Hur fungerar reklamationsfristen vid konsumentköp?

2021-03-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |En köpare ska alltid underrätta säljaren om fel i varan som köparen har upptäckt (reklamation). Enligt konsumentköplagen är reklamationsfristentvå (2) månader. Reklamationer som är gjorda senare än så är för sena och säljarens felansvar bortfaller. Stämmer detta påstående och vad grundar det sig på ?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler som berör din fråga hittar du precis som du skriver i konsumentköplagen (KköpL)ReklamationsrättReklamationsrätten i Sverige är tre år från det att du tagit emot varan (23 § KköpL). Detta innebär att fel som visar sig inom tre år från köptillfället kan reklameras. Däremot måste du reklamera varan till säljaren inom skälig tid från det att du märkte felet. Om du reklamerar inom 2 månader anses det alltid vara inom skälig tid (23 § KköpL). Detta innebär att det kan finnas situationer där det kan gå längre tid än två månader utan att du förlorar rätten att reklamera. Så länge tiden du väntat är skälig är det inga problem. Vad som är en skälig tid beror på situationen. Precis som du skriver finns det en särskild tidsfrist på två månader. Detta för att ge konsumenten ett extra skydd genom att fastslå att två månader alltid är en skälig tid. SammanfattningSammanfattningsvis stämmer det att en konsument alltid kan reklamera inom två månader. Samtidigt betyder inte detta att senare reklamationer alltid är ogiltiga utan kan vara tillåtna om de är skäliga. Dessa påståenden följer av konsumentköplagen. Tveka inte att höra av dig igen om du skulle ha fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Dröjsmål och fel i vara - vad kan man göra som konsument?

2021-03-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej vi beställde en soffa i november som skulle ta 6 veckor i leverans, när vi sedan inte hörde något från företaget tog vi kontakt med dom, vi blev lovade att soffan skulle komma till jul eller i värsta fall innan nyår. Men ännu engång hörde vi inget, vi tog då kontakt med företaget igen som meddelade att det var förseningar i leveransen dom kunde inte ge exakt tid men vi skulle bli kompenserade om vi hörde av oss när soffan hade kommit. Soffan kom i januari men det fattades en del, den var alltså inte komplett än en gång tog vi kontakt med företaget och det dröjde ytterligare 6 veckor innan den delen kom, när den kom så var det fel på delen, vi har nu än en gång tagit kontakt med företaget den kompensation vi blir erbjudna är att dom skickar en ny del 4-6 veckor väntetid eller att vi behåller soffan och får ett avdrag på 600 kronor eller presentkort 800. Snälla hjälp mig med vad jag kan göra
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utifrån det du skriver utgår jag ifrån att du är en konsument, varför konsumentköplagen (KköpL) blir tillämplig på fallet. Som jag förstår situationen så har det först uppstått ett dröjsmål i leveransen av soffan, sedan har den levererats i ofullständigt skick (en del saknas) varpå en ny men defekt del har skickats. Nu står ni inför valet att behålla soffan med den defekta delen och få viss kompensation eller vänta ytterligare på att en ny, felfri, del levereras. Jag kommer dela upp mitt svar i två delar; dels vad man som konsument kan göra när näringsidkaren är i dröjsmål, dels vad man har för rättigheter när varan som levererats är felaktig/defekt. DröjsmålNär ni inte fick soffan levererad inom avtalad tid var näringsidkaren i dröjsmål, enligt 9 § KköpL. De alternativ som köparen har när varan inte levereras inom avtalad tid är att hålla inne betalningen och dessutom välja mellan att häva köpet eller kräva av näringsidkaren att köpet fullgörs (10 § KköpL). För att få häva köpet krävs det enligt 13 § KköpL att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen eller att köparen har meddelat säljaren att det är viktigt att varan levereras en viss dag. Eftersom varan (soffan) nu redan har kommit och ni har hämtat ut den så är säljaren inte längre i dröjsmål och enligt min bedömning har det gått för lång tid för att ni ska kunna häva köpet i efterhand på grund av dröjsmålet i leveransen av hela soffan (15 § KköpL). Med andra ord kan ni såhär i efterhand tyvärr inte göra så mycket åt att det till att börja med tog längre tid är 6 veckor för leveransen av soffan.Fel i varanFörutom dröjsmålet med leveransen har det även varit fel i varan, med tanke på att ni inte fått alla delar till soffan och att när delen väl kom så var den på något sätt felaktig. Det kan därför anses som att det föreligger fel i vara enligt 16 § KköpL, eftersom ni har avtalat om en fungerande, icke – felaktig del. Påföljderna som kan komma ifråga när en vara är felaktig är enligt 22 § KköpL avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller hävning. Dessutom kan ni hålla inne betalningen om ni inte redan har betalat hela summan. För att kunna åberopa att varan är felaktig behöver ni framställa en reklamation (23 § KköpL) till säljaren, vilket jag anser att ni har gjort när ni har påpekat att delen är felaktig. Det säljaren har erbjudit er är omleverans/avhjälpande, dvs en ny del, eller prisavdrag/ersättning i form av 600 kronors avdrag på köpesumman eller 800 kronor i ett presentkort. Omleverans regleras av 26 § KköpL och är alltid den lösning som ska vidtas i första hand, dvs innan det blir fråga om prisavdrag, hävning eller annat. För att omleverans ska vara ett alternativ ska detta ske inom skälig tid, frågan är då om 4 – 6 veckor är skälig tid för er att vänta på en ny del. I propositionen (förarbetena) till konsumentköplagen anges att en omleverans eller avhjälpande som regel ska vidtas inom ett par dagar och om det tar längre tid bör köparen få en ersättningsvara. Vissa större möbelhandlare har "lånesoffor", vilket då anses som en ersättningsvara. Om ni anser att omleverans av delen i fråga kommer ta för lång tid och att ni inte kan acceptera detta så kommer det andra alternativet som säljaren har erbjudit i fråga, dvs prisavdrag. Frågor om prisavdrag regleras av 28 § KköpL och ett sådant avdrag ska svara mot felet; hur mycket kostar den felaktiga delen och vad är soffan värd utan den? Här kan ni fundera på om 600 kr eller alternativt 800 kr är rimligt i förhållande till felet, kanske är det möjligt att få ett större prisavdrag? I sista hand kan ni även försöka få säljaren att gå med på att häva köpet enligt 29 § KköpL, om ni anser att dessa turer fram och tillbaka med soffan har medfört att felet är av väsentlig betydelse för er.Slutsatserna av detta är att ni har tre alternativa val1. Säg att ni vill ha en ny del till soffan, så kallad omleverans, men fråga då om det finns möjlighet till att få en lånesoffa under tiden, om delen som fattas gör att ni inte kan använda soffan.2.Behåll den defekta delen och begär prisavdrag. Antingen kan ni godta det belopp som säljaren har föreslagit (600 eller 800 kr) eller så kan ni argumentera för att felet är värt en större kompensation. 3.Försök att häva köpet genom att påpeka att det har varit flera problem med soffan och att ni inte orkar vänta ytterligare en gång.Tyvärr finns det inte mycket mer att göra än detta, varav två av alternativen redan har erbjudits er av säljaren. Jag hoppas att det löser sig för er och att ni snart har en komplett soffa som ni blir nöjda med!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid fel enligt köplagen?

2021-03-14 i Köplagen
FRÅGA |För 2,5 år sedan köpte jag husbil på firma som enligt dom inte hade några problem eller skador. Upptäckte mögel dagen efter köp och det hela slutade med anmälan till ARN. Firman har nu 2 ggr haft husbilen för lagning.Fick senast tillbaka den i September-20.Åkte till firma där jag bor å bad om riktig genomgång av husbil för att säkerställa att ingen fukt återstod. Den firman sa då att ingen fukt återstod. Dom frågade då mig om jag ville byta till något annat när jag visste att den va ok.Efter lite funderingar så bestämde jag mig att köpa en ny husvagn av dom istället. Min husbil skulle lämnas in som delbetalning. Har ju lån kvar på den så i princip skulle det bli bara att dom övertog min husbil m lån å jag ta nytt på husvagnen.Vi skrev kontrakt på detta i Oktober å jag lämnade över husbil med papper å nycklar till firman i väntan på nya husvagnen jag beställde. Den har där varit ute till försäljning.Den 8:e Mars, ca en månad innan förväntad leverans av nya husvagnen, kontaktar dom mig å berättar att dom upptäckt en stor vattenskada fram i husbilen som inte gett utslag inifrån vid mätning men syns från utsidan. Men så stor att dom nu inte vill genomföra affären å råder mig att kontakta firman jag köpt husbilen ifrån istället då skadan bedöms ha pågått i flera år.Får firman bryta kontraktet på detta sätt efter att ha haft husbilen hos sig i flera månader å själva hävdat tidigare att ingen fukt återstod?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som blir tillämplig i den nu uppkomna situationen är köplagen (KöpL) eftersom du i egenskap av konsument har överlåtit husbilen till en näringsidkare. Notera alltså att konsumentköplagen (KKL) inte kan göras sig gällande i det här fallet. Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.Den köprättsliga felbedömningen, vad gäller?Generellt kan sägas att som fel räknas huvudsakligen sådant som avviker från det som har manifesterats i avtalet om husbilens kvalité och andra eventuella egenskaper eller om husbilen i något annat avseende avviker från vad firman som köpare med fog kunnat förutsätta vid köpet, 17 § KöpL. Om ingenting specifikt avtalades i det här avseendet kan husbilen även anses felaktig om den avviker från vad husbilar i allmänhet bör uppfylla i termer av funktionsduglighet eller från vad du som säljare möjligen uppgav genom en annons eller lämnade i information innan den faktiska överlåtelsen ägde rum, 18 § KöpL. I det här fallet såldes husbilen förmodligen i befintligt skick, men det ska noteras att existensen av en "befintligt skick - klausul" ändå kan leda till att husbilen betraktas som felaktig. Enligt 19 § KöpL gäller detta om husbilen inte överensstämmer med de egenskaper hos bilen som säljaren har angett (lovat), eller om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande (exempelvis omfattande fuktskador) som denne måste ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om eller om husbilen skulle vara i väsentligt sämre skick än vad firman som köpare objektivt sett hade kunnat förvänta sig med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter. Med tanke på vad du troligtvis har förmedlat till firman och den besiktning (genomgång) som de själva utförda på plats beträffande just frågorna om fukt torde göra att det vid en första anblick blir svårt att åberopa ett fel i köplagens mening.Ansvarsfrågan, hur löses denna?Men kan en avvikelse enligt ovan ändå fastställas blir riskens övergång den springande punkten för om du som säljare kan åläggas det köprättsliga felansvaret och detta avgörs utifrån när mottagandet av husbilen skedde. Om felet fanns innan överlämnandet av husbilen ägde rum svarar säljaren för det och detta gäller även om felet skulle visa sig först i ett senare skede, 13 och 21 §§ KöpL. Det ska vidare uppmärksammas att en uppkommen försämring av husbilen som inte fanns vid tidpunkten för överlåtelsen kan du som säljare ändå behöva ansvara för om du var i ond tro vid köpet, det vill säga om du kände till (subjektiv bedömning) eller borde ha känt till (objektiv bedömning) de ifrågavarande felen. Det här blir dock i praktiken en ren bevisfråga där firman som köpare först måste göra sannolikt att felen faktiskt existerade när husbilen förvärvades innan bevisbördan slutligen övergår på dig som motpart. Ytterligare en förutsättning för att firman överhuvudtaget ska kunna göra gällande eventuella felpåföljder är att reklamation (meddelande) om att husbilen är behäftad med fel görs inom skälig tid efter det att de märkte eller borde ha märkt felet, 32 § 1 st. KöpL. Mot bakgrund av besiktningsutlåtandet kan det naturligtvis argumenteras för att du bör gå fri från ansvar. Men jag har samtidigt svårt att göra en adekvat bedömning i skrivande stund varför den här delen får hänskjutas för ytterligare behandling till vårt kommande telefonsamtal.Hade firman från början någon undersökningsplikt som nu skulle kunna ligga dem till last?Det korta svaret lyder: Nej, det föreligger ingen generell lagstadgad undersökningsplikt enligt köplagen innan ett förvärv äger rum, motsatsförhållandet gäller dock efter ett köp, 31 § KöpL. Däremot kan en köpare såsom fel inte åberopa sådant som denne måste ha känt till vid köpet. Det kan aktualiseras om säljaren innan överlåtelsen skulle ha uppmanat köparen att undersöka varan eller om denne på eget initiativ ombesörjer en undersökning av objektet, 20 § KöpL. Noggrannheten i köparens besiktning ska motsvara vad en normalbegåvad person utan särskilda sakkunskaper hade klarat av. Men märk väl att lugnande besked lämnade av säljaren och/eller eventuella utfästelser gjorda av honom eller henne kan minska köparens undersökningsplikt och i förekommande helt eliminera denna (trots en ursprunglig uppmaning från säljaren). Men mot bakgrund av ovanstående och med tanke på att köparen dessutom är en bilfirma (och inte en normalbegåvad person utan några som helst sakkunskaper) finns det enligt min mening trots allt ganska mycket som talar för att firman borde stå risken för det inträffade, vilket i så fall betyder, som svar på din faktiska fråga, att avtalet inte kan hävas. I synnerhet inte när firman var fullt medveten om husbilens historik.Avslutande ord och ytterligare rådgivningUtan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter, avtalsinnehållet och vad som sades mellan dig och firman vid tidpunkten för överlåtelsen har jag svårt att närmare kommentera ditt ärende mer än vad jag har gjort ovan. Låt oss därför vidare diskutera ditt ärende i lugn och ro över telefon.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Vi kan exempelvis för din räkning kontakta köparen och/eller ombesörja upprättandet av ett kravbrev riktat mot denne (firman) och i förlängningen även företräda dig inför och under en eventuell förlikningsförhandling och/eller i en kommande domstolsprocess.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på tisdag den 16/3 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Kan jag häva ett köp trots att jag köpt en vara i befintligt skick

2021-03-13 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte nyss en cykelvagn (för barn) på blocket av en privatperson. I annonsen framgick inte att det var några fel eller konstigheter med den, och eftersom jag befann mig på annan ort vid tillfället erbjöd jag mig att betala i förväg och hämta den dagen efter, vilket jag även gjorde. När jag hämtade upp varan sa säljaren att han inte använt bältena till cykelvagnen utan de hade han satt ihop med buntband på vagnen. När jag kom hem och klippte upp buntbanden såg jag att säljaren modifierat originalbältena genom att ta bort originalet och ersatt med vanliga spännremmar. Cykelvagnen är därför inte säker att använda som just cykelvagn. Jag hörde genast av mig och förklarade min upptäckt, och säljaren sa att hen inte kände till att originalbältet skulle vara utbytt. Säljaren vägrar dock nu att häva köpet och ge mig pengarna tillbaka. Har jag rätt till några pengar tillbaka? Säljaren hävdar att jag hade undersökningsplikt, men köpet genomfördes ju på distans, vad gäller då? Observera att bälten ej går att köpa som reservdel eller återställa på annat sätt.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som både du och säljaren har gjort upp affären i egenskap av privatpersoner. Det innebär att du inte omfattas av distansavtalslagen, se 1 kap 2 § distansavtalslagen. Du omfattas inte heller av det starka konsumentskydd som finns i konsumentköplagen se 1 § och 3 § konsumentköplagenVid köp mellan privatpersonerDu omfattas av de regler som finns i köplagen eftersom ni är två privatpersoner. Köplagen blir gällande vid köp av lös egendom, vilket i det här fallet rör sig om en cykelvagn, se 1 § köplagen. För att du ska kunna åberopa ett fel i en vara krävs det att du har reklamerat till säljaren. Alltså meddelat säljaren inom skälig tid från det du upptäckte felet enligt 32 § köplagen. Det framgår av ditt brev att du gjorde det direkt när du upptäckte felet med bältet. Frågan blir då om det föreligger fel i varan.Fel i varanEftersom cykelvagnen i sin konstruktion från början har försetts med säkerhetsbälte kan det anses vara en nödvändig funktion för att vagnen ska gå att bruka på ett korrekt sätt. Enligt 18 § köplagen föreligger det fel i varan om den inte går att använda på avsett vis enligt säljaren eller tidigare säljare. Undantag är dock om säljaren inte visste om det eller borde känna till det. Att säljaren medger att hen har buntat ihop bältet, vilket i det här fallet var spännremmer och inte säkerhetsbälte tyder på att säljaren var väl medveten om problemet med bältet. Därför föreligger det ett fel i varan enligt 18 § köplagen.Befintligt skickDin säljare motsätter sig att betala tillbaka eller ersätta dig genom att hävda att den är såld i befintligt skick. Trots att en vara är såld i befintligt skick, kan det göras gällande att det föreligger ett fel. Exempelvis om varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förutsätta, eller om säljaren har underlåtit sig att upplysa köparen om väsentliga förhållanden. Detta framgår av 19 § köplagen. Att säljaren underlåtit att informera om att säkerhetsbältet i själva verket var spännremmar kan utgöra en sådan väsentlighet.Köparens undersökningspliktSom köpare har du en undersökningsplikt enligt 20 § köplagen. Det innebär att du som köpare inte kan åberopa ett fel som du borde kunna upptäcka. I det här fallet har säljaren förmedlat att bältet inte har använts och därför har buntats ihop. Det talar för att du skulle undersöka det närmre. Som jag tolkar ditt brev har säljaren uppgivit att bältet var buntat eftersom säljaren inte använde det. Säljaren uppgav aldrig varför det aldrig användes eller att det faktiskt inte var ett korrekt bälte, vilket kan anses vara ett handlande i strid mot tro och heder. Om så är fallet går det att åberopa fel i varan.Påföljder vid fel i varanOm det visar sig i det här fallet att det föreligger ett fel som inte beror på dig, har du rätt kräva prisavdrag eller häva köpet, se 30 § köplagen. Du kan dessutom kräva skadestånd för eventuella kostnader i samband med köpet, exempelvis resor i samband med köpet om de är av betydelse enligt 40 § köplagen.SammanfattningOm du skulle vilja driva det här ärendet vidare måste en bedömning av spännremmarna göras för att kunna utesluta att de är en godtagbar ersättning för originalbältet. Det är också viktigt att du behåller kvitto på köpet och gör en notering om när du reklamerade felet. Dessa faktorer kan vara avgörande i en eventuell tvist. En rättsprocess kan vara kostsam och bör i det här fallet undvikas eftersom det rör sig om relativt små kostnader. Däremot kan du vinna framgång gent emot säljaren om du med tydliga bevis och rätt lagstöd gör ditt anspråk gällande. Vi på Lawline hjälper dig gärna med en mer ingående bedömning.Vänligen,

Kan man kräva kompensation för trasig vara?

2021-03-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Köpte jacka, fick hem. Var trasig. Det fanns inte fler på deras lager. Kan jag inte kräva kompensation om jag accepterar att behålla den trasiga varan? De säger bara att jag ska få pengarna tillbaka i reklamation. Men jag vill ju fortfarande ha varan. Erbjöd mig att laga den själv. Tusen tack.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det framgår varken om du eller säljaren är näringsidkare eller konsument, vilket påverkar svaret på din fråga. Jag kommer dock utgå från att du köpt jackan som en konsument av en näringsidkare och därmed tillämpa konsumentköplagen (KKöpL) som är tvingande till konsumentens fördel (3 § KköpL).Det framgår inte heller om säljaren befinner sig i Sverige, vilken även det kan påverka lagens tillämplighet. Mer om detta kan du läsa på Konsumentverkets hemsida. Jag tolkar det dock som att du köpt din jacka via internet, varav lagen om distansavtal skulle kunna bli aktuell men jag kommer dock inte vidare beröra denna lag i mitt svar. Nedan kommer jag redogöra mer detaljerat vad som gäller men även en sammanfattning kommer finnas längre ner i svaret.Det måste vara fel på jackanFör att du ska kunna kräva prisavdrag krävs först och främst att det är fel på jackan. Fel föreligger bland annat om jackan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning avviker från vad som följer av avtalet. Jag kan inte helt säkert göra den bedömningen eftersom det inte finns tillräckligt information i din fråga, men eftersom du anger att jackan är trasig kommer jag utgå från att fel föreligger (16 § KköpL).Frågan om jackan är felaktig ska även bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades. Med andra ord ska felet ha funnits vid avlämnandet även om felet visar sig först senare. Om felet visar sig inom sex månader efter varans avlämnande, ska dock felet anses ha funnits vid avlämnandet om inte säljaren kan visa något annat (20 § och 20a § KköpL). Du måste ha reklamerat felet inom skälig tidFör att kunna åberopa att jackan är felaktig krävs att du lämnat meddelande om felet till säljaren inom skälig tid efter att du märkte alternativt borde ha märkt av felet. Om du lämnat detta meddelande inom två månader efter du märkte av felet, ska det dock anses ha lämnats i rätt tid (23 § KköpL). Det framkommer inte uttryckligen i din fråga att du har reklamerat varan, dock tolkar jag det som att du har varit i kontakt med säljaren av jackan och diskuterat möjlig påföljd. Jag kommer därför utgå från att reklamation skett i rätt tid.Om det föreligger fel på jackan och reklamation skett i rätt tid, har du rätt att kräva påföljdUnder förutsättning att det föreligger fel på varan och att du reklamerat i rätt tid, har du rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för avhjälpande av felet eller häva köpet. Dessutom kan du ha rätt att kräva skadestånd för den skada som uppkommit på grund av att varan är felaktig (22 § KköpL). I din fråga framkommer det att fler jackor inte finns på lager och omleverans blir därför inte aktuell. Det framkommer inte om säljaren erbjudit sig att avhjälpa felet men detta ska tillåtas före prisavdrag blir aktuellt, under förutsättning att det kan ske inom skälig tid, utan kostnad och väsentlig olägenhet för dig som köpare (26 § och 27 § KköpL). Enligt förarbeten till lagen anges att "rätten till prisavdrag är avsedd att vara ett alternativ till hävning och kan göras gällande när köparen väljer att behålla den felaktiga varan." (prop 1989/90:89 s. 125-126). Under förutsättning att erbjudande om avhjälpande inte skett, anger både lagen och förarbeten att du kan kräva prisavdrag som motsvarar felet, före hävning blir aktuellt. Du kan vidare ha rätt till ersättning för vad det kostar om du själv avhjälper felet, under förutsättning att kostnaden inte är oskäligt hög eller täcks genom prisavdraget (28 § KköpL). För att säljaren ska ha rätt att häva köpet krävs det att det blir en oskälig kostnad för säljaren att åtgärda felet. Det vill säga, kräver du ett oskäligt stort prisavdrag och säljaren inte kan leverera en likvärdig produkt, så kan ett så kallat hävningsläge uppstå varav hävning kan bli aktuellt. Ett oskäligt stort prisavdrag skulle exempelvis kunna vara ett så pass stort värde att avdraget motsvarar nästa hela jackans värde.Om köpet skulle hävas på grund av att säljaren inte kan åtgärda felet och prisavdrag inte är aktuellt, har du rätt att köpa varan någon annanstans och kräva mellanskillnaden av säljaren. Under förutsättning att mellanskillnaden inte är oskälig, köpet gjorts med tillräcklig omsorg och inom skälig tid efter att köpet hävdes (33 § KköpL).SammanfattningFör att du ska kunna kräva något gentemot säljaren krävs först och främst att det föreligger fel på jackan. Eftersom du anger att jackan är trasig utgår jag från att fel föreligger. Du måste även ha reklamerat felet inom skälig tid, vilket har gjorts OM du meddelat säljaren om felet inom två månader efter att du märkte eller borde märkt felet.Under förutsättning att det föreligger fel på jackan och reklamation har skett inom rätt tid, har du rätt att kräva ett skäligt prisavdrag som motsvarar felet. Säljaren måste dock först fått möjlighet att reparera varan.Min rekommendationMin rekommendation till dig är först och främst att försöka lösa tvisten med säljaren genom att begära prisavdrag. Kommer ni inte överens kan du kontakta Konsumentverket för mer konkret vägledning i ditt enskilda ärende. En månad efter att tvisten uppstod kan du även göra en anmälan till allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan lämna rekommendation om hur tvisten ska lösas. ARN förutsätter dock att du försökt lösa tvisten med säljaren först.Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

​Kan jag kräva omleverans istället för avhjälpande?

2021-03-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag beställde i höstas en luft-luft värmepump, vi kom överens om ett fast totalpris för såväl värmepumpen som installation, i avtalet ingick även att huset skulle hålla minst 23 grader varmt oavsett kylan utomhus.Tyvärr sjunker tempen ner under 19 grader vid kallt väder, företaget som sålt och installerat pumpen har vid ett flertal tillfälle försökt åtgärda detta utan resultat.Jag hitills inte betalat något för pumpen pga av ovanstående problem.Vilka regler gäller, och hur går jag vidare?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Eftersom du köpt värmepumpen från ett företag och det utifrån frågan verkar som att du gjort köpet som privatperson rör det sig om ett konsumentköp. Därför gäller ett särskilt skydd för dig som konsument. Regler om detta hittar du i konsumentköplagen (KköpL). Vilka rättigheter har du?Om värmepumpen inte fungerar på det sätt som följer av avtalet är det fel på värmepumpen (16 § KköpL). Detta ger dig som köpare flera rättigheter (22 § KköpL):- avhjälpande (reparera värmepumpen)- omleverans (ny värmepump)- prisavdrag- ersättning för att avhjälpa felet- häva köpet- skadestånd Du kan inte kräva alla dessa saker utan man brukar börja se om avhjälpande är möjligt för att sedan gå vidare till nästa möjlighet om avhjälpande inte går att genomföra. I ditt fall är det ett avhjälpande som skett. Kan du kräva omleverans alternativt häva köpet?Företaget har varit hemma hos dig och försökt reparera värmepumpen men problemet har inte löst sig. Därför har du rätt att kräva omleverans, det vill säga få en ny värmepump (26 § KköpL). Om det är ett övergripande fel som gäller alla värmepumpar vilket skulle betyda att oavsett om du får en helt ny skulle den fortfarande vara felaktig har du rätt att häva köpet (29 § KköpL). Därmed behöver du inte fullfölja någon betalning Mina råd till digDu borde därmed ha rätt att i första hand få en ny värmepump om det skulle betyda att den håller minst 23 grader. I annat fall bör du kunna häva köpet. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med säljaren och påpeka att värmepumpen varit felaktigt flera gånger och att det därför är rimligt att du ska få en helt ny värmepump istället. Glöm inte göra detta så fort som möjligt. Skulle inte säljaren gå med på detta kan du alltid göra en anmälan hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) här. Skulle du ha fler frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Dålig kvalité på kvalitetssoffa

2021-03-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej köpte 2 soffor 2019 sept. Redan i mars 2020 så gick sofforna sönder första gången och jag blev erbjuden ersättningsdelar och bytte ut dom. Nu i februari så gick en soffa sönder igen och fick nya delar precis.. upptäcker då att den andra soffan oxå gått sönder på samma sätt.. Vad har jag som kund för rättigheter när det gått så här lång tid ? sofforna håller ju inte 1 år innan dom är osittbara . Känns inte som att detta är "Denna högkvalitativa biosoffa" som dom skriver om soffan.Helst vill jag lämna tillbaka sofforna o få pengarna tillbaka men vad ska jag göra ?MVH
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller köp mellan en konsument och näringsidkare gäller konsumentköplagen (KKöpL) (1 § KKöpL). Är soffan felaktig? För att få ersättning för en vara behöver den vara felaktig. I lagtexten uttrycks detta bland annat som att varan "avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta" (16 § 3 st. 3 p. KKöpL). Här tar man alltså hänsyn till mer eller mindre samtliga omständigheter som pris och liknande. Det innebär att om du köper en soffa som med hänsyn till priset och andra omständigheter ska vara av hög kvalité och som sedan går sönder efter en kort tid, skulle detta kunna anses som ett fel i varan. Vem står risken för varan? När varan överlämnats till dig är det du som står risken för varan (8 § KKöpL). Det innebär att du har ansvaret för fel som uppkommer efter detta. Köparen har dock ansvaret för fel som fanns innan överlämnandet, men som visar sig först senare (till exempel material som visar sig vara av undermålig kvalité) (20 § KKöpL). När måste felet visa sig/vem har bevisbördan? Fel som visar sig inom 6 månader presumeras ha funnits där vid överlämnandet, medan fel som visar sig efter detta presumeras inte ha funnits där vid överlämnandet (20a § KKöpL). Det är således du i det här fallet som måste bevisa att soffan har gått sönder på grund av dåligt material eller liknande och att den inte gått sönder för att du har hanterat soffan felaktigt. Du måste även reklamera så fort du kan, alltså meddela köparen att du anser att varan är felaktig (23 § KKöpL). Finns det en garanti på soffan och felet uppkommer under garantifelet presumeras dock felet ha funnits där vid avlämnandet (alltså som att felet visat sig inom de första 6 månaderna) (21 § KKöpL). Vilka påföljder kan det bli tal om? Om det visar sig att varan är felaktig och du kan uppfylla din bevisbörda så kan det bli tal om påföljder. Säljaren har alltid rätt att i första hand leverera dig en felfri vara eller laga den felaktiga (27 § KKöpL). Om det inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig som köpare kan du dock kräva att få pengarna tillbaka som du önskar (s.k. "hävning") (28-29 §§ KKöpL). Sammanfattning Efter en lång redogörelse känner jag att det kan vara bra att sammanfatta och ge några mer konkreta råd. Först och främst bör du kontakta säljaren och påpeka felet (eftersom du måste reklamera). Förhoppningsvis kan du och säljaren på egen hand komma fram till en lösning som passar för er båda. Om säljaren vägrar ge dig någon ersättning bör du överväga huruvida du kan bevisa att felet förelåg redan vid avlämnandet av soffan. Det är dessutom inte självklart för vad du som köpare "med fog kunde förutsätta", utan även här krävs en närmare bedömning. Huruvida du kan uppfylla din bevisbörda eller om det överhuvudtaget utgör ett fel är tyvärr inget jag kan ta ställning till utan vidare information. Om du tror dig kunna uppfylla bevisbördan, eller vill ha hjälp med en närmare bedömning rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå genom att boka en tid här. Du kan kräva att få pengarna tillbaka för soffan om den visar sig felaktig, men först efter att avhjälpande eller omleverans inte kan genomföras. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig som sagt att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Hej måste båda två stå på bolånet om båda två står på köpekontraktet?

2021-03-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej måste båda två stå på bolånet om båda två står på köpekontraktet?
Ranya Eliassi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inget direkt krav på att båda ägarna ska stå som låntagare däremot kommer en av er behöva skriva på skuldebrevet om banken ska ha säkerhet i fastigheten dvs, någon måste godkänna pantsättningen. Jag utgår ifrån att banken vill ha panträtt i fastigheten då detta normalt är en förutsättning för att ett huslån ska beviljas. Men om fastigheten inte ska pantsättas (t ex för att du upplåtit säkerhet i någon annan egendom) behöver ingen såklart inte skriva på något skuldebrev.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/bokaHälsningar,