Kan jag få ersättning av näringsidkare för skador på min egendom?

2020-07-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Jag lämnade in en märkesväska för att laga stäng-klaspen. Skomakarn påstod att de beställt ett helt nytt lås till min väska från Chanel butiken. 3 månader passerade och de skyllde på att beställningen var försenad och sen att de fått ett lås men att det var förstort. Sedan när de säger att väskan är klar - så är det inget nytt lås ditsatt (endast en ny skruv plupp) och min väska är helt söndersliten inuti. Vet ej om någon har använt väskan under dessa 3månader eller om de av misstag rivit upp hela lädret och fodret inuti. Ändå hade de mage att låtsas som att den hade nytt lås och tog betalt för det. En Chanel väska i den modellen kostar runt 20 000 begagnad. Ytterst tacksam för råd om vad jag kan göra!
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att det handlar reklamation och eventuellt skadestånd. När du lämnade in din väska hos skomakaren köpte du en tjänst och därmed blir konsumenttjänstlagen (KTjL) aktuell då du är en konsument. Kan du reklamera lagningen av väskan?Att utgå från informationen som du har skrivit så låter det som att du och skomakaren bestämt att låset på väskan skulle bytas ut och det skulle beställas en ny från originaltillverkare. Det är något som inte gjordes och frågan blir då om du kan reklamera det. Min bedömning är att du borde kunna reklamera lagningen då ni bestämde att låset skulle bytas ut och det blir ett muntligt avtal och därmed faller inom 9 § 3 p. KTjL. Då går det att anse att tjänsten är felaktig då skomakaren inte gjorde det som avtalades och du har rätt till reklamation.Påföljder och reklamationVid fel så har konsumenten rätt till hålla inne betalning (19 § KTjL), kräva att näringsidkare avhjälper felet (20 § KTjL), prisavdrag eller hävning av avtalet (21 § KTjL) och sedan också en eventuell rätt att kräva skadestånd från näringsidkaren (31 § KTjL). När du har bestämt hur du vill gå tillväga som exempel hävning behöver du anmäla det via en reklamation (17 § KTjL). Reklamationen skickar du till företaget på ett ändamålsenligt sätt som exempel e-post. Sedan att du reklamerar inom skälig tid, brukar anses inom 2 månader. Väskans skickNär en näringsidkare har en konsuments egendom i sin besittning så ansvarar näringsidkaren för eventuella skador som skulle uppstå. Det regleras i den 32 § KTjL och då ska näringsidkaren ersätta konsumenten för eventuella skador. När det kommer till vem som ska bevisa skadan så har konsumenten bevisbördan att bevisa att det finns en faktisk skada på föremålet. Sedan har näringsidkaren bevisbördan att bevisa att skadan inte berodde på deras vårdslöshet. Så det betyder att du måste bevisa att skadan hände under den tiden väskan var hos skomakarens besittning. Sedan går bevisbördan över till skomakaren som måste bevisa att de inte har varit vårdslösa för att undgå betalningsansvar. De ansvarar också för andra personer som skulle eventuellt ha rört eller lagat väskan. Som exempel om de skicka väskan till en annan fackman för att fixa väskan så ansvarar skomakaren för deras agerande också. Vad kan du göra? Du behöver göra är att reklamera felet och skadan till skomakaren inom rimlig tid, inom två månader. Sedan behöver du och skomakaren bestämma ersättning för den skadan (väskans värdeminskning) och hur du vill gå tillväga med låset. Om du och skomakaren inte skulle komma överens och de inte följer lag så kan du vända till den Allmänna reklamationsnämnden (ARN) där de kan pröva din tvist kostnadsfritt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Köpt en moped på webbplats - ångerrätt?

2020-07-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Köpt en begagnad moped ifrån en butik. Men köpes genomfördes online. Och då ingick hemleverans.Dock har jag ångrat mig nu och begärt att köpet skall hävas. (Gjort det både per brev och mail).Men vad gäller egentligen? (Ångrade köpet 8 dagar efter att slutbetalningen gjordes).
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande ångerrätt förekommer i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen) (DAvtL).Vad innebär ångerrätten?Ångerrätten är ett skydd för konsumenter som handlar på distans utanför affärslokalen, detta innefattar att man handlar över telefon, internet eller liknande, 1 kap. 2 § DAvtL. Skyddet innebär att konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande inom 14 dagar till näringsidkaren (försäljaren), 2 kap. 10 § DAvtL.När börjar ångerfristen löpa?Om det är fråga om en fysisk vara börjar ångerfristen löpa den dagen som konsumenten får varan i sin besittning. Är det däremot fråga om ett avtal börjar ångerfristen löpa den dagen då avtalet ingås, 2 kap. 12 § första stycket DAvtL. Är det fråga om ett avtal som avser digitalt innehåll börjar ångerfristen löpa den dagen då konsumenten ingår avtalet, 2 kap. 12 § tredje stycket DAvtL. Det finns däremot ett undantag som medför att om konsumenten inte har fått information gällande ångerfristen i samband med köpet så kommer ångerfristen aldrig börja löpa utan istället börjar ångerrätten löpa då konsumenten får informationen om ångerrätten, däremot upphör ångerrätten att gälla ett år efter köpet, 2 kap 12 § fjärde stycket DAvtL.Vilka undantag gäller för ångerrätten?I lagen där ångerrätten regleras förekommer det en del undantag som medför att ångerrätten inte gäller. Exempelvis är några av dessa undantag; att köpet avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten eller en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Slutligen förekommer det i lag inte några undantag som säger att "reavaror" inte omfattas av ångerrätten, 2 kap. 11 § DAvtL.Måste man ångra sig på ett speciellt sätt?Om konsumenten vill ångra sitt köp krävs det att konsumenten utan dröjsmål lämnar ett meddelande till näringsidkaren om att konsumenten ångrar köpet. Detta ska ske inom 14 dagar från den dagen som ångerfristen börjar löpa och näringsidkaren som tar emot meddelandet ska utan dröjsmål bekräfta att denne har tagit emot meddelandet. Om det skulle vara fallet att meddelandet försenas, förvanskas eller inte kommer fram alls, gäller ångerrätten ändå om konsumenten har sänt meddelandet i rätt tid, 2 kap. 10 § DAvtL. Det förekommer inte någon bestämmelse som säger att konsumenten måste ha ett giltigt skäl för att ångra sitt köp, detta innebär att det för konsumenten räcker med att endast ange att man ångrar köpet för att utnyttja sin ångerrätt. Sammanfattnings måste konsumenten skicka meddelande i rätt tid och lämna tillbaka varan för att utnyttja sin ångerrätt, något krav på anledning eller att näringsidkaren inte godkänner ångerrätten finns inte.Kan näringsidkaren avtala bort ångerrätten?Lagen om distansavtal är till konsumentens fördel och av denna anledning finns det inte möjlighet för näringsidkaren att avtala bort villkor som är till konsumentens nackdel, 1 kap. 4 § DAvtL. Av denna anledning kan inte näringsidkaren ställa villkor som exempelvis att ångerrätten inte ska gälla på reavaror eller att konsumenten måste ange speciella skäl för att ångra köpet.Vad gäller i ditt fall?Utifrån din fråga framhåller du att du köpt en begagnad moped på en webbplats, vilket ger dig som konsument rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Det finns inte heller några begränsningar av ångerrätten avseende det som jag redogjort för ovan, vilket innebär att så länge du sänt meddelandet om att du ångrar köpet inom 14 dagar är det betraktat som att du ångrat köpet på ett korrekt sätt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

När aktualiseras fel vid bilköp?

2020-07-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan, köpte en bil från en bilfirma i Stockholm den 7maj 2020 som var från 2014 som gått ca 11tusen mil En exklusiv familje bil.Den 7 juni precis 1 månad efter köpet så slutade bilen fungera och det har blivit något strul med motorn då den inte klara av att gå på tomgång längre eller att köras. Så vi tar kontakt med den kända bilfirman från Stockholm igen och han ber mig frakta bilen till en verkstad i Stockholm så jag fick boka en biltransporter som körde den på lastbilen till verkstaden den 13juni 2020. Nu har det gått ca 1 månad och jag står utan bil med min familj nu under semestern och får ingen återkoppling när den planeras att bli klar av varken verkstaden eller bilhandlaren. Hur skall jag gå tillväga? Tycker det gått en ganska lång tid nu utan bil och vet inte hur jag skall gå tillväga. När bilen köptes skrev bilhandlaren en varudeklaration att allt fungerar utan problem. Efter 2 veckor slutade acn fungerade och 2 veckor efter det dog hela motorn som sagt. Vad kan jag göra och hur skall jag gå tillväga? Mvh
Sanaria Saad |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att du köpt bilen i egenskap av konsument utav en näringsidkare. Detta innebär att Konsumentköplagens (KKL) regler blir tillämpliga (1 § KKL). Notera att KKL är tvingande till konsumentens förmån, det innebär att avtal som missgynnar konsumenten i förhållande till KKL regler är utan verkan (3 § KKL). Däremot får man alltid avtala om bättre villkor för konsumenten. Vid köp av bilen fick du troligtvis ett avtal, det vore bra om du såg över det ifall det skulle vara så att du fått förmånligare villkor än vad som anges i KKL. Nedan kommer jag att redovisa vad som gäller förutsatt att inget annat är avtalat. Min bil slutade fungera en månad efter köpet Det verkar redan vara klargjort att det föreligger fel i bilen och det verkar även som om säljaren är medveten om detta. Jag vill dock kort gå igenom vad ett fel närmare innebär enligt KKL innan jag går in på vad som gäller i ditt fall. Det föreligger fel i bilen om den avviker i fråga om kvalitet eller andra egenskaper jämfört med vad som anges i avtalet (16 § 1 st. KKL). Det föreligger även fel i bilen om bilens skick avviker från annons beskrivningen eller från uppgifter som säljaren lämnat före köpet (19 § 1 st. KKL). Det föreligger dessutom fel i bilen om den avviker från vad du med fog kunnat förvänta dig av köpet i förhållande till bilens skick, ålder och övriga omständigheter (17 § KKL). Min bedömning hamnar i att det troligtvis föreligger fel i bilen, det är dock svårt för mig att veta utan fler uppgifter. Min bil ska avhjälpas, vad innebär det? Vid ett fel kan du som köpare kräva omleverans, prisavdrag, avhjälpande eller ersättning för att själv få felet avhjälp. Du kan dessutom häva köpet och kräva eventuell skadestånd för skada du lidit (22 § KKL). Du skriver att bilen är tillbaka hos bilfirman, innebärande att ett avhjälpande ska ske. Ett avhjälpande innebär att säljaren ska åtgärda problemen inom skälig tid från det att du framställer dina krav. Det ska dessutom ske utan kostnad för din del eller väsentlig olägenhet (26 § 3 st. KKL). Det framgår inte av din fråga om säljaren lovat dig att bilen ska vara färdig inom en viss tidsfrist varav jag utgår från att ingen sådan tid finns. Det innebär dock inte att säljaren får ta hur lång tid på sig som helst. I förarbetena till KKL anges att ett avhjälpande bör kunna klaras av på ett par dagar. I de fall det inte är möjligt bör köparen få tillgång till en ersättningsvara. Mitt avhjälpande har tagit för lång tid Du har varken fått en ersättningsvara eller respons från bilfirman. Det har alltså skett en fördröjning och ett avhjälpande har inte skett inom skälig tid. Du står dessutom utan bil under din semester, varav det går att säga att det orsakat dig en väsentlig olägenhet. Med hänsyn till din situation kan du nu eventuellt välja att häva köpet (28 § och 29 § KKL). Att häva köpet innebär att du får dina pengar tillbaka och att du återlämnar bilen. Du kan dessutom kräva skadestånd för utgifter relaterade till felet, exempelvis om du varit tvungen att hyra en annan bil under reparationstiden (30 § och 32 § KKL). Vad ska jag göra nu? Mitt råd är att du försöker kontakta säljaren igen och framställer krav om ersättningsvara alternativt hävning av köpet. Om säljaren fortfarande inte svarar kan du försöka skicka brev, e-mail eller besöka bilfirman. Får du ingen hjälp av bilfirman så kan du eventuellt ta hjälp av ett juridiskt ombud. Du är välkommen att boka tid med våra jurister här eller ringa oss på 08-533 300 04. Lycka till! Vänliga hälsningar,

Ansvar vid fel som visar sig efter köpet

2020-07-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag sålde en bil privat till en privatperson för ett par dagar sedan. Han åkte långt för att titta på bilen, så vi visade papper och kvitton på ex. servicar/besiktning/ andra verkstadsbesök. Han provkörde bilen och fick möjlighet att titta så mycket han ville innan han tog beslut om att köpa eller ej. Han tog bilen och vi skrev ett kvitto (där vi skrev att bilen såldes i befintligt och av köparen godkänt skick, samt att alla eventuella fel och brister avsägs säljaren vid köp) som han godkände och skrev på. Dagen efter så skriver han att motorlampan börjat lysa på vägen hem men att han kört hem ändå och sedan lämnat bilen till en verkstad som ska ha konstaterat att kamkedjan gått sönder. Nu kräver han oss på 8000 kr för kamkedjebytet (det gäller en VW och det skulle enligt VW kosta drygt 20 000 kr) eller att vi åker drygt 25 mil för att hämta tillbaka bilen. Gör vi inte detta ska han kontakta en advokat. Vad är rätt? Vi hade inga problem med bilen under vår ägo och visste inte om/hade inte märkt några som helst fel med den innan eller under köpet, så vi har inte undanhållit någon sådan information. Vad händer om han åker till en verkstad där köparen ex. känner mekanikern och får denne att påstå att felet fanns innan han köpte den? Eller om han skulle reparera det eventuella felet och sedan fakturera mig på beloppet? Vore tacksam för hjälp. Tack på förhand!
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställer gäller köp mellan privatpersoner som jag förstår det och jag kommer därför att hänvisa till köplagen (KöpL) då det är denna som gäller vid köp mellan privatpersoner (1 § KöpL).Vem ansvarar för felet?Inom köprätten brukar man tala om riskövergången, det vill säga den tidpunkt då ansvaret för fel går över på köparen. Innan riskövergången är det du som säljare som ansvarar för försämringar på bilen (12 § KöpL). Risken går över på säljaren då varan avlämnats, det vill säga då köparen kör iväg med bilen (13 § KöpL). Enligt denna huvudregel är det alltså köparen som ansvarar för att bilen har gått sönder.Du som säljare ansvarar dock för fel som fanns redan vid riskövergången, men som visar sig först senare (21 § KöpL). Frågan i ditt fall blir alltså först och främst om kamkedjan var trasig redan när köparen åkte iväg med bilen. Jag har själv för dålig koll på bilar för att uttala mig med säkerhet i den frågan. Det är dock som huvudregel köparen som ska bevisa att felet fanns redan vid riskövergången. Ett uttalande från en bilmekaniker att felet faktiskt fanns redan då skulle å ena sidan kunna vara sådan bevisning. Att motorlampan inte lös när han körde iväg med bilen talar å andra sidan för att felet inte fanns vid riskövergången.Köparens undersökningspliktDet finns ingen allmän undersökningsplikt för köparen, men köparen får inte åberopa sådana fel som han måste ha förstått fanns redan vid köpet (20 § KöpL). Om köparen valt att undersöka bilen får han inte heller åberopa sådana fel som han borde ha märkt vid undersökningen. Jag har som sagt för dålig sakkunskap kring just bilar för att uttala mig om huruvida det här är ett fel som köparen borde ha märkt."Befintligt skick"Även om bilen sålts i "befintligt skick" så friskriver inte det dig som säljare från allt ansvar. Köparen har alltid rätt att bli upplyst om sådant som man som köpare kan förvänta sig att bli upplyst om (19 § KöpL, första stycket andra punkten). Du skriver dock i din fråga att detta inte var något du kände till och du bör därför anses ha uppfyllt din upplysningsplikt.Det som ofta blir frågan när det gäller köp som gjorts i "befintligt skick" är huruvida varan (bilen) var i "väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta" (19 § första stycket, tredje punkten KöpL). Det här är alltså en bedömningsfråga. Om det är så att bilen har sålts till ett underpris kan man argumentera för att vissa fel kommer att kunna visa sig i efterhand och att dessa fel är "inbakade" i det låga priset, precis som ett överpris på bilen kan indikera på att bilen bör fungera relativt smärtfritt åtminstone en tid framöver. Även omständigheter som ditt agerande som säljare kan spela roll i bedömningen. Har du gett intrycket av att bilen är mycket välservad kan detta tala för att köparen bör kunna räkna med att kamkedjan ska hålla under en längre tid. Om bilen är gammal talar detta för att fel kan uppkomma, precis som motsatsen (en ny bil) talar för att den bör fungera bra under en tid framöver.Som du själv märker kan det här bli mycket svåra och komplicerade praktiska bedömningar och det är nästintill omöjligt för mig att göra en närmare bedömning utan mer information eller sakkunskap kring bilar.Om bilen är att anse som felaktigOm man kommer fram till att bilen är felaktig, alltså att det är du som säljare som ansvarar för felet kan köparen kräva att du ska avhjälpa (fixa) felet utan kostnad för köparen. Du som säljare har också alternativet att göra omleverans, alltså ge köparen en felfri bil, men detta är sällan praktiskt möjligt då jag antar att du som privatperson inte har en likadan bil hemma (34 § KöpL).Köparen kan även själv avhjälpa felet och sedan kräva dig på betalning för reparationen. Detta kan köparen dock endast göra om det inte "skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande från säljaren" (36 § andra stycket KöpL). I de allra flesta fall bör köparen avvakta avhjälpande från säljaren, och han kan därför inte bara lämna in bilen hos en mekaniker och sedan kräva dig på betalning.Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Som du märker är det inte alltid svart på vitt om varan är felaktig och vem som i så fall ansvarar för felet utan det krävs ofta en närmare bedömning. Om du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende kan du boka tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Ersättning till följd av fel i vara?

2020-07-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte en skoda fabia från automobil norra i bålsta som visade sig att det var fel på bilen och anmälde ärendet till ARN då bilfirman inte ville avhjälpa felet. Fick rätt från ARN och automobil norra skulle avhjälpa felet utan kostnad för mig och fick lov att hyra biltrailer för att frakta ner bilen till dem och jag bor i falun. Min fråga är har jag rätt till bensinersättning och hyra av biltrailer från bilfirman?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande köp mellan privatpersoner och företag regleras i Konsumentköplagen (KKöpL).Jag förutsätter att du vill att svaret på denna fråga avgränsas till endast frågan om du har rätt till ersättning för bensin samt hyra av biltrailer, därmed kommer jag endast att beröra dessa frågor. Vad har köparen rätt till vid fel i vara?Om det är påvisat att det är fel i varan och felet beror på säljaren, och som denne inte kan visa att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll, har köparen rätt till skadestånd för den skada denne lider, 30 § KKöpL. Detta innebär att köparen kan kräva skadestånd för till exempel utgifter för telefon, porto, bärgning av bil, taxiresor, inkomstförlust på grund av att köparen måste stanna hemma från jobb för att exempelvis bärga bilen till en annan stad.Om skadeståndet skulle bli ett oskäligt stort belopp med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet komma att jämkas efter vad som är skäligt, 34 § KKöpL. Detta innebär att man kollar på om parterna har någon typ av försäkring eller liknande för att se till att den skadeståndsskyldige inte utsätts för en oskäligt stor ekonomisk belastning.Vad gäller i ditt fall?Utifrån din fråga är min bedömning att du som konsument bör får ersättning för att både resa fram och tillbaka från företaget samt ersättning för hyra av biltrailer. Utöver dessa ersättningar finns det även möjlighet att få ersättning för att du som köpare har behövt stanna hemma från arbetet under denna dag där bilen ska transporteras. Är det fallet att du haft andra direkta utgifter till följd av felet i varan är även dessa giltiga utgifter som kan ersättas, med förutsättning att utgiften kan direkt kopplas till felet. Dessa kostnader som du nämner i frågan är heller inga kostnader som jag bedömer som oskäligt stora och därmed bör inte heller dessa kostnader jämkas.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

En REA vara har nu sänkts i standardpris

2020-07-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en tv från ett företag, prislappen var ca 5k, (nedsatt från 10k) så en bra deal tänker jag, men nu, 1-2 månader efter köpet, så är normalpriset på tv'n 5k, är inte det riktigt fult, och kan man kräva att mellanskillnaden i återbetalning? För fick ingen heads up om prissänkningen vid köpet och det är ju en riktigt drastisk sänkning enligt mig. Var i kontakt med företaget och fick som svar att det i princip "är som det är" med andra ord.
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas att vi kan hjälpa dig. Tyvärr är svaret på din fråga att de inte finns så mycket du kan göra. De finns varken - i min bedömning - någon köprättslig eller avtalsrättslig regel som ger dig rätt till mellanskillnaden. Köprättsligt Eftersom de inte är något fel på den TV som du köpt rent faktiskt så föreligger inte ett köprättsligt fel. Du har fortfarande fått en TV som har en viss kvalitet och den har du betalat för. De kan sålunda inte anses vara så att den avviker från vad du hade fog att förvänta dig, jfr 16 Konsumentköplagen (KKL). Den varan du har köpt följer avtalet. Därför kan du inte kräva prisavdrag eller skadestånd p.g.a köprättsliga regler, 22 § KKL. Avtalsrättsligt Avtalsrättsliga regler behandlar frågan om ett avtal överhuvudtaget är giltigt, d.v.s de kan enbart resultera i att avtalet ogiltigförklaras på sin höjd. Resultatet skulle sålunda bli att du returnerar TV:n och att du får tillbaka pengarna med avdrag för slitage. Regler om avtals ogiltighet finns i tredje kapitlet av Avtalslagen (AvtL). Eftersom din TV inte har sålts till ett pris som överstiger vad den är värd så har du svårt att hävda Svek. Visserligen kan de framstå som falskt av en säljare att förespegla att den är nedsatt med 5 tusen men givet den rörliga prisbilden vad de gäller TV-apparater samt att de är inom näringslivet så är gränsen för vad som är svikligt högre ställda än detta, 33 § AvtL.De är inte olagligt att göra en bra affär och om standardpriset var 10k vid köpet så är de inte svikligt att som affär sänka en vara som man har bra vinst på från marknadspriset för att öka chansen att den blir såld. Vidare - givet att den är värd de du betalade för den - så kan inte heller avtalet betraktas som oskäligt, 36 § AvtL. Detta trots att regeln är till för att skydda konsumenter. De är inte oskäligt att man gör en okej affär istället för en mycket bra affär. SammanfattningDe finns tyvärr ingen rätt för dig att kräva pengar från affären. Jag hoppas att svaret gav dig klarhet även om de inte var de som du önskade. Med vänliga hälsningar

Fukt och mögel i källaren, dolt fel i hus?

2020-07-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Vi har precis köpt och tillträtt ett parhus byggt 1920. Kontrakt skrevs i februari och tillträde 1/7. Nu, alltså 10d efter tillträde, rev vi upp ett hörn på en heltäckningsmatta i källaren och upptäcker fukt och mögel på ett litet område. Inget finns nämnt om fukt i källaren i besiktningen, förutom att "i denna typ av källare ska man räkna med viss fukttransport upp i väggar och golv även om dränering och fuktisolering är ua". Vi lyfte inte på de delar av mattan som var fästa i underlaget vid vår egen undersökning. Vi konstaterade dock att ingen mögellukt förekom.Till saken hör att precis brevid denna fuktskada går in och avlopp till ett handfat i ett intilliggande rum. Vår misstanke är i första att det är ett läckage härifrån och inte fukt utifrån. Vi ska kontakta försäkringsbolag och diskutera hur vi ska utreda detta vidare, men min fråga är egentligen huruvida detta kan anses vara ett dolt fel när vi inte lyfte på mattan?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Din fråga om ett dolt fel i ett parhus är beroende av vad det är för slags köp ni gjort och hur själva parhuset är utformat. Om ni har köpt fastigheten med huset som ett byggnadstillbehör, så gäller jordabalkens regler om fel. Vanligast är att parhus består av två sammanbyggda enbostadshus, och ska vara självständiga från varandra och ha egen tomt. Om det är fallet gäller reglerna i jordabalken. Om det är så att ni inte äger fastigheten, så gäller reglerna i köplagen. Dock hänvisar köplagen till jordabalken vid köp av byggnad som uppförts för stadigvarande bruk, och regler om fel i varan gäller istället enligt jordabalken (1§ fjärde stycket Köplagen (KöpL). Jag tolkar det som att ni inte har köpt huset av en näringsidkare som uppfört det åt er, och att ni antingen äger både huset och fastigheten eller att huset uppförts för stadigvarande bruk, och därför gäller jordabalkens regler om fel. Fel i huset? Fukt och mögel kan utgöra faktiska fel i en fastighet. Faktiska fel i jordabalken delas huvudsakligen in i två grupper, konkreta fel och abstrakta fel (4 kap. 19§ första stycket jordabalken (JB)). Konkreta fel är när fastigheten avviker från vad som avtalats mellan parterna, medan abstrakta fel är vad som avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Som konkret fel kan även räknas om fastigheten avviker från vad säljaren får anses ha utfäst eller om säljaren varit försumlig. För dessa fel kan köparen också få skadestånd. Så har säljaren uppgett muntligen eller skriftligen i kontraktet, att huset inte har några fuktskador eller liknande, eller att mögel inte finns i fastigheten, kan det anses vara ett fel i fastigheten om det ändå finns. Samma gäller om fastigheten avviker fundamentalt från vad som är rimlig standard för en sådan fastighet. Vad gäller de abstrakta felen utifrån vad köparen med fog kunnat förutsätta, beror detta på fastighetens art, hur nytt huset är och andra liknande omständigheter. Äldre byggnader har högre ribba för vad man med fog kan förutsätta. Enligt ett rättsfall (RH 1997:22) ansågs det inte vara juridiskt fel på ett hus med röta i, som var 170 år gammalt. Det är oftast något som köparen med fog fått förutsätta, och det misstänker jag gäller även i ert fall då ert hus är 100 år gammalt. Detta medför även att undersökningsplikten ökar för er när man köper ett så gammalt hus.Köparens undersökningsplikt Den normala undersökningsplikten för faktiska fel innebär att ni inte får åberopa vad ni borde upptäckt vid undersökningen. En undersökning ska göras om det är påkallat med hänsyn till fastighetens skick, beskaffenhet hos jämförliga fastigheter och omständigheterna i övrigt (4 kap. 19§ andra stycket JB), vilket jag skulle säga föreligga i ert fall utifrån åldern på huset. Undersökningsplikten är då väldigt vittgående, man ska undersöka även väldigt svårundersökta utrymmen, såsom kryputrymmen i källare (NJA 1980 s. 555). I ert fall skulle jag inte säga att ni med fog kunnat förutsätta att det inte fanns fukt i källaren, om inte säljaren explicit uttryckt detta till er. Det kan även gälla tvärtom, att om säljaren uttrycker att det kan finnas fukt i källaren, och ni inte har undersökt det, kan ni inte heller göra gällande detta fel sen. Utökad undersökningspliktDet finns även situationer när ni får en utökad undersökningsplikt. Exempel på dessa situationer är:- Om ni upplever felsymptom, luktar mögel eller liknande,- Om besiktningsmannen slarvar, då faller det på köparens risk eller- Om besiktningsmannen har anmärkt i protokollet att något är konstigt (NJA 1998 s. 407).I ert fall tolkar jag det som att besiktningsmannen har uppmärksammat er om risken om fukt i sådna källare, vilket jag skulle säga är ett skäl för att utöka er undersökning av källaren. Jag skulle därför säga att felet inte kan räknas som ett dolt fel.Kan ni ändå åberopa felet?Det kan vara så att ni ändå får åberopa felet mot säljaren, om säljaren visste om fuktskadorna men inte upplyst er om detta, eller om säljaren kommit med lugnande besked eller klara utfästelser om att fukt inte finns. Alternativt även om säljaren handlar i strid mot tro och heder, om säljaren har framkallat förvirring eller lurat er, eller inte rättat till ett missförstånd som han upptäckt föreligger (NJA 2007 s. 86; NJA 1981 s. 894). Vems risk? Om det är så att ni kan åberopa felet enligt ovan, måste felet ha uppstått under säljarens risk. Det är säljaren som står risken för fastigheten, om den är felaktig eller skadad, medan den fortfarande är i säljarens besittning (4 kap. 11§ första stycket JB). För sådana fel kan ni göra avdrag på köpeskillingen, eller häva köpet om skadan är av väsentlig betydelse. Om fukten dock har uppstått efter köpet, men det ändå beror på säljarens vanvård eller dennes vållande, har ni rätt till samma påföljder, samt även skadestånd (4 kap. 12§ första stycket JB). Reklamation För att få häva köpet måste ni väcka talan inom ett år från dagen ni tillträdde fastigheten, annars förlorar ni rätten att häva köpet (4 kap. 11§ andra stycket JB). Ni måste även reklamera felet till säljaren så snart som möjligt, inom skälig tid, från det att ni märkt eller borde märkt felet. I regel är en skälig tid 4-5 månader från ni upptäckt eller borde upptäckt felet (NJA 2008 s. 1158). I ert fall Jag skulle säga att felet med fukten i källaren inte kan räknas som ett dolt fel, då ni borde upptäckt felet om ni lyft på mattan, ni kunde inte med fog förutsätta att ett hus som är så gammalt saknar sådana fuktskador i källaren, och då er besiktningsman dessutom påtalat att sådan risk finns ökar er undersökningsplikt. Dock skulle ni fortfarande kunna påtala felet om det är så att säljaren utfäst att dessa skador inte finns eller om säljaren utnyttjat er villfarelse att sådana fuktskador inte fanns. Det är dock svårt för mig att säga om ni skulle kunna vinna framgång denna väg, då jag inte vet vad ni avtalat om.Om sådana omständigheter föreligger, rekommenderar jag er att ta kontakt med säljaren och reklamerar felet. Ni behöver inte specificera vilka påföljder ni vill göra gällande, utan endast påtala felet för dem och att ni kommer återkomma med vad ni kräver. Ni kan därefter kontakta en jurist för att hjälpa er driva processen om ni inte kommer överens med säljaren. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Jag hoppas att ni har fått någon vägledning i er fråga!Vänligen,

Icke-registrerad hantverkares ansvar vid olyckor

2020-07-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vilket ansvar har jag om en olycka inträffar när jag anlitar en hantverkare som inte har en registrerad firma. Hantverkaren arbetar självständigt utan inblandning från mig, dvs. han bestämmer själv hur och när arbetet ska utföras. Arbetet gäller en översyn av ett uthus till en sommarstuga. (Skatterättsligt vet jag vad som gäller,)
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar det som att du undrar över vem som bär ansvar vid en eventuell olycka då hantverkaren som du anlitat inte har en registrerad firma. I vanliga fall hade man tillämpat konsumenttjänstlagen (KtjL), men denna lag är främst tillämplig om hantverkaren bedriver näringsverksamhet. Dock har det via rättspraxis accepterats att man analogt kan tillämpa KtjL även då "näringsidkaren" inte utför ett uppdrag som inte har samband den egna näringsverksamheten, så som stadgas i 1 a § tredje stycket KtjL. Man kan även använda sig av rörelsekriterierna i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen i bedömningen om hantverkaren ska anses vara en näringsidkare. Det finns alltså grund för att kunna tillämpa konsumenttjänstlagen i detta fall. Då gäller det att hantverkaren ska ta hänsyn till de bestämmelserna som stadgas i konsumenttjänstlagen, särskilt de inledande bestämmelserna som behandlar utförande, säkerhet och skyldigheten att avråda (4, 5 samt 6 § KtjL). Här kan du alltså ha ett visst ansvar för en uppkommen olycka i de fall då hantverkaren avråder dig från att låta honom utföra tjänsten (6 § första stycket KtjL).SammanfattningDet finns alltså grund för att analogt tillämpa konsumenttjänstlagen i detta fall. Det betyder att hantverkaren i stora drag kan komma att ha samma ansvar som en vanlig näringsidkare. Dock är det alltid bättre att upprätta ett avtal som tydligare stadgar vad som just gäller i det fall då en olycka uppkommer, vem som ansvarar för denna samt andra omständigheter som bör regleras. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,