Ersättning för skada på föremål som inte tjänsten avsåg

2021-03-29 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, Jag anlitade ett företag för att slipa golven i min lägenhet samt behandla golven med hårdvaxolja. När jag får tillbaka min lägenhet upptäcker jag att golvlisterna har blivit förstörda med både fläckar, märken och att färgen på listerna har delvis skavt av (förmodligen när de tog bort tejpen). Jag har ringt, skickat sms och mail till företaget, till vd:n för företaget samt han som var arbetsledare för arbetet men ingen svarar... Kan jag polisanmäla för skadegörelse eller hur gör jag? Tack på förhand
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Konsumenttjänstlagen (KtjL) gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser bl.a. arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar eller på andra fasta saker (1 § KtjL).Har du rätt till ersättning?Näringsidkaren har ett produktansvar (ett ansvar att ersätta sakskador). Näringsidkaren blir skadeståndsskyldig vid skada på föremålet för tjänsten eller annan egendom som tillhör konsumenten när egendomen är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (31 § fjärde stycket KtjL). Golvlisterna är ett föremål som inte tjänsten avsåg och som blev missfärgade på grund av tjänsten. Du har därför möjlighet att få ersättning för skada som hade samband med den aktuella skadehändelsen.Det är viktigt att du reklamerar inom skälig tid (17 § KtjL). Du har dock redan försökt få kontakt med företaget. Jag rekommenderar dig därför att initiera ett ärende hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Här hittar du deras hemsida.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Importera och sälja vin

2021-03-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Är det lagligt att importera vin från ett EU land och starta upp ett svenskt företag som inriktar sig på att sälja vin och ost online?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förutsättningar och lagrumJag antar att du med vin menar alkoholhaltiga vin-drycker. Alkoholhaltiga drycker regleras av Alkohollagen (2010:1622). Får man importera vin från ett EU land?Privatpersoner får införa alkohol från ett EU-land med vissa krav. Det skall vara för sitt egna eller ens familjs personliga bruk, personen som inför alkoholen skall vara 20 år gammal (4 kap. 4 § 2 st. alkohollagen). Man måste även betala alkoholskatt till Skatteverket innan alkoholen transporteras till Sverige.Får man sälja alkohol i ett svenskt företag? Som konstaterats ovan är det endast privatpersoner som får importera vin för sitt egna bruk. Detta innebär att företag, som huvudregel, inte kan importera eller sälja alkohol.Av Alkohollagen framgår även att Systembolaget har ett detaljhandelsmonopol på alkohol i Sverige. Det är alltså endast Systembolaget som får sälja alkoholhaltiga drycker till konsumenter. Systemet är det enda företaget som får sälja spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i butik (5 kap. 2 § Alkohollagen). SammanfattningDet är lagligt att importera vin från EU länder, men endast som privatperson. Detta betyder alltså att du inte kan sälja det importerade vinet online i ett svenskt företag.Här kan du läsa mer om importering av alkohol från EU länder på Skatteverkets hemsida. Hoppas detta besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man kräva att säljaren ska stå för kostnaden för hantverkare som behövs för att byta en felaktig möbel?

2021-03-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejKöpt en badrumsmöbel med vask på nätet. Krävde både snickare och vvs-montör för att installera.Efter ett tag började den släppa i färgen, och jag kommer få ut en ny.Men undrar om inte leverantören av vasken skulle ta kostnaden för hantverkarna vid bytet?
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som blir aktuell i detta fall är konsumentköplagen (KKöpL).I och med att badrumsmöbeln släppte i färgen och en omleverans har blivit godkänd av företaget du köpte möbeln ifrån, utgår jag från att det rörde sig om ett fel i varan. När man köper en vara som är felaktig är omleverans en möjlig påföljd, det vill säga att säljaren levererar en ny, likadan vara. Omleverans kan även kombineras med skadestånd (22 § KKöpL). Du som köpare har, under vissa förutsättningar, rätt till skadestånd för den ekonomiska skada du har lidit till följd av att varan var felaktig, vilket kan vara som i ditt fall, att du måste anlita snickare och vvs-montör ytterligare en gång. För att du ska ha rätt till ersättning för detta krävs det att felet inte låg utanför säljarens kontrollansvar. Felet låg utanför kontrollansvaret om säljaren kan visa att underlåtenheten att avlämna en felfri vara berodde på: ett hinder, som legat utanför säljarens kontroll, som säljaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder säljaren inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (30 § första stycket KKöpL). Det är svårt för mig att göra en bedömning av huruvida jag tror att säljaren kommer kunna gå fri från ansvar eller inte, då jag inte vet tillräckligt mycket om felet och övriga omständigheter. Det är säljaren som har bevisbördan. Det innebär att det är säljaren som måste bevisa att felet på badrumsmöbeln låg utanför hens kontrollansvar för att kunna gå fri från skadeståndsskyldigheten. Kan hen inte bevisa detta, så har du rätt till ersättning för vad det kostar för dig att anlita de som ska installera den nya möbeln.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad krävs för att häva ett köp enligt köplagen?

2021-03-25 i Köplagen
FRÅGA |https://lagen.nu/1990:931#R28Hej Kan man häva köp mellan företag ? Köpte en ny traktor maj-20. Påpekade fel nästan direkt. Företaget har varit och försökt laga felet ungefär en gång i månaden men lyckas inte. (Felet är att en varnigslampa lyser och då skall man kontakta återförsäljaren, något med frikopplingen).Skyller på allting. Nu vill jag häva köpet tycker dom fått tillräckligt med försök, kommer inte kunna lita på traktorn i framtiden. Idag inträffade nästa problem det gick inte att växla (elväxel). Har kontaktat dom via mail att jag vill häva köpet men får inte något svar vad gör man?Mvh
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill veta förutsättningarna för hävning av köp. Köp mellan näringsidkare behandlas i köplagen (KöpL). Nedan kommer jag redogöra vad som gäller.Hävning av köpÄr en vara felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen bl.a häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL). Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. (39 § första stycket KöpL).Köparen får inte häva köpet på grund av felet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet, eller efter den tid för avhjälpande eller omleverans som kan följa av 37 §, meddelar säljaren att han häver köpet. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (39 § andra stycket KöpL).Enligt bestämmelserna ovan krävs det för det första att det föreligger fel på varan. Här kan man ju konstatera att i ditt fall är det ostridigt att fel föreligger. För det andra krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Vid väsentlighetsbedömningen i felsituationerna kan hänsyn tas till möjligheterna att rätta felet genom avhjälpande eller omleverans – om jag inte missförstår frågan så har säljaren i detta fall gjort flera försökt att avhjälpa felet men felet finns kvar. Väsentlighetsbedömning ska göras i det enskilda fallet. Det kan dock sägas att en helt ny traktor ska kunna användas felfritt och även om det skulle uppstå fel bör det inte vara återkommande. Av omständigheterna som framgår av din fråga anser jag att i detta fall bör väsentlighetskravet anses vara uppfylld.För det tredje krävs det att du har meddelat säljaren om att du vill häva köpet inom skälig tid efter den tiden för avhjälpande. Vad som i det enskilda fallet ska anses vara skälig tid får avgöras med hänsyn till köparens intresse av en viss betänketid för att avgöra vad denne önskar göra på grund av felet och den uppkomna situationen. Nu vet jag inte hur lång tid det har gått mellan det senaste försöket att fixa felet och när du kontaktat om att du vill häva köpet. Men om det inte har gått särskilt lång tid bör detta krav anses vara uppfylld.När det blir en tvistSom sagt ovan så ska man meddela säljaren om att man vill häva köpet. Av din fråga framgår dock att du inte har fått något svar tillbaka. Om säljaren avvisar ditt krav på hävning så uppstår det en tvist. I sådant fall är det bäst att ha hjälp av en jurist för att lösa tvisten. Vill du ha hjälp av en av våra jurister kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Hur långt sträcker sig näringsidkarens rätt till att avhjälpa?

2021-03-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Förra sommaren köpte jag en dator hos en elektronikkedja. Sedan dess har datorn krånglat med diverse problem och den har varit inlämnad på reparation 3 gånger, varav de utbytt hårdvarudelar två av dessa tre. Den tredje gången fick jag tillbaka datorn där de påstod att det inte var något fel kvar. Jag införskaffade mig därmed tydliga video- och bildbevis för att kunna påvisa felet ytterligare. Jag hade nämligen fått detta som rekomendation från en servicemedarbetare i butiken. Jag besökte därmed butiken en fjärde gång för att kräva hävning av köpet, något de dementerade då de påstod att jag som konsument inte har rätt till det med grund av deras regler samt svensk konsumentlagstiftning. Jag godkände inte detta och lät mig därmed ta kontakt med både Hallå Konsument samt kommunal konsumentvägledning, vilka båda påvisade att jag hade rätt, trots detta vägrar de fortfarande att godkänna hävning av köpet av samma grund, att jag enligt lag inte skulle ha sådana rättigheter. Vad gäller enligt svensk lag? Har jag rätt att häva köpet? De har nu skickat in datorn för en fjärde reparation och påstår även att de skulle ha rätt att reparera den ytterligare en gång efter detta om felet kvarstår. Stämmer detta verkligen? Vad gäller?
Izel I |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du undrar över din rätt till hävning i förhållande till elektronikkedjan.Tillämplig lagEftersom du är en privatperson (konsument) och elektronikaffären är en näringsidkare så är konsumentköplagen (även kallad KKL) tillämplig. Detta framgår av 1 § 1 st. KKL. Köp av dator är att likställa som köp av "lös sak". Konsumentköplagen är en skyddslagstiftning. Lagen är tvingande till förmån för konsumenten när denne köper något av en näringsidkare. Bestämmelserna utgör minimiskydd för konsumenten (3§ KKL). Detta innebär att näringsidkaren kan ge konsumenten ett mer långtgående skydd än vad lagen säger. Att ha regleringar som innebär ett inskränkt skydd för konsumenten är därför inte tillåtet. Elektronikkedjan är således bunden av lagen.FelHuruvida datorn är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess skick när den köptes. Butiken ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL). Avviker datorn från vad som avtalats eller från vad du som konsument med fog kunnat förutsätta utgör vidare även detta ett fel (16 § 1-3 st. KKL). Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL). PåföljderI detta fall är datorn felaktig. Det finns då ett antal påföljder som du som konsumenten kan göra gällande (se 22 § KKL), däribland häva köpet. Häva köpet är möjligt om felen är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Notera dock att säljaren under vissa omständigheter har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell, även om du i första hand inte önskar detta (27 § KKL). Det framgår vidare här att detta enbart kan göras om detta sker inom skälig tid samt utan väsentlig olägenhet för dig.I ditt fallI ditt fall har elektronikaffären ett flertal gånget försökt reparera din dator, men dessvärre utan framgång. Viktigt att beakta här är om det är samma problem samtliga gånger eller om felen varit olika vid varje tillfälle. Utifrån vad du beskriver skulle jag vilja påstå att du nu borde ha rätt till en ny dator med hänsyn till att reparation av datorn uppenbarligen inte verkar hjälpa. Det verkar helt enkelt vara ett fabrikationsfel eller liknande. Genom att säljaren gång på gång försöker avhjälpa felet utan någon framgång så anser jag att detta blir till väsentlig olägenhet för dig. Vad som utgör väsentlig olägenhet får bedömas i det enskilda fallet. Bedömningen tar sikte på hur mycket besvär som avhjälpandet skulle orsaka dig. Du kan då motivera att det med att datorer är en väldigt central del av våra liv (inte minst nuförtiden då de blir ett viktigt verktyg för distansarbetare). Du kan även beskriva de olägenheter som reparationer medför för din del. Exempelvis om du måste köra långa sträckor för att lämna in den eller att du inte får er lånedator. Innebär reparationerna att dina arbeten försvinner från hårddisken eller att du måste nollställa datorn varje gång kan även detta framföras.Jag råder dig därför att försöka hävda att du nu borde ha rätt till en ny datorn med hänsyn till att reparation på din dator inte verkar hjälpa och att detta därför blir till väsentlig olägenhet för dig. Du kan också hävda att avhjälpande inte har skett inom skälig tid! Du har rätt till att häva köpen om felet är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Här ska en helhetsbedömning göras och den ska ske utifrån den enskilde köparens förutsättningar. Att felet har varit av väsentlig betydelse behöver inte ha varit synbart för elektronikkedjan, felet ska dock inte vara sådant att det för köpare i allmänhet skulle vara av ringa betydelse. Detta framgår av förarbetena till lagen (se prop. 1989/90:89 s. 127). Då felet i minst två fall inneburit byte av hårdvarudelar och dessutom behövts åtgärdas fyra gånger talar detta för att felet är av väsentlig betydelse.Lycka till och hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Frånträda distansavtal

2021-03-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag såg en reklam från tiktok om små projektors man kan köpa för 100 spänn så jag klickade på länken och köpte 1. De la till en extra projektor i slutet så jag fick betala dubbelt 2. Jag har inte fått någon information om mitt köp, inget har kommit in i mailenJag behöver hjälp
Isak Henriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag uppfattar det som att din fråga är hur du kan få tillbaka pengarna för den extra projektor som du har blivit tvungen att betala för. Ett allmänt råd är att försöka kontakta säljaren och påpeka att du endast har beställt en projektor och vill ha pengarna tillbaka pengarna för extra projektorn.Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler 1 kap. 1 §. Enligt 1 kap. 2 § andra stycket DAL är ett distansavtal "ett avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans". Under förutsättning att du ingått avtalet i egenskap av konsument (dvs. fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, se 1 kap. 2 § femte stycket DAL) är DAL tillämplig eftersom avtalet mellan dig och säljaren av projektorn ingåtts på distans (dvs. då säljaren och köparen samtidigt är närvarande på någon annan plats än i näringsidkarens affärslokal, 1 kap 2 § fjärde stycket DAL). I 2 kap 9 § DAL stadgas att: "Vid distansavtal som ingås på en webbplats är konsumenten bunden av en beställning som medför en betalningsförpliktelse endast om förpliktelsen har tydliggjorts före beställningen och konsumenten uttryckligen har påtagit sig förpliktelsen". Du är alltså inte tvungen att betala för en extra projektor eftersom du endast påtagit dig att betala för en projektor. Om så inte är fallet har du enligt 2 kap. 10 § DAL rätt att frånträda avtalet genom att skicka ett meddelande till säljaren inom 14 från och med den dagen då du fått projektorerna i din besittning (dvs. när du fått dem levererade till dig) enligt 2 kap 12 § första stycket.Jag hoppas detta besvarar din fråga.

Köp av husvagn med fuktskada

2021-03-26 i Köplagen
FRÅGA |Vi köpte en gammal husvagn som inte blivit fukttestad men där skulle inte finnas någon fukt enligt säljarna. Vi undersökte den och hittade inget synligt och den luktade heller inget, så vi slog till. Eftersom vi skulle måla om den tog vi sen ut inredningen och bakom där hittade vi såklart fuktskador och det visade sig sen att den är fuktskadad runt om hela vagnen, något man inte kunde uppmärksamma eftersom det syntes först bakom inredningen. Har vi några rättigheter här eller är det bara att bita i det sura äpplet eftersom vi köpt vagnen i "befintligt skick".
Ebba Kristensson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Finns möjlighet att fel föreligger fast husvagnen är köpt i "befintligt skick"?Köp av lös egendom behandlas i Köplagen (KL). I lagen beskrivs reglerna för situationer när lös egendom sålts med förbehållet "befintligt skick" (19 § första stycket KL). Jag tolkar frågan såsom att dessa regler är tillämpbara på din situation. Det beskrivs också tre situationer när den köpta varan anses vara felaktig:1. För det första om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. 2. Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller. 3.Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Vad betyder lagen ovan? Alltså betyder det att endast det faktum att du köpte husvagnen i "befintligt skick" inte är skäl nog för säljaren att friskriva sig från ansvar. I och med att säljaren har sagt till dig att det inte finns fuktskador i husvagnen kan punkt 1 bli aktuell. Annars kan man argumentera för att fuktskadan är ett sådant väsentligt förhållande i punkt 2 som säljaren måste ha känt till och som du borde kunnat räkna med att bli upplyst om. För båda dessa punkter måste även ett krav på att det ska haft inverkan på köpet vara uppfyllt. Utifrån hur jag tolkar din fråga tycker jag det är uppfyllt. Detta då fuktskadan verkar vara omfattande.Din undersökningsplikt och rätten att åberopa feletVidare i köplagen följer dock att du som köpare inte får åberopa fel som borde ha upptäckts vid en undersökning av husvagnen (20 § andra stycket KL). Det blir alltså en fråga om ifall du har uppfyllt din undersökningsplikt. Det är svårt att ge ett absolut svar på det utifrån information som finns i frågan. I allmänheten kan sägas att jag tolkar det som att du har uppfyllt undersökningsplikten. Detta eftersom säljaren har uppgett att fuktskada inte föreligger och att det inte funnits någon lukt som kunnat ge misstanke om att en mer noggrann undersökning bör göras. Dessutom har fuktskadan varit så pass dold att det skulle krävt en relativt ingående undersökning för att upptäcka den. I NJA 1996 s 598 föreligger liknande omständigheter och där bedömde HD att en köpare hade rätt att åberopa fuktskada i husvagn som köparen upptäckt efter köpet.ReklamationDessutom krävs det att du reklamerar felet inom skälig tid till säljaren (32 § första stycket KL). Formen på reklamationen kan vara antigen skriftligt eller muntligt beroende på vad du känner dig mest bekväm med. Tidsfristen för att reklamera felet börjar löpa när du som köpare faktiskt upptäcker felet, men fristen kan också ha börjat löpa när du borde upptäckt felet (31 § första stycket KL). Rätten att reklamera felet går förlorad efter två år från den tidpunkt som du tog emot husvagnen (32 § andra stycket KL).FelpåföljdSlutligen får felet inte bero på dig eller något förhållande på din sida. Om detta är uppfyllt har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § första stycket KL). Observera att säljaren inte bara har skyldighet att avhjälpa felet (34 § första stycket KL). Säljaren har även en skyldighet att avhjälpa felet utan kostnad för dig som köpare om detta kan ske utan olägenhet (36 § första stycket KL). Om avhjälpande emellertid inte kommer på fråga kan du kräva prisavdrag (37 § första stycket KL). Sista utvägen skulle kunna vara att du häver köpet men för att kunna göra det krävs att felet varit av väsentlig betydelse för dig som köpare samt att säljaren bort insett detta (39 § första stycket KL).SammanfattningI din situation föreligger omständigheter som talar för att fel föreligger. Jag tycker därför att du absolut har rättigheter värda att ta till vara på. I första hand skulle jag rekommendera att kräva avhjälpande från säljaren och i andra hand prisavdrag. Om säljaren inte går med på detta kan du såklart ta vidare fallet till domstol men jag skulle rekommendera att försöka komma fram till en lösning med säljaren innan du överväger nästa steg.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Är det min skyldighet att skicka tillbaka den felaktiga varan vid en omleverans?

2021-03-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Beställde en vara från ett stort företag och fick hem något helt annat som även var dyrare. Dom bad om ursäkt och skickade rätt vara men vill att jag ska skicka tillbaka fel varan. Sa att den finns redo för upphämtning. Är det min skyldighet att skicka tillbaka den eller kan jag begära att dom hämtar upp den?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen (KKöpL) gäller i fråga om köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument (1 § KKöpL).Om säljaren ska företa omleverans, får köparen hålla inne vad han eller hon har tagit emot till dess att omleverans sker (43 § tredje stycket KKöpL). Du har därför rätt att behålla varan till dess att du fått den nya varan. Därefter har säljaren rätt att återfå den felaktiga varan. Du har därför en skyldighet att lämna tillbaka varan. Det finns ingen bestämmelse om hur återlämnandet ska ske. Vad som har avtalats mellan parterna blir vägledande. Däremot ska omleverans ska ske utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (26 § tredje stycket KKöpL). Om köparen har haft några nödvändiga kostnader i sammanhanget, t.ex. för transport av varan till säljaren, ska säljaren ersätta köparen för dessa kostnader. Du som köpare förlorar därför inget på att skicka tillbaka den felaktiga varan. Att skicka tillbaka ett mindre föremål kan rimligen inte heller anses vara en uppoffring för dig som köpare som innebär en "väsentlig olägenhet". Det kan däremot argumenteras för att omleverans av en större och otympligare vara (t.ex. en soffa) innebär en väsentlig olägenhet för köparen och att säljaren i sådana fall borde hämta varan eller på annat sätt anordna transporten.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,