Vilka är konsumentens rättigheter vid säljarens dröjsmål?

2021-06-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej jag har beställt en tröja från internet och jag har inte fått min leverans på 25 dagar vi har inte bestämt någon dag osv . Jag har kontaktat företaget men har inte fått svar. Vill inte eller hävda köpet, vad ska man göra och vilka rättigheter har jag?
Sara Djogic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal (DAL) samt konsumentköplagen (KköpL).Ångerrätt inom 14 dagarNär du beställer en tröja på nätet som privatperson blir distansavtalslagen tillämplig under förutsättning att tröjan kostar minst 400 kronor, 2 kap. 1 § DAL. Köparen har som huvudregel vid distansköp 14 dagars ångerrätt från den dagen då köparen fått varan (2 kap. 10 och 12 §§ DAL). I ditt fall kan dock inte ångerrätten utnyttjas eftersom mer än 14 dagar har passerat. Säljarens dröjsmålKonsumentköplagen blir tillämplig när du i egenskap av fysisk person köper en lös sak av en näringsidkare huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, 1 § KköpL.En säljare är i dröjsmål så fort säljaren inte har fullgjort den avtalade prestationen inom den tid som parterna har avtalat om, och denna försening inte beror på köparen, 9 § KköpL. När det inte är avtalat om när leverans ska ske är det svårare att fastställa en tidpunkt för när säljaren faktiskt är i dröjsmål. I dessa fall görs en bedömning utifrån vad som anses vara skäligt utifrån omständigheterna. Konsumentens rättigheter vid säljarens dröjsmålHålla inne betalningenSå länge köparen inte har fått sin del av prestationen behöver köparen inte betala för prestationen, 11 § KköpL. Köparen har alltså rätt att hålla inne betalningen tills dess att säljaren fullgör sin del av prestationen, vilket kan fungera som påtryckningsmedel för att säljaren ska fullgöra sin prestation.FullgörelseKöparen har rätt att kräva att få leverans och att köpet då fullgörs. Köparen kan alltså kräva att säljaren fullgör den avtalade prestationen, 12 § KköpL.Häva köpetKöparen får häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen, 13 § första stycket KköpL. Vad som är av väsentlig betydelse får avgöras i varje enskilt fall. I det fall säljaren meddelar att tröjan inte kan levereras har du också rätt att häva köpet, 13 § första stycket KköpL. Du kan också häva köpet om du först begär att säljaren fullgör köpet inom en bestämd tilläggstid som inte är oskäligt kort och säljaren inte avlämnar soffan inom den givna tiden, 13 § andra stycket KköpL. Anser säljaren att tilläggstiden är för kort måste säljaren meddela detta.Vad gäller i ditt fallUtifrån det du beskriver är det inte självklart att du som konsument har rätt att häva köpet i dagsläget. Eftersom det inte framgår vilket datum leveransen ska ske, ska en skälighetsbedömning göras. Chansen finns dock att säljaren ändå går med på att häva köpet för att göra dig som kund nöjd. Jag föreslår därför att du kontaktar säljaren!Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fråga om rätt till ersättning vid dröjsmål av försäljning bil

2021-06-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Köpte en begagnad bil av en firma för 3 veckor sedan, vi viste att P-bromsen skulle behöva lagas o dom skulle fixa det innom 1 vecka. Dom har hittat 2 andra fel som är återgälda men problemet med P bromsen är inte löst ännu. Våran semester börjar nästa vecka och vi behöver bilen... kan man begära att dom fixar en liknande lånebil under tiden vi väntar på att bilen blir lagad? Vad kan man begära för kompensation för att det tar sån tid att laga? Mvh Viktor
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter att du är en konsument och att konsumentköplagen därför är tillämplig. Om köparen inte får varan eller får den för sent och det inte beror på köparen så är säljaren i dröjsmål. Varan ska avlämnas inom skälig tid. Eftersom ni muntligen kom överens om att p-bromsen skulle lagas inom en vecka och det vid tiden för din frågeställning till Lawline verkar ha gått cirka två veckor innebär det att säljaren är i dröjsmål (9 § konsumentköplagen).Köparen får häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen för avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet. Köparen får också häva köpet om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att avlämna varan. Om dröjsmålet är av stor betydelse för dig som köpare så kan du häva köpet (13 § första stycket konsumentköplagen).Om köparen har krävt att säljaren avlämnar varan inom en bestämd tilläggstid och om tilläggstiden inte är oskäligt kort får köparen även häva köpet om varan inte avlämnas inom tilläggstiden. Enligt förarbetena ska det stå klart vilken dag som fristen utgår (13 § andra stycket konsumentköplagen). Om köparen har krävt fullgörelse av köpet utan att ange någon tilläggstid får köparen häva köpet om varan inte avlämnas inom en skälig tid efter det att kravet framställdes. Säljaren har uppenbarligen insikt i att p-bromsen måste fixas i tid så att du kan använda bilen till er semesterresa (13 § tredje stycket konsumentköplagen).Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntats räkna med vid köpet och vars följder han inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (14 § första stycket konsumentköplagen).Säljaren kan bli fri från skadeståndsansvar om det har legat utanför hans eller hennes kontroll. För att så ska vara fallet krävs:- Att det förelegat ett hinder, det har legat utanför säljarens kontroll, det ska ha varit oförutsett och säljaren ska inte ha förväntats räkna med hindret vid köpet, och säljaren kunde inte skäligen ha undvikit eller övervunnit hindret genom aktivt ingripande.Det är säljaren som ska bevisa att alla fyra punkterna är uppfyllda och om han eller hon kan det så är säljaren fri från skadeståndsskyldigheten. Köparen kan även få skadestånd för alla skador som uppstått på grund av säljarens dröjsmål, både direkta och indirekta. Skadestånd på grund av säljarens dröjsmål eller fel på varan omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad som avses i (33 §) samt annat förlust på grund av dröjsmålet eller felet. I förarbetena nämns att vissa utgifter och följdkostnader som uppkommit på grund av säljarens försummelse ska ersättas. Här kan nämnas kostnader för exempelvis resa, transport, övernattning, hyra av ersättningsvara (bil) vilken konsumenten försatts i genom felet eller dröjsmålet. Det är dock viktigt att poängtera att det enligt förarbetena krävs att köparen begränsar kostnaderna efter vad som är skäligt (32 § första stycket konsumentköplagen).Det är möjligt att säljaren kan bli fri från skadeståndsansvar eftersom han eller hon inte rimligtvis kunde veta att det skulle uppkomma två andra fel på bilen som behövde åtgärdas. Samtidigt är det svårt att som köpare kontrollera om dessa två nya fel på bilen verkligen funnits där eller om säljaren hittat på det för att rädda sig ur situationen. Han eller hon bör då rimligtvis bevisa att det verkligen varit två nya fel på bilen och att dessa fel gjorde att bilen inte kunde fixas inom skälig tid. Kan säljaren inte påvisa det bör du kunna häva köpet eller kräva skadestånd. Skadestånd skulle kunna innefatta att du får låna en annan bil av säljaren för din semesterresa eller att säljaren betalar för att du ska kunna hyra en bil. Det måste dock stå i proportion till kostnaden för den ursprungliga bilen så att inte ersättningen blir orimligt hög i förhållande till värdet av bilen du köpt. Hoppas du fick svar på din fråga!

Konsumenttjänstlagen, retentionsrätt och vanlig handräckning - Vad gäller?

2021-06-21 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |HejLämnade min Husbil på förmedling. Fukt i luckorna efter 3 månader avbryter dom uppdraget. Jag får inte hämta ut husbilen dom hävdar Retentionsrätt.Jag får rätt via Kronofogden trots överklagande 3 gånger. Fick hjälp via KF med handräckning.Jag stämmer han mig för att han tycker han hade rätt till det. Domstolen går på hans linje. Jag skall betala hans kostnader på 100 tusen plus min jurist 100 000.Det står i domen att det är högt juristarvode men att även min jurist krävt högt arvode så det godkänns.Jag har dessutom blivit stämd för jag inte betalt luckorna som vi var överens om 4 månader tidigare.Varför? Jag och 2 oberoende husbilsverkstäder ser heller inte att dom är bytta. Hur kan det skilja på tre överklaganden och sen ändrar sig domstolen?Skickar gärna över domen.Min fråga Tar inte Domstolen hänsyn till att jag är konsument och inte vill betala för något som inte är utfört. Blir moment 22.Fråga 2 Finns det någonstans man kan vända sig utan att det kostar 2400 kr bara man ringer juristen?Tack på förhand. Är helt uppgiven och har inga problem att betala men har tappat förtroendet för rättssamhället .
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är konsumenttjänstlagen (KTjL), rättegångsbalken (RB) och lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Dina frågor är dessutom något svårbesvarade utifrån den information som finns tillgänglig i nuläget.I 49 § KTjL sägs att avser tjänsten en sak som har överlämnats till näringsidkaren eller som av annan orsak befinner sig i hans besittning och betalar inte konsumenten i rätt tid vad näringsidkaren har att fordra på grund av uppdraget, får näringsidkaren hålla kvar saken till dess att han har fått betalt eller, vid tvist om betalningen, till dess att konsumenten har ställt godtagbar säkerhet för det belopp som näringsidkaren har krävt. Detta är ett uttryck för den s.k. retentionsrätten, vilken kan liknas vid en svagare form av panträtt.Såvitt jag förstår menar din motpart att luckorna hade bytts ut och när du sedan vägrade att betala åberopade man sin rätt att kvarhålla husbilen. Jag har dock lite svårt att fullt ut tyda din ärendebeskrivning när den gäller den summariska processen (den vanliga handräckningen) hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Du nämner tre överklaganden. Exakt vad som åsyftas med detta är för mig ovisst, men jag misstänker att du menar tre ansökningar om vanlig handräckning. Vanlig handräckning avser för övrigt ett krav på svaranden att fullgöra göra något annat än betalning (exempelvis att lämna tillbaka en husbil), 3 § 2 p. BfL. Den enkla och troliga förklaringen till domstolens ställningstagande är att man har gjort en annan bedömning än KFM. Det ska tilläggas att KFM egentligen inte gör någon materiell prövning, vilket innebär att så länge ett anspråk inte kan antas vara ogrundat eller obefogat kommer en ansökan om vanlig handräckning att beviljas, jfr 23 § BfL. Värderingen av den bevisning som har lagts fram görs sedan av domstolen. Notera att svaranden, dvs. din motpart, alltid kan bestrida en (din) ansökan om vanlig handräckning, 31 § BfL. Om så sker är det upp till dig som sökanden att besluta om du vill låta frågan förfalla eller om den ska överlämnas till en tingsrätt, 33 § 1 st. BfL. Men något sådant verkar du inte ha gjort. Istället har du ha ansökt om ytterligare handräckningsförfaranden, vilka motparten ånyo verkar ha bestridit. Tillslut valde förmedlingsföretaget att själv hänskjuta frågan till domstol, ett mål som man också sedermera vann. Vilka skäl tingsrätten har anfört har jag dessvärre ingen kunskap om, men eftersom du förlorade processen blir du enligt 18 kap. 1 § RB skyldig att svara för vissa i målet uppkomna kostnader (rättegångskostnaderna, vilka är dina ombudskostnader och din motparts kostnader för ombud bevisning). Ett handräckningsförfarande får alltså inte alltid den önskade påverkanseffekt som man kanske hade hoppats på.Avslutande ord och ytterligare rådgivningNär det gäller din sista fråga avseende kostnadsfri vägledning kan jag varmt rekommendera Konsumentverkets webbplats Hallå konsument, en informationssida på vilken du även kan söka efter lokala konsumentrådgivare i din hemkommun. Om inte annat har ju du och jag ett kommande telefonsamtal inom kort. Låt oss ta allting då i lugn och ro. Det finns nämligen flertalet frågor kopplade till din ärendebeskrivning som hade varit önskvärda att få klarlagda.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig redan imorgon tisdag den 22/6 kl 18.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Fått fel växthus, har man rätt till omleverans?

2021-06-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har beställt ett växthus som jag haft på tomten i ca 3 månader under tiden vi byggt mur som den skall monteras på. Idag gick vi igenom materialet, och de visade sig att vi fått ett annat växthus. Förutsätter att vi har full rätt till byte, kanske även en rabatt? Tror nämligen leverantören kommer vara bråkig... Med vänlig hälsning, Jens
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer anta att du är privatperson som beställt växthus från ett företag och därför blir konsumentköplagen, KKöpL tillämplig. Fel i varaJag förstår dig som att du nu efter 3 månader från att ha fått växthuset upptäckt att det var fel. Eftersom du har fått fel växthus än vad du har beställt har du självklart rätt att få omleverans och få rätt växthus, eftersom detta är "fel i vara" enligt lagen. (16 § konsumentköplagen, KKöpL) Det är fel i vara just för att växthuset avviker från avtalet om vad du beställt. Reklamera varan i tidFör att kunna åberopa felet för att få omleverans eller eventuell prisavdrag krävs det av dig som köpare att du reklamerar felet till säljaren inom skälig tid (rimlig tid) efter att du märkt eller borde ha märkt felet.(23 § KKöpL) Enligt 23 § så anses meddelande som lämnats inom 2 månader vara inom skälig tid. Här blir frågan om det eventuellt är för sent för dig att reklamera. Eftersom det gått 3 månader. Men du har ju heller inte upptäckt felet förrän nu. Det som kan vara knepigt är att argumentera emot att du borde ha upptäckt att det var fel växthus tidigare. Eftersom du haft det på tomten i 3 månader utan att kontrollera att det är rätt växthus du fått. Skulle det vara så att du har reklamerat i tid, om du gör det nu på en gång, så har du rätt till omleverans. Om de inte kan leverera rätt växthus så kan du ha rätt till prisavdrag eller häva köpet. (28 § KKöpL) Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan vi reklamera ett köp av en bostadsrätt som inte har bygglov för ett staket?

2021-06-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vi har köpt en bostadsrätt där alla avtal är påskrivna och tillträde sker i juli. Igår ringde säljaren och berättade att planket/staketet på framsidan är byggt utan bygglov och de har nu uppmanats att åtgärda planket/staket så att det hamnar innanför ramen inom icke bygglovspliktigt alternativt söka bygglov för planket/staketet. Varken säljare eller mäklare visste om att bygglov saknades och inte vi heller. Vem faller ansvaret på? Kan det förväntas att vi som köpare borde ha kollat upp om giltiga bygglov finns eller kan vi reklamera detta som ett fel och begära att få det åtgärdat ifrån säljaren?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det här fallet ligger ansvaret på säljaren. Nedan kommer en förklaring.Bostadsrätt lös egendom, fastighet fast egendomVid köp av en bostad finns det viss skillnad mellan en villa och en bostadsrätt, på det sätt att de omfattas av olika lagar. En villa räknas som fast egendom och omfattas därför av jordabalken, medan en bostadsrätt räknas som lös egendom och omfattas därmed av köplagen. I ditt fall ska alltså en felbedömning och ansvarsplikt göras med stöd av köplagen. I vissa fall är det svåra frågor att avgöra, då kan vägledning ges av rättspraxis som omfattas av jordabalken (villaköp), därför nämnde jag vad som gäller för fel som omfattas av jordabalken.Köparens undersökningspliktVid både köp av villa och bostadsrätt har köparen en undersökningsplikt. I ditt fall regleras undersökningsplikten i 20 § köplagen. Där står det att köparen innan köpet ska undersöka det som ska köpas, och du kan inte åberopa fel på någonting som du borde har upptäckt, i det fall inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. Du skriver i brevet att varken säljaren eller mäklaren kände till problemet med bygglovet. Frågan blir då hur omfattande din undersökningsplikt kan anses vara?I jordabalken ställs det också krav på undersökningsplikt. Den ska vara långtgående. Det vill säga du ska undersöka allt mycket noga. I ditt fall vid köp av en bostadsrätt tolkas det som att du ska undersöka hela lägenheten efter fysiska fel. Du ska även läsa bostadsrättsföreningens årsredovisning för att se om det finns planer på investeringar, renoveringar med mera. Däremot anses du inte skyldig att undersöka om det finns bygglov för staketet. Du kan alltså åberopa det som ett fel.Fel i varanI det här fallet stämmer inte bostadsrättens staket överens med avtalet eftersom det saknas bygglov. Det går därför att åberopa fel enligt 18 § köplagen. Det är alltså ett fel som inte beror på dig. Då kan du häva köpet, kräva att säljaren åtgärdar problemet eller begära prisavdrag. Om du vill behålla lägenheten är ett prisavdrag för nytt bygglov, alternativt prisavdrag för ändrad utformning av staketet att föredra.Det ska även tilläggas att säljaren har rätt att på egen hand avhjälpa felet på egen bekostnad enligt 36 § köplagen.Reklamation För att du ska kunna göra ditt anspråk gällande måste du reklamera köpet inom skälig tid efter det du märkt felet. Om du inte gör det inom två år efter köpet förlorar du rätten att reklamera, se 32 § köplagen.SammanfattningEn bostadsrätt omfattas av köplagen då det är lös egendom. Felet gällande bygglovet går utöver din undersökningsplikt. Därför kan du kräva prisavdrag för värdeminskning eller ersättning för de kostnader som tillkommer för att åtgärda problemet. För att du ska kunna åberopa felet måste du reklamera köpet till köparen och mäklaren. Om köparen inte går med på din begäran är du välkommen att kontakta oss på Lawline, så hjälper vi dig gärna i ärendet.Vänligen,

Fel i vara

2021-06-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej köpte en elcykel på biltema 2019 nu är det något fel på batteriet så cykeln är obrukbar och garanti har gått ut vad gör jag?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall blir konsumentköplagen (KköpL) tillämplig då du har köpt till vara av en näringsidkare.Du har alltid en reklamtionsrätt (23 § KköpL)enligt konsumentlagstiftningen oavsett om du har garanti på din vara eller inte. Du som konsument måste dock reklamera inom skälig tid från att felet upptäcktes. Reklamerar du inom två månader räknas det alltid som inom skälig tid. Det krävs vidare att felet är ursprungligt. Ett ursprungligt fel kan även visa sig efter viss tid. Det du kan kräva av företaget är att du får felet åtgärdat eller att du får en ny vara(26 § KköpL). Du kan även få prisavdrag (28 § KköpL) eller ha rätt att häva köpet (29 § KköpL).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vilken lag ska vi hänvisa till vid köp av tjänst mellan likställda parter?

2021-06-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, vi är en medlemsorganisation i en bransch och ska annordna en konferens. Deltagarna är personer från olika företag i branschen. Vi har skrivit ihop villkor som gäller för deltagaravgiften ("biljetten") som man erlägger för att delta. Vi har utgått ifrån Köplagen men fick veta att den gäller för köp av saker (lösöre), men inte för tjänster, vilket en konferens är.På ett annat ställe fick vi veta att konsumenttjänstlagen som vi trodde skulle gälla inte gäller när en företagare köper tjänster av ett annat företag. Vår förening anser vi är ett företag och de som deltar i konferensen är alla anställda på företag som betalar avgiften.Vilken lag ska vi hänvisa till i våra villkor för köp av "biljett" till konferensen? I våra villkor står nu så här: Köpvillkor (konferensen) 1. Allmänna villkor Då evenemanget riktar sig till företag tillämpar [vi] köplagen vid anmälan till [konferensen]. Hur borde det stå så att det blir rätt?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Det låter som att ni tänkt rätt, och att varken köplagen eller konsumenttjänstlagen enligt sina tillämplighetsbestämmelser är tillämplig på er situation. En stark utgångspunkt inom svensk avtalsrätt är avtalsfriheten, vilket innebär att de avtalsslutande parterna själva får komma överens om vilka villkor som ska gälla mellan dem. Ett av de främsta undantagen från detta är situationen där lagen anger att dess bestämmelser är tvingande och inte får avtalas bort, vilket exempelvis kan vara fallet där en av parterna typiskt har en svagare position och därför skyddas av lagen, såsom en konsument jämfört med en näringsidkare. Något sådant förhållande tycks inte vara aktuellt i ert fall, och ni kan då fritt bestämma vilka villkor som ska gälla. Även om köplagen enligt lagens egna bestämmelser inte blir tillämplig, kan ni alltså i avtalet ange att dess bestämmelser ska tillämpas på avtalet i tillämpliga delar.Det ni bör uppmärksamma är att köplagen inte i sin helhet skulle gå att tillämpa på ert avtal, eftersom det rör sig om köp av tjänst istället för lösa saker, precis som ni skriver. Exempelvis reglerar köplagen varans överlämnande, istället för utförande av tjänst. Ett alternativ är att välja konsumenttjänstlagens regler istället. En betydande del av den lagens regler syftar emellertid till att skydda den svagare parten, vilka ni troligen skulle vilja välja bort (exempelvis utrymmet för avbeställning). Sammanfattningsvis finns tyvärr ingen lag som specifikt reglerar för köp av tjänst mellan likställda parter, så för att vara säker på att en fråga inte lämnas oreglerad eller oklar behöver ni se över vilka delar av lagen (köplagen eller konsumenttjänstlagen) ni vill tillämpa, och eventuellt formulera avtalsvillkor för eventuella luckor som kan uppstå eftersom lagen inte kan/bör tillämpas i sin helhet. Ni kan om ni vill ha hjälp med att formulera avtalsvillkoren vända er till Lawlines juristbyrå. Lycka till, och om ni har fler funderingar så är ni varmt välkomna att återkomma med en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Vilka påföljder kan bli aktuella vid skada på golv vid badrumsrenovering?

2021-06-17 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Vi har nyligen renoverat vårt badrum. Inledningsvis gick det mycket bra men efter ca 1 vecka började det urarta så smått. Förutom att det var extremt svårt att efter denna tid kommunicera med dem tog arbetet 4 gånger så lång tid som utlovat. Och det var inte så att det dök upp några moment i själva arbetet som var oförutsebara. De monterade toaletten fel och de avlägsnade inte några gamla elementrör vilket ledde till en läcka. Detta innan de slutit det nya tätskiktet vid tröskeln. Därför rann vatten ut på parkettgolvet utanför. Vi torkade självklart upp så mycket det gick ända till de, äntligen och efter en hel del tjat, avhjälpte själva problemet med läckan. Men golvet är fortfarande skadat även efter fukten torkat upp. Det har blivit buckligt. När arbetet var färdigt fick vi alla intyg som krävs och det är ingenting fel med själva arbetet i badrummet. Det är golvet utanför som är skadat. Vi tappade helt förtroendet för dem och jag vill absolut inte ha tillbaka dem i vår lägenhet. Samtidigt vill jag reklamera eftersom det blivit en skada på golvet. Men jag har förstått att de har rätt att i första hand avhjälpa felet själva innan ekonomisk ersättning kan bli aktuell och jag förstår att jag måste reklamera det så fort som möjligt. Skadan inträffade för mindre än 2 månader sen än så länge. Vad kan jag göra? Finns det någon chans att jag kan få ekonomisk ersättning utan att de behöver komma hit igen? Hur reklamerar man?Tack!
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar du kan få någon ekonomisk ersättning för skadan på golvet utanför toaletten, utan att de som renoverat kommer tillbaka och hur man går tillväga för att reklamera. I mitt svar kommer jag utgå från att du renoverat badrummet i egenskap av privatperson och att de som renoverat gjort detta i egenskap av näringsidkare. Därmed blir konsumenttjänstlagen tillämplig (KtjL 1 §). Var tjänsten felaktig?För att någon typ av ersättning ska bli aktuellt (tex avhjälpande eller prisavdrag) ska det finnas fel i den tjänst som hantverkarna levererade. Du beskriver att de har redan avhjälpt problemet med läckan, men att de monterade toaletten fel ledde till skada på parketten utanför som blivit bucklig. Näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt (KtjL 4 §). Tjänsten anses felaktig om resultatet avviker från det som anses fackmannamässigt eller på annat sätt avviker från vad som får anses avtalat mellan dig och hantverkarna (KtjL 9 §). Att toaletten monterades fel så vatten läckte ut till golvet utanför och skadade detta, borde enligt hur du beskriver situationen göra tjänsten felaktig och avviker från vad som är fackmannamässigt. Eftersom att tjänsten inte utförts fackmannamässigt, föreligger det fel i tjänsten (KtjL 9 § 2 stycket 1 punkten). Därmed kan alltså olika typer av följder krävas på grund av felet på golvet. De påföljder du kan kräva pga felet i tjänstenEftersom tjänsten är felaktig finns det olika påföljder du kan kräva. De som finns är avhjälpande, prisavdrag, häva avtalet och skadestånd (KtjL 16 §). Jag ska gå igenom de som kan bli tillämpliga i detta fall och försöka förklara hur du kan argumentera för att undvika avhjälpande eftersom du beskriver att du inte är intresserad av denna påföljd. AvhjälpandeAvhjälpande är den i första hand aktuella påföljden (KtjL 20 §). Dvs att näringsidkaren åtgärdar det fel som föreligger, i detta fall ordnar skadan på golvet. Du beskriver dock att du tappat förtroendet för dessa hantverkare och inte vill att de ska komma tillbaka. Bestämmelsen ger näringsidkaren möjlighet att mot konsumentens vilja avhjälpa felet för att undvika andra påföljder. Du måste därför ha särskilda skäl för att kunna undvika att näringsidkaren ska få välja att avhjälpa felet och därmed kunna kräva tex prisavdrag istället. Särskilda skäl kan tex vara om näringsidkaren har visat allvarlig oskicklighet när tjänsten utfördes, uppträtt störande, visat bristande hederlighet eller på annat sätt åsidosatt konsumentens intressen så att denne med fog kan göra gällande att han inte har förtroende för näringsidkaren personligen eller för hans kompetens (NJA 2016 s 222). För att undvika att de får avhjälpa felet borde du alltså argumentera för att de visat en så allvarlig oskicklighet när tjänsten utfördes att ni inte är intresserade av avhjälpande. Efter att möjligheten till avhjälpande är uttömd kan prisavdrag eller hävning bli aktuellt. Jag kommer endast skriva om prisavdrag eftersom hävning inte är en påföljd du verkar efterfråga. PrisavdragAvhjälps inte felet får konsumenten göra avdrag på priset (KtjL 21 §). Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar för dig att få felet åtgärdat. Alltså priset för att andra hantverkare som du vill vända dig till ska åtgärda felet istället. Men som jag beskrivit ovan blir detta alltså endast aktuellt om du får genom att avhjälpande inte ska bli aktuellt. SkadeståndSkadestånd är enligt huvudregeln en självständig påföljd som kan användas utan att de andra påföljderna har gjorts gällande. Dock kan det bli svårt för en en konsument göra gällande skadestånd om näringsidkaren erbjuder sig att avhjälpa felet och konsumenten inte har någon skälig anledning att motsätta sig ett avhjälpande. Även här borde du alltså argumentera för att särskilda skäl föreligger som gör att avhjälpade inte ska ske. Skadestånd innebär att näringsidkaren är skyldig att ersätta skadan som konsumenten tillfogas på grund av fel, om inte näringsidkaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför dennes kontroll som hen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder hen inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (KtjL 31 §). Näringsidkaren ska då alltså bevisa att felet beror på något utanför dennes kontroll, och det är sällan näringsidkare lyckad med detta. Hur du gör för att reklameraFör att reklamera att tjänsten är felaktig ska du underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet (KtjL 17 §). Underrättelse som sker inom två månader efter att du märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid. Du skriver att detta skedde för mindre än två månader sedan, så du kan fortfarande reklamera. Underrättelsen måste inte ske skriftligen, utan du kan tex ringa hantverkaren. Du ska ange på vilka sätt du anser tjänsten felaktig. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,