Vill godkänna ett arbete på byggnad i efterhand, kan uppskov för dröjsmålsränta medges om betalning sker efter besiktning som utförts senare än förfallodagen.

2021-04-03 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag har lagt om tak på mitt hus. Vem bestämmer när arbetet är utfört. Jag anser att jag måste godkänna arbetet först med en besiktningsman innan jag kan betala fakturan.Hur lång tid efter förfallodagen (på fakturan står den 10 dagar netto) har jag på mig innan de kan debitera dröjsmålsränta. Hälsningar
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Fakturan och räntaBetalning ska i huvudregel ske på förfallodagen med risk att dröjsmålsränta annars utgår från och med dagen därpå (3 § första stycket räntelagen (1975:635) (RänteL)). Normalt bestämmer näringsidkaren när arbetet är klart, men rättsligt sett är arbetet inte klart förrän vad som avtalats fullgjorts. Arbetet och besiktning samt rätten att innehålla betalning som påföljd vid felTakbyte är en form av arbete på byggnaden, i detta fall, utfört av en näringsidkare åt en privatperson. Detta aktualiserar konsumenttjänstlagen (1-1a § konsumenttjänstlag (1985:716) (KtjL). Uppdagas fel hänförligt till arbetet i samband med besiktningen, får du som konsument hålla inne betalningen enligt 19 § KtjL (16 § första stycket KtjL). Situationen är således denna att om besiktningsmannen upptäcker fel så behöver du inte betala för vad som kan ge dig säkerhet för dina krav på grund av felet hos tjänsten, även om fakturans förfallodatum inträtt. Följaktligen utgår ingen dröjsmålsränta avseende det belopp du kan hålla inne. Och vice versa om påståendet rörande fel visar sig obefogat i efterhand. Visar sig inga fel och besiktning sker efter 10 dagar kan företaget kräva dig på dröjsmålsränta om 8 procenthenheter avseende fakturabeloppet per år (6 § RänteL) om inte annat avtalats. Ni kan ha avtalat om en högre eller lägre ränta, lagen är inte tvingande.Sammanfattningsvis har du egentligen ingen tid på dig efter förfallodagen innan de kan debitera räntan. Situationen är dock, likt ovan nämnt, annorlunda om fel visar sig. Tänk då på att du endast kan innehålla så mycket som är rimligt i säkerhet för dina krav, och att om du inte betalar resterande belöper ränta på det beloppet, såvitt inte dina krav rimligen avser hela fakturasumman.Hälsningar,

Köp mellan privatpersoner och felaktig vara

2021-04-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Sålde järnklubbor för golf till en privatperson där jag beskrev för köparen att klubborna var i använt skick och har används i 6 år. Därav sålde jag dom billigt. Efter några veckor får jag meddelande från honom där han hävdar att han har varit ut och slagit med klubborna och efter 3 slag så går en av klubborna av nere vid klubbhuvudet (den svaga punkten på golfskaft). Han kräver nu att jag ska betala för reparationen. För mig funkade klubborna felfritt och jag vet inte huruvida han har slagit klubban hårt i backen eller liknande. Golfklubbor kan lätt gå av på den svaga punkten om man slår hårt i backen (har själv varit med om det 5 gånger). Jag vet därför inte om det är han som orsakat felet eller om det möjligtvis fanns en spricka eller liknande innan.Är jag tvungen att betala för reparationen eller inte?
Elias Kröger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid köp mellan privatpersoner är köplagen (KöpL) tillämplig. Av 3 § KöpL framgår att lagen är dispositiv vilket innebär att om du och köparen avtalat om något annat än vad som framgår av KöpL, är det som ni överenskommit gällande över lagen.Som jag förstår det har du, när klubborna var i din ägo, inte själv fattat misstanke om någon skada då de för din del fungerat felfritt. Jag kommer därför att utgå från att du inte känt till några eventuella brister hos klubborna.De generella reglerna för när en vara ska anses vara felaktig framgår av 17 § KöpL. För att inte vara felaktig ska varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet mellan dig och köparen. Vidare är varan att anse som felaktig om den är i mycket sämre skick än vad köparen kunnat förutsätta, till exempel utifrån priset.Din formulering "använt skick" i avtalet mellan er är dock möjlig att se som ett sådant allmänt förbehåll (ansvarsfriskrivning) som avses i 19 § KöpL. Av bestämmelsen framgår på vilka grunder en vara kan anses felaktig trots att den sålts i "befintligt skick" eller på liknande villkor. För att varan, trots en sådan ansvarsfriskrivning, ska anses felaktig krävs:1. att den inte stämmer överens med uppgifter som du lämnat om varan innan köpet,2. att du inte upplyst köparen om en eventuell skada som du själv haft vetskap om, eller3. att varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förutsätta utifrån priset och övriga omständigheter.Av 30 § KöpL framgår att om varan är felaktig och det inte beror på köparen får denne exempelvis kräva avhjälpande och omleverans utifrån 34 § KöpL. Köparen får dock inte åberopa att varan är felaktig utan att ha meddelat säljaren detta inom rimlig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet enligt 32 § KöpL.Slutligen mynnar det ut i vem som bär bevisbördan för när en eventuell skada uppkommit. Det är enligt praxis och doktrin upp till köparen att bevisa att fel fanns redan vid avlämnandet. Troligen blir det dock svårt för köparen att bevisa en tidigare skada i det här fallet då köparen varit ute och slagit med klubban innan den gick av. Möjligen har klubban gått av utan någon bakomliggande skada, så som golfklubbor ibland gör.Utifrån en samlad bedömning – utan vetskap om vilket exakt pris klubborna såldes för – är det troligt att du inte är skyldig att betala för reparationen, förutsatt att du inte lämnat några felaktiga uppgifter om klubborna. Det är å andra sidan möjligt att hävda att köparen, beroende på priset i förhållande till vilken typ av klubbor som sålts, hade kunnat förutsätta att klubborna kunde användas en längre tid innan en av dem gick av.För det fall att du och köparen inte kommer överens kan köparen skicka in en stämningsansökan till tingsrätten för att där lösa den uppkomna tvisten. Med hänsyn till klubbornas ålder, det enligt dig billiga priset och att köparen själv slagit av klubban bedömer jag dock att utsikterna att köparen går vinnande ur tvisten inte är särskilt goda. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Rätt till avbeställning enligt konsumentköplagen?

2021-03-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Har köpt en husbil av en bilhandlare. Vi skrev på kontrakt och satte över handpenning för en vecka sedan. I "extrarutan" för försäljningen skrev vi in att bilen skulle besiktigas, servas och fukttestas. (Dock står det inte uttryckligen att det ska vara godkända resultat, men det antog vi vid tidpunkten var självklart?)Nu är detta gjort, fukttestet visade på förhöjda värden på två punkter i bilen, enligt protokollet är det "godkänt" men när jag pratar med servicestället så är det lite oklart vad det innebär då två punkter är en bra bit över gränsvärdena. De rekommenderar fortsatt utredning av dessa saker för att ta reda på orsaken. Detta kommer ju innebära någon form av kostnad. Min fråga är, har jag rätt att häva avtalet och få handpenning tillbaka? Alternativt förhandla om priset eller kräva att få frågetecknen uträtade innan vi tar över bilen?
Izel I |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen (KkL) kommer att i detta fall tillämpas. Konsumentköplagen är tillämplig då en näringsidkare säljer en lös sak till en konsument (1 § KkL). Jag tolkar det som att du undrar huruvida du kan ångra köpet trots att husbilen inte levererats ännu. Det rör sig sålunda om avbeställning som regleras i 37 §KkL. I de fall ni väljer att använda er av denna rätt har bilhandlaren rätt till skadestånd för de kostnader som tillkommer denne till följd av er avbeställning. Det kan här röra sig om allt ifrån kostnader för kreditupplysning till utebliven vinst till följd av att denne inte kunnat sälja bilen. Det är upp till säljaren att bevisa sina skador. Detta framgår av 41 § KkL. Det är vidare okej för säljaren att i förhand avtala om ett på förhand bestämt belopp för eventuella avbeställning (handpenning), detta belopp måste dock ligga på en skälig nivå. I de fall du väljer att avbeställa husbilen blir du därför bunden av handpenningen.Eventuellt kan du uppge att varan är felaktig, detta med stöd av 16 § KkL som anger att en vara ska "vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används". I det fall fuktnivåerna på husbilen innebär att husbilen inte kan användas som den ska kan detta medföra att den är att betrakta som felaktig. Även i det fall varan sålts i befintligt skick (17§) är det felaktig enligt lagen om den är i sämre skick än du med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Här måste man se över fuktnivåerna och deras inverkan på husbilen och dess funktioner. I dessa fall är du rätt till vissa felpåföljder som framgår av 22§, här framgår bland annat att säljaren avhjälper felet (26§) och prisavdrag (28§).Värt att beakta är att du måste påpeka detta fel samt att du önskar att vissa påföljder ska aktualiseras, detta ska göras inom skälig tid (23§).Hoppas att du fick svar på din fråga!

Reklamation av värmepanna

2021-03-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag söker hjälp med reklamation av en värmepanna i en småhusfastighet som är byggd 2016 på ABS14, jag köpte 2019. R är beställare (D är ombud), V entreprenör, B underentreprenör och C är lev. av värmesystemet. 200217 fel anmäler jag första gången. Efter påtryckningar kommer B och undersöker samt finner att det är rören som är kopplade till radiatorn som är felkopplade. Returen gick in i radiatorn och tvärtom => åtgärdat och avhjälpt mars 2020. Sommaren 2020 börja larmen som säger att systemet inte har tillräcklig cirkulation öka i frekvens och jag fel anmäler vid flera tillfällen. Inget händer. D försöker få till ett möte i November mellan alla parter men B tackar nej, för den enda person som kan denna utrustning är sjukskriven och mötet blir framflyttat på ovisstid. Mötet blir av 210126.210201 slutar fläkten i pannan att fungera. 210208 B byter ut den till en begagnad fläkt. De säger att nu inte kommer att få fler larm. (larmen kommer med ca 25 min mellanrum). Larm kommer ändå, och då jag arbetar hemma är detta djupt störande. Den ny-gamla fläkten slutar fungera 210229.  Har jag rätt att reklamera och har jag rätt till ersättning för fördyrad el? C som är tillverkare av pannan har gjort negativa resultat sedan 2011 och har inte svarat när B sökt dem. Jag känner mig inte trygg med dem. Kan jag kräva att få en annan panna installerad? Just nu händer inget - vad gör jag? Tack!
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Då det handlar om både om köp av en värmepanna och en installation av pannan blir det lite oklart om det är konsumentköplagen (KKöpL) eller konsumenttjäntslagen (KtjL) som är tillämpbar. Vilken lag är tillämpbar? Vid en bedömning om vilken lag som är tillämpbar, alltså aktuell kollar man det väsentliga delarna av köpet som kostnader, installationen, avtalets utformning bland annat. Då jag inte besitter den informationen för att göra en korrekt bedömning kommer jag informera hur det görs utifrån båda lagarna. Om konsumenttjänstlagen är tillämpbar (KTjL) Då du skriver att du har reklamerat felet så utgår jag att reklamationen är gjort på rätt sätt enligt 17 § KTjL. Har du rätt att reklamera? Vad som anses vara fel på tjänst regleras i 9–15 §§ KTjL.Det anses föreligga fel på en tjänst om kraven på fackmässighet och omsorg i 4 § KTjL inte når upp till vad konsumenten har fog att förvänta sig enligt 9 § KTjL. I ditt fall bör det anses som fel då det finns brister i avhjälpandet då felet fortfarande finns kvar. Har du rätt att häva köpet? När en reklamation görs så har konsumenter (du) rätt till avhjälpande (20 § KTjL), prisavdrag eller hävning (21 § KTjL). Då du redan har reklamerat felet ett antal gånger och avhjälpning av felet har inte löst det så blir det aktuellt för dig att häva köpet. Enligt Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har företaget två reparationsförsök på sig att försöka avhjälpa felet och om fel återkommer anses det enligt lagens mening att du har rätt att välja att häva köpet istället för att de ska avhjälpa felet en ytterligare gång. Med utgångspunkt i den informationen som du har gett mig så bör du ha rätt att häva köpet enligt 21 § KTjL. Vid hävning ska parternas prestationer återgå, alltså att du får pengarna tillbaka och de får tillbaka sin värmepanna enligt 23 § KTjL. Har du rätt till skadestånd för fördyrad el? Det finns en skadeståndsskyldighet för näringsidkaren där ersätta konsumentens skada som denne tillfogas på grund av fel enligt 31 § st 3 KTjL. Dock kan näringsidkaren vara fri från skadeståndsansvar om skadan beror på ett hinder utanför näringsidkarens kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (31 § st 1 KTjL), , eller om näringsidkaren har anlitat någon där den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket är fri från skadeståndsansvar (31 § st 2 KTjL). Så om det går att anse att skadan och felet är inom näringsidkaren kontroll så bör du har rätt att få ersättning för den fördyrade elen. Om konsumentköplagen är tillämpbar (KKöpL)Då du skriver att du har reklamerat felet så utgår jag att reklamationen är gjort på rätt sett enligt 23 § KKöpL Har du rätt att reklamera? Vad som anses vara fel på köp regleras i 16–19 §§ KKöpL. Som huvudregel utgår man från avtalet och vad köparen och säljaren har kommit överens om. Då utifrån informationen så fungerar inte fläktarna i pannan och det bör anses som ett väsentligt fel som inte borde stämma överens med avtalet eller vad anses i allmänhet. Då fläkten inte fungerar bör det anses vara ett sådant fel som faller inom 16 § st 2 p. 1 KKöpL Har du rätt att häva köpet? Är varan felaktig enligt 16-21 §§ KKöpL, , får köparen enligt 23, 24 och 26-29 §§ KKöpL kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Då ska företaget i första hand försöka avhjälpa felet, och enligt ARN har företaget två reparationsförsök på sig att försöka avhjälpa felet och om fel återkommer så anses det enligt lagens mening att du har rätt att välja att häva köpet, istället för att de ska avhjälpa felet ytterligare en gång. Så att utgå ifrån informationen som du har gett mig så bör du ha rätt att häva köpet enligt 29 § KKöpL. då det bör anses att felet är av väsentlig betydelse för dig som jobbar hemifrån. Har du rätt till skadestånd för fördyrad el? Det finns en skadeståndsskyldighet för näringsidkaren där ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av fel enligt 32 § KKöpL. Näringsidkare ska ersätta utgifter som är på grund av felet på varan. I ditt fall bör du ha rätt till ersättning då du har fått betala extra utgifter på grund av felet. Sammanfattning och rekommendationDå företaget har försökt att avhjälpa felet två gånger och felet finns kvar bör du ha rätt att häva köpet enligt båda lagarna. Dock ska jag poängtera att jag inte besitter köpeavtalet och inte vet omständigheter om felet m.m. Du bör också få ersättning för den fördyrade elen. Min rekommendation är att du kontaktar företaget och säger att du vill häva köpet och ha ersättning av elen. Om ni då inte skulle komma överens kan du vända sig till ARN. Då kan ARN pröva ert ärende kostnadsfritt och eventuellt hjälpa dig. Mer information hittar du här. Skulle du vilja ha ytterligare hjälp att rikta din talan mot företaget kan du boka en tid med en av våra jurister här. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Med vänliga hälsningar,

Varan överensstämmer inte med det som har marknadsfört, kan det anses som fel på varan?

2021-04-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har köpt en begagnad jacka från en manlig privatperson åt min pojkvän. Jackan var annonserad på Facebook Marketplace, och låg i kategorin Herrjackor. Jag talade med säljaren och frågade om det fanns hål eller dylikt, varav säljaren svarade att jackan är i fint skick förutom att öglan som används för att hänga jackan är av. I annonsen var jackan beskriven som storlek S, som jag har provat i butik för att säkerställa att den passar mig.När jag sedan mottagit och provat jackan så märker jag att jackans längd är för kort, och även ärmlängden är kort. Jag undersöker och ser sedan på jackans tvättlapp att det är damstorlek. Jag klagar hos säljaren och ber om återköp då denna information hade varit helt avgörande för köpet, som skriver att han var omedveten om att det var en damstorlek då den passat honom ganska bra trots det. Han skriver att han inte har en skyldighet att ta tillbaks varan då jag godkände köpet, och att jag får sälja den själv. Han betalade dock tillbaka fraktkostnaden som jag betalade för att få jacka till mig.Jag känner mig bedragen då jag godkände ett köp av en jacka i herrstorlek S enligt annonsen. Det är ingen stor summa som jag betalade för jackan, som köptes för 650 kr, men för mig är det principsak och att stå upp för en felaktighet. Säljaren känner inget skyldighet eller ansvar att göra någonting trots dennes fel i annonseringen. Hur kan jag ta detta vidare, och är det rimligt att göra det? Tusen tack för hjälp, det uppskattas enormt.
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som du skriver så köpte du jackan av en privatperson och det betyder att din fråga regleras i köplagen (KöpL).Går storlekskillanden mellan en dam och herr modell anses som fel?Ja det kan anses som fel. Fel regleras i 17-18 §§ KöpL. Det är inget direkt fel på jackan utan felet ligger i att jackan inte överensstämmer med det som har avtalats och marknadsfört. Därmed blir 17 § KöpL tillämpbara. Då det anses vara fel på varan om varans art inte överensstämmer med avtalet. Då det var en damjacka och hade marknadsförts som en herrjacka och du hade kontaktat köparen och sagt att du ville köpa herrjackan så bör det anses som ett fel enligt köpeavtalet. Sedan kan det också anses som fel på varan enligt 18 § KöpL då varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Då storlek är en väsentlig faktor om man köper en vara eller inte. Såldes den i befintligt skick?Då den såldes begagnad, så blir frågan om jackan såldes i befintligt skick och om det kan göra att du inte kan reklamera jackan. Så verkar inte vara fallet då för att befintligt skick ska vara aktuellt behöver säljaren ange det vid försäljning och att utgå ifrån informationen som du har skrivit finns det inget som antyder att säljaren angav det vid köp. Dock om det skulle ha sålds i befintligt skick skulle det fortfarande anses som fel på varan enligt 19 § st 1. p 1. KöpL. Har du reklamerat?Att utgå från informationen som du har gett mig verkar det som att du har kontaktat säljaren och påpekat felet på varan, alltså reklamerat enligt 32 § KöpL. Då har du uppfyllt den första delen av reklamationen. Den andra delen är att du måste ha reklamerat inom skälig tid från den tidpunkt du upptäckte felet eller borde ha upptäckt felet. När det kommer till vad som anses vara skälig tid har man gjort den bedömning att vid köp av en näringsidkare så har köparen ett par dagar på sig att reklamera fel. När det kommer till köp av en privatperson kan man anta att den är längre men det beror på också vad det är för typ av vara som har köpts för det påverkar också tidsramen för en reklamation.Vad kan du göra?Så om du har rätt att åberopa felet och har reklamerat inom skälig tid har du rätt till påföljder av felet. Det du har rätt till är avhjälpande eller omleverans (34–36 §§ KöpL) eller prisavdrag eller hävning (37–39 §§ KöpL). Att utgå från informationen vill du ha pengarna tillbaka, alltså hävning. För att man ska kunna få häva behöver man först utesluta avhjälpande eller omleverans. Felet går inte att avhjälpa då jackan är för liten och kan inte göras större och det är köp av en privatperson så det är inte troligt att personen har en till jacka i rätt storlek. Då blir hävning (39 § KöpL) aktuellt och då krävs det att du uppfyller två kriterier och de är att felet har väsentlig betydelse för dig som köpare och säljaren ska ha insett eller borde insett det. I ditt fall bör det anses att de kriterierna är uppfyllda och därmed går att häva.Sammanfattning och slutsatsAtt utgå ifrån informationen som du har skrivit så bör du ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka men jag ska poängtera att jag inte besitter all information för att köra en helt korrekt bedömning. Så säljaren kan ha rätt att neka hävning om du har undersökt eller blivit uppmanad att undersöka varan innan köp eller att du inte har reklamerat i rätt tid. Men om du inte har undersökt och inte blivit uppmanad om det och sedan reklamerat i rätt tid har du rätt att häva köpet och få pengar.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Fel i vara

2021-04-01 i Köplagen
FRÅGA |Hej, I höstas köpte vi en katt i tro om att det var en honkatt, som säljaren (privatperson) påstod att det var. Anledningen till att vi köpte en hona var delvis att vi redan har en hane och ville ha en hona samt att de bråkar mindre om de är av motsatt kön. Nu när vi skulle kastrera henne upptäckte veterinären att det faktiskt är en hane. Katten kostade 8500:- då det är en raskatt. Jag och min sambo är såklart väldigt irriterade och upprörda. Vi älskar honom givetvis och vill inte bli av med honom. I avtalet står det att vi köper en hona. Hon påstår att det är veterinärens ansvar. Vi utgår ifrån att hon som säljare ska veta om det är en hona eller hane hon säljer. Kan man kräva prisavdrag eller kompensation, och i sådana fall, hur mycket? Det är tydligt att vi ville ha en hona och inte en hane.
Anna von Fircks |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Eftersom ni har köpt katten från en privatperson är Köplagen (1990:931) tillämplig (1 §). Enligt 17 § ska "varan", alltså katten, stämma överens med vad som följer av avtalet (stycke 1), om varan avviker från vad som står i avtalet ska den ses som felaktig (stycke 3). Det som i första hand blir gällande är omleverans enligt 34 §. Detta betyder att, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för er och säljaren insåg eller borde insett detta, har ni rätt att kräva omleverans (alltså att få en ny honkatt). Om omleverans inte kommer i fråga, kan ni kräva prisavdrag beräknat enligt 38 § eller häva köpet enligt 39 §.Sammanfattningsvis har säljaren i första hand rätt att erbjuda er att byta ut hankatten mot en honkatt, om säljaren inte har en honkatt så kan ni eventuellt få prisavdrag på katten, eller lämna tillbaka den. Om säljaren är en uppfödare (näringsidkare) så ändras rättsläget en aning, då man istället tillämpar konsumentköplagen.Hoppas ni har fått svar på er fråga.Med vänlig hälsning

Vem bär bevisbördan för när fel uppkommer enligt köplagen?

2021-03-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag sålde en bil till en privatperson, via Blocket, för ca två veckor sedan. Bilen jag sålde hade fyra bucklor undertill som blivit till efter att en däckskiftare lyft bilen på fel ställe. Bucklorns upptäcktes två år efter att det skedde varför det var för sent för att klaga på det till däckskiftaren. När bilen såldes för två veckor sedan informerade vi köparen om bucklorna och gjorde även ett prisavdrag som motsvarande kostnaden för att laga dessa.När köparen lämnade in bilen (två veckor efter köpet) meddelar verkstaden att det även finns omfattande skador på balkarna under bilen, som skulle kosta 30 000 kr att laga. Bilen såldes för 75 000 kr. Säljaren vill nu att vi står för den kostnaden. Bilen har varit i vår familjs ägo sedan den var ny och vad vi vet har vi aldrig kört på något som kan ha orsakat detta. Bilen var dessutom både nyservad och nybesiktigad (1 vecka innan försäljningen) . På besiktningen (eller servicen) nämnde de ingenting om detta. Jag känner mig därför väldigt tveksam till om dessa skador fanns på bilen vid försäljningen. Vad har jag som säljare för skyldighet att åtgärda detta?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Du har som privatperson sålt en bil till en annan privatperson, tillämplig lag på situationen är därmed köplagen (KöpL), se 1 § och 4 § KöpL.Att bilen är behäftad med fel genom skadorna på balkarna verkar vara ostridigt (jämför vidare 17 § KöpL). Frågan blir då vem som ska ansvara för felet. Risken för varan går över på köparen när varan avlämnas (se 13 § KöpL). När skadorna på balkarna upptäcktes låg således risken för bilen på köparen. Säljaren svarar emellertid för fel som funnits vid denna tidpunkt (riskövergången) även om felet visar sig först senare (se 21 § första stycket KöpL).Avgörande blir således när skadorna på balkarna uppstod, vilket givetvis är svårt att avgöra. Om de uppstod innan avlämnandet, alltså när du fortfarande bar risken för varan, föreligger ett fel enligt köplagens mening och köparen får rätt att göra gällande en rad olika påföljder (se vidare 30 § KöpL). Om skadorna uppstod efter riskens övergång har du inte någon skyldighet gentemot köparen för felet.Frågan blir då vem som bär bevisbördan för när skadorna uppkom. Denna bevisbörda ligger enligt doktrin och praxis på köparen, det är alltså upp till denne att visa att skadorna på balkarna fanns sedan tidigare.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

En frisörs möjlighet till pristillägg

2021-03-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Min fråga gäller min dotters frisörbesök som vi anser hon blev lurad/bedragen på.Min nyss fyllda 18 åriga dotter gick till en frisör för att göra en slags hårfärgning-"balayage". Min dotter betalade 2300 k inkl klippning. Min dotter visade bilder på hur hon ville ha det samt beskrev. Frisören sa att det kommer krävas ytterligare blekningar/besök. Håret blev inte alls som hon ville och min dotter kontaktade frisören. Min dotter skriver till frisören och säger att hon inte var beredd på att det skulle vara en process. Min dotter frågar även frisören om den här (redan betalda) "processen" kommer omfatta även kommande två tillfällen. På det svarar frisören JA. När det så är dags för det andra besöket, 7mars 2021, frågar frisören min dotter under (!) behandling hur hon ska betala idag? Min dotter blev helt ställd, rådvill och förstod inte vad som hände då hon fått besked att hon redan betalat. Hon frågar då frisören om hon inte redan betalat för behandlingen, som de kom överens i sms. Frisören svarar: "vadå, trodde du jag skulle bjuda på detta eller?! Min dotter är i en utsatt position och säger att hon inte har de pengarna. Då uppmanar frisören henne om att ta det med Klarna!! Vilket min dotter gjorde för hon visste inte hur hon skulle göra och var rädd, ledsen och kände sig djupt lurad. Det här var min dotters 18-årspresent och hon har önskat sig det i 2 år. Jag har haft kontakt m frisören, som tyvärr är helt oresonlig.Vad kan vi göra?Stort tack!
Rebecca Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att frisören vid det första besöket meddelat din dotter om att det kommer krävas flera besök för att få till det resultat som önskas och att din dotter då fick ett fast pris på hur mycket detta skulle gå på. Jag förstår det vidare som att det var efter det första besöket som din dotter kontaktade frisören angående priset och fick till svar att resterande besök skulle omfattas av den betalning som skedde vid det första besöket. Det som hände efteråt är då att under behandlingen på besök nr 2, blir din dotter ombedd att betala en summa utöver det som redan betalats. Det framgår inte vad beloppet var eller vad den grundar sig på och svaret kan variera beroende på detta. Tillämplig lag för frisörerDet finns ingen direkt tillämplig lag som reglerar tjänster på människor så som det arbete frisörer utför. I regel tillämpas konsumenttjänstelagen (KTjL) analogt när det gäller tjänster som frisörer tillhandahåller. Möjlighet till prisändringEn frisör har möjlighet att höja priset med 15 %, om det pris hen utgett tidigare varit en ungefärlig prisuppgift. (36 § andra stycket KJtL) Har en ungefärlig prisuppgift lämnats är inte konsumenten skyldig genom avtalsrättsliga lagregler att betala mera än priset plus 15 %, om parterna inte själva kommit överens om annat. En frisör har också rätt till pristillägg för tilläggsarbete, men detta ska ske efter att hen kontaktat konsumenten kring frågan och konsumenten godkänt arbetet. Eller i de fall arbetet varit nödvändigt och frisören inte fått tag på konsumenten men kunnat anta att konsumenten skulle godkänt tillägget (8, 38 § KTjL). Även i de fall tjänsten fördyras på grund av omständigheter som går att hänföra till konsumenten och som frisören inte bör ha kunnat förutse när avtalet träffades, får frisören göra ett pristillägg (38 § första stycket, andra punkten KtJL). Detta om prisuppgiften baserats på upplysningar som konsumenten givit och frisören inte haft fog för att ifrågasätta dessa, men som sedan visat sig vara oriktiga och priset därför kommer bli högre. Om det efter att arbetet startat visar sig att priset kommer bli betydligt högre än konsumenten räknat med har frisören skyldighet att underrätta konsumenten om detta. En riktpunkt är den 15 % gräns som gäller vid ungefärlig prisuppgift (6 § andra stycket KtjL). Bortsätt från vad som följer av 8 § och 38 § KTjL bör en frisör i princip vara bunden av en överenskommelse om priset för en tjänst.SammanfattningDet framkommer i de uppgifterna som att frisören har satt ett fast pris på hela tjänsten och att frisören därför inte har rätt att öka priset med de 15 % som ges utrymme för genom 36 § KtjL. Detta styrks av den smskonversation som skett mellan din dotter och frisören. En av möjligheterna frisören har att då kräva din dotter på ytterligare betalning är i de fall en tilläggstjänst har utförts, vilket din dotter bör ha blivit informerad om och ha godkänt. Eller att frisören har försökt nå din dotter utan att lyckas och att tillägget varit av sådan art att det var nödvändigt för att uppnå det resultat som din dotter velat ha och att frisören haft fog att anta att din dotter skulle godkänna arbetet. Min bedömning är dock att frisören med enkelhet kunnat få tag på din dotter, eftersom de både haft smskontakt och att arbetet utfördes på din dotters hår. Vilket krävde din dotters närvaro. Frisören har alltså enligt min bedömning inte någon ursäkt till varför en sådan kontakt inte skett. En annan möjlighet är utifall din dotter har utelämnat viktig information som hade påverkat frisörens prissättning och att frisören inte hade skäl att misstänka att det som sades var falskt. Om det överskridande beloppet var på mera än 15 % av totalbeloppet hade frisören en skyldighet att meddela om detta och invänta din dotters beslut. Min rekommendation Jag rekommenderar dig att kräva en detaljerad räkning på de arbeten som utförts på din dotters hår och att även få veta på vilken grund som pristillägget uppkommit. Detta är något du har rätt till enl. 40 § KTjL. Du kan sedan utifrån det välja att antingen låta saken bestå eller att kontakta ARN. För att kontakta ARN måste frisören först sagt nej till ditt krav.