenter och näringsidkare, se deras hemsida www.arn.se för mer information.Ytterligare ett alternativ är att stämma bilfirman, dvs. ta tvisten till domstol. Om du överväger att göra detta råder jag dig att anlita en jurist som kan hjälpa dig. Om du önskar hjälp från en av våra jurister på Lawline Juristbyrå kan du maila till info@lawline.se så hjälper de dig vidare.Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Kan man ångra försäljningen av en hund?

2021-03-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Min sambo har sålt en hund på 3år till nära anhörig. för 5 månader sedan men ångrar sig.Inget köpekontrakt är skrivet min sambo står fortfarande som ägare på SKK.Vem har rätten till hunden rent juridiskt sätt? Den nära anhörige är inte villig att släppa tillbaka hunden.
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår det har ni muntligen kommit överens om att personen har fått köpa hunden och denne har betalat. Vem som står registrerad som ägare på SKK har ingen betydelse för vem som juridiskt sett äger hunden, vilket framgår på deras hemsida: https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/kontakta-oss/skks-kansli-i-stockholm/juridiska-avdelningen/juridiska-fragor-och-svar/om-aganderatt/.Det som blir avgörande är vad ni har avtalat. Pacta sunt servanda är en grundläggande princip inom avtalsrätten som innebär att avtal ska hållas. Du skriver att ni inte upprättande ett skriftligt köpekontrakt. Detta är dock inget måste, utan ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt, om än svårare att bevisa. Personen har haft hunden i sin ägo i 5 månader och har även genomfört en betalning för hunden, vilket talar för att hunden är dennes. När köparen har fått köpeobjektet i sin besittning och betalat hela beloppet anses äganderätten ha gått över till köparen.Såvida ni inte kommit överens om att ni skulle ha rätt att kunna köpa tillbaka hunden, har köparen rätt att behålla den, då äganderätten har gått över på denne. Er främsta möjlighet att få tillbaka hunden är tyvärr att försöka komma överens med personen på något vis. Kanske kan ni komma överens om att få ha hunden hos er i vissa perioder eller erbjuda en större summa pengar än vad ni sålde hunden för, för att få köpa tillbaka den.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig lycka till!Vänliga hälsningar,

Kemtvätt förstörde jacka, hur gör man?

2021-03-20 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!,Jag lämnade in min Moncler jacka som ligger på 16.500kr till en butik för att laga en liten skada och för att kemtvätta den. Dem berättade hur dem skulle laga den och att den skulle vara lite synlig. Jag får tillbaka hem jackan och ser att min dragkedja har gått sönder och är av, och lagningen dem skulle göra har förstört jackan helt. Vad ska jag göra?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tjänsten du köpt omfattas av konsumenttjänstlagen (KtjL 1§ 1st 1p). Butiken har haft en skyldighet att utföra tjänsten "fackmässigt" (KtjL 4§ 1st). Bara för att det önskade resultatet inte uppnåddes betyder det inte nödvändigtvis att utförandet inte var fackmässigt. Dessutom måste den varning som butiken gav vägas in i bedömningen. Dock verkar det i din situation vara väldigt mycket som gått fel till eftersom t.o.m en ny skada uppstått på jackan. Utan att vara expert på branschen anser jag därför att det finns en god chans att utförandet inte ses som fackmässigt. Detta innebär att tjänsten är felaktig (KtjL 9§ 1st 1p). Om butiken gav en missvisande beskrivning av slutresultatet är även det en grund för att klassa tjänsten som felaktig (KtjL 10§ 1st 1p). Eftersom jackan är helt förstörd kommer nog butiken inte kunna återställa den vilket är den normala följden av en felaktig tjänst (KtjL 20§). Detta kan möjligen ske gällande dragkedjan iochförsig. Annars är det prisavdrag/hävning som är den relevanta följden. Prisavdrag innebär att du inte behöver betala den summa som motsvarar "felet" (KtjL 21§ 1st). Hävning blir relevant endast om syftet med tjänsten är förfelat - dvs resultatet är värdelöst för dig - och innebär att du inte behöver betala något alls (KtjL 21§ 2st). Beroende på hur förstörd jackan är kan alla dessa tre följder bli relevanta och jag kommer inte kunna göra en bedömning med den information jag har. Hur ska du då göra för att tillvarata din rätt? Det första du bör göra är såklart att kontakta butiken och meddela att du häver tjänsten eller i vart fall kräver prisavdrag. Se till att göra detta snarast eftersom du är skyldig att göra det inom "skälig tid" (KtjL 17§ 1st). Om de vägrar detta du stämma butiken i domstol men detta är tidskrävande och kostsamt. Även om 16 500 kr är mycket för en privatperson så är det förmodligen inte värt att gå till domstol över - iallafall om du inte är helt säker på en vinst. Istället bör du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De fungerar som en inofficiell domstol för konsumenter och är väldigt behjälpliga i ärenden som dessa. Ett avgörande från dem är inte bindande för butiken men kan sätta press på den att samarbeta. Klicka här för att komma till ARN:s hemsida. Jag hoppas detta besvarade din fråga. Du är självklart välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline. Jag önskar dig lycka till i ditt ärende!

Vilket pris gäller vid arbete på fast egendom?

2021-03-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, vi skulle renovera vårt tak pga en mindre fuktskada och fick en offert med fast pris på 17,000 kr. När arbetet var klart så hade vi fakturerats för 29 timmars arbete när de faktiskt varit på plats knappt 4 timmar. När vi ifrågasatte detta så fick vi till svar att genom att fakturera högre antal arbetstimmar så skulle vi få ett högre rotavdrag. Vi har betalt räkningen på 17,000 men det känns inte ok. När hantverkaren först var här och inspekterade skadan borde han kunnat avgöra tidsåtgången?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Konsumenttjänstlagen (KtjL) gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter som innebär arbete på fast egendom eller på en byggnad (1 § KtjL).Vilket pris gäller för tjänsten?AvtaletI första hand gäller det pris som har avtalats. Det kan till exempel vara ett i förhand bestämt totalbelopp eller också ett avtalat timpris. Att debitera för fler timmar utöver vad som har arbetats skulle strida mot ett avtal där priset är bestämd utifrån arbetstiden.Skäligt prisOm det inte finns ett avtal ska konsumenten betala vad som är "skäligt". För att avgöra vad som är ett skäligt ska hänsyn tas till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt (36 § KtjL). Att godtyckligt fakturera för fler timmar än vad som har arbetats kommer att påverka priset. Det begärda priset kan då inte anses vara skäligt. Näringsidkaren måste kunna bevisa vilka omständigheterna som gör det begärda priset skäligt. Ungefärlig prisuppgiftOm näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset inte överskridas med mer än 15 procent. Det förutsätter dock att inte någon annan prisgräns har avtalats eller att näringsidkaren har rätt till pristillägg (36 § KtjL). I detta fall uppger du att näringsidkaren har lämnat en offert om 17 000 kr. Priset får därför inte överskrida 19 550 kr (17 000 kr x 1,15 = 19 550). Det framkommer dock inte om ni har avtalat om ett timpris utöver den fasta kostnaden. Om så är fallet gäller vad som avtalats utöver vad som nyss redovisats.Specificerad räkningJag rekommenderar dig att begära en specificerad räkning från näringsidkaren. En näringsidkare är skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning för tjänsten. Räkningen ska göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I den mån tjänsten inte har utförts mot fast pris skall det även framgå av räkningen hur priset har beräknats (40 § KtjL). Näringsidkarens skyldighet att avrådaDet finns ingen skyldighet för en näringsidkare att upplysa konsumenten om hur lång tid ett arbete kommer att ta. Däremot har en näringsidkaren en omsorgs- och upplysningsplikt. Om en tjänst med hänsyn till priset inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten, ska näringsidkaren avråda konsumenten från att låta utföra tjänsten (6 § KtjL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur fungerar ångerrätten på specialtillverkade produkter?

2021-03-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Fråga om distansavtalslagen / ångerrättJag har ett onlinebaserat företag som säljer hästprodukter, bland annat sadlar. De flesta sadlar jag säljer tillverkas av sadelmakare efter beställning, dvs. enligt kundens önskemål. Min fråga gäller ångerrätt. Kan en kund returnera en sadel som tillverkats för just denne kund? När sadeln beställs kan kunden välja mellan olika storlekar och färger och sadeln tillverkas därefter enligt önskemål. Till saken hör även att i samtliga fall en sadel säljs, så prövas den även av köparen till häst, dvs. den läggs på hästens rygg, spänns fast och rids med. Den begagnas således och kan ifall den återsändes till mig, aldrig säljas som ny. Den måste prissänkas innan den säljs igen. Vad har ett företag för rättigheter gällande detta?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår dig som att du undrar om ångerrätten fortfarande gäller även om sadeln har tillverkats enligt kundens önskemål. Konsumenters ångerrätt och dess undantag vid distansköp, t.ex. via internet regleras som du skriver i Distansavtalslagen. Som huvudregel har konsumenten 14 dagars ångerrätt från det att konsumenten får varan i sin besittning När en vara säljs via internet, har en konsument rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från det att varan har kommit i dennes besittning (2 kap. 10 §). Man kan alltså säga att "ångerfristen" börjar ticka från det att konsumenten har tagit hand om varan, t.ex. hämtar ut den på postombudet (2 kap. 12 §). Detta förutsätter dock att du som säljare har informerat om ångerrätten. Har du inte det, börjar ångerfristen ticka från det att köparen har fått information om ångerrätten, men kan som max användas ett år från köpet (2 kap. 10 §). Om konsumenten väljer att använda sin ångerrätt, så ska varan inom 14 dagar lämnas tillbaka till säljaren och säljaren ska betala tillbaka det som konsumenten har betalat (2 kap. 13 och 14 §§). Ångerrätt gäller inte för specialanpassade produkter Om du tillverkar en vara enligt konsumentens anvisningar eller att varan annars får en personlig prägel, gäller inte ångerrätten (2 kap. 11 § 3p.). Vad innebär då detta? Jo, för att undantas som en specialtillverkad produkt måste varan tillverkas på grund av konsumentens individuella val eller beslut eller att varan annars har fått en tydlig personlig prägel genom t.ex. att ett namn har ingraveras, adresslappar, varan kräver särskilda mått, viss design anpassat efter konsumentens önskemål, eller att det krävs en beställning av en specifik komponent för att kunna uppfylla konsumentens beställning m.m. Om det gör det tydligare kan det sägas att undantagsregeln är framtagen för att det annars skulle vara svårt för näringsidkare, att sälja varorna på nytt när kunden använt sin ångerrätt. Motpolen till detta är dock att dessa undantag till ångerrätten ska användas med återhållsamhet för att säkerställa ett högt konsumentskydd. Vad jag förstår det som, utgör de valen som kunden gör i samband med att de beställer en sadel från dig, inom vissa, av dig på förhand, bestämda ramar. Dessvärre anses det inte vara präglat av konsumentens individuella val, om konsumenten väljer bland alternativ som du i din verksamhet redan fastställt på förhand, dvs att kunden därmed väljer olika alternativ ur ditt "ordinarie" sortiment. Enbart det faktum att kunden kan välja att anpassa sin sadel efter färger och storlekar som du har i ditt sortiment, kommer därför inte kunna anses omfattas av detta undantag. ARN har i ett ärende, angående ett par ridstövlar funnit att det inte utgjorde en specialtillverkad produkt. Konsumenten kunde i samband med beställningen göra ett antal val hur ridstövlarna skulle utformas, t.ex. med eller utan dragkedja. Dessa val låg inom ramen för vad som kunde benämnas som "standardval" som kunde göras vid beställningen och kunden hade därför ångerrätt. När det gäller att sadeln tillverkas av en sadelmakare och att den sedan provas på hästen, kan jag inte med säkerhet enbart utifrån de förutsättningarna du anger, se hur det skulle bedömas. Är det så att sadeln tillverkas efter särskilt angivna mått eller liknande skulle det kunna ses som en specialtillverkad produkt då den därmed får en personlig prägel, med tillhörande faktum att det är svårt för dig att sedan sälja vidare sadeln. Samtidigt som jag vill betona att det inte är säkert att utfallet skulle bli så då konsumentskyddet till synes är väldigt starkt varför undantagsreglerna ska tillämpas sparsamt. Sammanfattningsvis är det svårt att se exakt hur din produkt skulle bedömas enbart utifrån de förutsättningar du anger. Det skulle möjligtvis kunna ses som en produkt med personlig prägel; men det beror som sagt på "hur specialtillverkad" sadeln blivit genom sadelmakeriet och utprovningen. Jag hoppas att det gav en liten vägledning för hur du kan tänka. Om du skulle vilja att en jurist kollar mer på hur din produkt skulle bedömas, rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra jurister på https://lawline.se/boka .Vänliga hälsningar,