Häva köp och kräva ersättning för kostnader - köplagen

2021-07-26 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte för 3 veckor sedan en kaninunge av en privatperson, det har nu visat sig att hon har medfött bettfel, och tidigare ägare vägrar häva köpet. jag kommer inte kunna ta reda på om hon sålt kaniner innan dess så jag gissar att köplagen är det enda som möjligen kan gälla för att få häva köpet.Hur stor chans är det att man kan få rätt och få häva köpet genom den och hur går man till väga? Går det även kräva pengar för vetkostnader genom denna?
Anneli Alchahin |Hej, tack för din fråga! Du har rätt i att köplagen är tillämplig! Denna lag är dock inte tvingande, dvs. det är vad ni kommit överens om som gäller i första hand. Jag kommer redogöra kort vad som gäller generellt vid privatköp, och sedan förklara vad som skulle kunna vara aktuellt i ditt fall. Säljarens skyldigheter Det vanligaste är att man köper saker i befintligt skick. Detta innebär att säljaren friskriver sig från ansvar genom att tala om den säljs med vissa brister, 19§ köplagen. Säljare ska alltså meddela om det finns eventuella brister i varan. Jag tolkar det som att tidigare ägaren inte meddelat om kaninens bettfel. De situationer som varan anses vara felaktig, trots att den sålts i befintligt skick, kan vara om det inte stämmer överens med de uppgifter som lämnats innan köpet, om säljaren underlåtit att informera väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller om varan är i väsentligt sämre skick, 19 §. Alltså, har säljaren inte informerat om felet eller om varan väsentligt avviker från vad ni kommit överens, anses den vara felaktig. Köparens undersökningsplikt Du som köpare har dock en undersökningsplikt när du köper en vara privat, 20 § Köplagen. Detta innebär att köparen inte kan åberopa fel som borde upptäckts vid en undersökning av varan, 20 § 1st.. Undantag från detta framgår av 20 § 2 st., om köparen före köpet, undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den (om man fått en sådan), får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder (en form av rättskänsla/moral). Det skulle exempelvis kunna vara att säljaren exempelvis sagt att kaninen är fullt frisk etc., endast för att lura dig på pengar och att få dig att köpa kaninen. Nu vet jag inte om säljaren inte informerat om felet eller om ett bettfel är något som märkts tydligt när man köper en kanin. Påföljder Vad gäller påföljder, anges det i 30 § att om varan är felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. 39 § anger att hävning får ske, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och säljaren borde insett detta. Exempelvis att om säljaren visste om att du inte skulle köpa kaninen om du visste om att det förelåg ett medfött bettfel, är hävning möjlig. Dock får du inte häva köpet om du inte märkt av eller borde ha lagt märke till felet. Tyvärr är jag inte kunnig inom området, men om felet är något som snabbt går att upptäcka, lär det bli svårare att häva. Dock antar jag att det genom veterinärbesök går att ta reda på om det är medfött eller inte. Vad gäller din fråga om ersättning, regleras det i 40 § st. 1 att köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, och i 3 st anges det att köparen har alltid rätt till ersättning, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst. Detta skulle kunna innebära att du kan få ersättning för eventuella kostnaderna som uppstår för felet. Jag skulle föreslå att kontakta säljaren och eventuellt gå igenom ert avtal/konversation om kaninen för att tydligare kunna avgöra vilken typ av påföljd du skulle kunna kräva. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare frågor är du välkommen att ställa dessa eller kontakta oss via telefon (här). Telefontjänsten är öppen kl 10.00-16.00 måndag-fredag. Med vänlig hälsning,

Köparen är sen med betalningen, vad kan jag göra?

2021-07-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag sålde min bil för x antal tusen till ett företag. På deras köpekontrakt står det att det skulle ta max 5 arbetsdagar för mig att få in pengarna för bilen på mitt konto. Nu har det gått nästan 9 arbetsdagar och fortfarande ingen syn av några pengar...finns det något jag kan göra åt detta? Har fått låna av nära och kära för att få det att gå ihop så börjar nu bli lite desperat../Jobbigt läge
Philip Stocker |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Eftersom att det gäller ett köp där du som säljare är en privatperson och säljer till ett företag, gäller köplagen enligt 1§ KöpL. I och med att det står på köpekontraktet att betalningen ska ta 5 dagar, och det har gått mer än 9 dagar utan att du har fått några pengar , har köparen i ditt fall begått ett kontraktsbrott. Du och köparen har skrivit under bindande kontrakt som, enligt principen om pasta sunt servanda, ska hållas. För att köparen inte ska begå kontraktsbrott krävs att denne betalar i rätt tid, hämtar varan och medverkar till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av köparen för att säljaren ska kunna fullgöra köpet (50 § och 51 § KöpL). I ditt fall är köparen sen med betalningen. Detta är alltså ett kontraktsbrott från köparens sida. Alternativen som står till buds för dig är att kräva betalning, häva köpet samt eventuellt begära skadestånd. Det första alternativet är alltså att stå fast vid avtalet och kräva betalning (52 § KöpL). För möjlighet att kräva betalning får du inte vänta orimligt länge med att framställa kravet, s.k. reklamation (52 § tredje stycket). Om dröjsmålet utgör ett väsentlig avtalsbrott får du häva köpet (54§ KöpL). Här ska det vara fråga om väsentlig betydelse utifrån en objektiv synpunkt, alltså inte bara ur ditt perspektiv. Om du har gett köparen en tilläggstid för betalning som inte är oskäligt kort, men denne inte betalar inom den tiden får du alltid häva (54 § 2 st KöpL). Det gäller alltså även om avtalsbrottet inte är väsentligt. Det kan därmed vara värdefullt att ge viss tilläggstid för betalning om du är intresserad av att häva köpet. Häva innebär att avtalet och dess åtaganden i enlighet med det blir upphävda. Du har även rätt till skadestånd för den skada du lider p.g.a. dröjsmålet med betalningen. Det är bara i vissa, ganska extrema fall som köparen kan komma undan utan skadeståndsskyldighet (Se 57 § KöpL). Skadestånd på grund av avtalsbrott omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan förlust p.g.a. avtalsbrottet (67 § KöpL). Dessutom finns i 71 § en rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen som räknas från förfallodagen till dess att köparen betalar. Mitt råd är att kontakta köparren och förklara vad lagen säger, ibland kan det vara effektivt att som påtryckning meddela att du kommer söka juridisk hjälp om köparen inte uppfyller sina åtaganden. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Vad gäller för hävning av köp och rätt till skadestånd vid dröjsmål?

2021-07-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag har genomfört ett köp online av en vara och leveranstiden som är ö.k är inom 7 dagar. Nu meddelar bolaget i fråga att varan är försenad och inte vet när varan kommer levereras. Varan ifråga var inte en beställingsvara utan en produkt som fanns på lagret. Problemet är att pga mänskligt fel så råkade leverantören ifråga ge ut min produkt till en annan kund. Därmed undrar jag om jag är berättigad till skadestånd enligt 32 § KKL och därmed kan häva köpet och genomföra ett täckningsköp? Har även köpt ett presentkort hos leverantören samma dag pga förmånliga villkor och om jag häver köpet får jag retur i presentkort. Vilka rättigheter har jag att kräva ersättning i andra former? Eller kan jag hävda skadestånd enligt 32 § KKL? Tack på förhand!
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt att häva köpet enligt konsumentköplagen (KKL), samt om du kan kräva skadestånd enligt samma lag, när säljaren har råkat ge ut en beställd vara till en annan kund. Konsumentköplagen är tillämplig på köp mellan en näringsidkare och en konsument, vilket jag utgår ifrån att din situation handlar om. Det är därför denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Om rätt till hävning av köp vid dröjsmålDröjsmål från säljarens sida föreligger om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen (9 § KKL). Köparen får häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet (13 § KKL). Vid hävning behöver säljaren inte leverera varan och köparen behöver inte betala. Det är även värt att nämna att köparen måste meddela säljaren om att han häver köpet eller vill kräva skadestånd inom skälig tid för att hävning av köpet ska vara möjligt (15 § KKL). Det är alltså viktigt att man inte väntar alltför länge med att häva köpet. Om rätt till skadestånd vid dröjsmålKöparen har rätt till ersättning (skadestånd) för den skada han lider genom säljarens dröjsmål om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (14 § KKL). Skadestånd på grund av säljarens dröjsmål eller fel på varan omfattar ersättning för utgifter samt annan förlust på grund av dröjsmålet (32 § KKL). Om köpet har hävts och köparen har gjort ett täckningsköp till ett högre pris, kommer skadeståndet att omfatta även prisskillnaden mellan båda köpen (33 § KKL). Detta förutsätter dock att detta täckningsköp har gjorts med tillräcklig omsorg och inom skälig tid efter det att köpet hävdes. Detta gäller i ditt fallI ditt fall är det fråga om dröjsmål från säljarens sida då varan inte har levererats inom den avtalade tiden och dröjsmålet inte beror på dig som köpare. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt till hävning av köpet. Det är du som köpare som ska bevisa att dröjsmålet har haft väsentlig betydelse för dig. Du har vidare rätt till skadestånd för den skada som du har lidit genom säljarens dröjsmål, såvida inte säljaren lyckas bevisa att dröjsmålet beror på ett hinder, utanför dennes kontroll, som denne inte kunde förväntas räkna med och inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. För att säljaren ska undgå skadeståndsskyldighet måste samtliga fyra förutsättningar vara uppfyllda. Du nämner att dröjsmålet har berott på mänskligt fel som lett till att produkten levererats till fel kund. Jag vet inte exakt vilket mänskligt fel som orsakade dröjsmålet men det måste ha utgjort ett hinder för leveransens fullgörelse. Utifrån den information jag fått verkar det som att det är företagets anställda som har begått felet och då är detta alltså ett hinder inom säljarens kontroll. Man kan tänka sig att mänskliga fel är någonting som kan förväntas ske hos en leverantör och detta skulle exempelvis kunna undvikas genom att ha fler exemplar av varan på lagret. Mycket talar alltså för att säljaren är skadeståndsskyldig. Detta är en bedömning som görs från fall till fall och det är upp till säljaren att bevisa motsatsen. Därför är det svårt för mig att säga exakt vad som kommer att gälla i ditt fall. Om skadestånd betalas ut ska det täcka de utgifter du fått eller förluster du råkat ut för på grund av dröjsmålet. Om köpet hävs och du bestämmer dig för att göra ett täckningsköp (ett köp för att kompensera för den uteblivna varan) finns det möjligheter att få mellanskillnaden ersatt. SammanfattningSammanfattningsvis verkar det finnas möjligheter för dig att få skadestånd av företaget. Det är fråga om dröjsmål från säljarens sida. För att skadeståndsskyldighet ska vara aktuellt måste du bevisa att dröjsmålet har haft en väsentlig betydelse för dig. Vidare krävs det att säljaren inte lyckas bevisa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Skadeståndet omfattar utgifter och förluster till följd av dröjsmålet men kan även innefatta kompensation för täckningsköp. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Vem bär ansvaret för en skadad vara vid ett transportköp?

2021-07-24 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Gällande köplagen mellan mig som privat person och en annan privat person i en annan ort:En köpare köpte ett objekt och betalade frakt via ombud (jag är säljaren) , paketet kom skadad och objektet fick en skada , köparen reklamerade skadan och ombudet ansåg att man bordeha haft bättre förpackninksmaterial för att kunna tåla den maskinella hantering hos ombudet enligt deras normer som tekniskt inte tydliga:"Det yttre emballaget ska vara av god kvalitet för att tryck och påkänningar inte ska gå direkt in i produkten.Ytteremballaget ska även vara anpassat för produkten och inneremballagets storlek.Produkten ska inte kunna röra på sig under transporten samt distansera sig från det yttre emballaget.Produkten ska omges av ett stötdämpande material i samtliga riktningar som är anpassat efter produktens vikt, volym och känslighet."Jag har packat objektet väl med stötdämpande material (bubbelplast och frigolit) i en låda som var till en HP skrivare tidigare som är större än objektet men trotts allt säger postnord att det är inte tillräckligt.Om man googlar så är det svårt att få ersättning från ombudet.Vem ber ansvaret här ?Stort tack på förhand!Freiwat
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver gäller 1 § köplagen mellan er, eftersom ni är två privatpersoner.Risken för varanDu som säljare bär risken för varan till dess köparen har hämtat varan, se 13 § köplagen.I det här fallet rör det sig om ett transportköp mellan två olika orter. Om ni inte har ett speciellt transportavtal, eller en leveransklausul, gäller att risken för varan går över på den som åtagit sig att utföra transporten från dig, se 7 § köplagen. I ditt fall övergick risken (Ansvaret) för paketet när du lämnade det till det postombud nu nämner. De i sin tur kan ha anlitat andra transportörer.Vem bär ansvaret?Ombudet som du lämnade paketet till bär ansvaret. Den som ska påkalla ersättningen för den skadade varan är köparen. Du skriver i ditt brev att du packade varan med frigolit och bubbelplast, vilket måste anses vara vad som krävs av dig.SammanfattningVid transportköp mellan olika orter går risken för varan över till transportören när säljaren lämnar varan. Om köparen vill ha ersättning för skadan, är det upp till köparen att vända sig till transportören för ersättning. Om du behöver ytterligare hjälp med ärendet, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Har köparen rätt att häva köpet enligt köplagen?

2021-07-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Min son sålde en gammal husvagn från 89, i april. Köparen undersökte vagnen noga. Min son har inte vetat om nån fukt han har ägt vagnen i ett år. Där han nu hävdar att det dolts fel har min son fått förklarat att det var en kåpa för ventilation av ägaren innan. Ingen misstanke om fukt har funnits ingen dålig lukt. Nu efter tre månader har köparen efter att han felaktigt lyft husvagn så att stödbenen bak trycktes upp i karossen hittat ruttet trä. Han har nu anlitat en advokat och vill häva köpet. Han betalade 37000 för vagnen. Den är ju nu inte i det skick som den var när han köpte den. Nu är den obrukbar vilket den inte var vid köpet. Har han rätt att häva köpet och få tillbaka hela summan
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din son har sålt en husvagn i egenskap av privatperson och att du undrar om köparen har rätt att häva köpet.Eftersom din fråga gäller köp mellan två privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig. Om din son i stället har sålt husvagnen i egenskap av näringsidkare till en konsument, blir konsumentköplagen (KköpL) tillämplig (1 § första stycket KköpL).Köparen får inte såsom fel åberopa vad hen borde ha märkt vid undersökningenI din fråga nämner du att köparen har undersökt husvagnen noga. Enligt köplagen har köparen inte någon allmän skyldighet att undersöka varan före köpet. I fall köparen ändå har undersökt varan, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen (20 § andra stycket KöpL). Om köparen av din sons husvagn borde ha märkt fukten vid sin undersökning, får han alltså inte åberopa detta såsom fel. Bedömningen av vad köparen borde ha märkt görs med beaktande av hur omfattande hans undersökning varit och vilka möjligheter han haft med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter att upptäcka felet vid undersökningen. Köparen har i första hand rätt att kräva avhjälpande eller omleveransNär varan är felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet (30 § KöpL). Köparen kan dock inte göra gällande vilken felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom bäst. Vid fel i vara har köparen i första hand rätt att kräva avhjälpande eller omleverans (34 § KöpL). Köparen har i andra hand rätt att kräva prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (37 § första stycket KöpL). När har köparen rätt att häva köpet?För att köparen ska ha rätt att häva köpet krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom, och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). I din fråga nämner du att husvagnen inte längre är i det skick som den var när din son sålde den. Som utgångspunkt får köparen inte häva köpet om han inte kan lämna tillbaka varan väsentligen oförändrad och oförminskad (66 § första stycket KöpL). Köparen har dock fortfarande rätt att häva köpet, om varan har förstörts eller försämrats till följd av en åtgärd som varit behövlig för att undersöka om varan är felfri (66 § andra stycket andra punkten KöpL). Vad gäller i ditt fall? Slutsatsen är att om köparen av sin sons husvagn borde ha märkt fukten vid sin undersökning, får han inte åberopa detta såsom fel. Om köparen inte borde ha märkt felet, kan han i första hand kräva avhjälpande eller omleverans. Köparen har i andra hand rätt att kräva prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation. Köparen av din sons husvagn har rätt att häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom, och om din son insåg eller borde ha insett detta. Trots att husvagnen inte är i det skick som den var när din son sålde den, har köparen rätt att häva köpet, om husvagnen har förstörts eller försämrats till följd av en åtgärd som varit behövlig för att undersöka om husvagnen är felfri. Vi på Lawline kan hjälpa er!Om ni behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att ni bokar tid hos en av våra jurister. Ni kan enkelt boka en tid här. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har fått 2 varor hemskickat istället för 1, kan jag behålla den andra?

2021-07-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan!Jag beställde en vara ifrån ett bolag på nätet, betalade varan direkt.När jag fick varan via posten och öppnar paketet så ligger det 2st av den varan jag bara beställde 1st av. Är jag skyldig att göra något, eller kan jag behålla den andra varan oxå?Det handlar om ~700:-
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När du beställde varan så ingick du ett avtal med bolaget. Avtalet avser då en vara eftersom du också bara betalade för en vara. Detta innebär att om bolaget av misstag skickar 2 varor istället för 1 så har du bara äganderätt för den varan du har betalat för. Den andra varan tillhör fortfarande bolaget, så du får inte använda den. Du har ingen skyldighet att meddela bolaget om misstaget, och du har självfallet ingen skyldighet att betala för den extra varan heller. Du har heller ingen skyldighet att skicka tillbaka den på din bekostnad. Om bolaget uppmärksammar misstaget ska du dock ha den redo för avhämtning. Och då eventuellt få skicka tillbaka den om det sker kostnadsfritt för dig. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Har man ångerrätt i samband med ett restaurangbesök?

2021-07-24 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Har jag rätt att utnyttja ångerrätt på en resturang om jag beställer mat och blir missnöjd? Kan jag då vägra att äta maten och gå bort från lokalen?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du undrar om du har ångerrätt i samband med köp vid restaurangbesök. Bestämmelser om ångerrätt regleras i lag (2005:59) om distansavtal och köp utanför butik (hädanefter distansavtalslagen). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.När har konsumenter en lagstadgad ångerrätt?Enligt svensk rätt har konsumenter, i samband med vissa typer av köp, en lagstadgad ångerrätt. Denna gäller, med vissa undantag, vid så kallade distansköp (2 kapitlet 10 och 11 §§ distansavtalslagen). Detta innebär att konsumenter har en lagstadgad ångerrätt endast i samband med köp som görs på distans, det vill säga som görs inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans, och köp som görs utanför en näringsidkares affärslokaler (1 kapitlet 1 och 2 §§ distansavtalslagen). Att det inom svensk rätt finns en lagstadgad ångerrätt vid distansköp härrör ur att lagstiftaren ansett det behövas då konsumenten inte har en möjlighet att se varan innan avtalet ingås. Av samma anledning finns det ingen lagstadgad ångerrätt i samband med andra typer av köp. Observera att den lagstadgade ångerrätten måste särskiljas från "öppet köp". Det är fullt möjligt för en näringsidkare och en konsument att avtala om att konsumenten ska få en viss ångerfrist. Att som näringsidkare erbjuda "öppet köp" är dock frivilligt.Vad gäller i ditt fall? Restaurangbesök omfattas inte av distansavtalslagens tillämpningsområde och du har därmed inte någon ångerrätt i samband med ett köp vid ett sådant. Vilka rättigheter du har som konsument i samband med restaurangbesök kan du läsa närmare om på Konsumentverkets hemsida. Där kan du, exempelvis, läsa att du kan bli kompenserad av den aktuella restaurangen i vissa situationer. Du kan, till exempel, bli kompenserad i det fall det är något fel med den beställda maten. Observera dock att det, i så fall, måste vara något faktiskt fel på maten, det räcker, exempelvis, inte att du inte tycker den är tillräckligt god. Avslutningsvis kan det vara värt att nämna att du kan ta reda på om du har ångerrätt i en viss konsumentsituation genom ett, mycket hjälpsamt, verktyg på Konsumentverkets hemsida.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. I den mån något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,

Vad ska jag göra när en säljare vägrar åtgärda ett fel på en vattenskoter som jag har köpt?

2021-07-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en vattenskoter för över 100,000kr av en privatperson och nu 2 dagar senare när jag var ute och körde så började det rycka och något i motorn är helt sönder. Han som sålt vägrar erkänna att det funnits nått fel innan trots att han försökt bortförklara varför motorlampan lyser ibland. Jag har erbjudit han att ta tillbaka vattenskotern. Han vägrar Han vill inte gå till mötes på något sätt och påstår att det är ren otur att det händer. Vi har ett kvitto där han skrivit under att den är i befintligt skick (den fungerade när jag provkörde den) och vi har en film där han säger att vi är överens om att vattenskotern ska fungera och motorlampan ska inte lysa. Han har även utlovat hjälp ifall att motorlampan inte slocknar nån gång (på kvittot med underskrift) Nu när jag körde 2 dagar efter jag hämtade den. Så bråkade det ryka och den blev jättevarm efter jag kört i 5 minuter.. Hur löser jag detta när säljaren påstår att jag inte har någon rätt alls att kräva han på något.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fel på vattenskoternEftersom du som privatperson har köpt vattenskotern av en annan privat person, omfattas ni av 1 § köplagen. I ditt fall stämmer inte vattenskoterns skick överens med om vad ni har avtalat om i köpekontraktet. Därför kan du åberopa att det är fel på vattenskotern, enligt 17 § köplagen. Befintligt skickDu skriver i ditt brev att ni avtalade om att köpet var i befintligt skick. Trots det kan du hävda att det är fel på vattenskotern, eftersom säljaren har lämnat felaktiga uppgifter om motorlampan, vilket förmodligen hade påverkat antingen priset, eller om du överhuvudtaget hade genomfört köpet, se 19 § köplagen. Du skriver även att ni skrivit in i avtalet att om motorlampan lyser har säljaren åtagit sig att åtgärda felet. Du har det även på film. Vid en bedömning om det föreligger fel på vattenskotern, måste hänsyn tas till skoterns ålder och pris.Reklamera vattenskoternFör att du ska kunna hävda att det är fel på vattenskotern, måste du reklamera felet till säljaren. Det ska du göra skriftligt med datum, där du anger felet, inte bara att du inte vill ha skotern, se 32 § köplagen.Avhjälpa feletDu kan kräva att säljaren åtgärdar felet, alternativt att säljaren själv väljer att reparera felet, se 34­­­-36 §§ köplagen. Det är även inskrivet i avtalet att säljaren ska hjälpa dig att åtgärda felet.Häva köpetI det fall säljaren vägrar att följa avtalet, genom att inte reparera felet, kan du kräva prisavdrag för de kostnader du får i samband med att åtgärda felet. Du kan även häva köpet, se 37 § köplagenSammanfattningTrots att du köpt skotern i befintligt skick, kan du hävda att det är fel på skotern. Det ska du reklamera till säljaren skriftligt. Ni har även en film och ett skriftligt avtal där det framgår att lampan inte ska lysa, och att säljaren erbjuder sig att åtgärda felet. Om säljaren vägrar kan du häva köpet. Säljaren har begått ett avtalsbrott. Om du behöver hjälp med att reda ut situationen, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline. Filmen och avtalet talar för att du har stark bevisbörda.Vänligen,