Avboka fotograf pga. coronarestriktioner

2021-04-11 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |HejJag och min sambo skulle gift oss i början av augusti 2021, men pga av rådande restriktioner och pandemilag har vi valt att avboka (vi har redan ändrat datum 2 gånger sendan 2020 pga av pandemin). I skrivande stund är det ju varken tryggt ur ett smittspridningsperspektiv eller lagligt att ordna ceremoni med över 8 pers - samt en middagsbjudning måste avslutas vid 20. I januari i år skrev vi på ett nytt kontrakt med en fotograf. Vi betalade en deposition på ca 4000 kr. Totala summan för hela tjänsten ligger på ca 20000 kr. I kontraktet står det att han har rätt att begära 50% av totala kostnaden om vi avbokar.Nu kommer vi ju att avboka med hänsyn till rådande restriktioner och pandemilag. Är det rimligt att vi då måste betala 50% av en tjänst som aldrig genomförts och som ej är möjlig att genomföra i dagens läge?Tack!
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller avtal så blir avtalslagen (AvtL) tillämplig. När det gäller fotografer har detta både inslag av en vara (leverans av foton) och en tjänst (själva fotograferingen). Jag utgår ifrån att fotografen ni anlitat gör detta yrkesmässig (dvs. är professionell) och man får då även söka vägledning i både konsumenttjänstlagen (KtjL) och konsumentköplagen (KKöpL). Jag kommer börja med att se till vad som hade gällt om inget avtal som reglerade avbeställningen hade funnits, för att sedan gå in på hur avtalet förändrar situationen. Till sist kommer jag gå igenom möjligheterna att jämka avtalet för att sedan avsluta med en sammanfattning. Avbeställningen Utgångspunkten är att fotografen har rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan utförts samt det arbete som inte kan avbrytas. Dessutom har fotografen rätt till ersättning som han går miste om (han har kanske tackat nej till ett annat bröllop då han bokat in er) (42 § 1 & 2 st. KtjL). Ersättningen får dock aldrig överstiga priset för fullbordat tjänst (dvs. 20 000 kr i det här fallet) (42 § 3 st. KtjL). Fotografen måste göra så gott han kan för att begränsa sina förluster, exempelvis om han kan boka in ett nytt bröllop istället ska han inte få ersättning för att han tackat nej till ett annat bröllop tidigare. Hur stor ersättning fotografen skulle haft rätt till om inget avtal funnits baseras alltså på om han kan lyckas boka in ett annat uppdrag den dag ni avbokar eller inte. Hur förändrar avtalet situationen? Fotografen får förbehålla sig ett fast belopp vid avbeställning (43 § KtjL). Denna måste dock vara skälig sett till vad han annars skulle fått enligt 42 § KtjL (alltså det som jag redogjorde för ovan). Jag har ingen särskild kunskap i hur svårt det är för fotografer att få in nya bokningar, och bedömningen om 50% är skäligt eller inte är således ingenting jag kan besvara säkert. Dock kan sägas att fotografen åtminstone som utgångspunkt har rätt till 50% enligt avtalet. Kan avtalet förklaras ogiltigt? Det finns vissa möjligheter att avtal åtminstone jämkas. En av de allra viktigaste paragraferna inom avtalsrätten är 36 § AvtL som stadgar att avtal kan jämkas med hänsyn till vad som är skäligt. Här tar man hänsyn till att fotografen är näringsidkare och ni endast är konsumenter. För bedömningen om vad som är skäligt krävs dock en mer ingående kunskap inom fotobranschen än vad jag kan erbjuda. Avtal kan också alltid förklaras ogiltiga med hänvisning till "force majeure", vilket kan sägas vara extraordinära händelser som naturkatastrofer, krig, eller en pandemi. I det här fallet är det dock, trots att det råder en pandemi, tveksamt om ni kan avboka fotograferingen med hänvisning till force majeure eftersom ni (som jag förstår det) vid ingåendet av avtalet visste om att pandemin rådde. Om corona inte hade börjat sprida sig i Sverige vid ingåendet av avtalet är det möjligt att ni kan avboka med hänvisning till force majeure och i så fall inte behöva betala. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att 50% måste vara en skälig ersättning. Kan fotografen utan större svårigheter boka in någon annan på den dagen ni hade bokat honom skulle detta kunna tyda på att avtalet är oskäligt och ni inte behöver betala hela beloppet. Om fotografen dock inte kan boka in någon annan med så kort varsel får avtalet förmodligen anses skäligt och han har rätt till ersättningen. Min rekommendation är att ni kontaktar fotografen och förklarar situationen samt redogör för hur ni ställer er till betalningen. Förhoppningsvis kan ni komma fram till en kompromiss ni båda är nöjda med. Om inte annat rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå för ytterligare vägledning. Jag hoppas detta har besvarat din fråga och att er situation löser sig. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Reklamera solceller

2021-04-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |För fyra år sedan köpte jag en solcellsanläggning (36 paneler). Efter ett par år noterade jag att en av panelerna började se annorlunda ut, och genererade lägre effekt än de intilliggande. Nu har jag konstaterat att glaset är spräckt i många mindre delar. Orsaken till detta är okänd, och min fråga är om jag kan kräva en ersättningspanel från installatören, och vilken bestämmelse som i så fall kan åberopas.Med vänlig hälsning
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kan få ersättning eller kompensation av solcellsleverantören för en trasig solpanel. Jag utgår från i mitt svar att leverantören är att anse som näringsidkare och du som konsument (dvs du använder solcellerna i privat syfte och inte i någon näringsverksamhet). Jag kommer att använda mig av konsumentköplagen (KKöpL) i mitt svar för att utreda frågan då denna är tillämplig vid köp/försäljning mellan näringsidkare och konsumenter av lös egendom (egendom som inte utgör fastigheter). Fel på varaEftersom solpanelen har gått sönder, av oförklarligt anledning, långt innan de andra panelerna visar sådana effekter, får det anses att det du köpte inte stämmer överens med vad som följer av avtalet, 16 § första stycket. Det är alltså fel på varan. Varan ska vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används (16 § andra stycket första punkten). Nu har ju denna solpanel uppenbarligen inte samma standard och levnadslängd som de andra panelerna eller vad som kunde förväntats. Varans felaktighet ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, 20 §. Jag kan även tillägga att ett fel som visar sig inom sex månader ska anses ha funnits vid avlämnandet och ligger därför en presumtion på säljaren att motbevisa felet, 20 a §. ReklamationReklamation ska göras inom tre år från det att man tagit emot varan, annars förlorar man rätten, om inte annat följer av en garanti. När det är fel på en vara måste köparen lämna meddelande om felet inom skälig tid efter att man märkt felet. Vad som menas med "skälig tid" kan variera i olika situationer, men man brukar säga att om det lämnats inom två månader efter att man märkt felet ska det alltid anses ha lämnats i rätt tid, 23 §.Vad innebär detta för digDet som har skett kan absolut anses som fel av vara enligt lagens mening. Rätten att reklamera solpanelerna har dock dessvärre fallit bort, då det har gått 4 år sedan köp medan reklamation enligt lag endast är möjligt inom 3 år från att varan införskaffades. Detta medför att du inte kan kräva leverantören på någon kompensation, om ni inte har avtalet om någon längre garantitid vill säga (vilket inte framgår av din information, varav jag inte kan yttra mig gällande den delen). Hoppas att det var svar på din fråga!

Fel i bostadsrätt

2021-04-07 i Köplagen
FRÅGA |Vi har nyligen köpt en bostadsrättslägenhet och i helgen när vi flyttat in så upptäcker vi att det tränger upp vatten vid golvbrunnen och i fogen mot golvbrunnen. Vi har fått det bekräftat att det är golvbrunnen som är felaktigt installerad vid en badrumsrenovering 2016. På visningen så syntes inget vatten men säljaren har i mejl nu efter inflytt skrivit att det varit vatten kring golvbrunnen och att fogen har varit fuktig. Finns det chans för oss att hävda dolt fel och kan begära ersättning från säljaren när vi renoverar och fixar allt rätt?
Angelica Ruuth |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller köp av bostadsrättslägenhet gäller inte samma regler som för köp av t.ex. en villa. Det är köplagens regler (Köplag 1990:931) som är utgångspunkten i ditt fall. I ditt fall kanske det finns något i avtalet som säger något om skicket på bostadsrätten och om bostadsrätten avviker från detta på något sätt anses det att den är felaktig (17 § köplagen). Det finns fall där något säljs med villkoret att det säljs "i befintligt skick", vilket inte nödvändigtvis behöver betyda något i praktiken. Om bostadsrätten är i sämre skick än vad man kan förväntas att en bostadsrätt i normalskick ska vara så anses även detta som ett fel (19 § köplagen). Utifrån din fråga tolkar jag det som att golvbrunnen är felaktigt installerad och att vattnet tränger upp, vilket borde vara att anse som ett fel. Du får däremot inte ta upp detta som ett fel om du känt till det redan innan köpet (20 § köplagen). Däremot bör detta inte vara fallet utifrån din fråga, utan jag tolkar det som att att detta upptäckts först efter köpet. Vid bedömningen om huruvida det är fel i bostadsrätten måste hänsyn tas till om felet verkligen fanns innan du fått bostadsrätten i din besittning. Om felet fanns redan sedan innan är det säljaren som ska ansvara för detta. Är bostadsrätten att anse som felaktig kan det då bli tal om någon påföljd såsom att säljaren avhjälper felet, du får prisavdrag, möjlighet att häva köpet eller få skadestånd (30 § köplagen)Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Vill godkänna ett arbete på byggnad i efterhand, kan uppskov för dröjsmålsränta medges om betalning sker efter besiktning som utförts senare än förfallodagen.

2021-04-03 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag har lagt om tak på mitt hus. Vem bestämmer när arbetet är utfört. Jag anser att jag måste godkänna arbetet först med en besiktningsman innan jag kan betala fakturan.Hur lång tid efter förfallodagen (på fakturan står den 10 dagar netto) har jag på mig innan de kan debitera dröjsmålsränta. Hälsningar
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Fakturan och räntaBetalning ska i huvudregel ske på förfallodagen med risk att dröjsmålsränta annars utgår från och med dagen därpå (3 § första stycket räntelagen (1975:635) (RänteL)). Normalt bestämmer näringsidkaren när arbetet är klart, men rättsligt sett är arbetet inte klart förrän vad som avtalats fullgjorts. Arbetet och besiktning samt rätten att innehålla betalning som påföljd vid felTakbyte är en form av arbete på byggnaden, i detta fall, utfört av en näringsidkare åt en privatperson. Detta aktualiserar konsumenttjänstlagen (1-1a § konsumenttjänstlag (1985:716) (KtjL). Uppdagas fel hänförligt till arbetet i samband med besiktningen, får du som konsument hålla inne betalningen enligt 19 § KtjL (16 § första stycket KtjL). Situationen är således denna att om besiktningsmannen upptäcker fel så behöver du inte betala för vad som kan ge dig säkerhet för dina krav på grund av felet hos tjänsten, även om fakturans förfallodatum inträtt. Följaktligen utgår ingen dröjsmålsränta avseende det belopp du kan hålla inne. Och vice versa om påståendet rörande fel visar sig obefogat i efterhand. Visar sig inga fel och besiktning sker efter 10 dagar kan företaget kräva dig på dröjsmålsränta om 8 procenthenheter avseende fakturabeloppet per år (6 § RänteL) om inte annat avtalats. Ni kan ha avtalat om en högre eller lägre ränta, lagen är inte tvingande.Sammanfattningsvis har du egentligen ingen tid på dig efter förfallodagen innan de kan debitera räntan. Situationen är dock, likt ovan nämnt, annorlunda om fel visar sig. Tänk då på att du endast kan innehålla så mycket som är rimligt i säkerhet för dina krav, och att om du inte betalar resterande belöper ränta på det beloppet, såvitt inte dina krav rimligen avser hela fakturasumman.Hälsningar,

Vilka rättigheter har jag vid fel i vara?

2021-04-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Köpte en bil på blocket via en bilhandlare. Skrev under att dom inte ger några garantier på bilen. Däremot så har dom skrivet innan jag åkte 75 mil för att köpa att bilen är genomgången ur säkerhetssynpunkt. Sedan efter drygt 50 mil så börjar däcken och vobbla. Svänger av huvudvägen och sedan lossnar däcket och slår sönder skärmkanten, fälgen lite skada och lackskada på framskärmen. 2 bultar har gått av.Sedan för att flytta från platsen tänkte jag ta en bult av varje 3 återstående däck men märker även då att det endast sitter 4 bultar när det ska vara 5 på alla däck. Har varit i kontakt med firman men dom vill ej kompensera på något sätt. Har jag rättigheter i detta?Väldigt tacksam för svar Mvh
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka rättsliga möjligheter du har att ta till i din situation. Jag utgår från att du agerat i egenskap av konsument och att du köpt bilen av en näringsidkare. Din fråga regleras i Konsumentköplagen (KköpL), då det är en lös sak (en bil) och rättssubjekten (parterna) är konsument och näringsidkare 1§ 1 st KköpL.Då du hämtat bilen har risken gått över på dig (8§ KköpL 1-2 st) vilket innebär att du står risken för fel och skador som uppkommer från denna tidpunkt. Men det finns undantag – om felet fanns redan vid avlämnandet är det säljaren som ansvarar (20§ KköpL 1 st). Det finns även en presumtion, alltså att man antar/utgår från, att om felet uppstår inom 6 månader fanns felet innan avlämnandet (20a § 1 st KköpL) och det är då säljaren som får ansvaret. Detta ska vi undersöka i det följande.Föreligger fel?I 16§ KköpL definieras vad som anses med fel, ex ska varan stämma överens med den beskrivning som säljaren givit, annars anses den felaktig och påföljder kan göras gällande. Utgångspunkten är det avtal du slutit med bilhandlaren. I ditt fall har bilhandlaren uttryckligen inte gett några garantier på bilen, vilket kan liknas med att den sålts i befintligt skick eller med ett annat likande förbehåll. Detta kan innebära att man som köpare får acceptera att varan är i ett något sämre skick. Konsumentköplagen erbjuder dock ett slags minimiskydd – varan anses felaktig om den avviker från vad köparen med hänsyn till pris och övriga omständigheter haft fog att förutsätta (17§ 1 st KköpL). Bedömningen i ditt fallFör att du ska kunna göra rättsliga påföljder gällande när varan sålts med ett förbehåll måste varan avvika från vad du haft fog att förutsätta med hänsyn till pris och övriga omständigheter. Vad bilen såldes för samt annan närmare specifikation framgår inte men det man kan ta ställning till är att säljaren sagt att bilen varit genomgången ur säkerhetssynpunkt. Att bilen börjar vobbla och att däcket trillar av till följd av att två bultar gått av, i kombination med att det saknades bultar på däcken kan tänkas innebära att bilen är i ett väsentligt sämre skick än vad du som köpare med fog kunnat förutsätta, då du nog förväntade dig en körduglig bil trots att förbehållet lämnades (17§ 1 st KköpL). Att felet visade sig redan på hemvägen från köpet uppfyller presumtionen om att felet fanns redan vid avlämnandet och att det därför är säljaren som ska ansvara för det (20a § 1 st KköpL)Dina rättigheterOm det föreligger ett fel kan du ha rätt till kompensation 22§ KköpL. Du bör i första hand kräva avhjälpande ( 26§ KköpL), alltså att bilhandlaren exempelvis tar in bilen på reparation. Du har även rätt att be om omleverans enligt samma paragraf om det inte är oskäligt, alltså betungande exempelvis tidsmässigt eller ekonomiskt, för säljaren. Om avhjälpande eller omleverans inte sker kan du även kräva prisavdrag (28§ KköpL) och om felet är av väsentlig betydelse kan du ha rätt att häva löpet (29§ KköpL). Utöver detta kan du eventuellt kräva skadestånd för den skada du lidit genom att varan är felaktig (30§ KköpL 1 st). Detta kan exempelvis tänkas täcka den skadade lacken till följd av att däcket lossnade. SammanfattningDå varan hade överlämnats till dig som köpare hade risken för eventuella fel gått över på dig som köpare, men till följd av att felet uppstod så tidigt antas ansvaret gått över på säljaren. Bilen såldes utan garantier men hade blivit genomgången ur säkerhetssynpunkt, vilket gör att du eventuellt kan förvänta dig en vara i sämre skick men som fortfarande ska vara körduglig och säker. Att bildäcket lossnade samt att det saknades bultar kan tänkas avvika från vad du kunnat förutse viket innebär att du har rätt att göra påföljder gällande.Det är dessa påföljder du kan göra gällande som är dina rättigheter i denna situation, om alla rekvisit i respektive påföljd är uppfyllda. De påföljder du bör kräva först är avhjälpande eller omleverans, alternativt att du begär prisavdrag eller hävning om felet väsentligen påverkar dig. Du kan även kräva skadestånd.Om du agerade som näringsidkare i köpet hade rättsläget ändrats en aning då Köplagen istället hade tillämpats. Du är välkommen att ställa en ny fråga om så var fallet! Hoppas du fick svar på din fråga och trevlig helg:)Vänligen,

Köp av traktor med ett dolt fel

2021-04-07 i Köplagen
FRÅGA |Hej Köpte en traktor för ca 3 mnd sedan och använt den ca 50 timmar.Då slutade styrningen fungera och växellådan fungera endast på de tre lågväxlarna.Visste att de inte fanns garantier, men köplagen borde väl gälla, kräver att de skall ta reperationen men de vägrar stå för kostnaden.Traktorn var begagnad men kostade 340 000 kr exkl moms.Äger tillsammans med mina bröder ett jordbruk, och traktorn används där.Taksam för er syn på det hela.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Köplagen gäller i fråga om köp av lös egendom (1 § KöpL). Jag utgår från att traktorn köptes för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Köplagen är därför tillämplig.Är det fel i vara?Varans egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Om det inte framgår av avtalet ska varan bl.a. vara normalt funktionsduglig. Varan ska kunna användas för de ändamål som varan är avsedd att användas för. Om så inte är fallet är varan att anse som felaktig. Varan ska också anses som felaktig om den inte stämmer överens med vad köparen har anledning att förutsätta (17 § KöpL). Du som köpare har anledning att förvänta dig att styrningen och växellådan ska fungera som på ett tillfredsställande sätt. Dessutom kan inte traktorn används för ändamålet på grund av felet. Traktorn är därför behäftad med ett köprättsligt fel.Kan felet åberopas?Undersökning av varanHar du undersökt varan eller om du avstod från att undersöka varan när säljaren uppmanade dig att undersöka varan så kan du inte åberopa ett fel som du skulle ha upptäckt vid undersökningen (20 § KöpL). Om felet borde ha upptäckts vid en undersökning kan felet inte åberopas. Dolt fel?Frågan om varan är felaktig ska bedömas utifrån varans egenskaper när risken för varan gick över på köparen. Risken för en vara går över på köparen när varan har avlämnats. Att köparen bär risken för varan innebär att köparen står för alla eventuella kostnader gällande varan, till exempel om varan går sönder eller försämras. Säljaren svarar för fel som har funnits vid överlämnandet även om felet visar sig först senare (21 § KöpL). Därmed kan säljaren bli skyldig för dolda fel. I detta fall är det fråga om ett dolt fel eftersom felet visar sig först efter att du använt traktorn i cirka 50 timmar.När avlämnades varan?Om det framgår av avtalet när varan ska anses vara avlämnad gäller detta (13 § KöpL). Om inget har avtalats, finns det bestämmelser som reglerar när varan anses vara avlämnad. Det kan antingen vara fråga om ett transportköp eller hämtningsköp. Vid hämtningsköp hålls varan tillgänglig för avhämtning hos säljaren. Varan är avlämnad när köparen har tagit hand om den (6 § KöpL). Vid transportköp ska varan transporteras till köparen. Skall varan transporteras till köparen inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor, sker avlämnandet när varan överlämnas till köparen. I annat fall sker avlämnandet när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten. Om säljaren själv utför transporten, sker avlämnandet först när varan överlämnas till köparen (7 § KöpL).ReklamationFör att kunna åberopa felet i varan måste du meddela säljaren om felet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet (reklamera). Det framstår som du redan varit i kontakt med säljaren och därmed upplyst säljaren om felet. Du har inte heller förlorat rätten att reklamera eftersom det skett inom två år från det att du tog emot varan (32 § KöpL).Påföljder vid fel i varanAvhjälpande eller omleveransDet finns flera olika påföljder som köparen kan göra gällande (30 § KöpL). I första hand har du rätt at kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen eller företar omleverans. Avhjälpande förutsätter att det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Att reparera ett omfattande fel kan innebära en oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Säljaren kan därför välja att företa omleverans istället. Det är dock troligt att säljaren inte har en likadan vara. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det (34 § KöpL).Säljaren har som huvudregel rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans (36 § KöpL).Prisavdrag eller hävningOm avhjälpande eller omleverans inte blir aktuellt kan köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § KöpL). För att häva köpet krävs det att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta. Ett omfattande fel på traktorn som gör att den inte fungerar och som är behövlig för näringsverksamheten kan anses vara ett fel av väsentlig betydelse. Säljaren borde också förstå att ett sådant fel kan vara av väsentlig betydelse för dig som köpare. Hävning skulle därför kunna bli aktuellt.RekommendationJag rekommenderar dig att kontakta säljaren för att komma fram till en lösning. I annat fall kan det krävas att du upprättar en stämningsansökan. Om du behöver hjälp med ärendet kan du boka tid med vår Juristbyrå här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur får jag tillbaka pengar efter en ej levererad vara

2021-04-05 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en splitterny mobil från en säljare på Blocket. Swishade, men fick aldrig telefonen. Vi hade signerat ett juridiskt bindande kontrakt via Blockets samarbetspartner med bankID. Jag polisanmälde saken, samt anmälde till blocket och konktraktsföretaget. Fick sedan ett brev från polisen att förundersökningen lagts ned eftersom gärningsmannen var misstänkt för grövre brott. Hur gör jag för att få tillbaka mina pengar? Jag vill att han ska bli tvungen att betala tillbaka, om så i värsta fall genom utmätning.
Linn Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall rör det sig om antingen vem som bär risken för att en vara inte når köparen enligt köplagen (civilrättsligt ansvar) eller bedrägeri om säljaren inte skickat varan utan istället lurat dig enligt brottsbalken (straffrättsligt ansvar).Civilrättsligt ansvarI och med att jag inte vet vem säljaren är så utgår jag i svaret från att ni båda är privatpersoner, vilket gör köplagen tillämplig. Köplagen är s.k. dispositiv, vilket innebär att ni kan avtala fram era egna regler och villkor för köpet (3 § köplagen). Endast i situationer där ingenting avtalats mellan er gäller köplagen som utfyllnad.Den typen av köp ni avtalat om är ett transportköp i och med att ni inte möttes och bytte ersättning mot vara, utan skickar varan mellan er. I detta fall gäller att om ni inte avtalat något särskild angående vem som ska bära ansvaret för varan medan den är på väg så anses varan avlämnad till dig när säljaren lämnat den hos transportören (7 § andra stycket köplagen). Om detta är fallet så betyder det att risken för att varan inte når dig som köpare, vilar på dig (13 § köplagen) och du är skyldig att betala för varan om den går sönder eller försvinner (12 § köplagen). Dessvärre innebär detta även att du inte kan göra gällande några påföljder mot säljaren såsom hävning, återbetalning eller skadestånd. I dessa fall kan du istället försöka rikta ersättningsanspråket mot transportören, ex. DHL eller Postnord. Viktigt att komma ihåg här är att detta bara gäller om säljaren faktiskt har lämnat varan till transportören. Har hen inte det så hen begått ett avtalsbrott och köpet blir ogiltigt (30 § avtalslagen). Om säljaren är samarbetsvillig ska i detta fall betalningen för telefonen återgå till dig i och med att det inte blev något avtal.Straffrättsligt ansvarOm säljaren har lurat dig så kan hen ha gjort sig skyldig till bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Om säljaren kan dömas till detta så kan du begära skadestånd i processen.I ditt fall har utredningen lagts ned vilket tyder på att det inte kommer leda till någon fällande dom i första taget. Det du kan göra nu är att 1. väcka talan vid tingsrätt som tvistemål (civilrättsligt) eller 2. ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden. Jag ska redogöra för båda alternativen lite mer ingående.TvistemålGår du vidare till att väcka talan i tingsrätt som tvistemål måste du styrka att säljaren inte skickat varan, vilket kan vara svårt. Risken annars är att du förlorar målet i och med att köparen står risken vid transportköp om inget annat avtalats. Att förlora en rättsprocess kan bli väldigt kostsamt. Stämningsansökan skickas till den tingsrätt där bedragaren har sin hemvist (10 kap 1 § och 42 kap 1 § rättegångsbalken). Läs mer på tingsrättens hemsida HÄR.KronofogdenDu kan få hjälp av kronofogden att driva in en obetald fordran genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. Det kan du ansöka om här . I ansökan får du skicka in vilket belopp du önskar få betalning för och sedan på vilken grund du yrkar denna betalning. Här kan säljaren i sin tur antingen godkänna eller bestrida betalningskravet.Behöver du hjälp med att utforma din stämningsansökan om du väljer att gå vidare med tvisten som ett civilrättsligt ärende kan Lawlines jurister hjälpa dig (boka tid här). Om du annars vill specificera din fråga är du välkommen att återkomma till Lawline.

Varan överensstämmer inte med det som har marknadsfört, kan det anses som fel på varan?

2021-04-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har köpt en begagnad jacka från en manlig privatperson åt min pojkvän. Jackan var annonserad på Facebook Marketplace, och låg i kategorin Herrjackor. Jag talade med säljaren och frågade om det fanns hål eller dylikt, varav säljaren svarade att jackan är i fint skick förutom att öglan som används för att hänga jackan är av. I annonsen var jackan beskriven som storlek S, som jag har provat i butik för att säkerställa att den passar mig.När jag sedan mottagit och provat jackan så märker jag att jackans längd är för kort, och även ärmlängden är kort. Jag undersöker och ser sedan på jackans tvättlapp att det är damstorlek. Jag klagar hos säljaren och ber om återköp då denna information hade varit helt avgörande för köpet, som skriver att han var omedveten om att det var en damstorlek då den passat honom ganska bra trots det. Han skriver att han inte har en skyldighet att ta tillbaks varan då jag godkände köpet, och att jag får sälja den själv. Han betalade dock tillbaka fraktkostnaden som jag betalade för att få jacka till mig.Jag känner mig bedragen då jag godkände ett köp av en jacka i herrstorlek S enligt annonsen. Det är ingen stor summa som jag betalade för jackan, som köptes för 650 kr, men för mig är det principsak och att stå upp för en felaktighet. Säljaren känner inget skyldighet eller ansvar att göra någonting trots dennes fel i annonseringen. Hur kan jag ta detta vidare, och är det rimligt att göra det? Tusen tack för hjälp, det uppskattas enormt.
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som du skriver så köpte du jackan av en privatperson och det betyder att din fråga regleras i köplagen (KöpL).Går storlekskillanden mellan en dam och herr modell anses som fel?Ja det kan anses som fel. Fel regleras i 17-18 §§ KöpL. Det är inget direkt fel på jackan utan felet ligger i att jackan inte överensstämmer med det som har avtalats och marknadsfört. Därmed blir 17 § KöpL tillämpbara. Då det anses vara fel på varan om varans art inte överensstämmer med avtalet. Då det var en damjacka och hade marknadsförts som en herrjacka och du hade kontaktat köparen och sagt att du ville köpa herrjackan så bör det anses som ett fel enligt köpeavtalet. Sedan kan det också anses som fel på varan enligt 18 § KöpL då varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Då storlek är en väsentlig faktor om man köper en vara eller inte. Såldes den i befintligt skick?Då den såldes begagnad, så blir frågan om jackan såldes i befintligt skick och om det kan göra att du inte kan reklamera jackan. Så verkar inte vara fallet då för att befintligt skick ska vara aktuellt behöver säljaren ange det vid försäljning och att utgå ifrån informationen som du har skrivit finns det inget som antyder att säljaren angav det vid köp. Dock om det skulle ha sålds i befintligt skick skulle det fortfarande anses som fel på varan enligt 19 § st 1. p 1. KöpL. Har du reklamerat?Att utgå från informationen som du har gett mig verkar det som att du har kontaktat säljaren och påpekat felet på varan, alltså reklamerat enligt 32 § KöpL. Då har du uppfyllt den första delen av reklamationen. Den andra delen är att du måste ha reklamerat inom skälig tid från den tidpunkt du upptäckte felet eller borde ha upptäckt felet. När det kommer till vad som anses vara skälig tid har man gjort den bedömning att vid köp av en näringsidkare så har köparen ett par dagar på sig att reklamera fel. När det kommer till köp av en privatperson kan man anta att den är längre men det beror på också vad det är för typ av vara som har köpts för det påverkar också tidsramen för en reklamation.Vad kan du göra?Så om du har rätt att åberopa felet och har reklamerat inom skälig tid har du rätt till påföljder av felet. Det du har rätt till är avhjälpande eller omleverans (34–36 §§ KöpL) eller prisavdrag eller hävning (37–39 §§ KöpL). Att utgå från informationen vill du ha pengarna tillbaka, alltså hävning. För att man ska kunna få häva behöver man först utesluta avhjälpande eller omleverans. Felet går inte att avhjälpa då jackan är för liten och kan inte göras större och det är köp av en privatperson så det är inte troligt att personen har en till jacka i rätt storlek. Då blir hävning (39 § KöpL) aktuellt och då krävs det att du uppfyller två kriterier och de är att felet har väsentlig betydelse för dig som köpare och säljaren ska ha insett eller borde insett det. I ditt fall bör det anses att de kriterierna är uppfyllda och därmed går att häva.Sammanfattning och slutsatsAtt utgå ifrån informationen som du har skrivit så bör du ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka men jag ska poängtera att jag inte besitter all information för att köra en helt korrekt bedömning. Så säljaren kan ha rätt att neka hävning om du har undersökt eller blivit uppmanad att undersöka varan innan köp eller att du inte har reklamerat i rätt tid. Men om du inte har undersökt och inte blivit uppmanad om det och sedan reklamerat i rätt tid har du rätt att häva köpet och få pengar.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,