Kan jag häva köpet av en bil som det är fel på?

2021-07-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, det är så att jag köpte en bil på firma i maj för 135.000kr och bara 1 månad efter har det blivit fel på bilen och med det att jag haft den inne på Volvo så säger dom att jag inte borde köra med bilen alls för än detta är fixat. Så jag har nu en bil jag inte kan köra med för 135.000kr och firma bara ger mig svar att jag ska stå för felsökning å kostnader för att det gör inte dom. Men detta är nu en bil som jag inte kan köra med då det kan vara block packningen eller vatten i motor eller liknande som kommer kosta väldigt mycket att felsöka fram. Kan jag då åka till firman å säga att jag vill häva köpet då jag fått en bil som inte alls är i det skick den skulle vara för zom pengar och mil på den och liknande saker? Just nu vet jag inte vad jag ska göra, och tydligen har denna firma en del anmärkningar på sig om just fel med bilar. Mvh orolig person.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du som privatperson köper en bil av en bilfirma, omfattas du av konsumentköplagen. Lagen har ett starkt skydd för dig som konsument, lagen är tvingande till konsumentens fördel.Fel på bilenI ditt fall ska bilen stämma överens med vad säljaren har sagt i sin marknadsföring samt vad som står i avtalet. Bilen ska kunna användas för ändamålet, det vill säga körduglig, annars kan du åberopa fel i varan, enligt 16 § konsumentköplagen.Även om du har köpt bilen i befintligt skick får den inte väsentligt avvika från vad du kunde räkna med vid köpet. Då kan bilen anses vara behäftad med fel. Vid en bedömning om det föreligger fel, måste du ta hänsyn till bilens ålder, skick och pris, se 17 § konsumentköplagen. Om bilen kostade 135 000 kr. måste den rimligtvis vara brukbar.GarantiEtt fel som visar sig inom sex månader från det bilen avlämnades till dig, ska anses ha funnits där vid köpet, se 20 a § konsumentköplagen. Med andra ord är det fel på bilen.ReklamationFör att du ska kunna åberopa ett fel på bilen måste du reklamera felet eller felen till säljaren. Gör du det inom två månader från det du upptäckte felet anses du säker ha gjort reklamationen i god tid, se 23 § konsumentköplagen. Det är viktigt att du reklamerar varje fel specifikt för sig. Gör det även skriftligt!Prisavdrag eller häva köpetDu kan kräva att säljaren åtgärdar felen, alternativt att säljaren själv åtar sig att avhjälpa felet 26­­-27 §§ konsumentköplagen.Om inte säljaren vill åtgärda felet, kan du antingen kräva prisavdrag eller häva köpet enligt 28 § konsumentköplagen.SkadeståndOm säljaren inte kan visa att problemet var helt utom säljarens kontroll, kan du även få ersättning för de kostnader som följer av felet, typiskt sett skulle det kunna vara inkomstförlust, eller utgifter i samband med hanteringen av felet, se 30­­­-32 §§ konsumentköplagen.SammanfattningFelet har uppstått en månad efter köpet, vilket innebär att felet anses vara där från början. För att du ska kunna göra dina anspråk på prisavdrag eller att häva köpet, måste du reklamera felet eller felen var för sig till bilfirman. Gör det skriftligt med datum, så det tydligt framgår att du reklamerat inom skälig tid. Konsumentköplagen är en tvingande lag till konsumentens fördel. Det innebär att du har ett starkt skydd. Om du upplever svårigheter med att prata med bilfirman, hjälper våra jurister på Lawline dig gärna med ärendet.Vänligen,

Får en matbutik kräva uppvisande av legitimation vid köp av alkoholfria drycker?

2021-07-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Får en matbutik kräva uppvisande av legitimation för köp av alkoholfri öl/dryck som de gör i min lokala butik? Får de neka köpet om en inte visar det?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med in fråga!Regler om försäljning av alkohol hittar du i alkohollagen.Den som är under 20 år får som huvudregel köpa alkoholfria drycker och alkoholhaltiga drycker med mindre än 2,25 volymprocent alkohol så kallade lättdrycker, (1 kap. 5 § andra stycket och 3 kap. 7 § första stycket Alkohollagen). Det är därför tillåtet för någon som är under20 år eller någon som saknar legitimation att köpa alkoholfria drycker i en matbutik.Får din lokala matbutik ändå vägra att sälja alkoholfritt till personer som inte uppvisar tt man är även 20 genom legitimation?Eftersom det inte finns några särskilda lagar och regler om försäljning av alkoholfria drycker hanteras dessa drycker precis som alla andra handelsvaror. Detta innebär att en matbutik inte har någon skyldighet att sälja dessa varor till dig och kan därför neka dig att köpa dem. Detta får däremot inte ske på diskriminerande grunder. Det kan finns en risk att matbutiken har egna regler om försäljande av alkoholfria drycker och därför nekar personer som inte kan bevisa att de är över 20. Butiker får alltså sätta egna gränser så länga det inte är diskriminerande. Hippas du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar kan du höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Säljaren motsätter sig reklamation

2021-07-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag som privatperson beställde ett par byxor från en hemsida. Efter att jag tvättade dom, ca 3 veckor efter leverans, upptäckte jag ljusa fläckar på byxorna. Jag följde tvättrådet i dem. Har jag reklamationsrätt? Och isåfall hur ska jag gå tillväga? Jag har redan försökt att reklamera, men de sa att de endast har en skyldighet att göra något åt det om jag som konsument kan bevisa att felet fanns vid leverans. Men det är ju ett tydligt fel på kvaliteten.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du beställde byxorna som privatperson från ett företag så gäller konsumentköplagen (KKöpL). Konsumentköplagen är tvingande och en näringsidkare kan aldrig ge sämre villkor för konsumenten än vad lagen anger (3 § KKöpL).För att en vara ska anses vara felaktig i lagens mening så ska den avvika från vad som är avtalat eller vad konsumenten med fog kunnat förutsätta (16 § KKöpL). Att det uppstår ljusa fläckar på ett par byxor efter en tvätt är ett sådant fel då man kan förvänta sig att ett par byxor ska kunna tvättas flertalet gånger utan att fläckar uppstår.Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när konsumenten får varan. Även fel som funnits när varan lämnades över till konsumenten men som visar sig senare ska säljaren ansvara för (20 § KKöpL). Om ett sådant fel visar sig inom sex månader efter leverans så är det som utgångspunkt säljaren som ansvarar för felet, om inte säljaren kan visa att felet har uppstått senare (20 a § KKöpL). Eftersom fläckarna på byxorna uppstod efter bara ca 3 veckor så innebär det att utgångspunkten är att felet har funnits där redan vid köpet och att säljaren har ansvaret. Så länge inte säljaren kan bevisa att du har varit vårdslös och orsakat fläckarna så har du rätt att reklamera byxorna.Mitt råd är att du börjar med att kontakta företaget du köpte byxorna från igen och påpeka att bevisbördan för om felet fanns vid leveransen ligger på dem och att du annars kommer göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Om företaget fortfarande inte låter dig genomföra en reklamation så är mitt råd att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden som då kommer bedöma ditt ärende och lämna en rekommendation om hur tvisten ska lösas.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Häva köp av larmsystem med kamera

2021-07-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag har köpt ett larmsystem av ett larmföretag, där vid köpet avtalats om bland annat en HD utomhuskamera. Kameran var viktigt för oss då vi har utsatts för trakasserier tidigare. Allt skulle monteras vid en och samma tillfälle.När monterören kommer och skulle montera larmet, var inte kameran med. Han säger då att kameran är svårt att få tag i och han vet inte när den kan leverareas.Detta hände för ca ett halvt år sedan. När jag ringer säljaren om kameran, säger säljaren att han ska höra med sin chef. Det hände ca 2–3 månader sedan, varpå ringer hans chef upp mig dagen efter. Vi kommer överens med mig om att han kommer ut nästkommande torsdag och monterar larmet upp själv. Samtalet är inspelat. Han dyker inte upp och ringer inte heller tillbaka. Jag har skickat e-post båda till företagets info- och chefens e-postadress om att de får 30 dagar på sig att leverera kameran. Denna tidsfrist har inte gått ut ännu.Hela larmet kostade 41 000 kr (med montering) och enligt kvittot är kameran värt ca 3900 kr. Jag betalade hela summan via ett kreditbolag. (kunde ha betalat månadsvis, men valde att betala allt).Nu till frågan.Kan jag häva hela köpet efter min tidsfrist har gått ut för kameran?Kan jag polisanmäla företaget för bedrägeri?Om jag kan häva köpet, måste jag driva ärendet hos tingsrätten själv?Kan jag använda den monterade larmet under tiden?Med vänliga hälsningar
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?I detta fall har ett avtal ingåtts som innebär att näringsidkaren både ska tillhandahålla en lös sak och utföra en tjänst. Frågan blir om reglerna i konsumentköplagen (härefter KKöpL) eller konsumenttjänstlagen (härefter KtjL) ska gälla. Konsumenttjänstlagen är tillämplig när en näringsidkare utför en tjänst åt en konsument som innebär bl.a. "arbete på fast egendom" (1 § 1 st. 2 p. KtjL). Däremot gäller lagen inte vid installation, montering eller annat arbete som en näringsidkare utför för att fullgöra ett avtal om köp av en lös sak (2 § 1 st. 2 p. KtjL). En tjänst, som endast innebär en biförpliktelse för näringsidkaren i samband med ett köp av en lös sak, omfattas inte av konsumenttjänstlagen. För att avgöra om det är ett avtal om tjänst eller köp ska hänsyn tas till värdet av tjänsten respektive godset samt huruvida erforderliga kunskaper och färdigheter krävts vid installationen eller särskild utrustning. Dessutom hur enkelt den lösa saken kan frigöras efter installationen och därmed behålla sin identitet (jfr NJA 2001 s. 138). Jag tolkar det som att tjänsten har utförts i syfte att fullgöra köpet (en biförpliktelse). Tjänsten har med andra ord inte utgjort den "övervägande delen" av näringsidkarens förpliktelse. Dessutom är det troligt att utrustningen har kostat mer än installationen. Det har inte heller krävs särskilt avancerade kunskaper eller färdigheter vid installationen. Därmed gäller konsumentköplagen.När ska kameran avlämnas?I första hand ska varan avlämnas enligt det avtal som ingåtts mellan parterna (5 § KKöpL). I detta fall har ni troligen kommit överens om att kameran skulle avlämnas den dag då övrig utrustning installerades. Det har inte skett. Därefter kom du överens med chefen om att kameran skulle tillhandahållas och monteras en torsdag för 2–3 månader sedan. Det har inte heller skett. Företaget har uppenbarligen inte avlämnat varan i tid.Säljaren är i dröjsmålEftersom säljaren inte har avlämnat kameran enligt avtalet och detta inte beror på dig som köpare är säljaren i dröjsmål (9 § KKöpL). När säljaren är i dröjsmål får du som köpare välja mellan att kräva att säljaren fullgör köpet och att häva köpet (10 § KKöpL).Häva köpetDu får häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för dig. Eftersom du väntat i drygt ett halvår talar detta för att dröjsmålet är av väsentlig betydelse. Du har också rätt att häva köpet om säljaren meddelar dig att de inte kommer att avlämna varan (13 § KKöpL). Min bedömning är du har goda förutsättningar för att häva köpet. Däremot har du som köpare krävt att säljaren avlämnar varan inom en bestämd tilläggstid (30 dagar). När köparen lämnat tilläggtidstid får köparen häva köpet om varan inte avlämnas inom tilläggstiden. Du kan därför häva köpet när tilläggstiden löpt ut. Medan tilläggstiden löper får du endast häva köpet om säljaren meddelar att de inte kommer att fullgöra köpet inom denna tid (13 § KKöpL).Det är viktigt att du meddelar säljaren om att du vill häva köpet i god tid (15 § KKöpL). Jag rekommenderar dig att meddela säljaren att du vill häva köpet om kameran inte avlämnas inom tilläggstiden.Polisanmäla företaget för bedrägeri?För att en person inom företaget ska kunna dömas för bedrägeri krävs det att personen har vilselett dig till handling som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde (9 kap. 1 § brottsbalken). I detta fall har gärningsmannen fått vinning genom att du betalat ett större belopp till företaget. Du har också orsakats ekonomisk skada eftersom du inte fått kameran för pengarna. Det svåra blir dock att bevisa att personen har vilselett dig till köpet, dvs. att gärningsmannen uppsåtligen har bedragit dig. Eftersom företaget ignorerar dig och inte dyker upp enligt avtalet tyder det på att företaget vilselett dig. Eftersom du har sparat bevisning kan det vara fördelaktigt att polisanmäla händelsen i synnerhet om företaget fortsatt ignorerar dig som köpare.Driva ärendet hos tingsrätten själv?Ett ärende kan vanligtvis lösas utan att det tas till domstol. Det kan finnas möjlighet att kontakta ARN och konsumentombudsmannen. Min rekommendation är att kontakta en jurist som kan hjälpa dig. Det finns möjlighet att ta hjälp av en av våra duktiga jurister som kan bistå med att upprätta en korrekt reklamation åt dig samt upprätta ett ekonomiskt kravbrev till motparten.Använda det monterade larmet under tiden?Det finns inget i konsumentköplagen som hindrar dig att använda larmet till dess att köpet är hävt. Du kan därför använda larmet under tilläggstiden. Däremot kan du komma att behöva betala skälig ersättning, såvida du har haft nytta av varan (44 § KKöpL).Ytterligare rådgivningOm något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp från en av våra duktiga jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Med vänlig hälsning,

Kan man kräva tillbaka en hund som man har lämnat tillbaka till uppfödaren?

2021-07-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo köpte en hund för 1 månad sen, och jag fick tyvärr reda i samma veva att jag hade cancer. Vi lämnade tillbaka hunden till uppfödaren och fick en återbetalning. Hur dumt det än låter vill jag ha tillbaka hunden då jag saknar henne så mycket. Jag står fortfarande som ägare och betlar hennes försäkring. Alltså när man söker på hennes chiånummer är det mitt namn som kommer upp. Finns det något sätt jag kan ta tillbaka henne? Tror uppfödaren sålde vidare henne.Mvh Frida
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Vem äger hunden? Att stå registrerad som ägare och betala försäkringen för ett djur har egentligen ingen juridisk relevans. Ägarregistret är snarare ett hjälpmedel för att snabbt kunna återföra ett upphittat djur till dess rätta ägare. När ni lämnade tillbaka hunden antar jag att ni upprättade ett nytt avtal, alternativt rev/makulerade det förra. Även om detta bara gjordes muntligt är det juridiskt giltigt, eftersom hundar i lagens mening är "lös egendom". Således omfattas inte ett köp av en hund av några formkrav och muntliga avtal gäller precis som skriftliga. Finns det något ni kan göra?Eftersom äganderätten har övergått till uppfödaren kan du inte på någon juridisk grund kräva tillbaka hunden. Det du istället får göra är att försöka prata med uppfödaren för att försöka lösa situationen på ett bra sätt. SammanfattningÄganderätten återgick till uppfödaren vid återköpet. Du kan således inte på någon juridisk grund kräva tillbaka hunden. Om du har några frågor om mitt svar får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till prisavdrag för stora fel vid ett båtköp av en privatperson?

2021-07-19 i Köplagen
FRÅGA |Vi har köpt en båt på blocket av en privatperson. Det visar sig att båten har fler större fel som vi inte kunde upptäcka vid visningen och vi undrar om vi har några rättigheter eller om det bara är upp till säljaren att ha goodwill att betala reparationer eller åtminstone delarna? Båten kostade 550 000 och med felen var den inte värd den summan.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du som privatperson har köpt båten av en annan privatperson omfattas affären av köplagen.Fel på båtenBåten ska stämma överens med den information som säljaren gick ut med i annonsen. Det vill säga den ska fungera för det ändamål som den är avsedd för, se 17­­-18 §§ köplagen.UndersökningspliktDu som köpare har ingen undersökningsplikt. Däremot kan du inte åberopa ett fel om köparen har uppmanat dig att undersöka båten, och det rör sig om fel som du borde kunna upptäcka, se 20 § köplagen.Befintligt skickDet är väldigt vanligt att saker säljs i befintligt skick. Det framgår inte av ditt brev om båten såldes i befintligt skick. Det som är viktigt att tänka på vid köp i befintligt skick, är båtens ålder och om priset känns ovanligt lågt i förhållande till originalvärdet. Om det är så att båten är gammal eller om priset kraftigt avviker från marknadsvärdet, måste du räkna med att det kan finnas stora brister.Du skriver att båten har större fel, som du dessutom inte kunde hitta vid köpet. Då gäller inte reglerna om befintligt skick, se 19 § köplagen. Om båten väsentligen avviker från vad du kunnat räkna med, eller om säljaren underlåtit sig att meddela dig de stora felen, kan du åberopa fel trots att båten är såld i befintligt skick.Vad kan du göra om det finns ett fel på båten?Du skriver att båten är behäftad med stora fel. Det innebär att oavsett om du köpt den i befintligt skick eller ej har du rätt till ersättning. Du kan i det här fallet välja om du vill ha prisavdrag eller häva köpet enligt 30 § köplagen. Säljaren kan även om den föredrar det åtgärda felen enligt 36 § köplagen.Om du nu vill påkalla felen och kräva prisavdrag, är det viktigt att du reklamerar båten till säljaren. Det ska du göra så fort du har upptäckt felen, se 32 § köplagen. Jag rekommenderar dig att göra det skriftligt. Kom ihåg att du måste reklamera varje fel var för sig. Du kan inte bara säga att du är missnöjd med båten. Varje fel måste specificeras.SammanfattningAv ditt brev framgår det att båten har flera större fel. Det tyder på att du har rätt till prisavdrag eller att häva köpet. För att det ska vara möjligt måste du reklamera varje fel var för sig. Om säljaren inte vill åtgärda felet eller ge dig prisavdrag, är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Vad kan man som konsument kräva av försäljaren när det är fel i en vara?

2021-07-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan! En liten fråga. Min pappa har köpt en begagnad bil för 15.000 kr hos en mindre bilfirma. Och nu är det så att nyckel till bilen inte fungerar längre. Pappa köpte först ett nytt batteri till dosan då han trodde att det var den som var slut. Men den funkar ändå inte. Då prövade pappa att öppna det som vanligt med nyckel i bildörren. Men det gick inte heller. Så nu kan han inte använda bilen, och han köpte den i lördags 9 juli. Han fick oxå bara en nyckel. När pappa ringer till dom så säger dom bara att den funkade när du va här. Så vad kan vi göra?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarNi har rätt att kräva att bilfirman avhjälper felet, vilket praktiskt sätt bör innebära att de fixar bilnyckeln eller ger er en ny bilnyckel. KonsumentköplagenDå din far köpt bilen hos en bilfirma, som jag antar är en näringsidkare, så är det konsumentköplagen som gäller, (1 § Konsumentköplagen). Enligt lagen så råder det en presumtion om att alla fel på en vara som sålts från en näringsidkare till en konsument redan funnits där innan försäljningen, om felet visar sig inom sex månader från köpet, (20 a § Konsumentköplagen). Det ligger alltså på bilfirman att bevisa att felet uppkommit efter ni köpt bilen. Att bilnyckeln är felaktig verkar det inte finnas några tvivel om då den inte fungerar och om inte bilfirman kan bevisa att ni har orsakat felet kan ni ställa flera krav på bilfirman. Påföljder som ni som konsumenter kan använda er av är i första hand avhjälpande och senare omleverans, prisavdrag, hävning eller skadestånd, (22-30 § Konsumentköplagen). Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Båt med motorn sålt i befintligt skick

2021-07-14 i Köplagen
FRÅGA |Jag har sålt min båt med motor på blocket. I befintligt skick. Nu ca 2, 5 månader senare hör köparen av sig till mig och säger att båten troligtvis legat på botten, då det var sand och rost i motorn. Det är inget jag vet nåt om, jag köpte båten till min dåvarande sambo, sen efter separationen har bara båten stått. Jag erbjöd mig betala reparationen men han ville inte det då det inte var säkert att det skulle gå. Jag bad han leta efter en likvärdig motor vilket han inte heller ville, jag påpekade att båten är värd 10-15 tusen men han sa att det var ju motorn han ville ha, det hela slutade med att han nu skall gå till rätten?? enligt allt jag läst så har jag rätt??
Liv Stålhammar |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att en vara säljs i väsentligt skick innebär att du som säljare friskriver dig från att det ska finnas fel i vara, på den grund att varan i sig är gammal/använd. Det finns några situationer då en vara kan anses felaktig trots att den sålts med en befintligt skick klausul (19 § köplagen). När anses varan felaktig?Varan anses felaktig...1. Om varan inte överensstämmer med de uppgifter som lämnats innan köpet av säljaren OCH som har påverkat så köparen gått igenom med köpet.2. Om säljaren innan köpet medvetet valt att inte berätta för säljaren om ett väsentligt förhållande rörande varans egenskaper (som säljaren känt till), som köparen kunde räknat med att bli upplyst om och som annars hade lett till att köparen inte gick igenom med köpet.3. Om varan är i väsentligt sämre skick än vad han kunnat räkna med, med hänsyn till priset på varan. Det räcker med att en av ovanstående situationer gäller för att varan ska anses felaktig.Hur ser det ut i ditt fall?Angående den första punkten förutsätter jag att du inte har sagt till köparen att båten exempelvis är i bättre skick än vad den är eller liknande. För att visa på vad som gäller här kan du exempelvis hänvisa till vad din annons på blocket sa (om du på blocket har beskrivit att båten har stått orörd och är begagnad exempelvis). Angående den andra punkten kan du återigen hänvisa till din annons på blocket för att visa vad som sagts; om du även har haft någon form av mejl/sms konversation kan det också stödja att du inte underhållit någon information. Har du exempelvis berättat för köparen att båten inte använts på ett tag är det bra. Om det skulle komma fram senare att din f.d sambo på något sätt haft sönder motorn så har du inte känt till detta, vilket innebär att du inte har gjort ett medvetet val i att inte berätta att det kan finnas problem med båten/motorn. Angående den tredje punkten är det omöjligt för mig att göra en bedömning, då jag inte vet till vilket pris båten/motor såldes för. Från vad du beskriver för mig låter det som att du inte har gjort något fel i situationen som uppstått. Slutligt råd Jag vet inte om köparen endast hotat med att ta upp frågan i rätten, eller om en rättsprocess faktiskt har inletts. Eftersom tvisten är civilrättslig kommer det vara du och din motpart som ska bevisa hur läget ser ut. Beroende på om det finns skriftliga bevis eller om ord står mot ord kan utfallet i målet se olika ut. Jag har redogjort för min syn ovan, men jag kan givetvis inte garantera vad en domstol kommer besluta. Det är en stark rekommendation att du anlitar en advokat eller ett ombud om det faktiskt blir en tvist i domstol. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,