Rätt till skadestånd för vasst föremål i blöja?

2021-07-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag hittade ett vasst föremål i min sons blöja från Libero när det var dags för blöjbyte. Föremålet är format som en fiskekrok men är tjock och vass som en spik. Hur går jag tillväga? Kan man stämma ett företag för en sådan risk som dom utsatt mitt barn för?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du köpte blöjor och i en av blöjorna hittade ett vasst föremål som liknar en fiskekrok. Du undrar nu om det finns något du kan göra för att få ersättning för det. Din fråga är köprättslig och behandlas i Konsumentköplagen (KKöpL). Produktansvarslagen (PAL) tillämpas inte eftersom du inte beskriver att din son drabbades av en personskada, vilket lagen kräver för tillämpning i ditt fall. Det vassa föremålet utgör ett fel i varan på flera punkter I KKöpL finns det flera paragrafer som beskriver vad som kan utgöra ett fel i en vara. Bland annat är en vara felaktig om den i något avseende avviker från vad köparen med fog hade kunnat förutsätta (16 § 3 st. 3 p. KKöpL). En vara är också felaktig om den är så bristfällig att dess användning medför påtaglig fara för liv eller hälsa (18 § 2 p. KKöpL). Det finns fler anledningar till att en vara kan vara felaktig, men det skulle vara överflödigt att nämna alla dessa här. De anledningar jag ovan har redogjort för är de som stämmer bäst överens med varan i ditt fall. Det är uppenbart att du som konsument med fog kunde förutsätta att blöjorna inte skulle ha i sig vassa föremål som skulle kunna skada din son. Det är inte ett vanligt förekommande och inget en konsument ska behöva förvänta sig. Därför är blöjan felaktig i enlighet med 16 § 3 st. 3 p. KKöpL så som jag ovan har beskrivit det. På liknande sätt är blöjan felaktig då dess användning skulle medföra påtaglig fara för din sons hälsa. Därför är blöjan felaktig även i enlighet med 18 § 2 p. KKöpL så som jag ovan har beskrivit det. Sammanfattningsvis kan det konstateras att det åtminstone finns två anledningar i KKöpL som föreligger i din situation - 1) det vassa föremålet är inget du som konsument med fog hade kunnat förutsätta och 2) det vassa föremålet medför en påtaglig risk för din sons hälsa. Blöjan är således felaktig och påföljder vid fel i varan kan därmed aktualiseras. Svårt att få skadestånd om ingen skada har inträffat - du kan dock få nya blöjor eller pengara tillbaka Är en vara felaktig finns det flera påföljder som kan göras gällande, men endast om varan reklameras hos säljaren inom skälig tid efter att hen märkte eller borde ha märkt felet. En reklamation som lämnas inom två månader efter att köparen märkt felet anses alltid vara inlämnad i tid (23 § KKöpL). De påföljder en konsument kan göra gällande i ett fall då en vara redan är köpt och levererad är att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning eller skadestånd (22 § KKöpL). För rätt till skadestånd krävs enligt 30 § KKöpL att konsumenten har lidit skada, varför det är osannolikt att du skulle vara framgångsrik i en skadeståndstalan. Det är en allmän skadeståndsrättslig princip att det krävs en skada för att kunna göra gällande skadestånd. Jag rekommenderar att du återvänder till den butik där du köpte blöjorna och kräver att få pengarna tillbaka eller ett nytt paket blöjor. Ta då med dig blöjorna och det vassa föremålet. Om du i stället köpte blöjorna direkt från tillverkaren råder jag dig att istället vända dig till tillverkaren med samma krav. Även om du inte köpte blöjorna direkt från tillverkaren kan det vara bra att kontakta de. Stora tillverkare, därbland Libero, brukar vara snälla när allvarliga brister förekommer i deras varor och kan erbjuda rabatter, presentkort eller andra förmåner. Detta är dock ingen garanti men kan vara värt ett försök. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Går det att få en felaktigt utförd renovering åtgärdad?

2021-07-01 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Vi totalrenoverade för något år sedan vårt badrum och anlitade hantverkare för att sätta kakel i vårt badrum. Efter ungefär 1 år lossnade några mosaikbitar från duschutrymmet och vi fick det åtgärdat av hantverkaren. Efter 1 år lossnade mosaikbitar igen från duschutrymmet och flera lossnar efterhand. Har vi någon rätt att få detta vidare åtgärdat av hantverkaren? Det verkar inte som det blev riktigt bra den första gången.
Julia Hellquist |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Frågan aktualiserar konsumenttjänstlagen (KtjL) som gäller när en konsument köpt en tjänst av en näringsidkare. Att mosaikbitar ramlar ner från väggen ett år efter renoveringen torde tyda på att något i utförandet har gått fel; det är inte något som hör till normalt slitage eller något som en konsument bör räkna med. Enligt KtjL är en tjänst felaktigt utförd om resultatet avviker från vad som överenskommits eller om tjänsten inte är fackmannamässigt utförd, 9 § KtjL. I ert fall kan felet troligen falla under båda dessa punkter. När det gäller renovering av en byggnad har konsumenten rätt att åberopa fel upp till tio år efter att tjänsten har utförts. För att man ska ha rätt att åberopa ett fel krävs det att en reklamation görs inom skälig tid. Om en reklamation görs inom två månader från att felet upptäcktes är det alltid att anse som inom skälig tid. Görs reklamationen senare än två månader från att felet upptäcktes finns det risk att möjligheterna att reklamera går förlorad. Detta framgår av 17 § KtjL. I ert fall förstår jag det som att ni fått felet åtgärdat en gång, men att samma fel nu visat sig igen. För att ni ska ha rätt att återigen få felet åtgärdat krävs det alltså att ni har reklamerat felet inom skälig tid, från det att ni upptäckte felet, dvs att mosaikbitarna började ramla av igen. Om en tjänst är att betrakta som felaktig har konsumenten rätt att begära att felet avhjälps vilket framgår av 20 § KtjL. Har ni reklamerat felet inom skälig tid har ni alltså rätt att få felet avhjälpt, vilket i ert fall bör vara att hantverkaren åtgärdar mosaiken och ser till att felet inte uppstår igen. Hoppas att ni har fått svar på er fråga!

Har man rätt att häva köp av en bil?

2021-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en bil 27/4 av en bilfirma och nu 3/6 slutade bromsarna att fungera, på morgonen när jag körde till jobbet fungerade de som vanligt men på kvällen från jobbet behövde jag trycka bromsen i botten för att den ens skulle ta litegrann, varnade för att det var lite bromsvätska, jag lyckades stanna och fylla på men det rann rakt igenom. Om jag varit ute på en långkörning hade det varit livsfarligt då det kom så plötsligt. Tvingades ta bärgare till verkstaden och där har de bytt bromsslangen som var trasig samt bromsröret. Jag ringde bilfirman men han säger att det är förslitningsfel och såna täcker inte garantin, verkstaden säger att det inte är det. Jag vill helst häva köpet eller göra ett återköp då det känns som att jag bara kommer få mer fel på den här bilen. Har jag rätt till ett återköp?
Doorsa Salehy |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt det information du har angett har du köpt bilen från en bilfirma. Detta innebär att det angivna situationen omfattas av konsumentköplag (1990:932) [KköpL]. KköpL är tillämplig eftersom en bil är en lös sak och det har köpts av en näringsidkare dvs bilfirman (1 § KköpL). Vidare är det även bra att veta att lagen är utformad till fördel för köparen/konsumenten (3 § KköpL).Fel på vara Att bromsarna på bilen inte fungerar som de ska innebär att bilen inte stämmer överens med avtalet och är inte ägnad för de ändamål för vilka bilar i allmänhet används för. Det är med andra ord fel på varan (16 § 1st. 1p. KköpL). Det finns många punkter i 16 § som kan tillämpas för att styrka påståendet att det är fel på varan. En bil förväntas kunna användas i flera månader och år. Därför kan det sägas att bilen avvek från vad du som köpare kunde med fog förvänta dig och är återigen felaktig (16 § 2 st. 3 p. KköpL). Här kan vi även argumentera för säljarens upplysningsplikt. Säljaren har en skyldighet att upplysa dig om sådant förhållande kring varans egenskap som kan vara av värde för dig att veta (16 § 2 st. 2 p. KköpL). Har säljaren inte informerat dig om felaktiga bromsar, (vilket jag antar säljaren inte har gjort) kan du åberopa fel på vara. Ett fel föreligger även om varan inte stämmer överens med de uppgifter om varan som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan (19 § 1 st. KköpL). En viktig tidpunkt för att avgöra om det föreligger fel på vara är när varan avlämnats. Av frågan framgår det att varan avlämnats i slutet av april. Säljaren ansvarar därför endast för de fel som har funnits innan varans avlämnande (20 § KköpL). Det finns även en presumtionsregel som innebär att all fel som visar sig inom sex månader ska anses ha funnits vid avlämnandet (20 a § KköpL). I det angivna fallet har felet visat sig två månader efter avlämnandet vilket innebär att det presumeras ha funnits redan innan köpet. Detta innebär att felet med bromsarna är ett rättsligt fel och säljaren är ansvarig för att åtgärda felet. Däremot är säljaren endast ansvarig att åtgärda felet om reklamation har gjorts inom skälig tid. Eftersom du har angivit att du har varit i kontakt med bilfirman angåendet felet, utgår jag ifrån att reklamation har skett inom skälig tid. (23 § KköpL).PåföljderI första hand har du rätt till avhjälpande och omleverans om det är möjligt och kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § KköpL). Om dessa påföljder inte kan tillämpas blir det istället fråga om prisavdrag eller hävning (28 § KköpL). Du har även rätt till ersättning för vad det kostar att avhjälpa felet, dvs kostnader för att fixa bromsarna (28 § 2 st. kköpL). Om du däremot vill häva köpet kan du göra det om det är av väsentligt betydelse (29 § KköpL). I detta fall kan det anses vara av väsentligt betydelse eftersom det är en allvarlig och stor fel som har uppkommit. Slutligen har du även rätt till skadestånd för det skada du har lidit på grund av att varan har varit felaktig. Säljaren blir däremot inte skadeståndsskyldig om felet berodde på ett hinder utanför säljarens kontroll (30 § KköpL).Sammanfattningsvis, har du rätt till att häva köpet helt eftersom felet har varit väsentligt. Däremot kommer avhjälpande och omleverans först vilket innebär att säljaren har rätt att avhjälpa felet om möjligt även om du begär hävning av köpet (27 § KköpL). Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Vem ska stå för kostnaderna för att laga bilen?

2021-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Köpte nyss en Bmw M550D och har en fundering. Va å hämta den för ca 1-1/5 månad sen och på färden hem så känner jag rätt snabbt att de luktar lite avgaser i bilen. Kontaktar säljaren då jag kommer hem och han säger att jag få lämna in bilen på verksta för att kolla upp felet. Lämnade in den för 1v sen och dom konstatera att partikelfiltret är tätt+egrcylinder och 1st lambasond. Säljaren säger nu att partikelfilter ingår inte i den 6mån drivlinegarantin och att jag ska stå för allt sj? Jag vet int riktigt vad ja sku svara
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga berör din reklamationsrätt. Det framgår inte i din fråga om du köpte bilen av en privatperson eller företag så kommer utgå ifrån att bilen är köpt av ett företag. Då blir konsumentköplagen (KköpL) tillämpbar. Att utgå ifrån informationen verkar det som att du har reklamerat felet och påtalat det för säljaren och därmed kommer jag att utgå ifrån att ni har uppfyllt alla krav för en giltig reklamation. Det fel som du har angivit bör passa inom 16 § KköpL eller 19 § KköpL då det är av väsentlig betydelse att bilen stämmer överens med det som angivs i avtal eller marknadsförts, som exempelvis att allt fungerar med bilen. Då vid fel på varan och vid en reklamation så har konsumenten rätt till:Avhjälpande och omleverans (26-27 §§ KköpL)Prisavdrag eller hävning (28-29 §§ KköpL)Ersättning för att avhjälpa felet (28 § 2 st KköpL)Skadestånd (30-31 §§ KköpL)Så vad kan du göra? Du bör har en laglig rätt att begära att säljaren avhjälper fel och stå för kostnaden och det spelar ingen roll det inte ingår i garantin. Då du har en reklamationsrätt som du har laglig rätt att utnyttja. Du bör inte stå för kostnaden.Sedan om ni inte skulle komma överens så kan du kontakta den allmänna reklamationsnämnden (ARN). Då kan ARN pröva ditt ärende kostnadsfritt och eventuellt hjälpa dig. Mer information hittar du här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan jag häva köpet på grund av säljarens dröjsmål?

2021-07-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejVi har köpt en kommod från ett företag online som skulle leverera kommoden först i slutet på maj, sedan i början på juni, sen i mitten av juni, i början på juli och nu det senaste är någon gång v.29. De flyttar hela tiden fram datumet och vi har varit de som varit tvungna att kontakta företaget för att få informationen.Vi känner oss inte trygga i denna affär längre men har redan betalt 10000 kronor.Kan vi på något sätt häva köpet och få tillbaka våra pengar så att vi kan köpa en kommod från ett annat ställe.Vi har renoverat vårat badrum och kan inte få det klart på grund av dem.Tack på förhand
Maia Sadek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det rör sig i ditt fall om säljarens dröjsmål och eftersom du har köpt kommoden av en näringsidkare är konsumentköplagen (KKL) tillämplig.Dröjsmål Dröjsmål föreligger på säljarens sida om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på köparens sida (9 § KKL). Om dröjsmålet beror på säljaren har du som konsument rätt att kräva påföljder (10 § KKL). Det bör även noteras att du har rätt att hålla inne en del av betalningen om dröjsmål uppkommer, så om ni inte har betalat hela summan så behöver ni inte göra det än (11 § KKL). För att du ska ha rätt att häva köpet krävs det att säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för dig som köpare eller om du som köpare före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att du ska ingå avtalet om att köpa Kommoden (13 § KKL). Rekvisitet "väsentlig betydelse" ställer däremot ganska höga krav då hävning anses vara en tämligen drastisk åtgärd som leder till att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala köpesumman bortfaller (43 § KKL). Noterbart är också att vid händelse av tvist på grund av hävning ligger bevisbördan för dröjsmålets väsentlighet på dig som konsument. Skadestånd och reklamationEmellertid finns en möjlighet för dig att kräva skadestånd (14 § KKL). I regeln föreskrivs att du som köpare som huvudregel har rätt till skadestånd för den skada du lider på grund av säljarens dröjsmål. För att näringsidkaren ska undgå skadeståndsskyldigheten krävs att han visar på ansvarsbefriande omständigheter. Bevisbördan för att sådana omständigheter förelegat ligger på näringsidkaren.Även 15 § KKL om reklamation ska härvid noteras, som säger att du måste meddela att du vill häva köpet eller kräva skadestånd inom skälig tid efter det att du fått kännedom om avlämnandet.SammanfattningDet är inte absolut säkert att grund för hävning föreligger i din situation, vissa omständigheter kan emellertid leda till att grund för hävning föreligger, exempelvis om du vid köpet meddelat säljaren att avlämnande viss dag varit avgörande för att du skulle ingå avtalet. Du kan yrka på väsentlig betydelse på grund av att ni inte har kunnat göra klart er badrum, men det är inte säkert att det går att häva. Däremot har du rätt att kräva skadestånd för den skada du erhållit på grund av dröjsmålet och det är då säljaren som har bevisbördan för att visa att han inte är ansvarig. Vad du än väljer att göra är det viktigt att du inte glömmer att reklamera!Du kan även kontakta konsumentombudsmannen för att få ett utlåtande.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vad säger lagen om när veterinärer gjort fel?

2021-06-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Det är så att jag har varit till veterinären ett flertal gånger då jag haft sjuka fåglar. Började att boka besök hos dem februari 2021, där och då kunde dom inte hitta något fel men valde ändå att ge antibiotika. Åkte tillbaka efter en månad där dom berättade att jag inte behövde vara orolig och att min fågel bara hade en jobbig ruggning, var kanske hos vet cirka 5 gånger. Två månader senare åkte jag igen där dom erbjöd blodprov där dom skulle kunna se infektioner, virus m.m vilket jag gick med på. Dom berättade att han hade problem med levern, rekommenderade mig att byta ut all mat och även byta bur. Men dom sa fortfarande att det inte var smittsamt så jag kunde hålla alla djur tillsammans. Tyvärr dog min fågel, och alla mina andra fåglar har nu fått samma symptom då jag satte ihop alla. Besökte en ny veterinär som på en gång sade att dom hade en obotlig virussjukdom som SMITTAS. Nu är min fråga, vad kan jag kräva utav den förra veterinären? Dom har gett fel diagnos och uppenbart inte kollat blodproven så som vi kom överens om, samt att min fågel dog av fel diagnos och nu har smittat alla mina fåglar när de sa att det inte skulle smittas?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter som att den förste veterinären misskött sina arbetsuppgifter. Det finns tyvärr ingen lag som reglerar dina rättigheter just denna situation – arbete på levande djur är undantaget konsumenttjänstlagen som annars vore tillämplig (1 § första punkten konsumenttjänstlagen). I vissa frågor kan konsumenttjänstlagen dock vara vägledande även utanför sitt egentliga tillämpningsområde, om tvisten skulle tas till domstol. Att en veterinär ska utföra sitt jobb fackmässigt med god standard (4 §) kan vara så grundläggande att det inte är omöjligt att en domstol skulle ta ledning av reglerna i konsumenttjänstlagen om fel i tjänstens utförande, och ge konsumenten rätt till exempelvis prisavdrag eller skadestånd (se 16 §). Tyvärr är detta ingenting vi kan säga med säkerhet då det inte är lagreglerat. Det skulle kunna vara en god idé att se om allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan pröva ärendet. Även om ingen lag reglerar förhållandet mellan dig som konsument och veterinären så är situationen lagreglerad på så sätt att lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård gäller. Den veterinär som åsidosätter sina skyldigheter riskerar en disciplinpåföljd (6 kap. 1 §), eller till och med återkallelse av veterinärlegitimationen om denne visat sig grovt oskicklig eller annars uppenbart olämplig att utöva yrket (6 kap. 6 § första punkten). För att förebygga att veterinären i fråga inte även i framtiden missköter sitt arbete som det låter att denne gjort i ditt fall, kan du således göra en anmälan till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård, som ansvarar för disciplinpåföljdsfrågor (7 kap. 1 §). Anmälan ska göras skriftligen (7 kap. 7 §).Lycka till, och jag beklagar att vi inte kan ge mer konkreta besked om dina rättigheter. I syfte att eventuellt kunna dra närmare slutsatser om dina rättigheter kan du om du vill kontakta en juristbyrå, exempelvis Lawlines juristbyrå. Med vänlig hälsining,

Vad kan man göra när säljaren hamnar i dröjsmål?

2021-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej.Mitt hushåll köpte i januari en elmoped online från ett svenskt företag. Då sa företaget att den skulle komma i slutet av mars. Sedan hörde jag ingenting från dem innan jag frågade i slutet av mars. Då förklarade de att den skulle vara försenad till slutet av april p.g.a. problem med skeppsleveransen. Detta fortsatte till mitten av juni, där vi inte informerades vid ytterligare förseningar utan fick skicka ett mail och fråga för att få svar om när den skulle komma.När den i mitten av juni kom till företaget skickade de den till oss, men när den skulle levereras den 15 juni hörde vi ingenting från åkeriet som skulle leverera mopeden. När vi sedan frågade visade det sig att det hade blivit problem i leveransen och elmopeden därför inte kunde levereras.Två dagar senare meddelade åkeriet (som samarbetar med företaget vi beställde elmopeden från) att bilen hade gått sönder och han därför skulle leverera mopeden dagen därpå. Sedan dess har leveransen bara blivit uppskjuten och idag den 24 juni har vi fortfarande inte fått elmopeden. Åkeriet sa dessutom att de hade möjligheten att skaffa en hyrbil, men att de inte ville det då de ansåg att det var för dyrt.Finns det någon möjlighet för oss att skynda på leveransen, att reklamera varan eller kräva skadestånd för stressen det orsakat?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Köp mellan konsument och näringsidkare regleras i konsumentköplagen (KKöpL). Lagen är tvingande till konsumentens fördel, dvs. avtalsvillkor som är sämre än lagen är utan verkan (3 § KKöpL). Nedan ska jag redogöra vad som gäller när säljaren hamnar i dröjsmål.Säljarens dröjsmålDröjsmål på säljarens sida föreligger om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida (9 § KKöpL). Vid dröjsmål på säljarens sida får köparen hålla inne betalningen. Han får välja mellan att kräva att säljaren fullgör köpet och att häva köpet. Dessutom får köparen kräva skadestånd av säljaren (10 § KKöpL).FullgörelseKöpare har rätt att kräva säljaren att fullgöra köpet. Säljaren är dock inte skyldig om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet (12 § KKöpL).HävningKöparen får häva köpet, om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen. Om köparen har krävt fullgörelse av köpet utan att ange någon tilläggstid, får köparen häva köpet om varan inte avlämnas inom en skälig tid efter det att kravet framställdes (13 § KKöpL). Vad som utgör en skälig tid får bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Omständigheter av betydelse för den bedömningen är bl.a. vilket slags vara det är fråga om samt köparens behov av varan. Om varan t.ex. är utsatt för snabba prisförändringar, kan tiden vara mycket kort. Vid andra varor kan tiden böra vara längre. Bedömningen kan däremot inte utgå från att säljaren skall ha rådrum efter det att han mottagit köparens krav för att vidta åtgärder för leverans. Man ska nämligen utgå från köparens situation, inte från säljarens (se, prop. 1989/90:89 s. 82).SkadeståndKöparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror dröjsmålet på någon som säljaren har anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är säljaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som säljaren har anlitat eller någon annan i tidigare säljled (14 § KKöpL).Skadestånd enligt lagen omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad för täckningsköp samt annan förlust på grund av dröjsmålet (32 § KKöpL). Ett fel eller ett dröjsmål leder ofta till att konsumenten åsamkas utgifter av olika slag. Det kan vara fråga om utgifter som föranleds av olika åtgärder för att få till stånd en rättelse, t.ex. utgifter för telefonsamtal, porto eller resor m.m. i samband med reklamation eller utgifter för transporter e.d. som inte blir ersatta redan enligt reglerna om avhjälpande av fel eller prisavdrag.En annan typ av utgifter är de som föranleds av den situation i vilken konsumenten har försatts genom felet eller dröjsmålet. Har exempelvis en bil under en resa blivit oanvändbar på grund av ett fel, kan det uppstå kostnader för bärgning av bilen, för taxiresor, för övernattning på hotell m.m. Ytterligare en typ av utgifter är sådana som uppkommer därför att konsumenten inte har tillgång till den köpta varan t.ex. under ett dröjsmål eller under den tid som åtgår för att avhjälpa ett fel. Exempel på den typen av utgifter är hyreskostnader för en bil eller taxi- eller biljettkostnader när den köpta bilen inte kan användas och kostnader för att anlita tjänster, exempelvis en tvättinrättning när en tvättmaskin är obrukbar (se, prop. 1989/90:89 s. 134)Finns det någon möjlighet för oss att skynda på leveransen, att reklamera varan eller kräva skadestånd för stressen det orsakat?Det finns tyvärr inget som man kan göra för att skynda på leveransen, mer än att fortlöpande kontakta säljaren. Om du inte längre vill ha mopeden kan du häva köpet. Av din fråga framgår att du har krävt fullgörelse någon gång i början av juni. Du kan då häva köpet endast om varan inte avlämnas inom en skälig tid efter det att du framställt kravet. Det är svårt att säga vad som är skälig tid. Vad som är skälig tid ska bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Jag tycker dock inte att det är skäligt att det har tagits 2 veckor bara för att leverera en elmoped, särskilt när elmopeden nu befinner sig inom landet. Vad gäller skadestånd får man bara om man har lidit skada och säljaren inte kan visa att dröjsmålet beror på något som är utanför dennes kontrollsfär. Skadeståndet omfattar då ersättning för utgifter, inkomstförlust, prisskillnad för täckningsköp samt annan förlust på grund av dröjsmålet (se ovan). Jag tror dock att det skulle bli svårt att få skadestånd om det bara handlar om att skriva några mail och stress.Om du väljer att häva köpet och/eller på något sätt hamnar i konflikt med företaget kan du göra en anmälan hos Allmänna reklamationsnämnden. Du kan läsa mer om det på ARN:s hemsida här.Hoppas du fick svar på din fråga,Vänligen

Hävning av köp

2021-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |X har just bokat en resa för att bestiga Kilimanjaro. Han går till den lokala fri­lufts­butiken och berättar allt om sitt stundande äventyr. Butiken har för tillfället inte all ut­rustning han behöver i lager, men beställer den åt honom mot för­skotts­betalning. Tyvärr hinner inte butiken få hem varorna i tid innan det är dags för honom att resa iväg. Han tvingas i sista minuten skaffa u­trustningen på annat håll. När den saken är ordnad går han till Lo­djuret för att av­beställa sina varor. "Tyvärr", säger säljaren, "avtal ska hållas. Du har redan betalat för grejerna, de kommer in nästa vecka." Måste han betala för ut­rustningen som han inte längre behöver?
Anna von Fircks |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom X är en privatperson och butiken en näringsidkare, gäller Konsumentköplagen (se 1 §). När det kommer till säljarens dröjsmål (9 §) har köparen möjlighet att välja mellan att kräva att säljaren fullgör köpet enligt 12 § och att häva köpet enligt 13 §. Dessutom får köparen kräva skadestånd av säljaren enligt 14 §. Eftersom X vill häva köpet är 13 § mest tillämplig i detta fall. Köparen får bland annat häva köpet, om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen, vilket uppfylls i detta fall. Sammanfattningsvis ska X alltså få häva köpet av utrustningen.Hoppas du fick svar på din fråga, Med vänlig hälsning,