När är en vara avlämnad till en köpare?

2021-03-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en vara av en privatperson via säljmarknaden på facebook. Ett par hörlurar. Han har skickat varan via postnord som ett brev utan spårningsnr. Detta har fortfarande inte kommit fram. Säljaren bor i Örebro och har skickat brevet därifrån till mig som bor i Torslanda. Det har gått 2 veckor. Han tog en bild på kvittot av frimärkena och tagit en bild på paketet med min adress på. Dessa bilder har jag fått av säljaren innan han postade dem på Ica i Örebro. Jag betalade varan via swish till honom innan jag fick varan. Har jag rätt att få tillbaka mina pengar om inte varan kommer fram? Det verkar som varan har kommit på villovägar av transportören som i detta fallet är postnord.
Carl Hansen |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av dina erlagda uppgifter kring frågan utgår jag från att ingen av er agerar i egenskap av näringsidkare. Hörlurarna är vidare att betrakta som lös egendom, varför Köplagen (KöpL) är tillämplig, 1 § KöpL. Av din fråga framgår det att säljaren bor i Örebro och du bor i Torslanda. Det som först och främst måste fastställas är huruvida köpet är att se som ett transportköp eller distansköp. Ett transportköp föreligger när en vara ska transporteras till en köpare inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor, 7 § 1 st. KöpL. Med beaktande av säljarens avsändningsort är detta köp inte att betrakta som ett transportköp - det är ett distansköp enligt 7 § 2 st. KöpL. Vad som menas med ett distansköp är att till skillnad från ett transportköp går risken för varan över på köparen när den överlämnas till transportören som ska ombesörja transporten. Givetvis ska säljaren välja ett lämpligt transportmedel och tillämpa sedvanliga villkor för en sådan transport (jfr 8 § KöpL). I neutral mening torde det stå sig rimligt att nyttja Post nord som transportör då det är en krediterad logistikaktör som är kapabel att ta på sig försändelser inom landet. Vad gäller i ditt fall?Risken övergår på dig som köpare, när varan är avlämnad enligt ert avtal eller enligt 7 § KöpL, 13 § KöpL.Mot bakgrund av att det rör sig om ett distansköp går risken för varan över på dig som köpare när den lämnas hos ombudet. Är det transportören som varit försumlig är det högst troligt att det i villkoren för transporten finns stöd för dig att återfå det som tappats bort hos Post nord. 13 § KöpL öppnar även upp för för en alternativ lösning - "när varan avlämnats enligt avtal". Köplagen är dispositiv, vilket kort innebär att parter är fria att avtala utöver vad som står i Köplagen. Föreligger någon överenskommelse mellan er, ibland kan det vara så att säljare åtar sig större ansvar än lagen fordrar. I det fallet kan utgången i ansvarsfrågan bli annorlunda. Däremot, om det inte föreligger någon sådan överenskommelse gäller reglerna om distansköp och det är enligt min förståelse så att säljaren gjort vad som ankommit honom eller henne - att överlämna varan till transportören. Hoppas du fick svar på din fråga. Har du följdfrågor är du välkommen att återkomma. Med vänliga hälsningar,

Ersättning för skador på grund av felaktig vara

2021-03-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en robotdammsugare för 2,5 år sedan för cirka 6000:- och i beskrivningen står det tydligt att dammsugaren ska undvika fall från trappor. För cirka 5 månader sedan felanmälde jag att en borste på sidan av dammsugaren slutat fungera varpå de reparerade enheten. För någon vecka sedan bestämde sig dammsugaren att köra ut för trappan vilket resulterade i att den skadades samt att det blev stora märken i väggar, trapp och dörrar.Leverantören hävdar att jag inte har någon rätt till reparation av enheten eller skadestånd för skadad egendom då garantin på 2år har löpt ut.Min fråga är om de får göra så? En bil som hade kört in i en vägg av sig själv hade man aldrig som biltillverkare kommit undan, oavsett om bilen var 3, 5 eller 10 år gammal.Vad kan jag göra?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att dammsugaren självmant körde ut för trappan, utan din påverkan, och att det därmed uppstått någon typ av fel i dammsugarens teknik (möjligtvis efter reparationen). Fel i vara regleras i 16 § Konsumentköplagens (KköpL). Att dammsugaren kör ut för en trappa, trots att tekniken i den ska förhindra det, bör betraktas som ett sådant fel. När det gäller garanti är det upp till varje förtag att själv välja huruvida garanti ska lämnas. Du som konsument är dock alltid skyddad av KköpL oavsett säljarens garanti. Du ska reklamera felet så snart du upptakt felet och senast tre år efter att du köpt den, det framgår av 23 § KköpL. Säljaren är då skyldig att avhjälpa felet genom t ex omleverans eller prisavdrag, 22 § KköpL. När det gäller de skador som dammsugare orakade på väggar mm aktualiseras 30 § KköpL om skadestånd. Där framgår det att en köpare har rätt till ersättning för den skada hen lider genom att en vara är felaktig. Skadestånd är dock uteslutet om säljaren kan visa att underlåtenheten att avlämna en felfri vara – kortfattat – beror på ett oberäknat hinder utom säljarens kontroll med följder som inte kunde ha undvikits. I ditt fall bör säljaren inte kunna hävda ett sådant undantag. Du bör därmed kunna kräva ersättning för de kostnader som uppstått till följd av felet på dammsugaren. Mitt förslag är att du kontaktar säljaren med en begäran om ersättning där det tydligt framgår vilken ekonomisk skada du lidit till följd av den felaktiga varan. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Får företag kräva vaccinationsstatus för Covid-19?

2021-02-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |iFråga: Skulle ett hypotetiskt företag, en butik eller något dylikt etablissemang kunna neka någon tillträde eller service med hänvisning till vaccinationsstatus för Covid-19? Det vill säga, har företag rätt att kräva uppvisande av giltigt vaccinationsintyg?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Som huvudregel får privata aktörer helt och hållet själva bestämma vilka de vill ingå kontrakt och köpeavtal med, samt på vilka villkor detta får ske. Det finns dock undantag. Diskrimineringslagen 2 kap.12 § anger att diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten. Det som rent teoretiskt skulle kunna komma ifråga är i så fall indirekt diskriminering på grund av ålder. Om en butik om låt säga ett par månader, när alla över 70 år erbjudits vaccin, skulle säga att de kräver vaccination för tillträde skulle det kunna vara diskriminering eftersom det på ett oproportionerligt sätt slår mot folk som är under 70 år och därför inte har erbjudits vaccin. Förbudet har dock ett undantag: 2 kap. 12 § b anger att förbudet inte hindrar särbehandling på grund av ålder om särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Svaret om det faktiskt skulle utgöra sådan indirekt diskriminering beror med andra ord sannolikt på butikens eller affärsverksamhetens art. Finns det godtagbara skäl - såsom att det riskerar att förekomma omfattande smittspridning utan vaccinationskrav - skulle det sannolikt inte vara diskriminering. Skulle det vara fråga om ett web-baserat företag som sköter kundkontakt utan fysiska möten vore det betydligt svårare att argumentera för att ett vaccinationskrav inte skulle konstituera diskriminering. Hoppas du fick svar på din fråga!

Konsumentköplagens tillämpningsområde

2021-02-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Köpte en häst av en, enligt mig näringsidkare, i november 2020. Hästen genomgick en veterinärbesiktning innan köp och allt var helt OK. Fakturan är utställd på mig från ett AB (Freter Horse AB) men i fakturan, som betalades direkt vid besiktning/hämtning av hästen står att "Hästen säljs enligt EU-köplag", vilket jag då inte hade vetskap om, vad som är skillnad på Köplag och Konsumentköplag. Vad jag kunnat läsa mig till är, att är man näringsidkare/företag och säljer till privatperson, så är det konsumentköplagen som gäller. Kan säljaren i detta fall bara ändra på dessa villkor ??? Detta köp handlar om en stor summa pengar.Tacksam för ert svarMvh
Frida Deivard |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att konsumentköplagen gäller på köp av lösa saker (djur inkluderas) mellan näringsidkare och konsumenter, detta står skrivet i lagens 1 §. Konsument är en fysisk person som huvudsakligen handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet och näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten (1 § 4-6 st. konsumentköplagen). En person med företag kan alltså även avtala i egenskap av egen person utanför näringsverksamheten, vilket skulle aktualisera köplagen istället. Köplagen reglerar alltså köp som sker privatpersoner sinsemellan, eller företag sinsemellan – d.v.s. mellan jämlika parter. Näringsverksamhet i konsumentköplagen förstås som verksamhet av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den får betecknas som yrkesmässig. Några större krav på omfattningen eller vinstsyfte ställs inte. Frågan om en näringsidkare handlat för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten, det vill säga om det finns en förbindelselänk mellan köpeavtal och företag, ska vidare enligt NJA 2018 s. 866 bedömas på ett objektiverat sätt utifrån en typisk konsuments skyddsintresse. Att fakturan är ställd från ett företag talar för att säljaren ska ses som näringsidkare och att konsumentköplagen ska vara tillämplig. I det nämnda rättsfallet, NJA 2018 s. 866, bedömde Högsta domstolen dock att en häst som såldes av person som i och för sig var näringsidkare inte hade samband till hennes verksamhet varför konsumentköplagen inte var tillämplig. Hästen i det aktuella fallet köptes flera år innan säljaren startade sin näringsverksamhet och användes inte i verksamheten. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att jag inte kan ge dig ett säkert svar utan att veta mer om hästen och säljarens verksamhet, då många omständigheter kan påverka vilken lag som är tillämplig. Hoppas detta gav dig viss klarhet. Du är välkommen att ställa fler frågor! Bästa hälsningar,

När är en vara ansedd som avlämnad?

2021-03-01 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en vara av en privatperson via säljmarknaden på facebook. Ett par hörlurar. Han har skickat varan via posten men den har fortfarande inte kommit fram. Det har gått 2 veckor. Han tog kort på kvittot av frimärkena och tagit en bild på paketet med min adress på. Jag betalade varan via swish till honom. Har jag rätt att få tillbaka mina pengar om inte varan kommer fram?
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av dina erlagda uppgifter kring frågan utgår jag från att ingen av er agerar i egenskap av näringsidkare. Hörlurarna är vidare att betrakta som lös egendom, varför Köplagen (KöpL) är tillämplig, 1 § KöpL. Vad som däremot inte går att utläsa från din fråga är om det är är tal om ett transportköp eller ett distansköp. Jag kommer därför redogöra för bägge här nedan.TransportköpEtt transportköp föreligger när en vara ska transporteras till en köpare inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor. Utgångspunkten i det här sammanhanget är att ni bor på samma ort och om ni gör det är hörlurarna att anse som avlämnade när de överlämnas till dig, 7 § 1 st. KöpL.DistansköpDistansköp föreligger när det inte är ett transportköp. Skillnaden mellan dessa två är att kriterierna "inom en och samma ort" och ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor" inte är uppfyllda. Då gäller istället att varan anses avlämnad när den överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten, 7 § 2 st. KöpL. Denna bestämmelse kan sättas ur spel med stöd av en leveransklausul - det är alltså fritt att avtala inbördes om vad som ska gälla för transporten.Vad gäller i ditt fall?Risken övergår på dig som köpare, när varan är avlämnad enligt ert avtal eller enligt 7 § KöpL, 13 § KöpL.Alltså beror det på hur och var hörlurarna har transporterats ifrån. Skulle köpet vara ett distansköp, och det är transportören som har varit försumlig är det högst troligt att det i villkoren för transporten finns stöd för dig att återfå det som tappats bort. Skulle det vara ett transportköp är det säljaren du ska vända dig till.Hoppas du fick svar på din fråga. Har du följdfrågor är du välkommen att återkomma.Med vänliga hälsningar,

Ersättning vid fel i vara

2021-03-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejVi har köpt kyl och fryspaket 8/7-19 Frysen har blivit utbytt 2 gånger och vi har även haft totalt 11 servicebesök Vi har nu tagit kontakt med säljaren Media Markt. Har vi rätt till Skadestånd dvs ersättning för förstörda varor vid fryshaverierna 6 ggn samt ersättning för allmänna besvär; Passning för teknikerbesök, städning mm
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det har uppstått fel med frysen vilket du fått hjälp med i form av service och ny vara, men att du undrar huruvida du har rätt till ersättning för kostander som har uppstått till följd av den felaktiga varan (frysen). Enligt 30 § konsumentköplagen har en köpare rätt till ersättning för den skada hen lider genom att en vara är felaktig. Skadestånd är dock uteslutet om säljaren kan visa att underlåtenheten att avlämna en felfri vara – kortfattat – beror på ett oberäknat hinder utom säljarens kontroll med följder som inte kunde ha undvikits. I ditt fall bör säljaren inte kunna hävda ett sådant undantag. Du bör därmed kunna kräva ersättning för de kostnader som uppstått till följd av felet på frysen, så som förstörd mat eller inkomstbortfall om du behövt närvara vid servicen. Du måste kunna visa att du verkligen har lidit en ekonomiskt förlust på grund av felet, varför det kan bli svårt att erhålla ersättning för t ex städning. Mitt förslag är att du kontaktar säljaren med en begäran om ersättning där det tydligt framgår vilken ekonomisk skada du lidit till följd av den felaktiga varan.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Gäller garanti för begagnade varor?

2021-02-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Person har köpt en begagnad kaffemaskin, gäller ursprungliga garantin då?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gäller garanti för begagnade varor?Till en början vill jag påpeka att det är skillnad på reklamationsrätt och garanti. Reklamationsrätten är lagstadgad och gäller i tre år från köp (23 § 3 st. konsumentköplagen). Rättigheten ger konsumenten en möjlighet att lämna tillbaka eller få en vara reparerad som redan var trasig vid köpet. Rätten att reklamera gäller alltså inte vid fel som uppkommit efter köpet. Reklamationsrätten gäller för köp mellan ursprunglig konsument och näringsidkare, alltså inte vid köp av begagnade varor mellan privatpersoner.Garanti är något som är frivilligt för butiker att lämna. Eftersom det är frivilligt att lämna garanti, så är det också butikerna som bestämmer villkoren för garantin. Om garantin ska gälla för andrahandsköpare beror alltså på vad som har angetts i köpevillkoren. Ni får därför titta på till exempel kvitto eller på den ursprungliga butikens hemsida för att se om garantin gäller för varor som sålts vidare.SlutsatsOm garantin gäller för den begagnade kaffemaskinen, beror på vilka villkor som butiken har satt upp för garantin.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Förlorat brev i posten - vem ansvarar?

2021-02-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |HejOm jag beställer ett bankkort från banken. Vem ansvarar för postgången, om kortet skulle komma bort?Förutsatt att bankkortet inte skickas rekommenderat.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar vem som ansvarar för om post skulle komma bort då det ej gäller rekommenderat brev.Generellt gäller att om något är skickat som brev så är det avsändarens ansvar. I detta fall då det rör ett bankkort innebär det alltså att banken är ansvarig för att spärra och skicka ett nytt kort.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,