Ångerrätt vid köp av begagnad bil?

2021-07-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag köpte en bigagnad bil hos bil firma Har jag ångerrätt att returnera den och om svaret är ja,hur många dagar gäller det.Tack
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret för denna fråga beror på om du köpt bilen fysiskt hos bilfirman eller genom distansförsäljning.DistansförsäljningOm du köpt bilen på nätet av en bilfirma har du 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten gäller även sådana bilauktioner som har sin verksamhet enbart på internet samt vid hemförsäljning, när köpet görs någon annanstans än i näringsidkarens affärslokal.Fysiskt köpGenom att du genomfört köpet och troligen skrivit på avtalet har du och bilhandlaren ingått ett bindande avtal om köp av bilen. Huvudregeln är att avtal ska hållas. Rätten att ångra ett köp en viss tid efter att köpet genomförts är endast möjligt vid hem- och distansförsäljning (se ovan). Det finns alltså inte någon möjlighet att ångra köpet av bilen.Fel på bilen?Om bilen är behäftad med fel eller om leveransen av bilen blivit försenad finns möjlighet till att häva köpet.För att hävning ska kunna bli aktuellt pga. fel på bilen krävs att felet inte kan åtgärdas genom reparation eller omleverans samt att det är av väsentlig betydelse för dig som köpare, 16, 22, 28 och 29 §§ konsumentköplagen.Om förseningen av leverans av bilen till dig som köpare är av väsentlig betydelse kan hävning aktualiseras, 9 och 12 §§ konsumentköplagen.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Allmänna friskrivningars begränsningar

2021-07-08 i Köplagen
FRÅGA |Jag har en gammal husvagn från 1978 och har en kund som är villig att bet 500sek. Jag betraktar den som skrot o har medd kunden om de skador som jag vet om. Hur garderar jag mig till 100% från alla ev ek skadeanspråk o krav som kan komma från kunden efter bet o hämtning. Jag ringde på en annons där han skriver att han är intresserad av bl.a fuktskadade, defekta o krockskadade vagnar.Tacksam för snarast svar.
Eles Karahalilovic |Hej, tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga !Jag tolkar din fråga som om det finns en möjlighet för dig att sälja varan på ett sätt så att du kan friskriva dig ansvar från eventuella fel och ersättningsanspråk som kan komma utav det.Köplagen är tillämplig vid försäljning av lösören mellan två privatpersonerDå jag tolkar det som atthandlar om försäljning av ett lösöre mellan två privatpersoner, så är köplagen (KöpL) tillämplig !(OBS om du sålt husvagnen i roll som en näringsidkare till en konsument gäller inte denna lag, och jag råder dig att skicka in ytterligare frågor till oss här på lawline!)Allmänna friskrivningar har viktiga begränsningarDet är inte ovanligt att säljare brukar sälja saker i befintligt skick eller med något annat allmänt förbehåll som ett sätt för att friskriva sig allt ansvar för eventuella fel som kan dyka upp efter försäljningen. Detta gör man eftersom att felansvar leder till säljaren måste avhjälpa felet alternativt sätta ned priserna eller t.o.m. betala skadestånd. Det finns dock viktiga begränsningar när man gör allmänna förbehåll, som innebär att man aldrig fullt ut kan skydda sig genom att säga att man inte tar ansvar över senare uppkomna fel (19 § KöpL). Vad denna paragraf innebär är att en vara fortfarande kan anses felaktig, trots en allmän friskrivning om antingen:Varan inte överensstämmer med sådana uppgifter angående dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant viktigt förhållande angående varans egenskaper eller användning som säljaren måste antas ha känt till och som köparen kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten antas ha inverkat på köpet.När varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsättaKommentar till punkt 1: En säljare kan friskriva sig felansvaret enligt denna punkten genom att före köpet tydligt frånsäga sig ansvar för uppgiftens riktighet.Kommentar till punkt 2: Säljaren måste antagas ha vetat att varan var dålig i relevant avseende för att denna punkt ska göras gällande (vilket är en bevislättnad för köparen). OBS dock köparen kan inte klaga på sådant som denne borde ha upptäckt vid en undersökning av varan, vilket följer av köparens undersökningsplikt som denne bör ha uppfyllt före köpet (20 § KöpL). Om köparen väljer att inte göra denna undersökningen så kan denne inte klaga på fel som denne borde ha upptäckt ifall denne faktiskt hade gjort den, såvida inte köparen svikligen förlett honom att inte undersöka.Kommentar till punkt 3: Denna punkt berör situationer när en vara är väsentligt sämre än köparen kunnat förutsätta med hänsyn till varans kvalitet, pris etc. Tar säljare t.ex. bra betalt för en vara tenderar allmänna friskrivningar att bli mindre effektiva, då köparen ändå förväntas få valuta för pengarna om det är en dyr vara.Viktigt att påpeka är att ett fel som en köpare hittar måste reklameras av köparen inom skälig tid från tidpunkten för upptäckten av felet, varav om denne inte gör det så går reklamationsrätten förlorad (32 § KöpL).Lär räcka med att berätta om eventuella fel du vet om samt erbjuda köparen att undersöka varan för att kunna skydda dig mot felansvarI ditt fall handlar det om en äldre husvagn som ska säljas till ett lågt pris. Mitt tips är att upplysa om alla fel som du själv vet om till köparen samt att du skriver in i eventuellt avtal om att köparen fått tillfälle att undersöka varan. Undersökningen är viktig då köparen inte kan klaga på fel som denne borde ha upptäckt vid den gjorda undersökningen. I.o.m. åldern, slitaget och det låga priset på husvagnen så kan köparen inte ställa höga krav på vad denne bör kunna förutsätta av detta köpet. Priset och kvaliteten på husvagnen talar sammantaget för att så länge du nämner de fel som du vet uppenbarligen finns på husvagnen så kan du på goda grunder friskriva dig ansvar för andra eventuella fel som skulle riskera dyka upp i framtiden för köparen. Förtydliga också för köparen att du säljer varan i befintligt skick !Hoppas det var svar på dina funderingar ! Du är annars välkommen att ställa ytterligare frågor !

Hävning av köp på grund av två efter varandra uppkomna fel

2021-07-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag undrar om man kan häva ett bilköp från en auktoriserad bilhandlare?När vi hämtade ut bilen som gått 1300mil så kom vi 50 meter innan bilens varningslampa började lysa (motorlampan) så de fick ta in den igen men mekanikerna skulle kolla på den dagen efter.Dagen efter ringer de och säger att det var ett tändstift som var problemet och att det var nu åtgärdat. Jag åkte in (2,5 mil enkel resa) hämtade bilen, denna gången kom jag kanske 150 m innan motorlampan började lysa igen... så det var bara till att åka tillbaka med den igen. så nu har de den inne och kollar den. Nu är vi väldigt osäkra om vi vill ha den bilen. Därav min fråga.Kan man häva ett bilköp om ett fel visar sig 10 min efter man skrivit på?
Eles Karahalilovic |Hej, tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga !Jag tolkar det som att din fråga är om du kan häva ditt bilköp på grunden att du behövt lämna in bilen på reparation pga fel vid två tillfällen. Jag förutsätter att du har köpt bilen i rollen som konsument när jag gör denna bedömningen. Med detta förbehåll, ska jag försöka svara på din fråga så bra jag kan!Konsumentköplagen reglerar denna situation !Eftersom du har köpt bilen i rollen som konsument från en auktoriserad bilhandlare, dvs en näringsidkare så är konsumentköplagen (KköpL) tillämplig (1 § KköpL). Det viktiga med detta är att en konsument saknar undersökningsplikt, vilket innebär att alla fel du upptäcker inom sex månader efter att du fått varan kan reklameras (20 a § KköpL). OBS dock att du har två månader på dig att reklamera inom denna perioden, från den tidpunkt du faktiskt upptäckte felet.När en hävning av ett köp kan göras Köparen har om fel hittats och reklamerats, rätt att kräva att säljaren avhjälper felet (26 § KköpL). Innan köparen tillåts vidta ytterligare åtgärder såsom att kräva prisavdrag eller häva ett köp, har säljaren alltid rätt till möjligheten att först på egen bekostnad få avhjälpa felet (27 § KköpL). Säljaren måste dock göra denna avhjälpning utan uppskov samt inom skälig tid. Detta innebär i praktiken att säljaren ska få tid på sig att kunna undersöka och avhjälpa felet som reklamationen baserar sig på, men också att köparen inte ska tåla allt för många misslyckade försök av säljaren att åtgärda felet på varan. Praxis och förarbeten talar för att köparen inte ska tåla mer än två misslyckade försök att avhjälpa fel på en vara; uppstår alltså ytterligare fel på varan efter två försök att reparera den, så har köparen rätt att vidta ytterligare åtgärder, såsom att häva köpet.Att häva ett köp går alternativt att göra omedelbart utan att behöva vänta på avhjälpning ifall att felet ifråga är av väsentlig betydelse för köparen, men detta ställer höga krav (29 § KköpL). Troligtvis kan du ännu inte häva köpet av bilen I ditt fall så är bilen på reparation för den andra gången och ännu är det inte klart om just detta reparationsförsöket har misslyckats. Felet är inte heller av en sådan väsentlig betydelse för dig att det skulle räcka för att kunna göra en omedelbar hävning. Sammantaget innebär det att alltså att om du hittar ytterligare reklamerbart fel på din bil efter detta avhjälpandet från säljaren, så bör du framgångsrikt kunna häva köpet. Hoppas det var svar på din fråga!

Hur kan jag neka återbetalning till en elev som reklamerat en kurs som den har deltagit i till hälften?

2021-07-02 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Bedriver kursverksamhet online, har nu fått vår första reklamation där eleven hänvisar till bristande engagemang från kursledare i undervisningen, klagar på materialet och hänvisar till reklamation efter att först använt sig av ångerrätten, men eftersom det gått mer än halva utbildningen kan vi inte gå med på det.Gick då över till reklamation.De brister kursdeltagaren tar upp i hänvisningar till forskning är någonting som jag kompletterar.Kursdeltagaren klagar på prissättningen vilket jag inte finner skäligt med tanke på undervisningstimmar, kursmaterial och hur mycket varje delmoment i kursen är värd när jag säljer dom separat plus att det finns ingen annan som lär ut de teknikerna som vi gör.Vilken laglig rätt har jag som företagare att neka återbetalning?Vilka paragrafer gäller som stödjer min rätt att neka återbetalning?Om kursdeltagaren tar detta vidare - vad gäller då?Våra köpvillkor klargör tydligt att vi inte är ansvariga för elevens personliga utveckling, resultat men att vi tillhandahåller all undervisning och material enligt kursbeskrivning.Som jag skrev är det ingen tidigare som har klagat eller begärt återbetalning.Vi vill kunna ge ett svar är tydligt och konsekvent.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan ska jag ge dig råd om hur du kan bemöta din kund som reklamerar kursen.ÅngerrättenEftersom din verksamhet baseras på online-verksamhet omfattas du av distansavtalslagen. Det är då viktigt att tydlig information om företaget och tjänsten finns tillgänglig för dina kunder enligt 2 kap 2 § distansavtalslagen. Det ska även finnas ett formulär för utövande av ångerrätten, se 2 kap 2a § distansavtalslagen. Jag tolkar ditt brev som att du har tydliga köpevillkor på din hemsida.Ångerrätten kan bara nyttjas inom 14 dagar efter köpet, se 2 kap 10 § distansavtalslagen. I ditt fall har eleven påbörjat utbildningen och deltagit i hälften av utbildningen. Om din elev uttryckligen har givit sitt medgivande till att påbörja kursen gäller inte ångerrätten enligt 2 kap 11 § distansavtalslagen. Med medgivande räknas inte ett godkännande av standardavtal, däremot finns det inga speciella formkrav på hur ett accepterande ska ske.Av ditt brev framgår inte om din elev har dragit tillbaka sin rätt till ångerrätt på grund att tiden har passerat 14 dagar, eller om det är för att eleven har tackat ja till utbildningen, och sedan påbörjat den.Vill du bemöta din kunds anspråk på ångerrätt kan du åberopa att tiden passerat 14 dagar enligt 2 kap 10 § distansavtalslagen. Alternativt att utbildningen är påbörjad enligt 2 kap 11 § distansavtalslagen.ReklamationI ditt brev skriver du att din kund har gått över till att försöka reklamera kursen. När det gäller den typ av tjänst du tillhandahåller, finns det ingen specifik lag. Närmast till hands blir att tolka problemet utifrån konsumenttjänstlagen.För att kunna reklamera en tjänst måste din elev kunna visa på ett fel med den. Exempelvis att utbildningen skiljer sig väsentligt från beskrivningen, eller att materialet är direkt felaktigt alternativt inte finns tillgängligt, se 10 § konsumenttjänstlagen. Du skriver även att det framgår av köpevillkoren att ni inte tar ansvar för att elevernas personliga utveckling samt att inga klagomål från övriga deltagare förekommit. Det tyder på att det inte föreligger något fel på kursen, vilket innebär att det inte går att reklamera den.Skulle din elev mot förmodan kunna påkalla ett fel som kan ligga till grund för en reklamation enligt 26 § konsumenttjänstlagen, kan du kräva betalt för den del av kursen som är utförd enligt 42 § konsumenttjänstlagen. Du kan även kräva ersättning för en eventuell förlorad intäkt som en fullt deltagande elev skulle ha betalat.Tidigare liknande rättsfallMånga gånger kan en situation vara svår att avgöra. En domstol använder sig då av tidigare domar som vägledning. Det finns ett rättsfall som heter NJA 2002 s. 644, som påminner om din situation. Fallet handlade om en kursdeltagare som ville avboka en kurs efter en viss tids deltagande eftersom personen hade fått erbjudande om ett arbete. Eleven hävdade även att det förelåg fel, eftersom den övernattningslogi som erbjöds inte stämde överens med beskrivningen. Kursledaren motsatte sig avbokningen och en tvist uppstod. Det slutade med att eleven som hoppade av kursen tvingades att betala både för den utnyttjade delen och återstoden av kursen, samt övriga utgifter.SammanfattningDu har varit tydlig med att du inte tar ansvar för dina elevers personliga utveckling, samt att inga andra klagomål tidigare har inkommit. Det talar för att kursen är korrekt. Det blir alltså svårt för din elev att reklamera den. Skulle din elev ändå göra det med framgång, har du rätt att göra avdrag för den del av kursen som eleven utnyttjat enligt 42 § konsumenttjänstlagen. Till stöd för ditt resonemang kan du även finna vägledning i det nämnda rättsfallet NJA 2002 s. 644. En tvist i en domstol kan vara en kostsam och långdragen process. För att undvika en tvist med din elev kan du hänvisa till köpevillkoren på din hemsida, där du tydligt klargör att du inte tar ansvar för den personliga utvecklingen, och att det inte är något fel på kursen. Priset har eleven accepterat eftersom eleven deltagit i hälften av kursen. Om du vill ha hjälp med att formulera ett brev, eller bemöta din elev i ärendet är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Rätt till ersättning för kostnader till följd av sjukdom hos en nyköpt katt

2021-07-08 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte en huskatt av en privatperson. Vid leverans var katten id-märkt samt vaccinerad med en spruta och detta fick jag papper på men inte vetrinärbesiktad. Säljaren sa även att hon avmaskat katten. Ett dygn efter jag fått hem katten började den kräkas och må jättedåligt. Åkte in akut till veterinären där han fick dropp och smärtlindring. Efter ultraljud och röntgen visade det sig vara stopp i tunntarmen pga extremt mycket mask. Nu har katten vart inlagd hos vetrinären i snart 2 dygn och min fråga är om jag har rätt att kräva ersättning från säljaren? Inget avtal skrevs mellan oss.
Doorsa Salehy |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har köpt en katt av en privatperson och ett dygn senare har det visat sig att katten är sjuk och nu undrar du huruvida du har rätt till ersättning från säljaren. Eftersom din fråga rör sig om ett köp mellan två privatpersoner är det Köplagen (1990:931) [KöpL] som blir tillämplig. Köplagen är dessutom endast tillämplig vid köp av lös egendom (1 § KöpL). En katt definieras som en lös egendom i lagens mening. Vidare är det viktigt att påpeka att ett avtal mellan parterna går före lagens bestämmelser eftersom lagen är dispositivt (3 § KöpL). Eftersom det framgår av frågan att ett avtal inte har upprättats mellan er, kommer köplagens bestämmelser vara utgångspunkten. Fel i varaFör att en vara ska betraktas som felaktig krävs det att varan avviker från avtalet eller från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). I erat fall kan varan inte avvika från avtalet då ett avtal inte har upprättats mellan er. Därför kan vi utgå ifrån att katten i fråga avviker från vad ni med fog kunnat förutsätta (17 § 3 st. KöpL). Eftersom säljaren har informerat er vid köpet att katten är avmaskad med någon dag senare får katten problem pga "extremt mycket mask", kan det anses att något har gått fel till. Det kan vara att katten inte har fått i sig medicinen ordentligt eller att katten har fått i sig spolmaskägg som kan finnas i andra katters päls eller avföring. Det kan därför konstateras att katten är behäftad med fel i lagens mening. Säljaren är däremot endast ansvarig för fel som har funnits redan vid köpets fullbordan. Risken för varan övergår från säljare till köpare vid tidpunkten för överlämnandet (13 § KöpL). Säljaren ansvarar dock för fel som visar sig efter överlämnandet i de mån felet inte var upptäckbar vid köpet, dvs dolda fel (21 § köpL). Eftersom kattens sjukdom inte var upptäckbar och kunde endast upptäckas genom en veterinärundersökning, kan det konstateras att "felet" är en s.k. dold fel. Dessutom har felet visat sig ett dygn efter riskövergången vilket innebär att felet har funnits sedan innan risken övergick till er. HD har fastställt genom NJA 1989 s. 156 att för att ett fel ska finnas hos djur ska de ha fått sjukdomen innan köpets fullbordan. Det krävs dock inte att felet är upptäckbar vid själva köpet. Därmed kan vi konstatera att sjukdomen i fråga är ett fel i lagens mening och att säljaren är ansvarig för felet. ErsättningsrättÄr varan felaktig och felet beror på säljaren, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag. Köparen kan även häva köpet och kräva skadestånd (30 § KöpL). Det är viktigt att köparen reklamerar felet inom skälig tid efter att de märkt eller borde ha märkt felet. Detta innebär att du som köpare måste kontakta säljaren så fort som möjligt för att åberopa att varan är felaktig (32 § KöpL). Om du inte reklamerar i tid, kan du förlora rätten att göra felet gällande. Ett undantag till reklamationsfristen är om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (33 § KöpL). Eftersom säljaren har tidigare sagt att katten är avmaskat, vilket har visat sig inte vara sant, kan det diskuteras om säljaren kan anses ha stridit mot tro och heder.Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnader för köparen (34 § 1 st. KöpL). Om säljaren däremot inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för kostnaderna för att avhjälpa felet själv (34 § 3 st. KöpL). Detta innebär att du har rätt att kräva säljaren på ersättning för de kostnader som har uppkommit till följd av sjukdomen. Rätt till skadeståndKöparen har rätt till ersättning för den skada de lider genom att varan är felaktig (40 § KöpL). För att skadeståndsrätt ska föreligga krävs det att felet har varit utom säljarens kontroll. Vidare krävs det även att säljaren inte skäligen kunde ha räknat med felet och även att säljaren inte kunde ha undvikit följderna. I det angivna fallet anger säljaren att katten är avmaskat men eftersom katten får senare problem pga extremt mycket mask, kan det konstateras att något har gått fel till. Om det visar sig att katten inte har avmaskats, kan rätt till skadestånd förekomma då felet inte har har varit utom säljarens kontroll och säljaren kunde förutse följderna av att inte avmaska katten. Om det däremot visar sig att säljaren har avmaskat katten men att katten inte har fått i sig medicinen ordentligt eller att katten har fått i sig spolmaskägg eller liknande, kan skadestånd inte förekomma. I det andra fallet, har säljaren inte kunnat undvika felet och felet har varit utom hans kontroll, därför är kravet för skadestånd inte uppfylld. Däremot kan skadestånd bli aktuell om säljaren har vid köpet försäkrat er att katten är frisk och att allt har gått rätt till vid avmaskning (NJA 1989 s. 156). Sammanfattningsvis, har du som köpare rätt till ersättning för de kostnader som tillkom till följd av sjukdomen. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Kan jag få tillbaka mina pengar om säljaren inte levererar varan inom rätt tid?

2021-07-08 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt en vara på Tadera via swish och inte fått min vara av personen. Finns det något sätt att man kan får tillbaka sina pengar på något sätt?
Elin Andrén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom säljaren inte har levererat varan inom rätt tid har hen begått ett avtalsbrott (25 § köplagen). Du kan börja med att meddela säljaren att du vill häva köpet, därmed ska säljaren betala tillbaka pengarna. Om säljaren vägrar att göra rätt för sig är det möjligt att ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande hos kronofogden (KFM) (2 § lag om betalningsföreläggande [BfL]).Beteendet i fråga kan också vara brottsligt, exempelvis om personen avsiktligt har lurat dig på pengar. Hur går ansökan till?Ansökan ska vara skriftlig och ange fordringens (de pengar säljaren är skyldig dig) belopp, förfallodagen och den ränta som eventuellt begärs (11 BfL). Ansökan kostar 300 kronor. På KFM:s hemsida finns blanketter som du enkelt kan ladda ner eller skriva ut och fylla i, klicka här: blankett. KFM:s kontaktuppgifter hittar du här: kontaktuppgifter.Det krävs inte att du framlägger bevis i detta förfarande, så länge ditt krav inte är uppenbart obefogat (ogrundat) kommer KFM att ta upp din ansökan (23 § BfL). En förutsättning för ansökan är att fordran är förfallen till betalning, d.v.s. sista datum för betalning ska ha passerats. När du fyller ut din ansökan kan du utgå exempelvis från tidpunkten då du anser att återbetalning senast skulle ha skett, exempelvis dagen du då hävde köpet på grund av avtalsbrottet. Vad händer efter ansökan?KFM kommer att delge svaranden (säljaren) din ansökan med ett föreläggande om att han ska yttra sig (29 § BFL). Svaranden kan antingen välja at bestrida (protestera) eller medge kravet på betalning. Om svaranden inte bestrider betalningsföreläggandet kommer utslag meddelas vilket innebär att du kommer att få en exekutionstitel (42 § BfL) (3 kap. 1 § utsökningsbalken). Denna exekutionstitel kan sedan verkställas av KFM (2 kap. 1 § utsökningsbalken), vilket innebär att KFM kommer hjälpa dig att driva in skulden exempelvis genom en utmätning av gäldenärens egendom. Detta gör KFM självmant och du behöver alltså inte ansöka om det om du får ett utslag.Om svaranden bestrider ansökan kommer du underrättas om det och då kan du skriftligt begära att målet ska överlämnas till tingsrätten (om du vill det) (33 § BfL). Om svaranden bestrider måste du alltså gå via tingsrätten för att få en exekutionstitel som sedan kan verkställas av KFM. Överlämnandet till tingsrätten kommer kosta minst 600 och i vissa fall 1200 kronor, kostnaden beror lite på hur målet kommer handläggas och vilken summa betalningskravet ligger på. I tingsrätten kommer det, till skillnad från ansökan hos KFM, krävas att du kan bevisa fordrans existens och att fordran har förfallit till betalning. Du måste alltså kunna bevisa att du hade rätt till att häva avtalet och att säljaren har begått ett avtalsbrott. Om du förlorar målet i tingsrätten kan du behöva betala motpartens rättegångskostnader vilket är något att beakta innan du bestämmer dig för att överlämna målet till tingsrätten.Polisanmälan Om någon har lurat dig på pengar kan du har blivit utsatt för brottet bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Om du tror att du har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du gör en polisanmälan. Du kan ringa polisen på 114 14 eller gå till en polisstationen och be om hjälp för att upprätta en anmälan. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha fortsatt vägledning i processen kan du boka en tid med en av våra skickliga jurister här: https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_price.Med vänliga hälsningar,

Fel vid köp av bil

2021-07-04 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag köpte 2021-03-15 en en begagnad bil av en privatperson via Blocket. Dumt nog skrev vi bara under bytet av ägare genom registreringsbeviset men utan att skriva ett Köpekontrakt. Bilen är en sådan modell som alla har en luftkonditionering men vid köpetillfället var det så kallt att det inte var aktuellt att testa en sådan funktion. Jag lämnade häromdagen in bilen på en AC-service där jag fick tråkiga nyheter från mekanikern att kondensorn i luftkonditioneringen har ett läckage samt att kompressorn inte låter som den ska, både behöver bytas till en kostnad om 17000:- vilket motsvarar halva bilens köpeskilling. Mekaniken var övertygad om att dessa fel uppkommit en längre tid tillbaka, innan köpetillfället, och att säljaren måste vetat om detta då säljaren uteslutit att nämna denna funktion i objektbeskrivningen på Blocket. Jag förmodar att jag får skylla mig själv och lära mig av mitt misstag att missa skriva ett Köpekontrakt, men har jag några möjligheter/rättigheter att få ersättning/kompensation från säljaren i denna situation?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du köpt en begagnad bil av en privatperson varpå det senare framkommit att luftkonditioneringen inte fungerar på önskvärt sätt. Min uppfattning är att alltså försäljningen skett mellan två privatpersoner. Därmed återfinns de rättsliga utgångspunkterna för denna situation i köplagen (KöpL). Om en privatperson köper en bil från en näringsidkare så aktualiseras ett annat regelverk. Men i detta fall verkar det vara en köprättslig situation mellan två privatpersoner, vilket gör att köplagen som sagt blir tillämplig. Köplagen är dispositiv, vilket innebär att om ni som avtalsparter kommit överens om något annat än det som anges i lagen, så är det de som kommer att gälla (3 § KöpL). I besvarandet av frågeställningen utgår jag därmed från KöpL.Fel i varanVaran ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om det inte följer av avtalet är varan också att ses som felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet (17 § KöpL).Köparens undersökningspliktKöparen får inte som fel åberopa vad hen måste antas ha känt till vid köpet. En köpare kan inte heller åberopa ett fel som hen hade märkt av genom att undersöka bilen. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid mot tro och heder, exempelvis om säljaren vetat om att det föreligger ett fel men försökt dölja det från dig (20 § KöpL).En köpare har en omfattande undersökningsplikt, detta gäller i synnerhet vid köp av begagnade bilar. Om man köper en väldigt gammal bil som är i oerhört dåligt skick kan förväntningarna inte vara alltför höga. Uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan också få betydelse för undersökningsplikten (18 § KöpL). Föreligger det fel i varan i ditt fall?Vad köparen haft fog att kunnat förutsätta vid köpet enligt (17 § KöpL) görs med beaktande av omständigheter i det enskilda fallet, dvs. med hänsyn till den aktuella bilen och dess egenskaper. I din bakgrundsinformation tolkar jag det som att köpeskillingen för bilen låg på 34.000 kronor. Du anger dock inte hur långt bilen har rullat, om ni vid tillfället för köpet diskuterade om luftkonditioneringen fungerade m.m. När går ansvaret för fel över på köparen?Huvudregeln vid köp av en begagnad bil är att ansvaret för fel går över i samband med varans avlämnande, det vill säga när köparen åker iväg med bilen (13 § KöpL). Detta innebär att huvudregeln är att säljaren inte är ansvarig att bistå med hjälp eller kompensation för fel som inträffat med bilen efter varans avlämnande. Det finns dock undantag till denna huvudregeln, vilket kommer redogöras för här nedan.Säljaren kan däremot bli ansvarig för del som fanns redan vid riskövergången men som visade sig senare (21 § KöpL). Det som blir avgörande här är om felen fanns redan vid försäljningen. Din mekaniker anger att säljaren måste varit medveten om detta. Möjligtvis kan det vara så, men som huvudregel är det du som har bevisbördan om du hävdar att en viss omständighet föreligger. ReklamationKöparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att han märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas reklamation. Om du inte redan gjort det, så rekommenderar jag dig att meddela säljaren om det som inträffat, så att kravet på reklamation är uppfyllt. Sammanfattning och min bedömning av din situationMin uppfattning är att bilens köpeskilling borde vara påverkande på vad du som köpare haft fog att kunnat förutsätta. När man köper en begagnad bil på blocket för en summa på 34.000 kronor så kan du som köpare inte ha anledning att tro att bilen är felfri, om inte annat avtalats mellan dig och din motpart. Att du valt att inte testa luftkonditioneringen, trots att det var kallt ute, kan innebära att du inte genomfört en erforderlig undersökning som kan krävas av dig i denna situation.Utifrån din bakgrundsinformation, så är min bedömning att du inte bör ha rätt till några påföljder i detta läge. Detta förutsätter dock att säljaren inte agerat svekfullt och exempelvis varit medveten om att luftkonditioneringen inte fungerade men valde att gömma det från dig. Min rekommendation är dock att du reklamerar felet, dvs. meddelar säljaren det som inträffat och försöker nå en intern lösning. Om det inte går att enas, så återstår det slutligen en möjlighet för dig att stämma säljaren i domstol. Min rekommendation är dock att det inte bör göras i detta fall med hänsyn till de omständigheter som framförts i frågan. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Vem bär risken för varan?

2021-07-02 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, gjorde ett internetköp på ett par skor från sneakersnstuff för några veckor sedan. Schenker som var fraktbolaget kontaktade mig nyligen och förklarade att de tappat bort mitt paket. Vem är ansvarig för det borttappade paketet och vem ska jag kräva ersättning från? Schenker eller sneakersnstuff? Tack på förhand!
Maia Sadek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att du har köpt varan i egenskap av privatperson och därför är konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig. Att bära risk för en vara innebär att man ansvarar för om varan förstörs eller kommer bort och risken övergår på köparen när varan avlämnas (8 § KKöpL). Med avlämnas menas att den ska komma i köparens (din) besittning, vilket den inte har gjort (6 § KKöpL). Eftersom du inte har fått varan i din besittning är det näringsidkaren, alltså e-butiken, som bär risken för varan. Du bör därför kräva återbetalning från e-butiken. E-butiken i sin tur får sedan kräva betalning från Posten om den anser att det är Posten som är ansvarig för att varan försvunnit.Det är även viktigt för dig att veta att näringsidkaren inte får tillsätta avtalsvillkor som är till nackdel för köparen i jämförelse med bestämmelserna i KKöpL. Alltså, om e-butiken avtalat om att risken faller över på konsumenten tidigare än vad det står i KKöpL så är dessa villkor ogiltiga (3 § 1 stycket KKöpL). Hoppas att mitt svar är till hjälp för dig.Vänlig hälsning,