Kan jag kräva ersättning för felaktigt renoverat badrum efter tjugo år?

2021-03-24 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vid försäljning av min fastighet upptäcks en skada i ett badrum. Det visar sig att arbetet i badrummet är felaktigt gjort. Konstaterat av en specialist. Badrummet renoverades i samband med mitt köp av fastigheten. Det var ett försäkringsarbete o firman som utförde jobbet var en firma som försäkrings bolaget rekommenderade. Firman finns fortfarande. Nu som sagt när jag säljer mitt hus efter drygt 20 år upptäcks att arbetet är felaktigt genomfört. Jag tvingades pga detta till en kraftig nedsättning av husets pris. Min fråga är kan jag kräva ersättning till den firma som utfört arbetet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det av din fråga renoverades badrummet i din fastighet i samband med att du köpte den. Arbetet var ett försäkringsarbete och firman som utförde jobbet var en firma som försäkringsbolaget rekommenderade. Den aktuella firman finns fortfarande. Vid försäljning av fastigheten upptäcktes att arbetet är felaktigt genomfört och du tvingades därav till en kraftig nedsättning av husets pris. Du undrar därför om du kan kräva ersättning från den firma som utfört arbetet. Det har gått tjugo år sedan badrummet renoverades.I ärenden som ditt löses ett försäkringsärende i regel genom att du är beställare av tjänsten och att det utförda arbetet betalas av försäkringsbolaget. Det innebär att mellan dig och det utförande företaget gäller konsumenttjänstlagen. Det är till fördel för dig som konsument då den aktuella lagen är en skyddslagstiftning till konsumentens fördel.En näringsidkare som utför en tjänst ska utföra den fackmässigt (4 § konsumenttjänstlagen). Om tjänsten inte utförs fackmässigt eller resultatet avviker från vad som får anses avtalat anses tjänsten som felaktig (9 § konsumenttjänstlagen). I ditt fall kan jag endast utgå från att tjänsten är felaktig utförd, utifrån det du skrivit. Någon närmre inblick har jag inte. Det är eventuellt möjligt att tjänsten utfördes fackmässigt för tjugo år sedan men att byggnadskraven därefter ändrats. Om vi, trots det, utgår från att det föreligger fel i tjänsten har konsumenten bland annat rätt att kräva att felet avhjälps och även rätt att kräva skadestånd (16 § konsumenttjänstlagen). Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, ska hen underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter att hen märkt eller borde märkt felet, s.k. reklamation. Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år eller, i fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter det att uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Har näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, får reklamation alltid ske inom tio år efter det att uppdraget avslutades (17 § konsumenttjänstlagen). Som synes är huvudregeln att reklamation som senast måste ske inom tio år efter att uppdraget avslutades; i ditt fall har det gått det dubbla. Det är möjligt att reklamera senare än tio år om näringsidkaren handlar grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Exakt vilka handlingar som utgör sådant är i det närmaste omöjligt att uttala sig om generellt. Av lagkommentarerna till bestämmelsen anges att det kan vara att använda sig av material som man vet är olämpligt.Sammanfattningsvis är huvudregeln att reklamation vid arbete på fast egendom måste ske inom tio år. I ditt fall har det gått tjugo år, vilket talar till din nackdel. Det finns ett undantag från huvudregeln innebärande att en konsument kan reklamera senare än tio år, om näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. I ditt fall kan jag tyvärr inte göra någon bedömning av om det är aktuellt. Det ska dock sägas att om du gör gällande att företaget, trots att det gått tjugo år, är skadeståndsskyldigt kommer du att ha en uppförsbacke. Dels har du bevisbördan om det påstådda felet, dels har du bevisbördan om att näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Min bedömning utifrån den lilla information jag har är att risken är stor att du får svårt att nå framgång.Vill du utreda ärendet vidare kan givetvis en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se. Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra när varan jag beställt inte kommer?

2021-03-23 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag har gjort en beställning av två varor den 28 januari. En av varorna kom efter några dagar, men den andra har inte kommit än, nu snart två månader senare. Jag har varit i kontakt med företaget, och de säger att de väntar på att varan ankommer till deras lager i Tyskland, som sen skickas till mig. De säger att de inte har mer information, de säger varje vecka att vara bör ankomma "förhoppningsvis" till lagern i Tyskland veckan. Men ingenting händer. Jag har betalat ordern. Vad kan jag göra?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det utgör dröjsmål enligt konsumentköplagenFörutsatt att du gjort beställningen i egenskap av privatperson, det vill säga som konsument och inte å ett företags vägnar är konsumentköplagen tillämplig på din situation. Eftersom ingenting i din fråga antyder något annat utgår jag ifrån att du handlade i egenskap av konsument. Om varan inte avlämnas i tid, och det inte beror på något du själv gjort, gör säljaren sig skyldig till ett avtalsbrott i form av dröjsmål (9 §). Varan har avlämnats i tid om avlämnandet sker i enlighet med vad som avtalats, eller om det inte framgår av avtalet, inom 30 dagar från ingåendet av avtalet (5 § första stycket). Jag tolkar det som att eventuellt avtalat leveransdatum har passerats. Din vara är alltså försenad och det utgör dröjsmål i lagens mening. Vad du kan göra:Mot säljarens dröjsmål kan du göra gällande vissa påföljder (10 §). Rätten att hålla inne betalningen (11 §) är inte aktuellt i ditt fall eftersom du redan betalat. Du har även rätt att kräva att säljaren fullgör köpet, förutsatt att det inte vore omöjligt eller orimligt för säljaren (12 § första och andra stycket), men så vitt jag förstår dig har du börjat få slut på tålamod att vänta på fullgörelse. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig har du rätt att häva köpet, och alltså få dina pengar tillbaka (13 § första stycket). Det är du som behöver bevisa att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig, men med en så omfattande försening på flera månader som det rör sig om i ditt fall lär det inte vara något problem. Om du lider skada på grund av dröjsmålet har du också som utgångspunkt rätt till skadestånd från säljaren (14 §). Undantaget är om säljaren kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder som varken säljaren eller den säljaren i sin tur anlitat borde ha räknat med eller kunna undvika. Värt att veta är att du fortfarande har möjligheten att häva eller begära skadestånd även om din vara skulle levereras, bara du inte väntar för länge med att meddela säljaren om det (15 §). Lycka till, och om du har fler funderingar så tveka inte att återkomma med en ny fråga! Med vänlig hälsning,

Vem har rätt till varan vid dubbelöverlåtelse?

2021-03-23 i Köplagen
FRÅGA |HejGick med på att köpa ett grafikkort på Facebook där det finns en köp och sälj grupp för 2000 kr inklusive frakten. Det verkar som att säljaren "sålde" till en annan person också. Nu har han alltså fått 2000 kr från 2 personer utan att ha sålt varan. Säljaren svarar inte på facebook.
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Situationen som regleras när en person sålt lös egendom till tv personer kallas för dubbelöverlåtelse (tvesala). Det som gäller vid dubbelöverlåtelse är att det är den köpar som först fått bindande avtal med säljaren som enligt huvudregeln har rätt till egendomen, 1 kap 5 § handelsbalken. Av frågan kan jag inte riktigt utläsa vem av er två köpare som först fick avtal med säljaren och skickade iväg pengarna. Då ingen av er har fått grafikkortet, blir det den av er som ingått avtalet först som rättsligt anses ha rätt till grafikkortet när säljaren svarar. Så länge inte en av er får grafikkortet först, gäller det alltså att den som först slutit avtalet med säljaren som har rätt till egendomen. Om det skulle vara så att du är den andra köparen, och alltså inte den som först slutit avtal med säljaren (vilket ger en rätt till egendomen), så har du rätt att kräva skadestånd (27 § köplagen) då du inte kan använda varan sedan den sålts till annan. SammanfattningVid dubbelöverlåtelse spelar det alltså roll vem av er två köpare som först ingått avtal med säljaren då det är denna som får en rätt till grafikkortet. Den av er som därmed skickat över pengarna och inte får någon vara kan ha rätt till kompensation från säljaren för dubbelöverlåtelsen. Det framgår dock inte mycket mer information i frågan, varpå jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Saknas en produkt i paketet - vad händer?

2021-03-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köper två produkter av ett företag, bara en är med i paketet! Kunden hävdar att företaget inte skickat med den.Vem har rätt? & vad kan hända?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad händer om en vara saknas i paketet? Då det handlar om ett företag och en kund så blir konsumentköplagen tillämplig (KKöpL). En vara anses felaktig om den avviker från vad som följer av mängd, kvalitet, förpackning och andra egenskaper (16 § KKöpL). När det föreligger ett fel i vara aktualiseras en rätt för kunden att bland annat kunna kräva avhjälpande, eller häva köpet (26 och 28 §§ KKöpL). Med tanke på att en vara saknas kan det vara aktuellt att kräva omleverans (26 § KKöpL). Om omleveransen inte sker inom skälig tid efter att kunden reklamerat felet (23 § KKöpL) så har kunden rätt att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse (28 och 29 §§ KKöpL). SammanfattningDet finns flera olika typer av påföljder som kan aktualiseras när det föreligger ett fel i vara som det gör här då en produkt saknas. Kunden kan i första hand kräva omleverans och avhjälpande, och om felet är av väsentligt betydelse (vilket jag anser att det är med tanke på att man vill ha alla produkter man beställt) så har kunden även rätt att häva köpet och därmed få sina pengar tillbaka. Det framgår dock inte mycket mer information i frågan, varpå jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad har konsumenter för rättigheter?

2021-03-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo beställde en produkt på en internetsida, vi fick orderbekräftelse och precis hämtat ut den. Men då inser vi att den här varan inte stämmer alls överens med det som dem har marknadsfört för den här produkten på deras sida. Så vi tar i kontakt med dem och de säger att varan är slut och erbjuder gratis retur av den produkten vi fick samt fick vi 59kr gratis frakt för nästa beställning. Vad har jag som konsument för rättigheter här? Dem fortsätter trycka på att varan är slut.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen (KKöpL) reglerar näringsidkares ansvar gentemot konsumenter och tillämpas när en privatperson köper en vara av ett företag. Konsumentköplagen är tvingande vilket innebär att företag inte kan ge konsumenter sämre villkor än vad som framgår av lagen (3 § KKöpL). Om en vara är felaktig har du som konsument rätt till ett antal påföljder.Är varan felaktig? En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet (16 § KKöpL). Om varan inte stämmer överens med vad som följer av avtalet är den felaktig (16 § 3 st. punkt 3 KKöpL). I ert fall har ni fått en vara som ej stämmer överens med det som har marknadsförts på hemsidan, alltså är varan felaktig. Vilka rättigheter har en konsument om en vara är felaktig?Om en vara är felaktig har du som konsument rätt till (med vissa begränsningar) avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet. Du kan också häva köpet, innehålla betalning eller kräva skadestånd(22 § KKöpL).Om ett företag levererar en felaktig vara brukar en lämplig påföljd vara att företaget avhjälper felet genom en omleverans och därmed levererar en avtalsenlig vara, så länge detta kan ske utan en oskälig kostnad för företaget (26 § KKöpL). Men eftersom företaget säger produkten är slut finns det en risk att en omleverans skulle utgöra en oskälig kostnad. Särskild hänsyn tas till vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle ha haft om den varit felfri och om den andra påföljden skulle kunna fullgöras till väsentligt lägre kostnad för säljaren och utan väsentlig olägenhet för köparen. Jag kan tyvärr inte göra en sådan bedömning då jag saknar information om er situation, men det finns alltså en möjlighet att för konsumenter att kräva omleverans även om varan är slut på lagret. Om omleverans inte är möjligt på grund av att det skulle utgöra en oskälig kostnad för företaget så är hävning ett annat alternativ. Som jag tolkar frågan har ni redan hävt köpet och alltså utnyttjat denna möjlighet. Om köpet hävs och ni har behövt göra ett täckningsköp (vilket innebär att ni köper samma felfria vara av ett annat företag) till ett högre pris, kan ni eventuellt kräva skadestånd av företaget. Skadeståndet ska motsvara ersättning för prisskillnaden mellan de båda köpen, om täckningsköpet gjorts med tillräcklig omsorg och inom skälig tid efter det att köpet hävdes. Ni kan alltså kräva skadestånd i kombination med att ni häver köpet. (32 § och 33 § KKöpL)Hur ni kan gå tillvägaJag rekommenderar att ni kontaktar företaget och kräver att de levererar en avtalsenlig produkt. Om omleverans inte är möjlig på grund av att det skulle utgöra en oskälig kostnad för företaget kan ni istället häva köpet och samtidigt kräva ersättning om ni gör ett så kallat täckningsköp. Om ni på något sätt har lidit annan typ av skada på grund av avtalsbrottet, kan ni begära ersättning för den skadan också, om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. (30 § KKöpL).Om företaget inte vill göra rätt för sig kan du göra en anmälan till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klicka här. Du kan också upprätta en stämningsansökan hos tingsrätten, att upprätta en ansökan kostar dock pengar och om du förlorar i tingsrätten kan du bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du försöker lösa tvisten genom ARN.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkomna att ställa en ny fråga. Om du är i behov av fortsatt vägledning så kan du också kontakta en av Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).Med vänliga hälsningar,

Kan jag få kompensation för felaktigt utförd tatuering?

2021-03-23 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Förra året gjorde jag en kosmetisk tatuering, en eyeliner hos en skönhetsklinik. På grund av att hon tatuerade för hårt/djupt drabbades jag av en s.k "blow out", vilket innebär att tatueringen flutit ut då hon gått ned för djupt i hudlagren. I informationen om det här ingreppet stod det inget om att detta kunde ske. Efter detta fick jag genomgå behandlingar av samma behandlare för att ta bort blow outen. Men färgen har knappt minskat, och nu efter senaste behandlingen så har jag sett att jag istället för att bli av med missfärgning istället har fått ärr på ögonlocket av dessa behandlingarna. Nu vågar jag inte fortsätta gå till henne, jag är rädd att hon bara kommer göra allt värre. Jag tror inte att hon vet vad hon sysslar med. Nu att jag sitter här med en misslyckad kosmetisk tatuering. Jag undrar om jag kan begära ut skadestånd eller någon kompensation för det hon har åsamkat mig.Jag kommer behöva dras med det här blåa ögat jag vet inte hur länge, det kan vara permanent. Om jag ska vända mig till en annan klinik som är specialiserad på att få bort misslyckade tatueringar så kommer det kosta mig en hel del. Jag vet inte vad mina rättigheter är i det här falletoch hur jag ska gå till väga.Jag mår så otroligt dåligt över hur mitt öga ser ut nu.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Viss ledning kan dras från konsumenttjänstlagenTjänster som näringsidkare utför åt konsumenter som går ut på behandling av människa utgör tyvärr ett område där det inte är helt klart vad som gäller. Den lagstiftning som ligger nära till hands är konsumenttjänstlagen, men behandling på människa ingår egentligen inte i tillämpningsområdet. Trots detta anser många, inklusive Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) att man ändå kan dra ledning av lagen i sådana situationer, vilket även har bekräftats av Högsta domstolen (NJA 2011 s. 600 p. 6). ARN har en varierad praxis på området, med fall där de använder konsumenttjänstlagens regler till skydd för konsumenten (exv ärendenr. 2001-0552), men även andra fall där de istället är mycket generösa gentemot näringsidkaren (exv. ärendenr 1999-6907). Det är alltså inte möjligt att säga med säkerhet exakt vad som gäller i ditt fall. Vad har du för rättigheter enligt konsumenttjänstlagen?Att näringsidkaren ska utföra tjänsten på ett fackmässigt sätt (4 §), och att tjänsten annars anses felaktig (9 §) gäller med relativt stor säkerhet även i din situation. Konsumenttjänstlagen ger konsumenten möjlighet till vissa påföljder när tjänsten anses vara felaktig. De som lär vara av störst intresse för dig är prisavdrag (21 §) och skadestånd (31-35 §). När resultatet av tjänsten avviker från vad du hade att förvänta dig av en fackmässigt utförd tjänst är tjänsten felaktig. Näringsidkaren verkar inte heller bestrida att tatueringen är felaktig i ditt fall. Konsumentens rätt till prisavdrag är sannolikt så grundläggande att du har rätt till prisavdrag även om lagen inte är direkt tillämplig. Prisavdraget ska motsvara vad det som minst skulle kosta för dig att få felet avhjälpt (22 §).Konsumenttjänstlagens möjlighet till skadestånd inkluderar inte ersättning för personskada, det vill säga den fysiska skadan på din kropp (35 §). Däremot har du möjlighet till den grundläggande rätten till skadestånd i skadeståndslagen, vilket inkluderar ersättning för personskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Näringsidkaren har enligt konsumenttjänstlagen rätt att avhjälpa felet istället för att betala ut prisavdrag och liknande (20 § andra stycket). Det går som sagt inte att säga något med total säkerhet, men jag tror inte detta är något du behöver oroa dig över. Dels bör denna regel tillämpas mer restriktivt när det rör behandling av människa än när det rör lagens ordinära tillämpningsområde, dels har näringsidkaren ändå inte rätt till hur många försök som helst. Det låter som att du redan gett näringsidkaren många chanser att åtgärda felet, enligt praxis från ARN ska du inte behöva låta dem försöka igen (ärendenr. 2001-3446). Sammanfattningsvis är det inte säkert att konsumenttjänstlagens regler kan tillämpas på din situation, men jag rekommenderar att du pratar med näringsidkaren och argumenterar för att reglerna om felaktigt utförd tjänst och prisavdrag är grundläggande och borde gälla även i er situation. Du kan begära skadestånd för skadan näringsidkaren åsamkat dig enligt skadeståndslagen oavsett om konsumenttjänstlagens regler är tillämpliga eller inte. Du borde ha möjlighet att vända dig till en annan klinik med hjälp av eventuellt prisavdrag och skadestånd. Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Reklamera vara när säljaren gått i konkurs

2021-03-23 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag har köpt en bil från ett företag och nu har företaget gått i konkurs. Bilen som jag har köpt har motorn havererat och jag har anmält till ARN som beslutade att jag har rätt. Min fråga är kan jag begära en reparationskostnad från konkursförvaltningen eller begära återköp? Med tanke på att företaget har gått i konkurs?
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om köp i konsumentförhållanden finns i konsumentköplagen (KköpL). Jag utgår från att du köpt bilen för privat bruk, vilket också innebär att KköpL blir tillämplig (1 § KköpL).En vara är felaktig när den avviker från köparen med fog kunnat förutsätt (16 § KköpL). Eftersom ARN dessutom gett dig rätt, antar jag i det följande att varan är felaktig i lagens mening. Om en vara är felaktig får köparen enligt kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet (23, 24 och 26-29 §§ KköpL). Dessutom får köparen kräva skadestånd (30-32 §§ KköpL). Köparen måste meddela säljaren att varan är felaktig inom tre år från det att varan köptes, samt inom två månader från det att felet upptäcktes (23 § KköpL).Vad händer då om säljaren har gått i konkurs? Om säljaren är på obestånd, har köparen rätt att rikta anspråk (se ovan) på grund av fel på varan mot en näringsidkare i tidigare säljled som har överlåtit varan för vidareförsäljning, om säljaren hade kunnat göra felet gällande mot säljaren i tidigare säljled (46 § KköpL). Eftersom den säljare som du köpt bilen av är på obestånd (konkurs innebär alltid obestånd) har du rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, avhjälpandeersättning och/eller skadestånd av den som sålde bilen till den säljare som du köpte bilen av. Du har alltså en rätt att rikta anspråket mot tidigare säljled. Detta förutsätter dock att motsvarande anspråk hade kunnat göras gällande mot säljaren i tidigare säljled, vilket i princip innebär att felet i varan måste ha berott på säljaren i tidigare säljled.Det jag rekommenderar dig att göra nu är att du kontaktar det företag som levererat bilen till det företag som du köpte bilen av. Du kan av dem kräva att de avhjälper (reparerar) felet på motorn.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man ångra försäljningen av en hund?

2021-03-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Min sambo har sålt en hund på 3år till nära anhörig. för 5 månader sedan men ångrar sig.Inget köpekontrakt är skrivet min sambo står fortfarande som ägare på SKK.Vem har rätten till hunden rent juridiskt sätt? Den nära anhörige är inte villig att släppa tillbaka hunden.
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår det har ni muntligen kommit överens om att personen har fått köpa hunden och denne har betalat. Vem som står registrerad som ägare på SKK har ingen betydelse för vem som juridiskt sett äger hunden, vilket framgår på deras hemsida: https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/kontakta-oss/skks-kansli-i-stockholm/juridiska-avdelningen/juridiska-fragor-och-svar/om-aganderatt/.Det som blir avgörande är vad ni har avtalat. Pacta sunt servanda är en grundläggande princip inom avtalsrätten som innebär att avtal ska hållas. Du skriver att ni inte upprättande ett skriftligt köpekontrakt. Detta är dock inget måste, utan ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt, om än svårare att bevisa. Personen har haft hunden i sin ägo i 5 månader och har även genomfört en betalning för hunden, vilket talar för att hunden är dennes. När köparen har fått köpeobjektet i sin besittning och betalat hela beloppet anses äganderätten ha gått över till köparen.Såvida ni inte kommit överens om att ni skulle ha rätt att kunna köpa tillbaka hunden, har köparen rätt att behålla den, då äganderätten har gått över på denne. Er främsta möjlighet att få tillbaka hunden är tyvärr att försöka komma överens med personen på något vis. Kanske kan ni komma överens om att få ha hunden hos er i vissa perioder eller erbjuda en större summa pengar än vad ni sålde hunden för, för att få köpa tillbaka den.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig lycka till!Vänliga hälsningar,