Kan jag kräva fullgörelse av genomfört köp om säljaren ångrar sig?

2020-07-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Köpt en vara på köp och sälj sida. Betalade med swish, hon packade det och lämnade på altan för min man skulle hämta den lite senare. 20 minuter senare skrev hon att hennes släkt ville ha vara och hon betalar tillbaka.. Jag sa att jag vill ha varan som jag betalade för. Vad säger lagen? Vad göra om hon vägrar ge mig varan? Med vänliga hälsningar.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag att utgå från att ett giltigt avtal har ingåtts mellan er. Dessutom kommer jag att utgå från att både du och säljaren vid köpet av varan har handlat i egenskap av privatpersoner. Det här gör att köplagen (KöpL) blir tillämplig i er situation (1 § KöpL). Med tanke på att den här lagen är dispositiv gäller den endast om inget annat är avtalat. Utifrån din fråga har ni avtalat om att den köpta varan ska finnas tillgänglig för avhämtning på säljarens altan. Kan säljaren ångra köpet?För det första har du och säljaren ingått ett avtal vilket gör att det inte ska frångås eller brytas enligt rättprincipen om att avtal ska hållas. Om säljaren inte levererar varan enligt ert avtal och det inte beror på dig eller något förhållande på din sida ses det som dröjsmål vid avlämnande av varan. Det här gör att du som köpare får kräva fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd av säljaren (22 § KöpL). Kan köparen kräva fullgörelse?Som huvudregel har säljaren en skyldighet att fullgöra köpet om du som köpare kräver det, det vill säga leverera varan till dig. Det finns undantag om det skulle föreligga hinder för säljaren som denne inte kan övervinna eller om fullgörelse skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet (23 § KöpL). På så sätt krävs det att det skulle vara omöjligt för säljaren att leverera varan till dig eller att det skulle krävas orimliga ekonomiska uppoffringar för henne. Att det här skulle vara fallet i din situation är inte särskilt troligt. SlutsatsSlutligen har inte säljaren möjlighet att ångra ert köpeavtal och du har rätt att kräva fullgörelse. Jag föreslår därför att du försöker komma överens om en lösning tillsammans med säljaren. Hoppas att du har fått din fråga besvarad och om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig. Med vänliga hälsningar,

Fel i vara och befintligt skick

2020-07-24 i Köplagen
FRÅGA |Sålt min båt och trailer till en annan privatperson.Köparen var och tittade på eget initiativ på båten i dåligt väder när den även var sjösatt i hamnen. De bestämmer sig för att köpa båten och vi kom överens om att den skulle hämtas 2 dagar senare när jag tagit upp den och lagt den på den medföljande trailern som skulle ingå i köpet. I annonsen skrev jag att trailern inte var besiktad. Båten är från 1990 likaså trailern. Priset var satt till 65000:- ,efter att tittat på blocket där motsvarande båt i sämre skick annonserades för 85000:-.Jag körde själv båten i hamnen utan problem dagen den skulle hämtas och tog hem den på trailern. Köparen swishade därefter pengar och hennes make skulle hämta den på kvällen. Jag skrev även ett kontrakt. Köparen bad mig ändra så det inte stod båt utan att det endast var en trailer de köpte. Jag gick med på den ändringen och skrev följande "Fordonet och utrustningen säljes i befintligt skick och anspråk kan inte ställas mot säljaren om inte säljaren skriftligen har utlovat att avhjälpa fel eller brister." Några sådana skrevs aldrig. Nu efter två veckor kommer det krav från köparen om ekonomisk kompensation om 5000:- för reparationer på trailern och även kommande för båtmotor som de har problem med. Kan tilläggas att de inte har någon båtvana. Jag har även gett dem råd efterhand och en längre skriftlig instruktion av handhavandet. Jag har betalt tillbaka 3000:- som kompensation. Kan köparen kräva mer av mig? Jag har bestridit vidare krav.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Förutsättningen för en köpare att kunna begära prisavdrag är här att det kan anses föreligga ett fel i varan (30 § Köplagen). Om det visar sig att varan är felaktig har köparen rätt att kräva dels prisavdrag, som beräknas av förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarande förhållandet mellan värdet på det felaktiga och det avtalsenligt skicket (38 § Köplagen). Köparen har även rätt att kräva skadestånd om han lider någon skada på grund av felet i varan (40 § Köplagen).När är varan felaktig om den är såld i befintligt skick?I och med att ni avtalat om att varan ska säljas i befintligt skick begränsas de fel som köparen kan åberopa. Vilka fel som kan åberopas regleras i 19 § Köplagen. Här ingår att varan inte överensstämmer med uppgifter om egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet (19 § 1 stycket 1 punkten Köplagen). Här ingår också om säljaren underlåtit upplysa köparen om ett väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som köparen kunnat räkna med att bli upplyst om (19 § 1 stycket 2 punkten Köplagen). Slutligen kan köparen åberopa fel om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta (19 1 1 stycket 3 punkten Köplagen). I och med att du inte nämner att du känt till problemen med varan före köpet är det fel som återstår för köparen att åberopa det om varan är i väsentligt sämre skick än hen med hänsyn till priset och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. I och med att du nämner att det du sålde var något billigare än en likadan vara i sämre skick gäller troligtvis inte detta. Jag tolkar det som att köparen inte har rätt att kräva prisavdrag/skadestånd. Vänligen,

Vilka fel ansvarar jag för som säljare?

2020-07-23 i Köplagen
FRÅGA |Hej Vi har sålt en motorbåt Från -93 för 200 000kr. I annonsen står det att motorerna är från -93 och att blockerna byttes 2011. Vi provkörde båten tillsammans med köparen, då dog den ena motorn vid två tillfällen, den startade dock utan problem. Vi skrev då med i kontraktet att vi skulle kontrollera ev elfel vid drift. Vi har satt in ett nytt kylskåp och vi hade en teori om att det hängde ihop med det.När vi hade provkört båten kikade vi också i motorrummet och där fanns inget vatten. Dagen efter försäljningen ringer köparen och säger att de har kört i 45 minuter och att motorrummet fylldes med vatten. När de stod still slutade vattnet att ta sig in. Vi vet inte vad som har orsakat att det kommer in vatten i motorrummet vid drift. Detta har inte hänt förut och vi känner inte till några fel av denna karaktär. Vi har servat båten varje år, bytt olja och filter samt bytt vissa tänddelar vid behov. Motorerna är från 1993 och blocken är bytta 2011 detta har vi varit tydliga med. Vi har inte lämnat någon garanti på hur länge motorerna kommer att fungera.I kontraktet har vi skrivit med avsynad och i befintligt skick. Nu vill köparen häva köpet. Är det rimligt att köparen kan få rätt i att häva köpet genom att båten var felaktig? När vi provkörde den kom det inte in något vatten i motorrummet.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan du ställer är av köprättslig karaktär och här finns det främst två lagar som gäller: konsumentköplagen (KKöpL) och köplagen (KöpL). Som jag förstår det är ingen utav er att definiera som näringsidkare utan båda parter är privatpersoner. Därmed är det KöpL:s regler som kommer att tillämpas (1 § KöpL). Vilka fel ansvarar du som säljare för? Som säljare ansvarar du för alla fel som uppkommer fram tills dess att du inte längre "står risken för varan". Att man står risken för varan innebär att man är skyldig att betala för varan om den skulle gå sönder, tappas bort, försämras eller liknande (12 § KöpL). Risken går över när köparen får tillgång till båten. Det är alltså köparen som står risken för båten så som du beskriver det och således köparen som enligt denna huvudregel är ansvarig för felet (13 § KöpL). Du har dock som säljare ändå ett visst ansvar även efter att risken övergått. Båten ska bl.a. ha de egenskaper som utlovats och du som säljare måste ha lämnat korrekta uppgifter om båtens tidigare användning. Du som säljare får inte heller hålla inne information som kan antas ha inverkat på köpet. Om du exempelvis misstänker att kylskåpet kan orsaka att motorn dör så är detta en sådan uppgift som du måste upplysa köparen om då köparen skulle kunna anse att det är viktigt att ha ett fungerande kylskåp i båten (17 & 18 § KöpL). Till sist kan jag nämna att bedömningen om huruvida båten är felaktig görs utifrån tidpunkten då risken går över, alltså då köparen får båten. Om felet fanns redan då ansvarar säljaren för felet, och om felet inte fanns då ansvarar köparen för felet. Du som säljare ansvarar dock även för fel som fanns vid riskövergången men som visar sig först senare (21 § KöpL). Som du själv märker kan det här vara svårt att bedöma när en skada faktiskt uppkom. Här är det inte helt tydligt i rättspraxis vem som ska bevisa att varan är felaktig/inte felaktig, men som huvudregel kan sägas att det är köparen ska bevisa att fel som visar sig först efter riskövergången fanns redan vid innan. Köparens undersökningsplikt Det finns ingen allmän undersökningsplikt för köparen, men köparen får inte åberopa fel som han mer eller mindre måste ha förstått fanns redan vid köpet. Dessutom är det så att om köparen väljer att undersöka båten får köparen inte åberopa sådana fel som man borde ha märkt vid en sådan undersökning (20 § KöpL). Så som jag förstår din situation är dock inte felet av sådant slag att köparen borde märkt felet vid undersökningen, och köparen kan därför inte anses ha förlorat sin rätt att åberopa felet på grund av bristande undersökning. "Avsynad och i befintligt skick" Du skriver i din fråga att ni kommit överens om att båten sålts i "avsynad och befintligt skick". Detta är dock inte någonting som friskriver dig som säljare från allt ansvar. Du måste fortfarande, precis som jag nämnt tidigare, upplysa köparen om saker som köparen borde kunna räkna med att bli upplyst om (19 § första stycket, andra punkten KöpL). Som du skriver i din fråga är det här dock inte någonting som du kände till och du kan självfallet därför inte klandras för att inte ha sagt något. Det som dock gör hela situationen en aning knepig är att båten ska anses felaktig om båten är "i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta" (19 § första stycket, tredje punkten KöpL). Det här blir då följaktligen en bedömningsfråga om köparen, med hänsyn till pris och andra omständigheter, borde kunna förutsätta att ett sådant här fel inte ska finnas eller ska komma att inträffa inom den närmsta tiden. Jag har själv alldeles för dålig sakkunskap om båtar för att kunna uttrycka mig om just detta, utan jag håller mig strikt till det juridiska. För det första kan jag nämna att båten ska vara i "väsentligt sämre skick". Det ska alltså vara ett relativt allvarligt fel. För det andra lägger man stor vikt på saker som pris och hur gammal båten är när man bedömer om varan är i såpass mycket sämre skick att den ska anses som felaktig. Här kan man argumentera för att båten är gammal och att köparen därför borde anat att vissa fel skulle kunna visa sig. Även priset spelar stor roll. Om prislappen är såpass låg för att man har "bakat in" risken att båten kan ha vissa felaktigheter är detta en sak som talar för att båten inte är felaktig, på samma sätt som att en högre prislapp talar för att båten är felaktig. Om båten skulle anses felaktig Om man skulle komma fram till att båten är felaktig får köparen endast häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för köparen (39 § KöpL). Om felet inte är så allvarligt ska istället reparation eller omleverans komma först på tal (34 & 36 § KöpL). Jag hoppas att du trots vissa vaga formuleringar har fått mer kött på benen. Som du märker är det inte alltid svart på vitt om en vara är att anse som felaktig eller inte. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig eller om du vill ha mer hjälp rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Vem är ansvarig för att ACn i bilen jag köpte är trasig?

2020-07-22 i Köplagen
FRÅGA |Vi köpte en bil i höstas där det stod att AC finns i bilen. Nu när det blir varmt har vi upptäckt att den inte fungerar och att det är ett stort dyrt fel på den. Det framkom ingenting sånt i annonsen och dom sa att det inte sanna några fel på bilen. Vad kan vi göra?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Svaret på din fråga varierar något beroende på om du köpt bilen av en näringsidkare, som en bilhandlare, eller om du köpt bilen av en privatperson. Jag kommer därför svara utifrån båda alternativen.Om du som privatperson köpt bilen av en näringsidkare är det konsumentköplagens som blir tillämplig (1 § KKöpL). Skulle du istället ha köpt bilen av en privatperson blir köplagens regler tillämpliga.Jag tolkar det som att du köpt bilen begagnad. Bilen ska då anses vara felaktig om den är i sämre skick än du med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (17 § KKöpL respektive 19 § KöpL). Frågan om bilen är att anse som felaktig beror därför på vad du betalade för bilen samt hur gammal bilen är. Nästa fråga blir då om ACn var trasig vid köpet. Säljaren av bilen är ansvarig för den trasiga ACn endast om ACn var trasig när du köpte bilen (20 § KKöpL respektive 21 § KöpL). Eftersom det gått mer än 6 månader sedan du köpte bilen gäller inte längre presumtionen att felet fanns vid köpet (20a § KKöpL). Troligtvis lär det därför bli svårt att bevisa att ACn var trasig vid köpet eftersom det gått ganska lång tid och en AC kan gå sönder närsomhelst, och kan du inte bevisa det kan du inte heller hålla säljaren ansvarig för felet.Jag rekommenderar dig ändå att reklamera felet till säljaren av bilen snarast, eftersom du förlorar din rätt att reklamera om du inte gör det inom skälig tid (23 § KKöpL respektive 32 § KöpL). Kanske kan du och säljaren komma till en kompromiss kring den trasiga ACn, ett prisavdrag kanske skulle vara möjligt?Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Krävs bekräftelse på ångerrätt för att det ska kunna åberopas vid distansköp?

2020-07-24 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag betalade en dejtingsida för 3 månader men blev otroligt besviken över kvalitén och ville dra tillbaka mitt medlemskap och nyttjade mina 14 dagars ångerrätt. Dejtingsidan vägrar betala tillbaka mina pengar. De hävdar att mitt mejl om uppsägning kom in försent men jag hävdar att via deras hemsida/kontakt, mejlade jag in min uppsägning med 1 - 2 dagars marginal. Men jag kan inte bevisa att jag har rätt eftersom jag inte fick någon bekräftelse på skickat mejl! De verkar som att de har flera "inkorgar" eftersom de inte sett mina faktiskt hela fyra mejl, jag hann skicka innan jag fick en idé att jag åter skulle logga in på min sida, som jag förmodade var raderad eftersom jag sagt upp mitt ab. Men det gick och jag kontaktade dem via själva dejtingsidan och det var då som de sa att jag var för sen. Vad gör jag nu?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Här är det frågan om företaget måste ha tagit del av och bekräftat ditt meddelande om uppsägning av medlemskap för att du ska kunna nyttja din ångerrätt. Vilken lag är tillämplig?Genom att köpa medlemskapet på dejtingsidan har du som konsument ingått ett köpeavtal med företaget. Eftersom köpet av tjänsten har gjorts på internet ses det som ett distansköp vilket gör att lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) kan tillämpas (1 kap. 1 §). Att medlemskapet kostar mer än 400 kronor är också en förutsättning för att lagen ska kunna tillämpas (2 kap. 1 § 3 stycket DAL).Krävs bekräftelse på meddelande om ångerrätt?Du har som konsument en 14 dagars ångerrätt som innebär att du kan frånträda avtalet oavsett orsak genom att inom den tiden (ångerfrist) meddela företaget om det (2 kap. 10 § DAL). Vid köp av tjänst börjar ångerfristen att löpa från den dag då du ingick avtalet (2 kap. 12 § DAL). Det finns inget formkrav på hur meddelandet till företaget ska se ut men att du har skickat skriftliga mejl till företaget är givetvis bättre ur bevissynpunkt. Utifrån din fråga har du skickat meddelandet på ett ändamålsenligt sätt och innan de 14 dagarna hade passerat. Det krävs inte att företaget har tagit del av meddelandena eller att de har skickat en bekräftelse till dig för att du ska kunna utöva din ångerrätt (2 kap. 10 § 2 stycket DAL). När du utövar din ångerrätt ska företaget inom 14 dagar betala tillbaka det du betalat för tjänsten (2 kap. 14 § DAL).Vad kan jag göra om företaget vägrar att betala tillbaka mina pengar? Sammanfattningsvis har du ångerrätt även om företaget inte har bekräftat ditt meddelande. Om företaget vägrar att återbetala dig råder jag dig att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Med vänliga hälsningar,

Fel i vara och reklamation enligt köplagen

2020-07-24 i Köplagen
FRÅGA |HejOm man som privatperson har köpt en motorbåt av en annan privatperson som inte fungerar som den ska enligt säljaren och man inte kommer överens om reklamation eller häv av köpet enligt köplagen, hur troligt är det att man skulle vinna en sådan tvist i tingsrätten som köpare? Vad är det som krävs för att vinna och hur ser statistiken ut, dvs är det värt att försöka avseende en båt som kostade 100 000:-
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Precis som du själv skriver är det köplagen som är tillämplig när du som privatperson köper lös egendom av en annan privatperson. Jag kommer därför gå igenom köplagens regler om vad som gäller när varan som man köpt är felaktig. Att observera är att köplagen går att avtala bort enligt 3 § Köplagen (KöpL). Detta innebär att om ni i ett avtal kommit överens om något annat än vad jag skriver nedan så är det gällande. Om ni däremot inte har avtalat något speciellt kommer köplagen träda in och då blir det som jag går igenom här relevant. Eftersom du inte nämner hur stort felet är, vad det skulle kosta att åtgärda, vad säljaren har sagt angående funktionen, om det rör sig om en ny eller gammal båt, osv. så gör jag en övergripande redogörelse nedan. Varans beskaffenhetVaran, båten i ditt fall, ska stämma överens med säljarens beskrivning gällande bland annat egenskaper och kvalitet. Om säljaren har sagt att båten ska fungera på visst sätt och det sedan visar sig att detta inte är fallet kan detta göra att varan ses som felaktig, se 17 § KöpL. Även om varan köpts i "befintligt skick" eller med liknande förbehåll finns det reglerat att varan fortfarande måste överstämma med säljarens beskrivning gällande egenskaper eller användning om det är sådana faktorer som kan antas ha inverkat på köpet. Även om säljaren inte upplyst om ett väsentligt förhållande rörande varan eller om varan är i mycket sämre skick än vad man kunnat förutsätta kan varan anses felaktig trots att den köpts i befintligt skick (19 § KöpL). I ditt fall vet jag inte riktigt vad det är för typ av fel som finns på båten men jag kan konstatera att om det rör sig om ett större fel som påverkar funktion eller användning så är detta något som gör att båten kan ses som felaktig. UndersökningViktigt i sammanhanget är också om du har undersökt båten innan köpet. Om du gjort detta har du inte i efterhand möjlighet att åberopa fel som du bör ha upptäckt vid en normal undersökning. Om säljaren har uppmanat dig till att undersöka varan men du ändå inte har gjort detta så får du inte heller åberopa fel som du skulle ha märkt om du följt säljarens uppmaning och vidtagit en undersökning (20 § KöpL). Tidpunkt för felets uppkomstFör att du ska kunna åberopa ett fel mot säljaren måste du kunna visa på att felet har funnits vid tidpunkten då du fick båten i din ägo, se 21 § KöpL. Du kan åberopa fel som visar sig först senare men det måste då vara sådana fel som funnits när båten kom till dig. Du kan alltså inte åberopa ett fel som uppstått efter att du fick båten om det inte går att visa på att det funnits där innan. Ett exempel är tex om motorn varit sliten när du fick båten och att motorn nu slutat fungera pga förslitningen – då har felet funnits innan du fick båten även om det kanske visar sig först senare genom att motorn går sönder. Påföljder om varan anses felaktig samt reklamation För att kunna åberopa att båten är felaktig är det viktigt att du reklamerar båten till säljaren. Detta görs genom ett meddelande till säljaren där felet framgår och du skriver att det rör sig om en reklamation pga nämnda fel. En sådan reklamation måste göras inom skälig tid efter att du upptäckt felet, läs så snart som möjligt. Den yttersta gränsen för reklamation är två år, om det gått längre tid än så sedan du fick båten har du inte längre möjlighet att reklamera (32 § KöpL). Om reklamation görs i tid och domstolen skulle anse båten felaktig enligt vad jag skrivit ovan är de möjliga påföljderna följande (30 § KöpL): avhjälpande, dvs tex en reparation som säljaren står för omleverans, en ny båt (blir inte tillämpligt i ditt fall då du köpt av en privatperson som förmodligen inte har tillgång till en ny båt att byta den gamla med) prisavdrag, dvs att du får tillbaka en del av köpeskillingen hävning, köpet återgår vid sidan av detta kan även skadestånd utdömas Observera även att det som i första hand är aktuellt för dig är avhjälpande. Prisavdrag och hävning kommer i fråga först när avhjälpande inte kan ske eller inte sker inom skälig tid (37 § KöpL). Hur troligt det är att du skulle vinna en tvist Denna fråga kan jag tyvärr inte svara på eftersom jag inte kan förutse hur frågan skulle falla ut i domstol. Generellt kan jag säga att ett tvistemål har en tendens att kosta pengar och att det bästa i dylika situationer brukar vara om man kan lösa problemet utan att gå till domstol. Vad som krävs för att vinna är ett väl uppbackat mål där du måste bevisa allt jag skrivit ovan, dvs. att båten är felaktig, att felet fanns när du köpte båten, att det inte är något du borde ha märkt vid en undersökning och att du har reklamerat till säljaren i tid. Som ett första steg skulle jag rekommendera att skriva ett meddelande till säljaren med en reklamation och där även framställa vad du vill ha, tex. att säljaren betalar en reparation av felet. Jag hoppas att detta, i alla fall delvis, var svar på din fråga. Om inte är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

Kan jag som säljare kräva att köparen fullgör köpet?

2020-07-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Skulle sälja en barnvagn och köparen betalar 500 kr i handpenning . Jag skulle förvara den tills hon fått ihop resten av pengarna. Efter tre veckor vill hon ha tillbaka sin handpenning och inte fullfölja köpet. Hon var så säker på köpet att vi inte bestämde vad som gällde Ang handpenningen. Har köparen rätt att bryta ett avtal? Jag hade kunnat sälja vagnen till någon annan istället för att hålla den till henne. Vad gör jag?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du som privatperson sålt barnvagnen till en annan privatperson. Köplagens regler blir därför tillämpliga. Eftersom köparen betalt en handpenning har ni ingått ett köpeavtal. Du som säljare får hålla fast vid köpet och kräva betalning (52 § KöpL). Det enda som kan göra att köparen inte behöver stå fast vid köpet är om det föreligger ett hinder som hon inte kan övervinna eller om hennes medverkan skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till säljarens intresse av köparens medverkan (53 § KöpL). Ett exempel på ett hinder som köparen inte skulle kunna övervinna är att hon på grund av skuldsanering inte har pengar att betala barnvagnen med. Eftersom inget tyder på att någon sådan omständighet finns så har du rätt att kräva att köparen fullgör köpet. För att du ska kunna kräva att köparen fullgör köpet får du inte vänta orimligt länge med att framställa kravet på att köparen ska fullgöra köpet (53 § 3 st KöpL).Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Hur många försök att reparera en vara har butiken?

2020-07-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Vi köpte en ny soffa, första gången gick den sönder i ryggen och butiken fixade det, andra gången gick den sönder i framkant under, nu har den gått i sönder på samma ställe en gång till. Har vi rätt att häva köpet eller har de rätt att laga/ersätta en gång till?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur många gånger har butiken rätt att försöka laga ett fel?Din fråga regleras i konsumentköplagen (KKL). Om köparen kräver att häva köpet har säljaren rätt att innan det åtgärda felet, om det kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (27 § KKL). Du som köpare får häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KKL). Att ryggen i soffan går sönder så att du inte kan använda den på tilltänkt sätt är ett väsentligt fel och du har rätt att häva köpet. Innan du har rätt att häva köpet har butiken rätt att själva åtgärda felet. Butiken har två försök att åtgärda samma fel och har rätt till fler försök om det är olika fel. Eftersom det rör sig om två olika fel så har de rätt att få ett till försök att reparera samma fel igen. Hoppas du fått svar på din fråga!